Številka 15, letnik VI
15. april 2014

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Naš današnji sogovornik v rubriki Pogovor je dr. Jožko Peterlin, ustanovitelj Smartfin, Inštituta za poslovne finance, in poslovni finančnik z dolgoletno prakso na področju vodenja finančne službe in finančne funkcije v podjetju. Med pogovorom se nam je najbolj vtisnila v spomin njegova ponazoritev, da "če izločimo 10 največjih tajkunskih zgodb in cerkvena odstopanja, sanacije bančnega sistema sploh ne bi potrebovali."

Današnjo številko TFL Glasnika namenjamo predlogu sprememb in dopolnitev zakona, ki ureja davek na dodano vrednost. Spremembe in dopolnitve se nanašajo predvsem na implementacijo nekaterih direktiv Sveta, ki morajo biti uveljavljene s 1. januarjem 2015, nekaterim se podaljša rok veljavnosti (predvsem tistim, povezanim z preprečevanjem goljufij), pa tudi na nekatera druga določila. Ker je sprememb kar nekaj, bomo tej temi namenili kar dve temi tedna.

Zaradi bližajočih se praznikov TFL Glasnik odhaja na kratek oddih. Vrnemo se 6. maja, vsem bralcem pa želimo prijetne prihajajoče praznike.

Vabljeni k branju!

dr. Jožko Peterlin: Banke – slabe, dobre, predvsem pa zaupanja vredne

Jožko Peterlin

TFL Glasnik:
Banke in njihovo delovanje predstavljajo pomembno vprašanje, ki je laikom marsikdaj tudi težko razumljivo. Nam lahko na enostaven način odgovorite na naslednja vprašanja:

Konec lanskega leta je bila sprejeta pomembna sprememba v zakonodaji, ki je razvrednotila kapital bank in del dolgov bank. Kako to komentirate?

Jožko Peterlin:
Povedati moram, da nisem pravnik, ampak le ekonomist, ki bere pomembno finančno zakonodajo, spremlja posledice finančne zakonodaje in sem hkrati eden tistih, ki je posredno in neposredno oškodovan zaradi ukrepov Banke Slovenije (BS). Ukrepe pa je omogočila spremenjena bančna zakonodaja (ZBan-1), za katero menim, da je škodljiva za našo državo. Škodo, ki je nastala, bo trpelo še nekaj generacij, četudi bodo zakon morda razveljavili, oziroma dodelali. Vemo, da je pri nas mogoče marsikaj, če je le politična volja in potreba.

Nekaj pomembno napačnih predpostavk in trditev ob hitrem sprejemu zakona:

 • Nujen sprejem ZBan-1 ni odraz krize v svetu in posledično gospodarskih težav, ampak malomarnega poslovodenja in nadzora bank v pretežno državni lasti ter neustreznega regulatorskega nadzora BS. Vsi omenjeni organi so tako ali drugače v pristojnosti politike, kar pomeni, da je odgovornost za razmere v teh bankah v celoti na strani države. Če izločimo iz problematičnih naložb bank samo 10 največjih tajkunskih zgodb in cerkvena odstopanja od božjih zapovedi, ki so jih financirale problematične banke, sanacije bančnega sistema sploh ne bi potrebovali.
 • ZBan-1 ni odraz zahteve EU in ukrep, ki se mu država ni mogla izogniti. Usmeritve predvidevajo sodelovanje vseh upnikov pri reševanju bank in to preden se odobri državna pomoč. Upniki so bili tudi lastniki, z državo na čelu. Odobritev državne pomoči, kot podpornega ukrepa za reševanje bank v okviru finančne krize, ne pomeni insolventnosti, ki bi edina lahko posegala v podrejene obveznice.

Jožko Peterlin

Zahteva po vključitvi upnikov v reševanje bank, ob državni pomoči, je zahteva konkurenčnega prava in ne insolvenčnih predpisov. V predlogu direktive o reševanju finančnih institucij (recovery and resolution of credit institutions) je striženje obveznic (bail-in) predvideno v 37. do 51. členu, a le ob insolventnosti in če bi brez drugih ukrepov, med katerimi je ključna dokapitalizacija s strani lastnikov, postala insolventna. Direktivo naj bi sprejeli šele decembra 2014, implementirana naj bi bila v pravni red držav članic januarja 2015, vendar naj bi bil bail-in ukrep odložen do leta 2018. Pa še takrat bi lahko veljal le za obveznice, ki so bile izdane po sprejemu ukrepa. Očitno mi prehitevamo UE ali pa izvajamo laboratorijske vaje.

 • Da zakon ne bo imel socialnih posledic, je laž, saj govorimo o četrtini državljanov, ki so svoje prihranke vsaj posredno vlagali v naložbe, ki so imele jasno določene obveznosti izdajatelja v prospektu. Za to ni potrebno biti poučen vlagatelj, dovolj je, da znaš brati in da upravičeno pričakuješ, da bo sopogodbenik izpolnil svoje obveze. Nekateri ljudje predvsem sami skrbijo za svojo pokojnino, zato varčujejo, ker se zavedajo, da država, glede na demografske razmere, ne bo zmogla zagotavljati pokojnine vsem, ampak samo socialno ogroženim. Nekateri pa se zgolj pasejo na (para)državnem denarju, in ker so ti v večini, je večina zagotovljena tudi ob volitvah.
 • Država s tem zakonom omogoča, da se dva dogovorita v breme tretjega, ta tretji pa je zgolj iz medijev obveščen o »spremembah«. Država pooblašča BS (državo v državi, ki dela popravni izpit iz nadzora bank), da s sklepom imenuje neodvisne cenilce, ki bodo ocenili premoženje bank, če pa ni dovolj časa, pa to BS lahko opravi kar sama. Po tej hitri in učinkoviti akciji so problemi lahko rešeni skoraj čez noč.
 • ZBan-1 ni v javnem interesu. Javni interes je, da čim več domačega varčevanja ostane doma in se ga nameni financiranju razvoja gospodarstva, kot tudi potreb gospodinjstev, ki so posojilno sposobna. Z ZBan-1 je bil ta javni interes ubit. Konec je zaupanja v pravno državo in domač finančni sistem. Varčevanje se seli v tujino, oziroma tuje banke, ki se vodijo mimo volje slovenskih političnih lobijev. Podjetja in gospodinjstva se bodo zadolževala v tujini, bistveno dražje in iz slovenskega varčevanja.

Zakon bo imel zelo negativne posledice za slovensko gospodarstvo, še bolj pa za slovenske banke, ki so izgubile zaupanje, in to samo zaradi tega, ker so v Sloveniji. Banke so postale bolj ranljive, saj je sporočilo varčevalcem, da se lahko pravila v finančnem sistemu spreminjajo za nazaj in glede na javno mnenje. Ko vlada pri nas ugotovi, da obstoječi zakoni niso ugodni v trenutnih razmerah, predlaga spremembo zakonodaje za nazaj. Saj to ni prvič, primer je predvsem davčna zakonodaja.

Ta problem lahko delno omilimo, če država takoj prizna, da je v stiski in je v trenutku neprištevnosti sprejela zakon, s katerim zlorablja javno pravo v civilnih postopkih in s tem krši tako človekove pravice kot temeljne pravne norme. Država bi morala biti zgled spoštovanja pravil, ne pa da jih sama najbolj krši, da zamuja s plačili, da sprejema zakone, s katerimi oškoduje ostale deležnike v svojih zgodbah in podobno.

Kaj pomeni 500 mio dodatne zadolženosti države v primerjavi z milijardami, ki bodo za vedno pristale v tujini. Dokapitalizacija bank bi morala biti tako ali tako konvertirana iz depozitov ali posojil države (velja za NB in NKBM), saj bi država kot dober gospodar v času, ko je banka v njeni lasti zašla v težave, morala te težave rešiti s svežim kapitalom in ne s posojilom.

V javnem interesu je tudi zdravstvo in šolstvo, zato pozor, bolniki in starši, jutri lahko dobite račun za šolanje otrok in obisk zdravnika izpred sedmih let. Vsem je jasno, da je v zdravstvu luknja že nekaj let in da jo mora pokriti tisti, ki je imel od zdravja korist. In ker lahko samo šolan in zdrav ustvarja dodano vrednost, je potrebno vzeti tistim, ki imajo. Ali v tem duhu prihaja tudi davek na depozite?

 • ZBan-1 posega za nazaj v pravice vlagateljev in obveznosti izdajateljev. Prava ali neprava retroaktivnost, v vsakem primeru se spreminjajo pravila igre za nazaj. To je ravno tako, kot bi igrali nogomet in bi med tekmo samo ena stran vedela za spremenjena pravila igre. Sodnik pa bi na koncu tekme povedal, kak je rezultat, glede na predvidene spremembe pravil igre, ki jih bo morda sprejela mednarodna nogometna organizacija v bodoče.
 • Z ZBan-1 si je država vzela pravico, ki ji po zakonu ne gre. Država se je zavedala, da banke ne morejo preživeti, zato je vrsto let zagotavljala likvidnost z depoziti/posojili, ki jih je posojala bankam v težavah, samo da takrat te banke še niso bile uradno v težavah. Ko je družba insolventna, kar so državne banke bile že kar nekaj let, se krediti lastnika po pravilu konvertirajo v kapital banke. Država je z Zban-1 zlorabila pravni red in svoje obveznosti, ki jih ima iz naslova lastništva. Z zakonom je država omogočila, da se izrine male delničarje in odpiše dolgove banke, ki bi jih morala pokriti sama.
 • ZBan-1 ne omogoča pravnega varstva, kar bi bilo laikom morda sprejemljivo, če bi BS delovala brezpogojno profesionalno, zakonito, brez kančka dvoma v možno napako in nikoli v škodo tretjega. Te predpostavke niti slučajno ne držijo, zato morajo imeti ljudje, ki se z ukrepom BS ne strinjajo, tudi pravico, da se pritožijo.
 • Sistemske banke je potrebno podpreti, saj so pomembne za stabilen finančni sistem. Glede na ravnanje države ocenjujem, da so pri nas sistemske vse banke v državni lasti, pogojno pa tudi tiste, pri katerih so bili depoziti države. S »fiktivnim stečajem« po tem zakonu država izloči delničarje in lastnike podrejenih obveznic, zanemari vlogo lastnika in obravnava depozite, kot da to niso dana posojila, banko nacionalizira, podcenjena sredstva pa uprave prenesejo na 100 odstotno državno slabo banko.

Jožko Peterlin

TFL Glasnik:
Kako je potekalo vrednotenje, kakšna so pravila in kakšne so posledice?

Jožko Peterlin:
Cilj skrbnega pregleda je bil oceniti sposobnost slovenskega bančnega sistema, da se zoperstavi močnemu poslabšanju makroekonomskih in tržnih pogojev, ki so v skladu z neugodnim scenarijem predvideni za prihodnje triletno obdobje (od vključno 2013 do 2015) ter ugotoviti primanjkljaj kapitala, ki bi ga ob uresničitvi zelo konservativnega, vendar malo verjetnega scenarija potencialno lahko izkazala posamezna banka in posledično v pregled vključene banke skupaj. Razlog za izvedbo tako ekstremnega scenarija je oceniti trdnost slovenskega bančnega sistema, tudi v razmerah najbolj neugodnih (hipotetičnih) stresnih dogodkov. Rezultatov stresnih testov pa nikakor ni mogoče enačiti z dejanskimi rezultati poslovanja bank v prihodnje. – iz Poročila o skrbnem pregledu bančnega sistema in ukrepov BS.

Zgornja izjava BS je samo potrditev, da razlastninjenje niti slučajno ni bilo primerno, ocenjevali so izredno konzervativno, kar posledično pomeni, da bi moralo ostati še kaj kapitala, dolgovi pa v celoti.

Banko se sanira za danes, za prihodnost naj skrbijo novi lastniki. Nekateri lastniki nedržavnih bank so imeli morda v rokah ponudbe tujcev za prodajo deležev v banki, kar bi dokazovalo, da je bil kapital pozitiven, saj so ponudbe običajno posledica skrbnega pregleda tistega, ki bo dal denar.

Po »hitri« sanaciji bank imajo te sedaj preveč kapitala, če pa upoštevamo, da se gospodarski kazalniki izboljšujejo, ga bo še več. To je še en dokaz, da je bilo vrednotenje napačno, škodljivo in v nasprotju z računovodskimi standardi.

Metodologija vrednotenja je varovana skrivnost, tako kot je skrivnost, kako so izbrali najugodnejšega ponudnika storitev neodvisnega vrednotenja. Ti cenilci so bili virtuozi vrednotenja, saj so uspeli razvrednotiti premoženje banke za natanko toliko, kot je znašal knjigovodski kapital in podrejeni dolgovi problematičnih bank. In velika naglica, s katero so prišli do rezultatov, res govori v prid izredni profesionalnosti, učinkovitosti, predvsem pa izredno dobrem poznavanju nepremičninskega trga v Sloveniji. Glede na javno objavljeno ceno, so se ti cenilci morali kar nekaj let pripravljati na cenitev slovenskih nepremičnin in opreme.

Vrednotenje ima vedno namen vrednotenja. Stres testi niso osnova za razvrednotenje, oziroma prevrednotevanje sredstev, ampak zgolj podatkovna podlaga poslovodstvu za odločanje, oziroma ukrepanje in morda razkritja o tveganju v letnem poročilu banke. To so bili dolžni naredili že pred najmanj štirimi leti.

Vrednost posojila ni odvisna samo od predmeta zavarovanja, ampak predvsem od denarnih tokov, ki jih ustvarja posojilojemalec. Ker pa je bilo politično koristno prekiniti s podaljševanjem tajkunskih posojil, so morale uprave državnih (političnih) bank prenehati podaljševati posojila, kot so se to dogovorili v projektu »lastninskega preoblikovanja posojilojemalca«. Zanimivo pa je, da so refinanciranje ustavile uprave bank. Posojila pa so odobravali kreditni odbori, saj uprave s tem nimajo nič, saj so samo podpisniki sklepov kreditnega odbora, v katerem so samo eni od članov, ki samo soodločajo, niso pa imeli ključne besede.

Prevrednotevanje sredstev v računovodskih izkazih se v naših bankah opravlja skladno z mednarodnimi računovodskimi standardi. Tudi davčna zakonodaja ne priznava znižanja davčne osnove na osnovi ocen ali mnenj izbranih strokovnjakov, ne glede na ceno vrednotenja. Obstaja velik dvom, da bi bila storitev takega vrednotenja davčno nepriznan odhodek.

Kaj pa, če so manjšinski lastniki bank želeli banko dokapitalizirati? Ta možnost lastnikom bank v pretežni državni lasti ni bila dana, zato tudi ponujena cena ne, ponudbe za dokapitalizacijo niso prejeli niti podrejeni upniki. »Mnenje EU« je, da bodo lastniki podrejenega dolga lahko sodelovali v finančni sanaciji banke, nikjer niso objavili avtomatske razdolžitve.

Bodo pa zelo veliki problemi, če imajo različne banke iste terjatve vrednotene različno, četudi jih revidira isti revizor.

Posledice vrednotenja sredstev pretežno državnih bank, oziroma zavarovanj posojil so bile, po mojem mnenju, skladne z jasnimi navodili naročnika.

Predsednica vlade trdi, da bi bilo v primeru dejanskega stečaja isto. Gospa se zelo moti. Res pa je, da rešujeta s finančnim ministrom probleme, ki so jih za seboj pustili oblastniki v času debelih krav.

Jožko Peterlin

 

TFL Glasnik:
Kako komentirate ukrep, ki je nastal posledično, in sicer so bile obveznice odpisane oz. povedano enostavno imetniki obveznic NLB so ostali brez premoženja, prav tako pa tudi brez sodnega varstva? To je danes, v času demokracije po mojem mnenju skorajda primerljivo z nacionalizacijo premoženja po vojni.

Jožko Peterlin:
Na osnovi ZBan-1L je BS sprejela ukrep, s katerim je zelo počez razvrednotila kapital banke in del dolgov banke. Nekatere banke so se rešile določenih dolgov, zaradi tega so bile verjetno najuspešnejše na svetu, saj so v slabega pol meseca v decembru ustvarile izredne prihodke in dobiček iz naslova odpisa dolgov. Morda uprave za to čaka še nagrada za uspešnost, ampak verjetno ob pogoju, da se ne pritožijo na ukrep BS, saj se edino banka lahko pritoži na ta ukrep, ki je bil sprejet v breme ali škodo tretjega, medtem ko sta stranki v postopku zgolj banka in BS. Ni za zanemariti dejstva, da uprave državnih bank postavlja država.

Tokrat je šlo za izreden ukrep BS. Zakaj ni BS v svojem rednem delu izvajala ukrepov, ki bi preprečili to katastrofalno stanje v slovenskem bančništvu in izredno škodo za slovensko gospodarstvo?

Ukrepi BS, kot jih lahko razumemo iz javno objavljenih dokumentov, ne ločijo med različnimi inštrumenti podrejenega dolga, za kar je posamezna banka zagotovo vedela, saj je bila izdajateljica finančnih inštrumentov. Vsaka banka je verjetno že jeseni, ko se je »med posvečenimi« že govorilo o ukrepih, preverila, oziroma se informirala o zakonitosti delitve bremen in prispevku podrejenih upnikov banke. To je pomembno, ker ima po sedaj veljavnem zakonu le banka možnost, da se pritoži na ukrep BS in možne napake, ki bi imele lahko za banko kasneje neugodne finančne posledice. Če bi uprava banke vedela za določena dejstva, pred zaključkom zadnjega kvartala, bi po mojem mnenju objavila drugačne izkaze. Kaj na to porečejo nadzorniki banke, bomo še videli. Menim, da bodo pozvani k komentarju, oziroma zagovoru.

Ker pa sprašujete konkretno za NLB, ki je ena od ostalih, je nujno izpostaviti podrejene obveznice NLB26. Te so bile izdane posebej za gospodinjska, oziroma nepoučene vlagatelje, hkrati pa je iz pogojev v prospektu jasno, kaj se sme in kaj ne.

Obveznico NLB26 so v NLB ponujali kot alternativo depozitom na bančnih okencih, brez vsake razlage o tveganjih, tisti pa, ki so vprašali, so dobili odgovor, da tvegajo izgubo le, če gre NLB v stečaj, pa še tam tvegajo le izgubo in to ne nujno v celoti. Vedeti moramo, da imajo bančniki (samo tisti na bančnem okencu) tudi določeno normo, da dobijo polno plačo.

Ko so še bile obveznice NLB26 vpisane v KDD in javno dostopni podatki o imetnikih, se je videlo, da je od skupne emisije 60 mio evrov bilo prodanih pravnim osebam, pretežno zavarovalnicam, tudi državnim skladom, za 41 mio evrov. Več kot polovica tega denarja je bila namenjena pokojninskim skladom, v katerih varčujejo ljudje za svojo pokojnino. Ostalo emisijo NLB26 je kupilo okoli 800 ljudi, od tega okoli 450 ljudi zneske do 10.000 evrov. Iz tega sledi, kje je NLB iskala denar, s katerim je pokrivala svojo kapitalsko ustreznost med množico nepoučenih vlagateljev. Ti ljudje so s posojilom NLB vskočili ravno takrat, ko so mednarodni trgi sredi leta 2010 povsem zamrznili, in na tak način pomagali NLB prebroditi to likvidnostno krizo, tako da takrat tega ni bilo treba državi. Zdaj so pa za to pomoč kaznovani.

To je nacionalizacija, ni pa kriv neposredno zakon, ampak ukrep BS in odločitev uprave banke o prodaji terjatev, tu je izguba dokončna. Država je s sprejetjem ZBan-1 omogočila, da je BS zelo učinkovito izdala sklep in po skrajšanem postopku razlastninila nedržavne lastnike in imetnike nekaterih obveznic. Cenitve, ki so bile osnova za to početje, so po mojem mnenju neupravičeno posegle v lastninske pravice lastnikov in upnikov banke. Pa še sodno varstvo jim po ZBan-1 ne pripada.

Jožko Peterlin

 

TFL Glasnik:
Če se vrneva k cenitvam, je druga pomembna stvar, da so te cenitve podlaga za vse nadaljnje aktivnosti, tudi za prenos terjatev na slabo banko.

Jožko Peterlin:
Potrebno je opozoriti, da te cenitve niso cena terjatev banke, ki so namenjene prodaji. Ker ne vem, kako je potekal proces prodaje terjatev slabi bank - DUTB, težko ocenjujem, kako se je uprava banke pogajala o prodajni ceni za terjatev. Uprava je dolžna ravnati kot dober gospodar in za sredstva najti najboljšega ponudnika, tako kot tudi mora najti najugodnejšega ponudnika za katero koli storitev, kot na primer cenitev nepremičnin ali opreme. Uprava je verjetno ponudila terjatev komurkoli, ki bi bil pripravljen plačati več, saj vsak evro dražje prodane terjatve pomeni evro manj oslabitve kapitala, oziroma dolga.

Morda pa so imeli tudi dolžniki možnost, da predčasno poplačajo svoj dolg do banke, če so le ponudili vsaj evro več kot DUTB. Če ni bilo tako, bodo verjetno težave, saj bodo morale uprave razkriti, če so bile morda prisiljene, s strani lastnika, v prodajo točno določene terjatve, točno določenemu kupcu, po točno določeni ceni, na določen kraj in pred zaključkom poslovnega leta. Težko pa se uprava otrese objektivne odškodninske odgovornosti za dejansko oslabitev sredstev, saj ni šlo le za prevrednotenje, ampak za dokončno prodajo drugi pravni osebi. Bilance lahko popravljaš v nedogled, tudi revidirane, sklenjeni posli in denarni tokovi pa se ne popravljajo za nazaj. Bančni izpiski so eni bolj redkih nepopravljivih dokumentov, ki pridejo iz banke. Tu poznejše vrednotenje ne pride v poštev.

 

TFL Glasnik:
Tu se zastavlja vprašanje, zakaj te terjatve niso bile ponujene v odkup na trgu, ampak so bile enostavneo prenesene na DUTB?

Jožko Peterlin:
Ne morem trditi, da banka ni iskala najugodnejše možnosti v korist banke. Prodati ali ne prodati je odločitev uprave banke. Zakaj bi prodajale, če pa imajo preveč kapitala in denarja. Ko se sredstvo odtuji, ni poti nazaj.

 

TFL Glasnik:
Še hujše kot to pa se mi zdi naslednje, kar je po mojem mnenju bistvo problema DUTB: sem npr. 100% lastnik nekega podjetja, ki ima
dolgove do bank in jih ne more odplačevati in potem so le-ti preneseni na DUTB. Država mi jih poplača npr. 80% ali pa kar vse. Krasno. In jaz sem še vedno 100% lastnik podjetja – to bi si verjetno želel vsak. Ampak ne gre tako, mislim, da bi morali tudi razlastiti ta podjetja, v nasprotnem primeru smo jim ta denar podarili. Kaj menite o tem?

Jožko Peterlin:
DUTB je z nakupom terjatev prevzel lastništvo nad terjatvijo banke in z njo upravlja. Če dolžnik ne bo uspel poplačati dolgov, oziroma ne bo dosegel takšnega deleža zadolženosti, da bo DUTB lahko poplačala svojo terjatev v celoti, bo dolžnik pristal v stečaju ali v prisilni poravnavi, če bo v tem primeru poplačilo večje. Ko se dolžniku izboljša boniteta, bo marsikatera banka pripravljena terjatev odkupiti, poplačati in kot običajna banka financirati dejavnost podjetja. Nalogo DUTB bi morala opravljati banka sama, manj težav bi bilo. Če pogledamo, kdo se je zaposlil na DUTB, ne moremo pričakovati bistvenih sprememb, saj so tu tudi ljudje, ki so to že delali v istih bankah, iz katerih prihajajo terjatve.

DUTB ni bila modra poteza, zopet en političen kompromis. Samo dodatni stroški in izguba dragocenega časa, ki je v krizi pomemben za preživetje.

Jožko Peterlin

 

TFL Glasnik:
Kaj pa nadzor, revizija, kdo sploh kontrolira banke?

Jožko Peterlin:
Vsako banko nadzira nadzorni svet in centralna banka/BS in so tudi odgovorni, če opustijo dolžno ravnanje nadzora. Za posle in razkritja poštenega finančnega stanja je odgovorna uprava. Komercialna revizija, ki naj bi delala v korist malih vlagateljev, ker ti nimajo možnosti vpogleda v vodenje, kot imajo to veliki lastniki preko NS, si je verjetno zagotovila množico izjav, s katerimi se bo v prihodnje skušala izvleči iz težav.

Moramo pa povedati, da revizorji pretežno preverjajo skladnost analitike s sintetiko, kar pomeni, da bomo šele v prihodnje videli, kako malo nam koristi njihovo delo. V morebitnih sporih bomo iz njihovih zagovorov razbrali, kaj sploh ni njihovo delo. So pa vsi revizorji vedeli, kakšno je stanje v gospodarstvu in v bankah, saj isti revizorji revidirajo tako podjetja kot banke.

 

TFL Glasnik:
Mogoče še končni komentar k vsemu?

Jožko Peterlin:
Država naj bo pri sprejemanju zakonov skrbna in naj ne vztraja pri sprejemu in izvedbi zakona vse v svojem mandatu.

Javna obravnava ZBan-1 je nujna, saj je Slovenija od vseh nas in bo tudi potem, ko bomo morda postali bolj normalni. Strokovna javnost se zaveda škode, ki je nastala in se bo še povečala, politiki pač tega ne razumejo.

ZBan-1 je le omogočila, da je BS sprejela ukrepe, s katerimi se na hitro (in začasno) sanira slovenski bančni sistem in njihov malomaren nadzor bančnega sistema v zadnjih letih. Zagotovo je za vse odgovorne deležnike potrebno nekje presekati in začeti na novo, drugače, bolje in se ne ozirati nazaj po odgovornosti deležnikov v tem procesu.

Ljudje, ki so s svojim delom oškodovali slovenski bančni sistem, od uprave, nadzornikov, lastnikov in raznih regulatorjev z BS na čelu, bi morali škodo povrniti. Morali bi vsaj izplačati manjšinske delničarje in v celoti pripoznati dolg iz obveznic. Pametneje bi bilo delničarjem ali pa vsaj imetnikom obveznic ponuditi državne obveznice z 20 letno zapadlostjo v zameno za terjatve do banke.

To je pravno težko, samo le tako jih nihče ne bo odškodninsko preganjal.

Običajni investitorji bodo vrnili udarec, ki bo bolel le davkoplačevalce, politiki so itak neodgovorni, kar so že z nizom odločitev iz preteklosti pokazali, pa naj so desni ali levi. Če bo večina bogatih odšla iz Slovenije, bodo ostali samo tisti drugi, ti pa niso gonilo razvoja in investiranja. Tisti pa, ki bodo ostali doma, bodo varčevali drugače, kot so do sedaj. Banke v težavah bodo v še večjih težavah.

Državna pomoč je primerna le za privatni sektor. Morda pa država pomaga tudi zdravstvu in šolstvu. Nas morda čaka razlastninjenje šolanih in zdravih državljanov Slovenije? Le zdravi in pametni imajo možnost, da preživijo brez pomoči države.

 

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar
Foto: Žiga Okorn, http://www.okorn.si

Jožko Peterlin

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost

Dne 17.3.2014 je bil na spletnih straneh Ministrstva za finance objavljen Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (Predlog Zakona). S spremembo se v slovenski pravni red prenašajo zadnje spremembe Direktive 2006/112/ES. Spremembe morajo biti uveljavljene najkasneje 1. januarja 2015, nanašajo pa se na:

 • posebna pravila glede kraja opravljanja telekomunikacijskih storitev, storitev radijskega in televizijskega oddajanja (v nadaljevanju: storitve oddajanja) in elektronskih storitev, ki so opravljene osebam, ki niso davčni zavezanci. V teh primerih se bo za kraj obdavčitve štel kraj, kjer imajo prejemniki teh storitev sedež, ter
 • posebni ureditvi za davčne zavezance, ki opravljajo telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve osebam, ki niso davčni zavezanci.

Kot že rečeno, Predlog zakona predvideva, da sta od 1. Januarja 2015 dalje v Zakonu o davku na dodano vrednost predvideni dve posebni ureditvi za telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve, opravljene osebam, ki niso davčni zavezanci in jih opravljajo:

 • davčni zavezanci brez sedeža znotraj Unije,
 • davčni zavezanci s sedežem znotraj Unije, vendar izven članice potrošnje.

V primeru, ko storitve opravlja davčni zavezanec brez sedeža znotraj Unije osebam, ki niso davčni zavezanec, sedež ali stalno prebivališče pa imajo v državi članici, se po Predlogu Zakona lahko registrira za DDV le v eni izmed članic Unije. V tej državi članici potem oddaja obračun DDV, vendar mora za vsako članico potrošnje navesti, kakšna je obveznost iz naslova DDV, ki se nanaša na obravnavane storitve. Takšna rešitev je bila možna že doslej za elektronske storitve, po novem pa bo veljala tudi za telekomunikacijske storitve in storitve oddajanja.

V primeru, ko storitve opravlja davčni zavezanec, ki ima sedež ali poslovno enoto v državi članici, ampak ne v državi članici, kjer opravlja telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve osebam, ki niso davčni zavezanci, bo po novem lako obračunaval DDV prek spletnega portala v državi članici, v kateri je identificiran za DDV. Predvideni sistem je neobvezen in pomeni poenostavitev pravil o DDV glede kraja opravljanja storitev. Kraj obdavčitve se torej seli iz kraja izvajalca storitve po splošnem pravilu v kraj opravljanja storitve v državi članici stranke. Tudi v tem primeru se davčnemu zavezancu ni potrebno registrirati v vsaki državi članici potrošnje.

Do navedenih poenostavitev obračunavanja DDV je prišlo, ker je bil v državah članicah vzpostavljen sistem elektronskega poslovanja »vse na enem mestu« (VEM), prav za potrebe identifikacije in predložitve obračuna DDV. Obračuni DDV, oddani po sistemu mini VEM, dopolnjujejo obračune DDV, oddane v matični državi članici, sestavljenimi skladno s predpisi matične države članice.

Uporaba sistema mini VEM je prostovoljna. V kolikor se ga davčni zavezanec odloči uporabljati, pa ga mora uporabljati v vseh zadevnih državah članicah. Sistema ni možno izbrati le za posamezno državo članico.

Naj na koncu opozorimo še na to, da pravilo dejanske rabe in užitka še vedno velja, v kolikor so telekomunikacijske storitve, storitve oddajanaja ali elektronske storitve opravljene osebam, ki niso davčni zavezanci in imajo sedež zunaj Unije. Enako pravilo velja, kadar te storitve opravi davčni zavezanec s sedežem zunaj Unije, osebi, ki ni davčni zavezanec, vendar ima sedež v državi članici Unije, obravnavane storitve pa se dejansko rabijo in uživajo v državi, ki ni država kupca.

Toliko za danes. V naslednji številki TFL Glasnika bomo napisali nekaj o ostalih prenosih direktiv Sveta v slovenski pravni red, pa tudi o nekaterih drugih spremembah, ki jih prinaša Predlog Zakona.

Urejena pravna država, urejena infrastruktura, stabilno oziroma predvidljivo poslovno in politično okolje, dostop do trgov, usposobljenost delovne sile pa tudi zahtevnost administrativnih postopkov so v očeh potencialnih investitorjev tisti faktorji, ki v prvi fazi omogočajo realizacijo poslovnih ciljev oziroma doseganje dobičkov. Davčna politika pa mora podpirati druge ukrepe za zagotavljanje privlačnega poslovnega okolja, pri tem pa mora biti davčni sistem stabilen, transparenten ter oblikovan tudi z upoštevanjem mednarodnih standardov obdavčenja, kot jih določajo OECD in druge mednarodne organizacije na tem področju. Žal pa se je pri oblikovanju davčnega sistema, ki mora biti transparenten, ne moremo izogniti ustreznemu poročanju s strani davčnih zavezancev in s tem določeni stopnji "administriranja". V primeru, ko se na novo predpisuje poročanje o posameznih podatkih (kot primeroma poročanje dodatnih podatkov na obračunih davčnih odtegljajev), je vedno potrebno imeti v obziru tudi administrativni vidik in dobro pretehtati stroške, ki jih bo povzročilo davčnim zavezancem in prejemnikom podatkov ter koristi, ki jih je, od na novo pridobljenih podatkov, lahko pričakovati.

Potrebe po podatkih o stroških v zvezi z delom in drugih dohodkih, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, se pojavljajo že dalj časa, tako na nacionalnem kot na mednarodnem nivoju. Zaradi vse večjih potreb po navedenih podatkih je bilo v Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 85/13; v nadaljevanju: Pravilnik) določeno, da je potrebno poročati tudi podatke o povračilih stroškov in drugih dohodkov, ki se izplačujejo do višine, določene v Uredbi o višini povračil potnih stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 140/06 in 76/08; v nadaljevanju. Uredba). Potrebe po navedenih podatkih se vse bolj izkazujejo tako z vidika učinkovitega izvajanja davčnega nadzora, z vidika izmenjave podatkov in izvajanje nalog v okviru članstva v mednarodnih organizacijah (EU, OECD) ter tudi za analitična ovrednotenja posameznih rešitev na sistemski ravni. Še posebej velja poudariti pomembnost pridobivanja navedenih podatkov oziroma veliko dodano vrednost le teh z vidika izvajanja davčnega nadzora. Navedeni podatki bodo omogočali pripravo kvalitetnejših analiz tveganj, potrebnih za izvajanje učinkovitejšega davčnega nadzora. Tako se bodo vzpostavili pogoji za boljše in učinkovitejše pobiranje davka in prispevkov za socialno varnost. Na drugi strani pa je to tudi ukrep, ki vzpodbuja davčne zavezance k doslednejšem upoštevanju davčnih predpisov s tega področja. Menimo, da bo to pozitivno vplivalo tudi na ustreznejše izplačevanje povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo ter posledično na "zajezitev" izplačevanja potnih stroškov.

V okviru priprave razširitve poročanja se je ves čas imelo v obziru tudi administrativni vidik in vidik uporabnosti posameznega podatka. Spremembe so bile tako vključene kot dodatni individualni podatki iz obračuna davčnih odtegljajev, kar pomeni, da se osnovna struktura obračuna davčnih odtegljajev ni spremenila. Menimo,da zavezancem takšen način poročanja omogoča lažjo prilagoditev. Ker gre za izvirne podatke izplačevalcev dohodkov, teh podatkov davčni organ ne more pridobiti iz drugih virov. Dodajamo še, da z večino podatkov, o katerih se poročanje zahteva po 1. januarju 2014, izplačevalci dohodkov že razpolagajo za druge namene (kot primeroma podatke o povračilih stroškov v zvezi z delom, ki jih mora delodajalec povrniti delavcu, v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja).

V zvezi s povračili stroškov službenih poti, dodajamo, da iz predpisov, ki urejajo povračila stroškov v zvezi z delom (tako iz zakona, ki ureja, delovna razmerja, zakona, ki ureja dohodnino in Uredbe) ne izhaja, na kakšen način je delodajalec delavcu dolžan povrniti stroške v zvezi s službenim potovanjem ampak le, da jih mora povrniti, torej da delavcu dodatni stroški v zvezi s službenim potovanjem ne smejo nastati. Zato menimo, da po vsebini ne moremo razlikovati povračil stroškov v zvezi s službenim potovanjem, ki jih delodajalec delavcu povrne v denarju (povračila potnih stroškov) oziroma v naravi (npr. plačilo letalske karte).

Če za konec povzamemo, je pridobivanje podatkov o povračilih stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov do višine, določene v Uredbi, pomembno tako z nacionalnega kot z mednarodnega vidika. Z nacionalnega vidika je v ospredju predvsem učinkovitejše izvajanje davčnega nadzora in posledično vzpostavitev pogojev za boljše in učinkovitejše pobiranje davka ter prispevkov za socialno varnost.

V povezavi s tem menimo še, da bo posredovanje navedenih podatkov, vsekakor pozitivno vplivalo tudi na "zajezitev" izplačevanja potnih stroškov oziroma doslednejše upoštevanje predpisov, ki urejajo navedeno področje.

Vir: pojasnilo DURS

Gospodarstvo peša, nezaposlenih je vedno več, dajatve pa vedno višje.

Na podlagi sprememb in dopolnitev Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 91/2013, se bodo zvišali tudi prispevki za dopolnilno dejavnost.

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

V skladu s prvo alineo prvega odstavka 20. člena ZPIZ-2 je oseba, ki samostojno opravlja pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, vendar ni zavarovana po 15. členu ZPIZ-2 (samozaposleni), pri opravljanju navedene dejavnosti obvezno zavarovana za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu in poklicnih bolezni. Od 1. aprila 2013 do 31. marca 2014 znaša ta prispevek 32,17 evra. Zavezanci plačujejo navedeni prispevek mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec. Če se dejavnost opravlja manj kot 15 dni v enem mesecu, se lahko plača polovični znesek.

Prispevek za zdravstvo

Za obračunsko obdobje od februarja 2014 dalje (prvič z rokom plačila najkasneje do 15. marca 2014) osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, plačujejo prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v mesečnem znesku, ki se določi v višini 0,53 od povprečne bruto plače za oktober preteklega leta. Le-ta znaša za januar 2014 4,58 evra, to je 0,53 odstotka od povprečne plače za oktober 2013, ki je znašala 1.526,11 evra. Zavezanci navedeni prispevek plačujejo mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec, ne glede na dejansko število dni opravljanja dejavnosti v mesecu.

Prispevek po 55. členu ZZVZZ

Od februarja 2014 dalje osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, plačujejo tudi mesečni prispevek na podlagi druge alinee prvega odstavka 55. a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M) po stopnji 6,36 odstotka od zneska 25 odstotkov povprečne plače za oktober preteklega leta.

Vir: revija Denar - Anita Avbar Salopek

Možnosti za gospodarski kriminal v računovodstvu se lahko pojavijo pri računovodjih in njihovih sodelavcih, kadar (1) svoj delovni položaj in računovodsko dejavnost uporabijo za napačna ravnanja z nepoštenimi nameni (goljufije); mnogo več pa je takih primerov, ko se (2) nosilci računovodske dejavnosti zaradi slabih ali odsotnih računovodskih pravil pojavijo v primežu kriminalnih dejanj drugih. Gre za neustrezno organiziranost, torej organizacijski nered s pomanjkljivim notranjim kontrolnim sistemom, nizko poslovno kulturo in nizko moralo poslovodij in lastnikov podjetja.

Vlogo slovenskega Robin Hooda bi torej lahko imel le tisti, ki je dober poznavalec gospodarske kriminalitete, računovodskega jezika ter se je sposoben in voljan spopadati z inovativnimi prevaranti, odkrivati njihova dejanja in z zanesljivimi dokazi na sodiščih in drugje podpirati organe pregona takih dejanj. V mislih imamo forenzične računovodje, ki imajo te sposobnosti, za katere je sedaj pravi čas za njihov vzpon in velik prispevek k preprečevanju, odkrivanju in odpravljanju gospodarskokriminalnih in drugih nedovoljenih dejanj v delovanju podjetij in drugih poslovnih oseb. Zakaj ravno on? Velja splošno prepričanje, da je gospodarski kriminal najhujša in najbolj škodljiva tvorba v pravni državi, toda komaj v zadnjem desetletju je postalo jasno, da je tudi najšibkejši člen pri preganjanju kaznivih in drugih nedovoljenih dejanj. Razlogov je verjetno več, vsekakor pa so preslabo poznavanje poti in stranpoti delovanja poslovnih oseb, nerazumevanje računovodskega jezika in preslabo poslovno-ekonomsko in pravno znanje obstoječih preiskovalcev pa tudi rigidnost samega pravnega sistema glavni dejavniki neuspehov v borbi z gospodarskim kriminalom, to je s kriminalci belih ovratnikov.

Forenzično računovodstvo je nova veja računovodske dejavnosti, ki se ukvarja s presojanjem resničnega in poštenega obravnavanja gospodarskih kategorij v listinah, poslovnih knjigah in računovodskih (s)poročilih za sodne, poslovne in druge potrebe. Predvsem gre za računovodsko presojanje, ki je namenjeno:

 • preprečevanju in odkrivanju računovodskih prevar ter
 • preiskovanju poslovne zanesljivosti fizičnih oseb ali organizacij

Mislimo na presojanje strokovne in poklicnoetične neoporečnosti poslovanja fizičnih in pravnih oseb, da bi preiskovalni računovodja lahko podal nepristransko mnenje o:

 • a) potencialni nevarnosti ali
 • b) dejanski prisotnosti pravno nedovoljenih ravnanj v njihovem poslovanju.

Forenzično računovodstvo je splošni izraz , ki se uporablja za opis kakršne koli gospodarske preiskave, ki lahko privede do pravnih ali drugih posledic. Sestavine in naloge, ki bi jih lahko na nedvoumen način pripisali posameznim nosilcem te dejavnosti, niso povsem dorečene in interpretirane, zato je forenzični računovodja v najširšem smislu krovni nosilec te dejavnosti in profesionalni preiskovalec kaznivih in drugih nedovoljenih gospodarskih dejanj.

Vir: revija Denar - dr. Iztok Kolar

Mednarodni standardi računovodskega poročanja (v nadaljevanju MSRP) obravnavajo stroške izposojanja v okviru posebnega računovodskega standarda t.j. MRS 23.

Vsebinska obravnava stroškov izposojanja, kot jo opredeljuje MRS 23, se ne razlikuje od vsebinske obravnave stroškov izposojanja znotraj Slovenskih računovodskih standardov (Uradni list RS, št. 118/2005 do 64/2012) (v nadaljevanju SRS), ki sicer stroške izposojanja obravnavajo v okviru SRS 1: Opredmetena osnovna sredstva in SRS 4: Zaloge.

Pri tem se stroški izposojanja vštevajo v nabavno vrednost v podjetju zgrajenega opredmetenega osnovnega sredstva skupaj s stroški za njegovo izgradnjo in usposobitev za njegovo uporabo, kar posebej velja v primeru, da opredmeteno osnovno sredstvo nastaja dlje kot traja obračunsko obdobje.

Prav tako je mogoče všteti stroške izposojanja v vrednost zalog kot stroške, s katerimi se financirajo zaloge pri dolgotrajnih proizvodnih procesih (gradbeništvo, ladjedelništvo, ipd.).

Stroški izposojanja se pripoznajo kot odhodki v obdobju v katerem nastanejo t.i. normna rešitev, če pa jih je mogoče pripisati neposredno nakupu, gradnji ali proizvodnji sredstva v pripravi, jih podjetje lahko usredstvi kot del nabavne vrednosti sredstva.

Pri pripoznavanju stroškov izposojanja so za usredstvenje stroškov izposojanja primerna:
- finančna sredstva, izposojena posebej za pridobitev sredstva v pripravi, 
- finančna sredstva, izposojena na splošno in uporabljena za pridobitev sredstva v pripravi, ko se stroški izposoje opredelijo z uporabo usredstvene mere na naložbe v sredstvo.

Medtem, ko SRS ne določajo razkritij glede stroškov izposoje, pa MRS 23 določa razkritja:
1. računovodske usmeritve glede stroškov izposojanja, 
2. znesek v obdobju usredstvenih stroškov izposojanja, 
3. usredstvovalno mero.

Vir: portal Tax-Fin-Lex

Vlada je določila besedilo predloga novele zakona o subvencioniranju študentske prehrane in ga pošilja DZ v obravnavo po skrajšanem postopku. Predlog novele zakona o subvencioniranju študentske prehrane ne posega v samo ureditev študentske prehrane, spremembe pa so potrebne za nemoteno nadaljnje izvajanje subvencionirane študentske prehrane v skladu s sistemom elektronizacije.

S slednjim je papirnate študentske bone kot identifikacijsko sredstvo zamenjal mobilni telefoni ali brezkontaktna čipna kartica. Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) tako potrebuje tudi številko telefona, saj brez nje subvencionirane študentske prehrane ni mogoče izvajati. Glavni razlog za sprejetje predloga zakona je tako nujnost, da se med podatke, ki jih o študentih upravlja ŠOS, doda številka mobilnega telefona, pojasnjujejo v sporočilu po seji vlade.

Ob tem se bodo s predlogom zakona uredila tudi druga vprašanja. Med drugim so v obstoječem zakonu upravičenci opredeljeni kot študenti, ki niso zaposleni, v predlogu zakona pa izraza zaposleni ni več, pač pa so upravičenci študenti, ne glede ali so ali niso v delovnem razmerju.

Z uveljavitvijo novega sistema subvencioniranja študentske prehrane je sankcija prepovedi prodaje študentskih bonov postala neizrekljiva, zato je predlagatelj ta člen črtal.

Ob tem je pomembna novost tudi ta, da se evidenca upravičencev do subvencionirane študentske prehrane poveže z evidenco študentov in diplomantov, ki jo upravlja pristojno ministrstvo. S povezavo evidenc bo tako omogočena večja ažurnost informacij.

Vir: STA

Vlada je sprejela mnenje o pobudi Društva izbrisanih prebivalcev Slovenije - združenja za človekove pravice za oceno ustavnosti zakona o odškodninah za izbrisane ter zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Sloveniji. Za oba vlada meni, da nista neustavna. Društvo je namreč v pobudi za oceno ustavnosti med drugim navajalo, da je ustava kršena z omejitvijo višine denarne odškodnine, pa tudi z omejitvijo kroga upravičencev do odškodnine.

Vlada pa poudarja, da zakon o odškodninah za izbrisane upravičencem omogoča hitro in učinkovito doseganje pravičnega zadoščenja za škodo, ki so jo utrpeli zaradi izbrisa, pri določanju višine mesečnega zneska odškodnine pa je bilo treba upoštevati tudi finančno stanje države.

Zakon sicer za vsak zaključen mesec izbrisa oškodovancu omogoča do 50 evrov denarne odškodnine na mesec, poleg tega pa ima oškodovanec možnost uveljavljati denarno odškodnino še v sodnem postopku. Pri opredeljevanju upravičencev pa so sledili odločitvi Evropskega sodišča za človekove pravice, ki odškodnine ni prisodil pritožnikoma, ki od izbrisa na noben način nista izrazila želje prebivati v Sloveniji, saj nikoli nista zaprosila za izdajo dovoljenja za prebivanje.

Spomnili so tudi na ugotovitev evropskega sodišča o tem, da so zneski odškodnine stvar presoje tožene države, da je glede na izjemne okoliščine primera rešitev o določitvi pavšalnega zneska odškodnine za nepremoženjsko in premoženjsko škodo primerna, in da lahko država sama izbere sredstva, s katerimi bo izvršila sodbo sodišča.

Zakon o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Sloveniji pa je po mnenju Društva izbrisanih prebivalcev v neskladju z ustavo, ker ne odpravlja kršitev človekovih pravic, do katerih je prišlo zaradi izbrisa. Vlada se z društvom ne strinja. Mnenje, ki ga je sprejela na dopisni seji, je posredovala državnemu zboru in ustavnemu sodišču.

Vir: STA

Novi predpisi:

Spremenjeni predpisi:

Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

mesecu APRILU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije. V portal se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom registriranega uporabnika.

Nekaj dejstev o zakonu:

 • Zakon določa, v katerih primerih se opravljanje dejavnosti oziroma dela šteje kot delo na črno, v katerih primerih je šteti zaposlovanje delavcev kot zaposlovanje na črno, kdo je soudeleženec dela na črno in kaj je nedovoljeno reklamiranje.
 • Od svojega nastanka do danes je zakon doživel 4 spremembe in dopolnitve z novelamiZPDZC-AZPDZC-BZPDZC-C ter ZUTD-A.
 • V državnem zboru je v postopku sprejemanja predlog novega Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), ki je eden izmed prioritetnih vladnih ukrepov v projektu Obvladovanje sive ekonomije v RS in tudi zaveza v NRP 2013-2014. Predlog zakona bi moral biti po prvotnih načrtih sprejet v Državnem zboru RS že do konca leta 2013, vendar je zaradi iskanja, dogovarjanja in usklajevanja najustreznejših rešitev prišlo do objektivnega zamika priprave gradiva.
 • Državni zbor je do danes pripravil 1 uradno prečiščeno besedilo zakona (ZPDZC -UPB1).
 • Zakon je bil prvič objavljen v Uradni list RS 36-1687/2000, stran 4189. Veljati je začel 11.5.2000.

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 9.4.2014 - 15.4.2014 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 2 novosti 1 novost 8 novosti

V tem tednu izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 9.4.2014 - 15.4.2014 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 7 novosti 6 novosti 2 novosti 2 novosti 11 novosti 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost 3 novosti 1 novost 1 novost 6 novosti 2 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost 2 novosti 5 novosti 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 6 novosti 16 novosti 2 novosti 1 novost 15 novosti 5 novosti
5. JAVNE FINANCE 4 novosti 9 novosti 3 novosti 16 novosti 3 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 13 novosti 23 novosti 1 novost 2 novosti 18 novosti 3 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 14 novosti 4 novosti 3 novosti 21 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 4 novosti 1 novost 3 novosti 2 novosti 8 novosti 2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 7 novosti 5 novosti 3 novosti 3 novosti 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI 5 novosti 6 novosti 1 novost 5 novosti
11. OBČINE 109 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .