Številka 26, letnik VI
27. september 2011

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Profesor dr. Bojan Bugarič meni, da mora "majhna država kot je Slovenija čim bolj odpirati svoje šolstvo mednarodnemu prepihu in ne obratno, kar je prevladujoči trend v slovenskem šolstvu." S to mislijo smo začeli pogovor s pravnim strokovnjakom, profesorjem na ljubljanski Pravni fakulteti, katerega kritični pogled je prisoten zlasti na področju javne uprave. Preberite si zanimiv pogovor z njim.

Ne glede na nezavidljivo stanje v slovenski politiki, življenje teče naprej. Gospodarstvenike še vedno najbolj zanimajo pogoji v katerih bodo delovali in možnosti za prebroditev krize. Verjamemo, da jih zanimajo tudi predlogi sprememb zakonodaje, ki se nanašajo na njihovo poslovanje. Eden takih predlogov je tudi Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku, ki prinaša nekatere novosti glede vzajemne pomoči med državami EU pri izterjavi davkov in carin, zato smo se odločili, da ga v današnji in naslednji številki TFL Glasnika podrobneje predstavimo.

Dr. Bojan Bugarič: Tekmovalnost – tabu v slovenskih šolah

Bojan BugaričTFL Glasnik:
V zadnjem času vas malo manj slišimo, zato vas kar naravnost sprašujemo, ali ste obupali nad stanjem v naši državi?

Bojan Bugarič:
Pred kratkim je bila v Državnem zboru javna predstavitev mnenj o predlaganem Zakonu o izvajanju dejavnosti splošnega pomena, ki naj bi na novo uredil področje »negospodarskih« javnih služb (šolstva, zdravstva, kulture in sorodnih). Predstavil sem svoj pogled na predlagani zakon in opozoril, da zakon kot tak ne prinaša potrebnih sprememb na tem področju. Področje javnih služb je izjemno pomembno pri delovanju javnega sektorja, a je v zadnjih 20 letih doživelo zelo malo sprememb.

Ocenjujem, da je večina »negospodarskih« javnih služb še vedno upravljanih kot v socialističnih časih in da to ni dobro. Vzemimo šolstvo, ki je eden od potencialnih generatorjev hitrejšega razvoja. V Sloveniji sicer imamo solidno šolstvo, univerzalno dostopno, nimamo pa visoko kvalitetnih šol, ki bi se lahko merile z najboljšimi po svetu. Izziv za Slovenijo je, kako ohraniti visoko stopnjo univerzalne dostopnosti šolstva in ob tem istočasno povečati tekmovalnost, odličnost, ki jo je bistveno premalo.

Predlagani zakon stavi predvsem na spremembe v pravno statusni obliki javnih zavodov na tem področju, sam pa menim, da je problem drugje in da bi se ga lahko lotili že sedaj, tudi brez tega zakona. A očitno ni prave volje za to. Potrebno je drugače pristopiti k vrednotenju dela učitelja, in tudi k vprašanju selekcije učiteljev, prav tako tudi učencev. Zdi se, kot da je beseda »tekmovalnost« v slovenskih šolah še vedno nezaželena in negativno vrednotena. Majhna država kot je Slovenija mora čim bolj odpirati svoje šolstvo mednarodnemu prepihu in ne obratno, kar je prevladujoči trend v slovenskem šolstvu.

Mimo tega se na področju javne uprave ni dogajalo kaj posebej dramatičnega, saj v družbi ni pravega konsenza o tem kaj sploh narediti z javnim sektorjem.

 

TFL Glasnik:
Bi našteli tri glavna področja v javni upravi, ki bi jih morali zakonsko spremeniti in kako?

Bojan Bugarič:
Prej sem omenil, da bi začel pri javnih službah, ki jih je potrebno nujno modernizirati. Začel bi pri plačnem sistemu, ki tak kot je, ni primeren za storitve, ki se opravljajo kot javne službe. Če učitelj, zdravnik dobi plačo, vnaprej določeno, ne glede na to kako in kaj dela, potem to ne more biti primeren plačni sistem.

Potem bi sledile spremembe po posameznih področjih. Na področju šolstva bi morali spremeniti način rekrutacije učiteljev na vseh ravneh, poskrbeti za tekmo in na položaje sprejeti samo najboljše. Enako velja za učence. Brez selekcije, ki ne bi šla na škodo univerzalnega dostopa, ne bo izboljšanja na slovenskih šolah, predvsem univerzah. Na področju zdravstva je potrebno spremeniti plačni sistem in način vrednotenja dela zdravnikov. Veliko problemov bi bilo rešenih, če bi plačni sistem sledil storilnosti zdravnikov. Tudi upravljanje bolnic in zdravstvenih domov je prepogosto na zelo nizki ravni in zelo malo prispeva k dobri organizaciji dela v teh organizacijah.

Drugo področje, ki bi se ga lotil, je vprašanje obsega javnega sektorja. Dejstvo je, da v javnem sektorju prevladuje negativna selekcija in da najboljši kadri ne prihajajo ampak odhajajo iz javnega sektorja. To je velik problem. S slabimi kadri, ne glede na to kakšne zakone predlagate, ne morete narediti prav velikih sprememb. Ni pametnih razlogov, da ne bi v javnem sektorju naredili racionalizacije, kar pomeni, da bi istočasno iskali in nagrajevali dobre kadre, slabe pa bodisi nadomeščali z novimi, boljšimi, ali pa sploh ne, če to ni potrebno. Ne glede na vse številke menim, da je javni sektor v Sloveniji predimenzioniran, predvsem preko številnih delovnih mest, ki zelo malo prispevajo k storilnosti javnega sektorja. Takšen pristop je bistveno težji od linearnega zmanjševanja v javnih upravi, ki ga ponavadi politiki obljubljajo, saj terja identifikacijo področij, panog, sektorjev, kjer je delavcev preveč in tam kjer jih je mogoče premalo.

Tretje področje se nanaša na ureditev odnosa med politiko in javno upravo. V Sloveniji je obseg in intenzivnost politizacije javne uprave bistveno prevelika. Nujno bi bilo potrebno urediti način izbire najvišjih državnih uradnikov (uradniški svet in KAS sta v praksi farsa), potem pa tudi organizacijo in kadrovanje v državnih podjetjih oziroma v podjetjih, kjer ima država svoje kapitalske deleže. AUKN je tudi popolnoma ponesrečena ureditev, tako v zakonu kot v praksi.

 

TFL Glasnik:
Pokojninski sistem in zdravstveni sistem sta že bila predmet vaše kritike. Kaj predlagate?

Bojan Bugarič:
Pokojninska reforma je nujna, o tem ni dvoma. Je pa potrebno vseeno poiskati soglasje v družbi o tem, skupaj ne samo s sindikati, ampak vsemi državljani. Vlada ki je ravnokar padla, ni bila najboljši pogajalec v teh odnosih, čeprav je kar se tiče pokojninske reforme šla v približno pravo smer. Povečanju starostne meje se ne bo moč izogniti. Ohraniti pa kaže »pay as you go« sistem in ne uvajati kakšnih dodatnih stebrov, sploh ne v času krize na finančnih trgih.

Zdravstvo, podobno kot šolstvo, je v Sloveniji solidno, še vedno univerzalno dostopno, manjka pa mu odličnosti in boljšega upravljanja. Prava pot ni zmanjševanje obsega zdravstvenih pravic državljanov, ampak boljše upravljanje z denarjem, ki ga ZZZS namenja izvajalcem za zdravstvene storitve.

 

TFL Glasnik:
Kako uredili način izbire visokih državnih uradnikov - v izogib politizaciji teh funkcij?

Bojan Bugarič:

Predlagam ukinitev uradniškega sveta, saj ni nič prispeval k depolitizaciji uradništva. Kvečjemu obratno, pod krinko »razpisnih« komisij je postal »trojanski konj« vladajoče politike, ki se lahko pretvarja, da so najvišji uradniki izbrani strokovno in da politika nima nič s temi izbirami, v bistvu pa v ozadju vleče vse niti. Predlagal bi zelo preprost postopek: najvišje uradnike (generalne direktorje, sekretarje) postavi politik in tako jasno veže svojo odgovornost tudi za njihovo delo. Zakon predpiše pogoje za imenovanja na ta mesta, ki morajo biti zelo zahtevni, izbiro pa opravi minister. Pod tem nivojem pa uvedemo striktno meritorno upravo, kjer politik ne sme imeti nobenega vpliva na izbiro kadrov v upravi. Za to bi potrebovali spremembe v ZJU.

 

TFL Glasnik:
Kaj bi predlagali namesto AUKN ?

Bojan Bugarič:
Ideja ene agencije, ki na centralni ravni upravlja z vsem državnim premoženjem, lahko deluje v državah, kjer je politična avtonomija takšnih agencij mogoča, med drugim tudi zaradi drugačne politične kulture. Pri nas je to drugače in takšna centralizirana moč samo še povečuje verjetnost, da bo politika preko svojih kadrov v agenciji, imela še več, in ne manj vpliva na upravljanje državnih kapitalskih naložb. Zato sta možni dve poti: ali popravek agencije v smeri dejanske avtonomije, ali pa decentralizirana struktura, ki zmanjšuje verjetnost zlorabe moči politike.

 

TFL Glasnik:
Kako ocenjujete stanje pravne države v Sloveniji?

Bojan Bugarič:
Pravna država v Sloveniji je v agregatu nedvomno bolje delujoča kot recimo v Romuniji, Bolgariji ali Rusiji. Je pa daleč od bolj urejenih držav v razvitih evropskih državah.

 

TFL Glasnik:
Se vam ne zdi, da bo potrebno v skladu z novo prihajajočo paradigmo spremeniti vrsto zakonov, ki bodo temu sledili?
Kot prihajajočo paradigmo pa imam v mislih nov sistem vrednot, ki ga moramo ponovno zgraditi: poštenost, transparentnost, trdo delo, kreativnost. Da bi vse te vrednote lahko uresničevali in podpirali tudi v vsakodnevnem življenju, se mi zdi, da bo potrebno poseči tudi v spremembo zakonodaje na kazenskem področju, poenostaviti vrsto postopkov na tožilstvu, sodiščih, da bodo sledila in bila učinkovita. Menite, da je temu tako in če se strinjate katera pravna področja bi izpostavili kot tista, kjer je sprememba zakonodaje najnujnejša in kateri smeri?

Bojan Bugarič:
Po moje je zakonodaja sekundarnega pomena. Bolj pomembno je, da bodo ljudje dejansko internalizirali drugačne vrednote. To pa je bistveno bolj zahtevno opravilo od sprejemanja zakonov. Menim, da bo potrebna velika sprememba v politiki, programih in ljudeh, ki ponujajo te programe. Brez novih nosilcev takšnih vizij ne bo prišlo do sprememb. Bolj pomembno od vseh zakonov je, da se pojavijo novi politiki nove generacije, ki bodo začeli propagirati takšne vrednote. Nekaj takega se že dogaja, vendar je etablirana politika še tako močna, da teh nosilcev noče pripustiti v politični ring. Čaka nas dolgo obdobje ki bo pripeljalo do takšnih sprememb, se pa to ne bo zgodilo preko noči.

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku – prvi del

Dne 20.9.2011 je bil na spletnem portalu Ministrstva za finance objavljen Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2E) (v nadaljevanju Predlog sprememb ZDavP-2).  Osnovni razlog za pripravo Predloga sprememb ZDavP-2 je prenos evropske zakonodaje v slovenski pravni red. V slovensko zakonodajo bo tako prenesena Direktiva 24/2010/EU UL L 84, z dne 31.3.2010, ki nadgrajuje vsebino vzajemne pomoči pri izterjavi med državami članicami tako, da razširja področje uporabe vzajemne pomoči pri izterjavi na terjatve v povezavi z davki in carinami, ki še niso bili zajeti, in olajšuje njeno izvajanje v praksi.

Predlog sprememb ZDavP-2 predvideva spremembo 1. odstavka 111. člena ZDavP-2 tako, da se davčnemu organu omogoči zahtevo po zavarovanju davčne obveznosti, če tako določa zakon o obdavčenju oziroma, če davčni organ na podlagi podatkov iz uradnih evidenc ali drugih evidenc lahko pričakuje, da bo izpolnitev davčne obveznosti onemogočena ali otežena. Skladno z veljavnim Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2) (Uradni list RS št. 117/2006 do 97/2010) je mogoče zahtevati zavarovanje davčne obveznosti pred izdajo odločbe ali pred potekom roka za predložitev davčnega obračuna in v primeru odloga ali obročnega plačila davčne obveznosti. Predlog sprememb ZDavP-2 torej omogoča davčnemu organu, da zahteva zavarovanje davčne obveznosti, čeprav niso izpolnjeni pogoji, kot jih določa veljavni ZDavP-2.

S spremembo 4. odstavka 166. člena bo uzakonjeno elektronsko vročanje sklepov o izvršbi in podatkov iz sklepov bankam in hranilnicam. Na ta način bo postopek izvajanja davčne izvršbe na denarna sredstva, ki jih ima davčni zavezanec pri bankah, močno poenostavljen. Način vročanja dokumentacije definira 5. odstavek 166. člena  Predloga sprememb ZDavP-2. Davčni organ bo moral poslati sklep o izvršbi v elektronski obliki v informacijski sistem, banka oziroma hranilnica pa ga bo morala še isti dan prevzeti. Skladno z novim 6. odstavkom 166. člena bo vročitev opravljena, ko bo banka oziroma hranilnica preko informacijskega sistema davčnemu organu potrdila prevzem sklepa o izvršbi. Prevzem sklepa in druge dokumentacije, izdane v postopku davčne izvršbe, bodo banke in hranilnice potrjevale z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom.

Če banka ali hranilnica ne bo imela dostopa do informacijskega sistema, bo lahko za to pooblastila drugo banko ali hranilnico za vročanje sklepov.

V nadaljevanju Predloga sprememb ZDavP-2 se na novo ureja način vzajemne upravne pomoči med pristojnimi organi držav članic EU pri izterjavi davščin, katerih obveznost za plačilo je nastala v drugi državi članici.

Pristojni organ iz Republike Slovenije bo lahko nudil upravno pomoč drugi državi članici na osnovi popolnega zaprosila za pomoč. Zaprosilo za pomoč se bo, skladno s spremenjenim 214. členom, lahko nanašalo le na:

 • pridobitev podatkov, pomembnih za odmero davčne obveznosti davčnega zavezanca v drugi državi članici,
 • vročitev dokumentov, povezanih z davčno obveznostjo davčnega zavezanca v drugi državi članici,
 • izterjavo davčne obveznosti davčnega zavezanca v drugi državi članici ali
 • zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti davčnega zavezanca v drugi državi članici.

Enaka določila bodo veljala tudi v primeru, ko bo slovenski pristojni organ poslal zaprosilo za pomoč pristojnemu organu v drugi državi članici.

Upravna pomoč drugi državi se bo  nudila za sledeče davščine:

 • davke in carine,
 • povračila, intervencijski in drugi ukrepi, ki so del sistema popolnega ali delnega sistema financiranja Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja,
 • prelevmani in drugimi carinami, predvidenimi v okviru skupne ureditve trga v sektorju sladkorja,
 • upravnimi kaznimi, globami, pristojbinami in dodatnimi dajatvami, ki so povezane z davščinami iz prejšnjih alinej,
 • upravnimi taksami ali podobnimi pristojbinami za potrdila in podobne dokumente, izdane v zvezi z upravnimi postopki, ki se nanašajo na davke in carine in
 • obrestmi ter stroški, ki so povezani z davščinami iz prvih treh alinej.

Upravne pomoči pristojni organi ne bodo nudili v zvezi z obveznimi prispevki za socialno varnost in kaznimi za kazniva dejanja, naloženimi na podlagi javnega pregona ali z drugimi kaznimi za kazniva dejanja.

Nadaljevanje prihodnjič.

Vsebina 2. točke drugega odstavka 100. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7; v nadaljevanju: ZDoh-2) izhaja iz vsebine Direktive Sveta o skupnem sistemu obdavčitve za združitve, delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev iz različnih držav članic ter za prenos statutarnega sedeža SE ali SEC med državami članicami (tj. Direktive Sveta 90/434/EGS z dne 23. julija 1990 o skupnem sistemu obdavčitve za združitve, delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev iz različnih držav članic (UL L št. 225 z dne 20. avgusta 1990, str. 142), ki je bila kasneje večkrat spremenjena; v nadaljevanju: Direktiva).

V prvem odstavku 8. člena Direktive je določeno, da pri združitvi, delitvi ali zamenjavi kapitalskih deležev, dodelitev vrednostnih papirjev, ki predstavljajo kapital družbe prejemnice ali prevzemnice, delničarju prenosne družbe ali prevzete družbe v zamenjavo za vrednostne papirje, ki predstavljajo kapital slednje družbe, sama po sebi ne povzroča obdavčitve dohodkov, dobičkov ali kapitalskih dobičkov tega delničarja.

Odbitni delež izračunava davčni zavezanec, ki opravlja hkrati obdavčeno in oproščeno dejavnost, če se odloči, da višine odbitka vstopnega DDV ne bo določal po kakšni drugi metodi. Odbitni delež mora v največji možni meri odražati dejansko stanje oz. značilnosti dejavnosti zavezanca, zaradi česar pri izračunu določenih transakcij, ki bi lahko izkrivile sliko, ne upoštevamo. Na vprašanje, katere so te transakcije, nam bodo v pomoč stališča in razlage Sodišča Evropskih skupnosti.

Zakon o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju ZDDV-1) v 65. členu določa, da lahko davčni zavezanec, ki blago in storitve uporablja tako za transakcije, pri katerih DDV lahko odbije (obdavčene transakcije in oproščene transakcije s pravico do odbitka), kot za transakcije, pri katerih DDV ne sme odbiti (oproščene transakcije brez pravice do odbitka), odbije samo tak delež DDV, ki se pripiše transakcijam, ki dajejo pravico do odbitka.

V sedanjem obdobju svetovne gospodarske krize se marsikatero podjetje srečuje z vprašanjem, kako preživeti. Zato se bodo ob napovedanem še dodatnem zmanjševanju splošne porabe za javna naročila verjetno začela zanimati tudi podjetja, ki so s svojimi produkti doslej ciljala predvsem na zasebni sektor. S tem namenom je bila v paketu za odpravo plačne nediscipline sprejeta novela Zakona o javnem naročanju, ki velja od 30. marca.

Določitev bonitetne ocene slovenskim podjetjem z modelom AJPES S.BON temelji na analizi računovodskih izkazov in neplačil za vsa slovenska podjetja v daljšem časovnem obdobju. Neplačilo je opredeljeno kot nastop vsaj enega izmed naslednjih dogodkov: blokada transakcijskega računa 30 dni neprekinjeno oziroma blokada transakcijskega računa 60 dni s prekinitvami v posameznem letu, začetek postopka stečaja, prisilne poravnave, likvidacije ali prisilne poravnave.

Stroški amortizacije so, po definiciji slovenskega računovodskega standarda (v nadaljevanju SRS) 13, zneski nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev s končnimi dobami koristnosti, ki v posameznih obračunskih obdobjih prehajajo iz teh sredstev v nastajajoče poslovne učinke.

Definicija stroškov amortizacije že sama po sebi pove, da je potrebno stroške amortizacije povezovati z nastajajočimi poslovnimi učinki oziroma bodočimi koristmi, ki jih amortizirljivo sredstvo prinaša. SRS 1.18, kot tudi mednarodni računovodski standard (v nadaljevanju MRS) 16.60 do 16.62, predvidevajo tri možne metode amortiziranja:

 • metodo enakomernega časovnega amortiziranja,
 • metodo padajočega amortiziranja in
 • metodo proizvedenih enot.

Skladno z ekonomsko teorijo spadata metoda enakomernega časovnega amortiziranja in metoda padajočega amortiziranja med časovno amortiziranje, metoda proizvedenih enot pa med funkcionalno amortiziranje.

Vlada, ki od izglasovanja nezaupnice minuli torek opravlja le tekoče posle, je na delovnem posvetu sklenila, da bo predlagala podaljšanje interventnega zakona v leto 2012.  Po posvetu pa je generalna sekretarka vlade Helena Kamnar povedala, da ne bo nadaljevala s pripravo sprememb državnega proračuna za leto 2012.

Veljavni zakon o interventnih ukrepih sicer deloma posega tudi v leto 2012, a se nanaša predvsem na omejevanje proračunskih odhodkov v letu 2011, je spomnila Kamnarjeva. Brez sprememb bi prihodnje leto prišlo do dodatnega povišanja proračunskih odhodkov v višini 220 milijonov evrov. Vlada naj bi spremembe zakona predlagala že ta četrtek.

Zakon o interventnih ukrepih posega na področje zaposlovanja v javnem sektorju ter usklajevanje socialnih transferjev in pokojnin. Plače javnih uslužbencev, socialnih transferji in pokojnine se letos usklajujejo le za eno četrtino zakonsko določene uskladitve, napredovanja javnih uslužbencev pa so letos zamrznjena, medtem ko naj bi se prihodnje leto o tem vprašanju dogovorili s sindikati.

Z letom 2011 se izteče znižanje plač funkcionarjev za štiri odstotke, medtem ko pri regresu in nagradah za delovno uspešnost javnih uslužbencev že veljavni zakon posega tako v leto 2011 kot 2012.

S podaljšanjem veljavnosti interventnega zakona naj bi zajezili naraščanje nekaterih odhodkov, ki bi lahko ogrozili konsolidacijo javnih financ v prihodnjem letu, je povedala Kamnarjeva. Če bi se zakon s 1. januarjem 2012 izvajal v nespremenjenem obsegu in vsebini, bi namreč takoj nastopili nekateri dodatni udari na javne finance, ki jih pozneje ne bi bilo mogoče odpraviti, je opozorila.

Ne bo pa vlada zaenkrat predlagala sprememb državnega proračuna za leto 2012, ki jih je začela pripravljati že poleti. Glede novega zakona o javnih financah, s katerim naj bi med drugim omejili zadolževanje države in je že pripravljen, pa je danes prevladalo stališče, da njegova vložitev v parlamentarno obravnavo presega tekoče posle. Kljub temu bo vlada že ta četrtek predlagala nekatere manjše spremembe, je dejala Kamnarjeva.

Direktor urada za komuniciranje Darijan Košir je še pojasnil, da zaposlitev, ki so vezane na mandat vlade, torej "kabinetnih" zaposlitev, ne bodo preoblikovali v zaposlitve za nedoločen čas.

Vlada je tudi sklenila, da ne bo sodelovala v kampanji pred morebitnim referendumom o družinskem zakoniku, prav tako ne bo predlagala zakona o poroštvu za gradnjo šestega bloka termoelektrarne v Šoštanju. Se pa bo opredelila do predloga zakona o poroštvu, ki ga je pripravila skupina poslancev s prvopodpisanim Bojanom Kontičem (SD), če bo k temu pozvana, je povedala Kamnarjeva.

Poslanci so po skrajšanem postopku s 46 glasovi za in nobenim proti sprejeli vladni predlog novele zakona o zdravilstvu, ki podrobneje ureja strokovni nadzor, nadzor nad izvajanjem dejavnosti pa prenaša z ministrstva za zdravje na zdravstveni inšpektorat in druge pristojne inšpektorate. Poslanci so ministrstvo pozvali k pripravi sistemskih rešitev.

Zdravilstvo v Sloveniji po besedah poslanca SDS Ivana Grilla še vedno ni ustrezno urejeno, in sicer kljub leta 2007 sprejetemu zakonu o zdravilstvu. Kot je pojasnil poslanec, ministrstvu za zdravje v vseh teh letih ni uspelo vzpostaviti zdravilske zbornice, ki bi bi izvajala strokovni nadzor in podeljevala licence. Po Grillovih besedah je poleg usposobljenih zdravilcev v Sloveniji še vedno preveč takšnih, ki so bolj kot ne "šarlatani" in neupravičeno zlorabljajo stisko ljudi. V SDS novele niso podprli, od ministrstva pa pričakujejo, da bo pripravilo takšen zakon, ki bo ščitil uporabnike ter vzpostavili mehanizem nadzora in pogoje za delovanje alternativne medicine.

Predlog novele zakona o zdravilstvu, ki ga je v parlamentarno proceduro vložila vlada, ni povsem zadovoljil niti poslanske skupine Zares. Po besedah Majde Širca v poslanski skupin Zares od pristojnega ministra pričakujejo, da bo pripravil predlog zakona, ki bo ustrezno uredil odnos med uradno in komplementarno medicino, zaščitil uporabnika storitev ter uredil nadzor in pogoje za izvajanje teh storitev. V Zares naj bi po besedah Majde Širca predlog novele zakona podprli z grenkim priokusom, saj gre predvsem za implementacijo pravnega reda EU, ne prinaša pa celovite rešitve.

Po besedah poslanca SLS Gvida Kresa je bil predlog zakona o zdravilski dejavnosti usklajen in pripravljen za nadaljnjo proceduro že konec leta 2009, ministrstvo pa je vložilo novo besedilo zakona, ki ni usklajeno z izvajalci. Po Kresovih besedah je nesprejemljivo, da tako neusklajen zakon pride pred poslance ob dejstvu, da gre za zelo občutljivo materijo. Kot je napovedal, se bodo poslanci SLS pri glasovanju vzdržali, saj ni utemeljenih razlogov za sprejem takega zakona.

V poslanski skupini DeSUS predlog novele zakona o zdravilstvu podpirajo. Kot glavni razlog za podporo je Vasja Klavora navedel, da se z njim daje ministrstvu za zdravje pravno podlago za opravljanje nadzora nad odpravljanjem zdravilske dejavnosti.

V Sloveniji se preveliko število ljudi zateka k uporabi alternativne medicine, da bi bilo tako zakonsko stanje kot je danes, še sprejemljivo, je opozoril poslanec SNS Miran Györek. V SNS predlog novele po njegovih besedah podpirajo, ob tem pa je Györek opozoril, da morajo tudi zdravilci, podobno kot tuji zdravniki, obvladati slovenski jezik.

Tudi v poslanskem klubu LDS so predlog novele podprli, pri čemer je Borut Sajovic obžaloval, da v DZ ni prišla že usklajena sistemska sprememba zakona. V LDS pozivajo vlado, da se drži sprejetega sklepa na odboru DZ za zdravstvo in pripravi sistemske rešitve za ureditev tega področja, ki bodo v korist tako izvajalcev kot tudi uporabnikov tradicionalnih, komplementarnih ali alternativnih metod zdravljenja.

V imenu poslanske skupine nepovezanih poslancev je podporo predlogu novele napovedal Andrej Magajna, saj pomeni uskladitev z direktivo o storitvah na notranjem trgu ter prinaša preglednejšo in ustreznejšo ureditev nadzora nad izvajanjem zdravilske dejavnosti. Cilj predlaganega zakona je po njegovih besedah tudi, da se prične z izvajanjem veljavnega zakona, saj zdravilska zbornica še vedno ni ustanovljena, prav tako ni urejeno podeljevanje licenc zdravilcem.

Tudi poslanka SD Andreja Črnak Meglič je bila uvodoma kritična, ker poslanci na klopi niso dobili že usklajene novele zakona, ki bi to področje celovito uredila. Predlagane spremembe je po njenih besedah treba sprejeti tudi v izogib morebitnim kaznim Evropske komisije. V poslanski skupini SD naj bi po besedah Črnak Megličeve predlagano novelo soglasno podprli v upanju, da bo ministrstvo pripravilo celovite rešitve.

Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Ivan Eržen je 6. septembra na seji odbora DZ za zdravstvo pojasnil, da prvotnemu predlogu novele zakona niso uspeli zagotoviti zadostne podpore v koaliciji. Zato so morali pripraviti novelo zakona, ki bi urejala vsaj nujne stvari oz. bi uskladila slovenski pravni red z evropskimi direktivami in da bi uredili področje nadzora nad zdravilsko dejavnostjo.

Zdravilci, ki zdravilsko dejavnost že izvajajo v drugi državi članici EU, bodo lahko zdravilsko dejavnost na območju naše države opravljali le s prijavo svoje dejavnosti na ministrstvu za zdravje. Novela za opravljanje strokovnega nadzora dodaja podrobnejša postopkovna določila in ukrepe, ki jih lahko izreče zbornica v zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi. Inšpekcijski nadzor pa bo po novem v pristojnosti Zdravstvenega inšpektorata RS in drugih inšpektoratov, pristojnih za posamezna področja.

Novi predpisi:
Spremenjeni predpisi/novi čistopisi:
Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

mesecu SEPTEMBRU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije.

Nekaj dejstev o zakonu:

 • od svojega nastanka do danes je doživel 4 spremembe in dopolnitve z novelami 1A, 1B, 1C in 1D;
 • zadnje spremembe in dopolnitve, ki jih je prinesla novela 1C, veljajo in se uporabljajo od 16.3.2011 dalje;
 • obetajo se skorajšnje spremembe in dopolnitve zakona, predlog novele 1E so poslanci DZ dne 23.9.2011 podprli;
 • Državni zbor je pripravil "le" 2 uradni prečiščeni besedili (UPB) Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1);
 • Zakon je bil prvič objavljen v Uradni list RS 117-5012/2006, stran 12241;
 • njegov pravni predhodnik je Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV), ki je prenehal veljati s 1.1.2007.

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 20.9.2011 - 27.9.2011 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 4 novosti 5 novosti 1 novost 4 novosti 1 novost

V tem tednu posebej izpostavljamo:

V Uradnem listu RS št. 74/2011, z dne 23.9.2011, so bili objavljeni kar 4 predpisi s področja ekologije:

Če želite učinkovito spremljati zakonodajo na področju varstva okolja in rabe naravnih virov in biti sproti obveščeni o vseh novostih s področja ekologije, ki so v pripravi ali pa so bile ravnokar objavljene, imamo za vas na voljo naročniški paket Eko-Lex.

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 20.9.2011 - 27.9.2011 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 6 novosti 11 novosti 1 novost 3 novosti 5 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 2 novosti 1 novost 1 novost 1 novost 2 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 3 novosti 1 novost 7 novosti 4 novosti
5. JAVNE FINANCE 4 novosti 20 novosti 3 novosti 1 novost 8 novosti 9 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7 novosti 35 novosti 2 novosti 3 novosti 16 novosti 6 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7 novosti 7 novosti 1 novost 2 novosti 9 novosti 3 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 5 novosti 1 novost 1 novost 2 novosti 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost 3 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI 6 novosti 2 novosti 5 novosti
11. OBČINE 26 novosti

Želite prejemati Lex-Kliping 14 dni brezplačno? Pridobite testno geslo!

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .