Številka 14, letnik VI
17. april 2012

Facebook Twitter
TFL Glasnik

V Sloveniji imamo veliko število inovatorjev in inovacij, vendar se po mnenju naše današnje sogovornice, dr. Špele Stres, vodje centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu Jožef Stefan, iz kvalitetnega znanstvenega dela v patentirana znanja v Sloveniji prelije (pre)majhen delež invencij. Zakaj je po njenem mnenju tako, si preberite v rubriki Pogovor.

Skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah morajo povezane osebe do konca aprila pripraviti konsolidirano letno poročilo. Ker morajo biti konsolidirana letna poročila revidirana, se oddajajo najkasneje do konca avgusta. Konsolidirano letno poročilo sestavi obvladujoča družba za poslovno skupino kot celoto in predstavi poslovno skupino na način, kot da bi poslovala kot eno samo podjetje. Z namenom, da osvežimo določila glede priprave konsolidiranih letnih poročil, smo tej temi namenili današnjo številko TFL Glasnika.

Dr. Špela Stres: Od 2.600 znanstvenih objav v Sloveniji, v tujini le 8 patentov letno

Slika

TFL Glasnik:
Dr. Špela Stres, ste vodja centra za prenos tehnologij in inovacij na institutu Jožef Stefan. Ste tudi predsednica Združenja profesionalcev za prenos tehnologije Slovenije, in članica upravnega odbora Association of Science and Technology. Na kaj ste v svojem dosedanjem delu najbolj ponosni?

Špela Stres:
Ponosna sem na to, da se je področje prenosa tehnologij v Sloveniji nekoliko bolj odprlo in profesionaliziralo, kar se je zgodilo predvsem skozi slovenski del združenja in tudi zaradi več izobraževanj, ki smo jih organizirali s pomočjo ali s podporo ASTP – evropskega združenja. Različne pisarne za prenos tehnologij so se povezale in začele bolj enotno voditi svoje delo in smo lahko skupno nastopali do odločevalcev v slovenski politiki, ki so pred letom 2009 na ta izjemno pomemben segment podpornega okolja enostavno pozabili.

Ponosna sem tudi na naš Center in na način, kako se razvija in kako se širi. Ko sem se leta 2006 začela bolj ukvarjati s tem, so bile moje prve resne lekcije o tem, kaj je to prenos tehnologije v CERNu, kjer sem članica upravnega odbora CERN Tehnology transfer Network. Spomnim pa se reakcije raziskovalcev na začetku: 'Kaj? Samo tega se ne lotite, ne bomo se ukvarjali še s tem!' Danes pa je tako, da se redno sestajamo na odsekih in sami ugotavljajo, kako pomembno je to delo. Da vračajo družbi, ki jih financira in se povezujejo z gospodarstvom. Ob tem je treba pridati, da raziskovalci, čeprav financirani iz javnih sredstev, ta denar pridobijo skoraj v celoti preko razpisov, torej zanj konkurirajo. V znanosti ni nič podarjeno.

 

TFL Glasnik:
Gospodarstvo vam bo hvaležno za tak pogled. Zanima me, kako vidite idealno organiziranost vseh teh institucij? Na eni strani raziskovalnih in razvojnih, na drugi strani gospodarstvo, na tretji strani tudi strokovnjakov s področja patentov. Kako bi moralo biti in kakšno je trenutno stanje v Sloveniji?

Špela Stres:
Če gledamo s stališča zakonodaje, je videti, da je v Sloveniji vse super urejeno. Imamo zakone o inštitutih, zakon o visokem šolstvu, ustanovili smo javne zavode in univerze, dali smo jim denar, da z javnimi sredstvi financirajo svoje raziskave. To pomeni, da smo naredili lonec raziskav, ki so visoko kvalitetne - to je objektivno dejstvo. Podatki EC (European Community) iz leta 2010 kažejo, da so največje raziskovalne organizacije v Sloveniji publicirale okrog 5.000 objav. Seveda ne moremo trditi, da je vseh 5.000 raziskav patentabilnih. Po številu objavljenih člankov na milijon prebivalcev je Slovenija na 155 odstotkov povprečja EU, prav tako visoko kotira tudi po številu visoko citiranih objav, kar kaže, da so vrhovi slovenske znanosti res visoki. Vendar je število patentov, ki so jih slovenske javne raziskovalne organizacije pridobile zunaj Slovenije v letih 2007 do 2009 majhno, prijavimo 66 odstotkov toliko PCT (Patent Cooperation Treaty, WIPO) kot je EU povprečje, zato lahko sklenemo, da se iz kvalitetnega znanstvenega dela v patentirana znanja v Sloveniji prelije (pre)majhen delež invencij.

Zakaj takšen razkorak? Slovenski patent pač ni deležen popolnega preizkusa, ker lahko praktično kdorkoli patentira karkoli – razen če ne žali slovenske države in ni že na prvi pogled perpetum mobille. Slovenski patent, žal, zato nima statusa patenta in je po mednarodnem pravu le objavljena patentna prijava.

 

TFL Glasnik:
Zakaj menite, da je tako?

Špela Stres:
S tem se vrneva k vašemu vprašanju, kako naj bi bil ta sistem idealno organiziran. Na eni strani imamo JRO (javne raziskovalne organizacije, op.a.), o kvaliteti slovenske znanosti pa objektivno tudi ne moremo dvomiti. Naslednja stopnja pri patentiranju so patentni zastopniki. V Sloveniji jih imamo veliko – najmanj 70 in eden med njimi sem tudi sama, vendar je za to, da bi naredili res dober patent, potrebnih več kot 70 ljudi, ki so naredili izpit. Potrebujemo neko firmo, kakršne imajo v tujini, kjer je zaposlenih tudi 300 ljudi, ki so razporejeni po tematikah ter eno nadstropje odvetnikov, ki bodo zastopali pravice intelektualne lastnine tudi na sodišču.

Tretja stopnja pa je trženje industrijske lastnine. Velika podjetja, ki so imetniki materialnih pravic industrijske lastnine že tako tržijo, ker živijo od prodaje svojih produktov, en sam raziskovalec pa, seveda, ne bo tržil sam zase, ker tudi raziskovalec v podjetju ne trži sam, ker imajo oddelek za trženje. In tržni oddelki javnih raziskovalnih organizacij so pisarne za prenos tehnologij, ki jih želimo bolj profesionalizirati, da bi lahko to nalogo res kvalitetno opravljale.

 

TFL Glasnik:
Kakšne so izkušnje v tujini?

Špela Stres:
Primer je podjetje v Cambridgu v Angliji, kjer je 70 zaposlenih z MBA in neko tehnično izobrazbo, potem Asceinion, ki je nemška firma, ki ima ravno tako okrog 60 zaposlenih. Delujejo deset let in lani so prvič presegli deset milijonski prag prihodkov. Je pa res, da vse te uspešne organizacije delajo za več raziskovalnih organizacij hkrati. Tak model skušamo uveljaviti tudi mi in zato je naša pisarna od leta 2010 skupna za Institut Jožef Stefan in za Kemijski inštitut. In, ko me sprašujete o idealnem modelu - profesionalne podpore strateškemu upravljanju z intelektualno lastnino in sodelovanju z gospodarstvom ne moreš nuditi s pol človeka, ki bo hkrati patentni zastopnik, delal bo tržne analize, obvladal bo vse patentne baze, ukvarjal se bo z izobraževanjem, organiziral sestanke s podjetji … Potrebuješ torej team ljudi in ves slovenski bazen je tako velik, da bi potreboval eno primerno veliko pisarno za prenos tehnologij, ki pa bi vseeno ohranila osebne stike z raziskovalci po posameznih enotah.

 

TFL Glasnik:
In kakšno je stanje v Sloveniji? Vi ste pobudnica in me veseli, da ste ovrgli očitek Institutu Jožef Stefan, da je preveč oddaljen od gospodarstva. Kako daleč smo, da bi imeli v Sloveniji skupino strokovnjakov, o kakršni govorite?

Špela Stres:
Vse resne prijave skušamo dati patentnim zastopnikom v tujino, ker edino tam lahko pričakujemo, da bo na drugi strani naš sodelavec nekdo, ki je vsaj kdaj videl katero patentno prijavo. To je edini način, da dobimo kvalitetno patentno prijavo.

Kar zadeva Urad za intelektualno lastnino pa sem že povedala o potrebi spremembe zakona o intelektualni lastni v smeri popolnega preizkusa – in, prosim brez izgovorov, da smo majhni, da se ne splača imeti popolni preizkus. Strinjam se, da ga ni moč imeti na vseh področji, vendar če že danes lahko brez urada damo naše patente kateri izmed pooblaščenih mednarodnih inštitucij za pregledovanje novosti v patentih v pregled, potem ne razumem, zakaj tega ne bi počel tudi urad. In bi te storitve zaračunal prijavitelju.

Kar zadeva trženja pa je potrebna dodatna profesionalizacija dejavnosti, še malo boljše strukturiranje, boljša povezanost s pravnimi službami – če že moramo delovati razpršeno. Najboljše pa bi bilo povezovanje. Na Gospodarski zbornici v Mariboru sem pred kratkim razlagala, kako bi morali postaviti prenos tehnologij – tam sicer že imajo pisarno, kmalu bom razlago ponovila v Kopru. Malo naporno je na 35 mestih v Sloveniji postavljati isti sistem. Sama ga z veseljem postavljam, ker se mi zdi, da je to edini način. Le prepričana sem, da bi bilo vse mnogo bolj preprosto, če bi združili moči. Vsak inštitut ima svojega direktorja, vsaka univerza ima svojega rektorja, vsi so ponosni na svoje rezultate, a se premalo zavedajo, da večina slovenskih patentov itak nastaja v sodelovanju med raziskovalci teh različnih institucij – zakaj potem toliko vzporednih poti.

 

TFL Glasnik:
Pa ste že dali kakšno pobudo glede tega, kakšna naj bi bila videti ta organizacija?

Špela Stres:
Zagotovo, saj del tega že izvajam. Sem pa na Univerzi v Ljubljani predstavila to pobudo in se spomnim, da je bilo to na dan potresa na Japonskem – 11. marca 2011, torej pred enim letom.

 

TFL Glasnik:
Pa se vam zdi, da bi bilo pametno vnesti nek kriterij (prej ste omenjali 2.600 invencij in 8 patentov na mednarodnem trgu), da bi bil, denimo, vsak raziskovalec vendarle financiran tudi z lastno uspešnostjo. Ne da samo piše. Gospodarstvo in davkoplačevalci bi bili nedvomno zadovoljni.

Špela Stres:
Financiranje samih inštitucij - JRO bi zagotovo moralo imeti nek kriterij uspešnosti glede komercializacije in tudi evropska komisija razmišlja o tem, zagotovo pa to ne bi smel biti edini, niti najpomembnejši kriterij ter ne bi smel biti vezan na posameznega raziskovalca, ker bi bilo to spet kontraproduktivno – produciralo bi se spet patente zaradi patentov.

 

TFL Glasnik:
Imate kakšen podatek, kako daleč smo v Sloveniji z implementacijo teh pomembnejših kriterijev uspešnosti, ki jih gospodarstvo nedvomno pozna. Prepričana sem, da bi gospodarstvo terjalo rezultate, kar bi bilo obojestransko koristno.

Špela Stres:
Osebno mislim, da bi bilo zelo koristno, ko bi vrednotenje še bolj objektivizirali na ravni inštitucij, ampak bi bilo potrebno za to narediti dva preskoka. In eden bi bil tudi v gospodarstvu.

Zelo se trudimo, da bi raziskave približali gospodarstvu in imamo samo pozitivne izkušnje, ko jih povezujemo v skupne projekte, je pa res, da v slovenskem gospodarstvu obstaja neko akutno nerazumevanje pogodbenih odnosov v tisti dimenziji, ki zajema industrijsko lastnino. Imamo dve povsem različni izkušnji, če delaš z gospodarstvom v tujini ali iz Slovenije. Domača podjetja zelo veliko nastopajo s stališčem 'saj to je itak naše'. In pri tem še tega ne vemo, kaj je 'to', niti kaj ta 'naše' pomeni, ko je včasih udeleženih več firm.

 

TFL Glasnik:
Hočete reči, da če razvijate neko invencijo z gospodarsko družbo, ki se potencialno lahko spremeni v patent, potem pridete do težav pri ugotavljanju, čigava last je to?

Špela Stres:
Obstaja sicer mednarodna praksa, ki to natančno definira, obstaja sodna praksa, ki tudi natančno odgovori, čigavo je to. V Sloveniji pridemo kvečjemu do tega, da gospodarstvo reče: saj smo mi 'tole' naročili in pri tem mislijo na produkt iz pogodbe in sploh ne ločijo razlike od tistega drugega, kar je nastalo. Naslednja faza je: če ne boste rekli, da je 'tole' naše, z vami ne bomo več sklepali pogodb in potem naši raziskovalci rečejo: saj ni važno, dajmo pač, naj bo kar njihovo. Pri tem intelektualna lastnina, ki nastane, velikokrat sploh ni registrirana ali pripravljena v primerni obliki. In potem se nedefinirani odnosi valijo v naslednje, morda večje pogodbe, ki prinesejo večje probleme.

To je velik problem, ki ga je treba reševati tudi na strani gospodarstva.

 

TFL Glasnik:
Kaj konkretnega je IJS naredil na področju prenosa znanja in kje so tiste dodatne možnosti urejanja?

Špela Stres:
Poudarila bi, da je bila prva pisarna za prenos tehnologij v Sloveniji ustanovljena na našem inštitutu in to leta 1994, čeprav so leta 1998 sprejeli prvi pravilnik, ampak to je bilo predvsem tipanje. Je pa inštitut vedno sodeloval z gospodarstvom in že leta 1980 je bil nekakšen vrh tega sodelovanja, ker je v gospodarstvu obstajala velika potreba. Prvi pravilnik, ki je urejal področje upravljanja z intelektualno lastnino v Sloveniji pa ni bil sprejet na IJS, temveč na Kemijskem inštitutu, in sicer leta 1979. Ta dolga tradicija na Kemijskem inštitutu je razlog, da so najbolj uspešni pri prodaji licenc. Imajo najboljši sistem za pripravo patentov, kar povečuje verjetnost za dober izdelek in so zato pri prodaji teh izdelkov relativno uspešni.

 

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar

Konsolidirano letno poročilo

Konsolidirano letno poročilo morajo, skladno z določili 56. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS št. 42/2006 do 91/2011) (v nadaljevanju ZGD-1), pripraviti nadrejene družbe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo eno ali več podrejenih družb s sedežem v državi ali zunaj nje. Poslovno skupino sestavljajo:

 • nadrejena (obvladujoča) družba in
 • podrejene (odvisne) družbe, ki jih obvladuje obvladujoča družba zaradi:
  • deleža v kapitalu ali
  • prevladujočega vpliva iz drugih razlogov.

Konsolidiranega letnega poročila, skladno z določili 5. odstavka 56. člena ZGD-1, ni potrebno sestaviti nadrejeni družbi, če skupaj s podrejenimi družbami ne dosega pogojev, ki so določeni v 55. členu ZGD-1 za srednje veliko družbo s tem, da sta kriterija prihodkov in vrednosti aktive povečana za 20%. Če se s katerokoli od družb, ki sestavlja poslovno skupino, trguje na organiziranem trgu, mora konsolidirano poročilo sestaviti ne glede na to, ali dosega kriterij velikosti srednjega podjetja, ali ne.

Konsolidiranega letnega poročila prav tako ni potrebno sestavljati nadrejeni družbi, ki je sama hkrati tudi odvisna družba in jo obvladuje družba s sedežem v Republiki Sloveniji, če pridobi privolitev vseh manjšinskih lastnikov kapitala. To določilo je zapisano v 13. točki Uvoda k Slovenskim računovodskim standardom (Uradni list RS, št. 118/2005 do 80/2011) (v nadaljevanju SRS). Mora pa takšno podjetje to dejstvo v svojem letnem poročilu razkriti in pojasniti razloge, zaradi katerih konsolidiranih računovodskih izkazov ni sestavilo ter podlage na katerih so sestavljeni posamični računovodski izkazi od nje odvisnih družb. Razkriti je potrebno tudi naziv in sedež nadrejene družbe, ki sestavlja konsolidirane računovodske izkaze in jih tudi objavlja.

Posebnost pri pripravi konsolidiranih letnih poročil predstavlja določba 8. odstavka 56. člena ZGD-1, ki določa, da v konsolidacijo ni treba vključiti podrejene družbe, če to ni pomembno za resničen in pošten prikaz konsolidiranega letnega poročila poslovne skupine. Seveda pa je v prilogi h konsolidiranim izkazom potrebno to dejstvo razkriti in navesti razloge za takšno odločitev.

Konsolidiranemu letnemu poročilu se v tujini posveča veliko večja pozornost, kot posamičnim računovodskim izkazom predvsem zato, ker so izločeni vsi posli v okviru poslovne skupine in je tako prikaz poslovanja veliko bolj verodostojen. Pri nas se še vedno preveč pogosto odločitve, povezane s posamezno družbo, sprejemajo na osnovi posamičnih letnih poročil, v katerih pa so skriti tudi morebitni »popravki« rezultatov poslovanja v okviru poslovne skupine. Takšni popravki so možni v okviru komercialnih transakcij konec leta, ki dejansko lahko pomenijo izboljšanje rezultatov poslovanja določeni družbi v okviru poslovne skupine. Seveda je to le en primer vpliva medsebojnih poslovnih transakcij na posamične računovodske izkaze, možnih pa je seveda več.

Konsolidirano letno poročilo mora, tako kot letno poročilo posamezne družbe, izkazovati resničen in pošten prikaz finančnega položaja, poslovnega izida, denarnih tokov in gibanja kapitala vseh družb, ki so vključene v konsolidacijo kot celoto.

Konsolidirano letno poročilo sestavlja konsolidirano računovodsko poročilo in konsolidirano poslovno poročilo skupine družb, ki so vključene v konsolidacijo.

Konsolidirano računovodsko poročilo je sestavljeno iz:

 • konsolidirane bilance stanja,
 • konsolidiranega izkaza poslovnega izida,
 • konsolidiranega izkaza gibanja kapitala,
 • konsolidiranega izkaza denarnih tokov in
 • priloge k konsolidiranim računovodskim izkazom.

ZGD-1 v 4. točki 9. odstavka 56. člena določa, da Slovenski računovodski standardi določijo način, obseg in vsebino konsolidiranega letnega poročila. To določilo pa ne velja za:

 • družbe, katerih vrednostni papirji kotirajo na katerem od organiziranih trgov vrednostnih papirjev v državah članicah Evropske skupnosti,
 • banke,
 • zavarovalnice in
 • druge družbe, če tako odloči skupščina družbe za pet let.

Obravnavane družbe sestavljajo konsolidirana letna poročila skladno z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja MSRP (Uradni list EU L št. 261/2006 do 305/2011) (v nadaljevanju MSRP).

Slovenski računovodski standardi obravnavajo konsolidiranje v dveh točkah Uvoda v računovodske standarde in sicer:

 • v točki 10. Poslovne združitve, kjer je opredeljena vsebina nakupne metode konsolidiranja kapitala in
 • v točki 13. Uskupinjevanje (konsolidiranje) računovodskih podatkov v računovodskih izkazih.

Posebnosti glede konsolidiranja posameznih gospodarskih kategorij so zajete in podrobno opredeljene v posameznih SRS, ki se nanašajo na določeno gospodarsko kategorijo.

Na koncu Uvoda v SRS je določilo, ki v primeru, da zadeve, povezane z računovodskim obravnavanjem pridruženega podjetja v skupini, niso urejene v točki 13. Uvoda v SRS, napotuje na neposredno uporabo MRS 28 – Finančne naložbe v pridružena podjetja.

Drugo takšno določilo se nanaša na zadeve računovodskega obravnavanja konsolidiranja računovodskih podatkov v računovodskih izkazih, ki niso urejene v točki 13. Uvoda v SRS ali posamičnem SRS. V takšnih primerih SRS napotujejo na neposredno uporabo MRS 27- Skupinski in ločeni računovodski izkazi in MSRP 3 – Poslovne združitve.

Dobava foto knjige, ki se uvršča v kombinirano nomenklaturo carinske tarife pod oznako KN 4901 99 00 kot druge tiskane knjige, je obdavčena po nižji 8,5-odstotni DDV stopnji.
Na podlagi 41. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11 in 78/11) se DDV obračunava in plačuje po splošni 20-odstotni stopnji od davčne osnove za vse dobave blaga in storitev, razen za dobave blaga in storitev, za katere zakon določa, da so obdavčene po nižji 8,5-odstotni stopnji od davčne osnove.

Seznam dobav blaga in storitev od katerih se obračunava DDV po nižji stopnji DDV je določen v Prilogi I k ZDDV-1, ki je sestavni del zakona.

Po določbi 6. točke Priloge I k ZDDV-1 je dobava, vključno s knjižnično izposojo, knjig na vseh fizičnih nosilcih (vključno z brošurami, letaki in podobnim tiskarskim gradivom, otroškimi slikanicami, vključno s tistimi za risanje ali barvanje, glasbenimi deli, tiskanimi ali v rokopisu, zemljevidi in hidrografskimi ali podobnimi kartami), časopisov in periodičnih publikacij obdavčena z DDV po nižji 8,5-odstotni stopnji, razen gradiv, ki so v celoti ali v pretežnem delu namenjena oglaševanju.

Davčni zavezanec mora pri storitvi odkupa kredita od povezane osebe obračunati DDV od tržne vrednosti opravljene storitve.
Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11) v 36.a členu določa, da je v nekaterih primerih dobav blaga ali storitev, ki se opravijo med povezanimi osebami, davčna osnova enaka tržni vrednosti. Določba predstavlja odstopanje od splošnega pravila iz 36. člena ZDDV-1, ki določa, da davčna osnova vključuje vse, kar predstavlja plačilo, ki ga je prejel ali ga bo prejel dobavitelj ali izvajalec od kupca, naročnika ali tretje osebe za te dobave.

Navedeno izjemo je Slovenija predpisala na podlagi 80. člena Direktive Sveta 2006/112/ES, ki določa, da lahko države članice z namenom preprečevanja davčnih utaj ali izogibanja plačilu davka sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da je pri dobavah blaga ali storitev, v primerih, ko med dobavitelji ali ponudniki in prejemniki obstajajo družinske ali druge tesne osebne vezi, upravne, lastniške, članske, finančne ali pravne vezi, kakor jih opredeljuje država članica, davčna osnova enaka tržni vrednosti. Tržna vrednost se lahko predpiše kot davčna osnova le v primerih, ki jih določa ta člen Direktive Sveta 2006/112/ES. 

ZDDV-1 v prvem odstavku 36.a člena določa, da je davčna osnova enaka tržni vrednosti blaga ali storitev v naslednjih primerih, če je plačilo za dobavo:

 • nižje od tržne vrednosti in naročnik nima pravice do celotnega odbitka DDV v skladu z 62., 63., 65., 66., 74. in 74.i. členom tega zakona;
 • nižje od tržne vrednosti in dobavitelj te dobave nima pravice do celotnega odbitka DDV v skladu z 62., 63., 65., 66., 74. in 74.i členom tega zakona ter za dobavo velja oprostitev po prvem odstavku 42. člena, 44. členu in drugem odstavku 49. člena tega zakona;
 • višje od tržne vrednosti in dobavitelj nima pravice do celotnega odbitka DDV v skladu z 62., 63., 65., 66., 74. in 74.i členom tega zakona.

Optimalno strukturo kapitala predstavlja tista kombinacija lastniškega in dolgovanega kapitala, ki še zagotavlja povečevanje vrednosti enote lastniškega kapitala v strukturi kapitala.
Znano je, da povečevanje dolgovanega kapitala, ob istočasnem povečevanju obsega poslovanja, povečuje donosnost lastniškega kapitala, če je donosnost vseh sredstev podjetja višja od stroškov dodatnega dolgovanega kapitala. Kadar je donosnost vseh sredstev podjetja manjša od stroškov dolgovanega kapitala, se donosnost lastniškega kapitala zmanjšuje.

Optimalna struktura kapitala je od podjetja do podjetja različna. Koliko bo dolgovanega kapitala je odvisno predvsem od:

 • velikosti podjetja (manjša podjetja so praviloma bolj tvegana in je zato težje pridobiti dolgovani kapital),
 • moči vodstva podjetja v primerjavi z močjo lastnikov (vodstvo se raje odloča za lastniški kapital zaradi večje varnosti, lastniki pa za dolgovani kapital – večje dividende),
 • tveganja plačilne nesposobnosti in posledično višjih stroškov financiranja – stroški finančne stiske,
 • dejavnikov iz okolja (ponudba in povpraševanje na trgu kapitala, višina obrestne mere, višina davčne stopnje, inflacija, i.t.d.).

Analiziranje poslovanja je del informiranja, potrebnega za uspešno upravljanje in poslovodenje podjetja.

Analitik mora tako množico podatkov pretvoriti v poročila z razumljivo vsebino in uporabno vrednostjo za odločevalce, v sprejemljivih časovnih okvirjih in z zajetjem tako notranjih kot zunanjih informacij, ki jih odločevalci potrebujejo za odločanje.

Pri izdelavi analize je potrebno:

 • poznavanje vsebine problema, saj le tako lahko izdelamo uporabno analizo;
 • oceniti vplive različnih spremenljivk in informacij iz okolja;
 • ohraniti pogled na celoto;
 • sistematično pristopiti k analiziranju;
 • imeti dobršno mero samoiniciativnosti;
 • splošno znanje in poznavanje okolja;
 • poznavanje računovodstva.

Pravzaprav lahko rečemo, da se praktično vse analiziranje začne s poznavanjem računovodskih zakonitosti in računovodskih standardov.

Predlogu novele zakona o dohodnini, katerega cilj je razbremeniti gospodarstvo in prispevati k zagonu gospodarske rasti, se v DZ obeta podpora. Zakonskemu predlogu so podporo napovedali v koalicijskih poslanskih skupinah, SD je verjetno ne bo podprla, Pozitivna Slovenija pa današnjo sejo obstruira.

Predlog novele zakona o dohodnini je sprva predvideval spremembo trenutno zelo progresivne dohodninske lestvice v Sloveniji, in sicer tako, da bi se povišala davčna osnova za odmero dohodnine po najvišji, 41-odstotni davčni stopnji. A je matični odbor za finance in monetarno politiko v ponedeljek ta predlog z dopolnilom črtal iz zakona. 

Finančni minister Janez Šušteršič je poslancem pojasnil, da gre pri zakonu o dohodnini za poviševanje dveh olajšav, ki jih uveljavljajo osebe, ki opravljajo dejavnost oz. samostojni podjetniki. 

Olajšava za vlaganje v raziskave in razvoj se analogno s spremembami zakona o dohodku pravnih oseb povišuje na 100 odstotkov, olajšava za investicije pa se povišuje s sedanjih 30 na 40 odstotkov. 

"Pri zakonu o dohodnini so finančni učinki ocenjeni na letni ravni na 12 milijonov evrov, hkrati pa računamo, da bo to imelo pozitiven vpliv na gospodarstvo in na male podjetnike," je izpostavil minister. 

Minister je še pojasnil, da se je vlada že na eni od svojih sej odločila, da socialnim partnerjem ponudi možnost pogovarjanja o dodatnem četrtem davčnem razredu s stopnjo med 45 in 50 odstotki z začetkom meje razreda med 60.000 in 100.000 evri. 

Šušteršič je dodal, da ker bodo o ukrepih za uravnoteženje javnih financ v DZ razpravljali, ko bo prišel na dnevni red rebalans in zakon za uravnoteženje javnih financ, se je v začetku tedna zdelo smiselno spremembo davčnih lestvic umakniti iz tega zakona in s tem odpreti možnost, da pride do dogovora. 

V SD ocenjujejo, da je predlagana pot javnofinančne konsolidacije napačna, je poudaril Matevž Frangež. Poslanec meni, da bi morala vlada vse sile usmeriti v odpravljanje strukturnih neravnovesij v javnih financah. Dolg po njegovem mnenju narašča zaradi virov nestabilnosti kot sta pokojninski sistem in siva ekonomija. 

Koalicijo je pozval, naj podpre predlagan dodatni dohodninski razred s 50-odstotno obdavčitvijo prihodkov nad 60.000 evrov bruto in tako prispeva k temu, da se v Sloveniji zgradi nujno potrebno ozračje pravičnosti. "Prav odsotnost občutka, da živimo v pravični družbi, je razlog, da se razrašča nezaupanje," je prepričan. 

Poslanec Liste Virant Bojan Starman je vesel novele zakona, ki bo izboljšala pogoje poslovanja podjetji. Je pa poudaril, da bo treba sprejeti še marsikateri ukrep, da se bo povečala gospodarska konkurenčnost, med tem je tudi zmanjšanje stroškov dela in prožnejši trg dela. Starman je vesel tudi zavrnitve novega dohodninskega razreda, ker misli, da to zahteva bolj kakovostno presojo. 

V DeSUS pa bi podprli tudi zvišanje davčne osnove za odmero dohodnine po najvišji, 41-odstotni davčni stopnji, je pojasnila Marija Plevčak. Poudarila je, da ne smemo ostati samo pri tem, kar danes sprejemajo pri omenjenem zakonu, pač pa bo potrebno ekonomsko politiko pošteno nadgraditi, če želimo kreniti na pot okrevanja in doseči blaginjo izpred nekaj let. "Predvsem pa da bomo prišli do pravičnejše porazdelitve davčnega bremena," je izpostavila. 

Novelo zakona podpirajo tudi v SLS in upajo na dodatne dopolnitve v okviru socialnega dialoga. Kot je pojasnil Roman Žveglič, v SLS pričakujejo tudi celovito spremembo dohodninske lestvice. "Nujen je vsak dvig neto letne davčne za prehod v najvišji dohodninski razred, če ne celo bolj obsežna preureditev dohodninskih razredov," je poudaril. 

Podpora noveli se obeta tudi v NSi. "Podpiramo stimulativne ukrepe, za slovensko gospodarstvo in ocenjujemo, da gre za smele odločitve vlade," je dejal Jožef Horvat. 

Damjana Petavar Dobovšek (SDS) je poudarila, da je glede na krizo, ki zahteva takojšnje ukrepanje za izboljšanje slovenskega gospodarstva, nujno, da se davčni ukrepi, ki so namenjeni razbremenjevanju gospodarstva, uveljavijo čim prej. 

Poslanska skupina SD je predlagala tudi amandma, v katerem je zapisan predlog dodatnega dohodninskega razreda na ravni 60.000 evrov bruto letno. Predlog gre v smeri, da se bolj obdavči bogatejše, posledično pa se bo v državni proračun letno nateklo 40 milijonov evrov, pravijo v SD. 

Amandmaju se podpora ne obeta, minister Šušteršič pa je izpostavil, da je uvajanje četrtega davčnega razreda pri dohodnini predlog, ki je povezan z veliko vprašanji in tveganji. Tak razred bi po mnenju ministra pomenil visoko mejno obdavčitev dohodkov od dela, ki bi signalizirala, da je Slovenija okolje, kjer je delo močno obdavčeno.

"Drugi problem je, da tisti, ki jih označujemo kot bogate, niso postali bogati z dohodki, ki jih obdavčujemo z dohodnino. Nekateri premožni lahko prijavljajo zelo nizke dohodke pri dohodninski napovedi. Zato bi težko zgolj s tem dosegli solidarnostno obdavčenje bogatejših," je dodal Šušteršič. 

Vir: STA

Vlada je v zakon o uravnoteženju javnih financ vključila pet ukrepov na prihodkovni strani proračuna. V zakonu so tako med drugim obdavčitev izjemnih dobičkov zaradi spremembe namembnosti zemljišč, posebni krizni davek na nepremičnine in dvig stopnje davka od dohodkov iz kapitala.

Z zakonom se tako uvaja dajatev na dobiček, ki nastaja zaradi spremembe namembnosti zemljišč. Skozi obdavčitev se želi posebej zajeti dobičke, ki so rezultat špekulativnih nakupov kmetijskih zemljišč ob uporabi notranjih informacij o načrtovanih spremembah občinskih prostorskih načrtov, so poudarili v uradu vlade za komuniciranje. 

Davek se odmeri ob prodaji zemljišča, davčna osnova je razlika med vrednostjo zemljišča ob prodaji in vrednostjo zemljišča ob nakupu. Davčne stopnje so določene v odvisnosti od časa, ki je minil med spremembo namembnosti zemljišča in prodajo zemljišča ter se postopno znižujejo. 

Zakon o uravnoteženju javnih financ, ki posega v celo vrsto zakonov, predvideva tudi posebni protikrizni davek na nepremično premoženje. Tega bi plačevale pravne in fizične osebe, ki imajo v Sloveniji v lasti nepremično premoženje v skupni vrednosti nad enim milijonom evrov. 

Davek bo letna obveznost in se bo plačeval po stopnji 0,1 odstotka od vrednosti premoženja po ocenah iz množičnega vrednotenja nepremičnin. Stopnja davka se bo dvignila, če lastnik nepremičnin ne uporablja sam oziroma za opravljanje dejavnosti niti jih ne oddaja v najem. 

S tem naj bi se spodbudilo lastnike nepremičnin, da svojo lastnino ekonomsko izkoriščajo in da prijavijo najemna razmerja v pristojni register v skladu z veljavno zakonodajo. Plačilo davka bo urejeno enako, kot to velja za letno nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč. 

S predlaganimi spremembami zakona o dohodnini, ki določajo stopnje obdavčitve dohodkov od kapitala, pa se predlaga dvig stopnje za pet odstotnih točk na 25 odstotkov. Predlagane spremembe ne vplivajo na oprostitev plačila davka za obresti do višine 1000 evrov niti ne vplivajo na veljavno postopno zniževanje davčne obveznosti v odvisnosti od obdobja lastništva vrednostnih papirjev ali drugih oblik kapitalskega premoženja. 

Ker morajo biti rešitve v zakonu o dohodnini usklajene z rešitvami v zakonu o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, se identična sprememba predlaga tudi v tem zakonu. 

Zakon o uravnoteženju javnih financ predvideva še uvedbo dodatnega davka na vodna plovila. Ta se odmeri na enak način in od enakih osnov, kot so že določene z zakonom o davku na vodna plovila, vendar pa ne bo prihodek občin temveč državnega proračuna. Zaradi ekonomičnosti postopka je predvideno, da se bo ta dodatni davek odmeril hkrati z davkom na vodna plovila. 

Uvaja pa se še dodatna davčna obveznost iz naslova davka na motorna vozila in sicer v obliki pribitka k davku za osebna motorna vozila s prostornino motorja nad 2500 kubičnih centimetrov. Višina dodatne davčne obveznosti je odvisna od prostornine motorja motornega vozila in je določena progresivno. 

Dodatna obremenitev se bo obračunavala za vozila, ki bodo prvič registrirana v Sloveniji po uveljavitvi zakona. Pribitek se bo obračunaval od enake davčne osnove kot običajni davek na motorna vozila, zanj bodo veljale enake davčne oprostitve in možnosti vračila kot za običajni davek na motorna vozila. Pribitek bo prihodek državnega proračuna. 

Teh pet ukrepov je le del od 14 napovedanih ukrepov, s katerimi je vlada odgovorila na zahteve sindikatov, da mora uravnoteženje javnih financ vsebovati tudi ukrepe na prihodkovni strani proračuna. 

Vlada je ob sprejemu predloga rebalansa minuli teden med drugim omenjala še uvedbo obdavčitve nezazidanih stavbnih zemljišč in davek na finančne transakcije. 

Dohodninsko lestvico naj bi poleg tega dopolnili s četrtim davčnim razredom, v katerega bi se uvrstili tisti z več kot 70.000 evrov letnih prihodkov, stopnja davka pa bi se gibala med 45 in 50 odstotki. Te spremembe še niso pripravljene in bodo predlog usklajevanja v Ekonomsko-socialnem svetu, veljati pa naj bi začele šele prihodnje leto. 

Vlada naj bi poleg tega strožje ukrepala proti tistim, ki ne plačujejo davkov, medtem ko je dvig osnovne stopnje davka na dodano vrednost še vedno predviden le kot skrajni ukrep. 

Vir: STA

Novi predpisi:
Spremenjeni predpisi/novi čistopisi:
Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

V mesecu APRILU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije. V portal se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom registriranega uporabnika.

Nekaj dejstev o zakonu:

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 11.4.2012 - 17.4.2012 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 1 novost 1 novost 5 novosti

V tem obdobju posebej izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 11.4.2012 - 17.4.2012 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 3 novosti 7 novosti 12 novosti 1 novost 18 novosti 6 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 3 novosti 4 novosti 5 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 3 novosti 4 novosti 4 novosti 1 novost 7 novosti
5. JAVNE FINANCE 11 novosti 11 novosti 11 novosti 7 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6 novosti 14 novosti 1 novost 1 novost 19 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti 2 novosti 3 novosti 3 novosti 11 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost 1 novost 6 novosti 5 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 4 novosti 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI 7 novosti 1 novost 6 novosti 3 novosti
11. OBČINE 90 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .