Številka 26, letnik VI
2. oktober 2012

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Tokrat je naša sogovornica mag. Irena Prijović, generalna sekretarka Združenja nadzornikov Slovenije od leta 2004. Med drugim je dejala tudi: »V državi, kjer ta podstat družbe, to je sodni sistem in sistem zagotavljanja spoštovanja zakonov, ne deluje, je izredno težko opravljati stvari, ki jih poskušamo mi opravljati v tem prostoru.«

Prejšnji teden smo na kratko povzeli določbe Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih, ki se nanašajo na nov instrument zavarovanja plačil – izvršnico. Današnjo številko TFL Glasnika pa namenjamo ostalim spremembam obravnavanega zakona. Kot je zapisal zakonodajalec v gradivu za Državni zbor, plačilna nedisciplina negativno vpliva na likvidnost, konkurenčnost in razvoj gospodarskih subjektov ter zapleta njihovo finančno upravljanje. Upniki se morajo zaradi zamud pri plačilih zadolževati, finančni viri pa so v obdobju gospodarskega upadanja težje dostopni na trgu. Zamude pri priplačilih so torej lahko celo vzrok za stečaj sicer zdravih podjetij, še posebej malih in srednjih.

Vabljeni k branju!

mag. Irena Prijović: Otroške bolezni nadzornikov po 19 letih

Irena Prijović

TFL Glasnik:
Od leta 2004 ste generalna sekretarka Združenja nadzornikov Slovenije. Kakšna je vaša ocena delovanja nadzornih svetov v teh osmih letih? Kaj se vam zdi pomembno oziroma do česa ste najbolj kritični?

Irena Prijović:
V Sloveniji smo, kar zadeva normativno urejenost, urejenost zakonodaje, kakšne kodekse imamo, priporočila dobre prakse, na ravni EU. Tisto, kar je pomanjkljivo, oziroma imamo opraviti s počasnim tempom, je kultura korporativnega upravljanja. Imamo kratko zgodovino razvoja kapitalskih družb in trga kapitala, zato je normalno, da je ta proces počasen in včasih zaradi nekaterih ukrepov tudi omejen. Včasih gremo dva koraka naprej in enega nazaj ter se ukvarjamo s stvarmi, s katerimi se tujina več ne. Ukvarjamo se s tem, da moramo promovirati to, da se je treba v primeru konfliktov interesov izločiti iz glasovanja ali to transparentno povedati.

Ukvarjamo se s tem, kaj pojem neodvisnost v resnici pomeni: kdaj je član nadzornega sveta neodvisen in kdaj ne. Ukvarjamo se tudi s tem, da ne le, da te kulture ni bilo, tudi znanja ni bilo. Iz prejšnjega sistema poznamo direktorje, ki so zdaj menedžerji, predsedniki uprav, poslovodstvo, pojem nadzornika pa je bil nov. Dobili smo ga leta 1993 z zakonom o gospodarskih družbah in dejansko se je ta pojem razvijal od tega leta. To ni poklicna kvalifikacija, ampak strokovna funkcija. To je funkcija, ki jo ljudje opravljajo kot sekundarni ali terciarni poklic ali v okviru nalog svoje siceršnje zaposlitve.

Dejansko je bilo treba na tem področju premikati precejšnje paradigme, ki smo jih imeli ljudje tudi o tem, kaj pomeni biti menedžer, kaj pomeni biti nadzornik in kdo je potem lastnik. Izšli smo iz enega sistema v drugega in se je bilo treba teh stvari naučiti na novo. Zato smo vseeno dosegli določen napredek, gotovo pa stanje ni takšno, da bi bili zadovoljni.

TFL Glasnik:
Pa je Združenje nadzornikov Slovenije dobro opravilo svojo nalogo? Kaj je bilo dobro in kaj bi bilo treba izboljšati?

Irena Prijović:
Težko se je izrekati o samem sebi, bolj pričakujem, da to počnejo drugi. Dejansko smo se v petnajstletni tradiciji trudili biti pomemben deležnik na tem področju. Zagotovo smo bili in smo nosilec razvoja in raziskav ter nosilec novih standardov. Sledimo temu, kar je v EU, in skušamo to vnesti v naš prostor. Omejuje pa nas pomanjkanje resursov, s čimer se srečujejo tudi podobna združenja v tujini glede na majhnost okolja. Prepričana sem, da smo zaradi dobrega dela in pro bono dela posameznikov v delovnih skupinah ljudem in stroki predstavili neke standarde, praktične napotke, priročnike, kar nam sicer zaradi omejenih resursov ne bi uspelo.

Pomembnejši del pa je, kako potem zagotoviti, da se to zgodi v praksi. Večinoma gre za predavanja in izražanje stališč o tem, kaj je prav in kaj narobe. Zagotovo bi bila situacija slabša, če ne bi bilo našega prispevka, a bi bilo napak trditi, da smo naredili vse. Naredili smo veliko glede na čas in resurse, ki so nam dani.

Irena Prijović

 

TFL Glasnik:
Kdo je lahko nadzornik, kaj poleg splošnih pogojev še mora izpolnjevati?

Irena Prijović:
Ti formalizmi so dobro opredeljeni v zakonu o gospodarskih družbah, nekateri so podobni tistim, ki veljajo za uprave; za nadzorne svete je še bolj opredeljeno, kdo ne sme biti nadzornik. Kdo je lahko, je zapisano v priporočilih dobre prakse in kodeksih. Že leta 2004 smo skušali to opredeliti s kodeksom javnih delniških družb po vzoru tujine, dejansko pa so osnovni etičnost in kredibilnost posameznika, njegove delovne izkušnje in strokovna kompetentnost.

Ne gre za to, da bi bili vsi nadzorniki po stroki enaki in bi imeli preveč homogeno skupino ljudi, ki bi podobno razmišljali. Pritisk je na čim večjo diverzifikacijo, moraš pa vseeno biti strokovnjak na svojem področju. Seveda so zaželene delovne izkušnje, neodvisnost. Vendar neodvisnost bolj v smislu tega, da odločaš po lastni presoji. Manj izrazito pomembne so, kar se bo morda komu zdelo čudno, razne povezave. Te same po sebi, če so razkrite, niso problem, če znajo posamezniki ustrezno ravnati z izločanjem pri odločanju. Za nadzornike je pomembno tudi specifično strokovno znanje, ki zadeva opravljanje te funkcije.

V preteklosti je prišlo med nadzornike veliko ljudi z izvršnih funkcij, predsednikov ali članov uprav. Kompetenčni model nadzornika se vseeno razlikuje od kompetenčnega modela člana uprave. Nadzorniki naj bi bili vseeno tisti, ki bi bili sparing partner upravi, in ni nujno, da so na enak način ambiciozni, nagnjeni k prevzemanju tveganj, bolj poslovno agresivni, kot to velja za člane uprav. Včasih se je strokovno napačno ocenjevalo, da so to dejansko menedžerji, ker samo predsednik ali član uprave ve, kako sebe nadzorovati. Prav je, da se ve, in v praksi je pri tem veliko težav, kaj je pristojnost uprave in kaj pristojnost članov nadzornega sveta. Tukaj nastane včasih zmešnjava in se dogaja, da nadzorniki posegajo v vodenje družbe. Zato je treba imeti tudi ožje znanje s tega področja.

Irena Prijović

 

TFL Glasnik:
Prav zato sprašujem, ker se zadnje čase soočamo z vsemi težavami delovanja nadzornih svetov. Poleg tega srečujemo osebne in politične povezave članov nadzornih svetov, ki so marsikdaj pred strokovnostjo. Človek se bi se vprašal, ali potem sploh potrebujemo nadzorne svete. Kaj menite vi o tem?

Irena Prijović:
Nadzorne svete potrebujemo, ker je trg kapitala z ustanovitvijo delniških družb ločil funkcijo vodenja družbe od lastništva družbe. Vsak lastnik in delničar želi imeti nekoga, ki bo to upravo nadzoroval. V našem sistemu, ki je dvotirni, imamo nadzorne svete. To je neizpodbitno in o tem ne bi izgubljali besed. Nadzorniki pa so takšni, kakršne hočejo imeti delničarji. Nestrokovnosti ali nekompetentnosti ne gre iskati v tem, da je premalo ljudi, ki bi lahko prišli na te funkcije, temveč v tem, da nekdo izbere te ljudi po nekih kriterijih in jih na skupščinah potrdijo. Glavno odgovornost nosijo delničarji.

TFL Glasnik:
V tem je glavni problem. Smo Slovenci torej slabi lastniki? Tu je država na prvem mestu pa tudi drugi lastniki. Ali znajo postavljati prave nadzornike?

Irena Prijović:
V tujini je veliko debat o korporativnem upravljanju tudi med nejavnimi družbami in družbami v državni lasti. Tam hoče neki delničar imeti dobrega nadzornika, kot če se umakne iz upravljanja in hoče imeti dobrega menedžerja. Ne sme si privoščiti slabega nadzornika in tudi nima težav s tem, da od nadzornika zahteva odgovornost. Pri nas se je dejansko tudi zaradi tega kratkega obdobja razvoja trga kapitala, zaradi privatizacije, postprivatizacije v kratkem času veliko dogajalo. Če so delničarji postavili kriterij politične pripadnosti pred strokovnost ali druge kompetence, so si sami izbrali takega nadzornika. Nič nimam proti politični pripadnosti – prepričana sem, da mora biti čim bolj raznolika, menim pa, da to ne sme biti tisti kriterij, na podlagi katerega se odloča.

TFL Glasnik:
Sama sem podjetnica in bi še kako poskrbela, da bi imela pravi nadzorni svet, drugače bi ga odstavila. V čem je problem - Slovenci nismo dobri lastniki kapitala ali celo to, da si ne zaslužimo lastnine?

Irena Prijović:
Še vedno smo na ravni, ki tega ne izkazuje. Tudi razvoj lastništva – biti kapitalist ima na Zahodu dolgo zgodovino, tam so cele družine v tem in obstaja tradicija. Pri nas pa … Kot nam ni uspelo razviti funkcije nadzorništva, nismo razvili odnosa do lastnine, do delnic, do tega, kako to upravljati.

Irena Prijović

 

TFL Glasnik:
Ne morem se strinjati z vami, ker menim, da bi lahko naredili več. Poglejte, združenje Manager je izključilo nekatere člane, znana imena iz tajkunskih zgodb. Kaj je naredilo združenje nadzornikov?

Irena Prijović:
V nekem trenutku smo bili zelo aktivni, ker je na nas letelo veliko očitkov. Že leta 2008 smo se odločili, da bomo objavljali naša stališča in stališča upravnega odbora, kar zadeva slabe prakse. Nismo se odločili za ocenjevanje dejanja posameznikov – tudi pri menedžerskih odkupih smo imeli jasno stališče, kaj naj bi počeli nadzorni sveti pred čem takim in kaj v trenutku, ko do česa takega pride. Potem ko smo prenavljali kodeks upravljanja javnih delniških družb, smo rekli, da ne moremo spet kar tako dati ven nekih novih standardov; stanje je slabo in takrat smo objavili tudi seznam nadzorniških grehov.

Imamo nekaj primerov, ki sicer niso odmevni in ne gre za znana imena. Opažamo pa, da se je v zadnjih letih zelo povečal pritisk na civilno družbo, kar mi smo, naj rešuje tisto, česar organi pregona niso. To je neupravičen pritisk, naj počnemo nekaj, za kar nimamo ne resursov ne raziskovalnega manevra. Opredeljujemo se lahko do etičnosti naših članov in teh primerov je relativno malo. Ko so me novinarji kdaj spraševali o določenih osebah, smo se v naših medijskih oglašanjih izrekali o dejanjih, vendar mnogo teh oseb ni bilo naših članov.

Zgodila pa se je nenavadnost, da bi se častno razsodišče uporabilo kot institucija za obračunavanje člana proti članu. Nerealno je imeti previsoka pričakovanja. V minulem letu sem poskušala predvsem prek evropske konfederacije nam podobnih združenj dobiti povratno informacijo o tem, kaj počnejo v svojih institucijah. Nekako nisem odkrila Amerike. Takšnega posameznika povabijo na razgovor in se mu ponudi, da se umakne iz članstva, dokler se situacija ne razjasni. V Evropi uporabljajo izraz zamrznitev članstva in se to neredko dogaja tudi vidnim članom ali predsednikom, denimo v primeru Belgije. Kolegica mi je povedala, da so imeli tak primer z dvema predsednikoma. Ko so bili primeri ovrženi, je bila škoda za posameznika nepopravljiva, a se je človek obnašal častno: v interesu združenja se je umaknil.

Kot združenje se lahko dejansko opredeljujemo do določenih ravnanj, kot civilna družba pa ne moremo biti najpomembnejši instrument čiščenja Slovenije. To glede na naše resurse in pristojnosti ni mogoče. Predstavljajte si, da ko častno razsodišče pokliče posameznika, ta izstopi, mi pa nimamo možnosti za kakršno koli delovanje proti takemu posamezniku.

TFL Glasnik:
Od leta 2007 ste tudi članica evropske konfederacije vam podobnih združenj. Torej imate odličen vpogled v to, kaj se dogaja v Sloveniji in kaj v EU. Kaj so glavne razlike in kje vidite prihodnost vašega združenja?

Irena Prijović:
Združenje nastopa proaktivno do evropskega parlamenta, in to tako, da posredujemo svoje predloge in stališča, preden neka zakonodaja postane direktiva ali priporočilo. Mnoge teme so za naš prostor večinoma preveč sofisticirane. Naj navedem primere: kako družbe razkrivajo spoštovanje kodeksa upravljanja, ženske kvote, delovanje revizijskih družb. Mi v Sloveniji pa se srečujemo z nekaterimi včasih tudi ponavljajočimi se problemi – zdaj že tretjič uvajamo nov sistem upravljanja podjetij v državni lasti, v kratkem času se bomo morali spet prilagajati novemu regulatornemu ukrepu. V tujini, ko je nekaj kodeks ali je priporočilo v zakonodaji, 98 odstotkov družb (prednjači Velika Britanija) to spoštuje. Pri nas pa se ukvarjamo s tem, da državi ne uspe ustrezno sankcionirati nespoštovanja zakonov, in smo včasih frustrirani, ker poskušamo prenašati dobro prakso iz tujine, kjer gre pri korporativnem upravljanju za še večjo regulacijo, še večji pritisk tako na poročanje kot na nadzor.

V državi, kjer ta podstat družbe, to je sodni sistem in sistem zagotavljanja spoštovanja zakonov, ne deluje, je izredno težko opravljati stvari, ki jih poskušamo mi opravljati v tem prostoru. Kar zadeva primerjave z drugimi združenji, smo primerjalno izjemno dobri, ker smo majhni in nam je uspelo vsa leta zagotavljati finančno vzdržljivost. Večina združenj v nam podobnih državah se ukvarja predvsem s preživetjem.

Da pridemo do Evrope, če povzamem, nam manjkajo čisto osnovne stvari: delovanje pravne države in morala posameznika, bi dodala, da se sam umakne iz združenja, če je to potrebno.

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar

Irena Prijović

Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih: presečni dan, inšpekcijski nadzor, začetek teka plačilnega roka, ...

Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1) (Uradni list RS, št. 57/2012)(v nadaljevanju ZPreZP-1) je bil sprejet z namenom izboljšanja plačilne discipline v državi, saj plačilna disciplina negativno vpliva na poslovanje podjetij in njihovo konkurenčnost.

Poleg izvršnice, ki smo jo obravnavali v prejšnji številki TFL Glasnika, ZPreZP-1 uvaja tudi druge spremembe. Najpomembnejše spremembe se nanašajo na težave, na katere so opozarjali Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica računovodskih servisov, Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije in Obrtno podjetniška zbornica Slovenje:

 • določitev presečnega dneva,
 • določitev minimalnega zneska, ki ga je potrebno vnesti v obvezni pobot,
 • konkretizacija inšpekcijskega organa,
 • določitev izjem od uporabe ZPreZP,
 • trenutek začetka teka plačilnega roka,
 • problem obročnega odplačevanja,
 • ureditev razmerij z mednarodnim elementom,
 • uporaba zakona za solidarne dolžnike oz. upnike,
 • pristojnost Davčne uprave Republike Slovenije.

Presečni dan, ko je potrebno prijaviti obveznost v pobot je v 1. odstavku 28. člena ZPreZP-1 določen takole: » Po nastanku zamude mora dolžnik denarno obveznost, s plačilom katere je v zamudi, elektronsko prijaviti v prvi krog obveznega večstranskega pobota pri upravljavcu, ki sledi mesecu nastanka zamude.«

Skladno z 2. odstavkom 28. člena ZPreZP-1 je določeno da do 250 EUR ni potrebna prijava v obvezni večstranski pobot. S tem je določen minimalni znesek, ki ga je potrebno vnesti v obvezni pobot.

Inšpekcijski nadzor je definiran v 55. členu ZPreZP-1, ki kot nadzornike nad izvajanjem ZPreZP-1 določa Carinsko upravo Republike Slovenije, Davčno upravo Republike Slovenije in Tržni inšpektorat Republike Slovenije. Postopek nadzora navedeni organi začnejo na osnovi upnikovega pisnega ali elektronskega predloga, ali če pri opravljanju nadzora, ki ga opravljajo v skladu s svojimi pristojnostmi ugotovijo, da obstajajo okoliščine, ki kažejo na sum, da subjekt nadzora krši določila ZPreZP-1, ki se nanašajo na pravila obveznega večstranskega pobota.

ZPreZP-1 v 2. odstavku 28. člena določa izjeme, ko vpis obveznosti v večstranski pobot ni potreben. Gre za obveznost:

 • katere plačilo je zavarovano z instrumenti za zavarovanje plačil, razen denarnih obveznosti, ki izvirajo iz menic, za katere se v 32. členu tega zakona zahteva prijava v večstranski pobot;
 • ki ni višja od 250 eurov;
 • ki jo dolguje gospodarski družbi, s katero se v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, šteje za povezano družbo;
 • ki jo je upnik prenesel na osebo, ki odkup terjatev opravlja v okviru ali v povezavi s svojo glavno dejavnostjo;
 • ki bo v skladu s pisnim dogovorom med upnikom in dolžnikom prenehala v mesecu, ki sledi mesecu nastanka zamude;
 • ki bo prenehala v skladu z vnaprej dogovorjeno verižno kompenzacijo v mesecu, ki sledi mesecu nastanka zamude, in je več kot polovica udeležencev verižne kompenzacije najkasneje dan pred dnevom pobota pisno potrdila sodelovanje v tej verižni kompenzaciji;
 • v zvezi s katero poteka spor pri pristojnem sodišču ali v zvezi s katero poteka izvršilni postopek.

Skladno z določili 33. člen ZPreZP-1 je prepovedana prijava:

 • davčne obveznosti;
 • obveznosti, ki ne obstaja;
 • obveznosti, ki je že bila poravnana.

Začetek teka plačilnega roka se po novem veže na trenutek prejema računa. Na ta način so odpravljene težave za primer, da upnik ni izdal računa oziroma ga ni želel izdati. Za primer spornega datuma prejema računa ali prejema računa pred prejemom blaga so določena subsidiarna pravila. Plačilni roki skladno z 10. in 11. členom ZPreZP-1 so sledeči:

 • 60 dni od dneva prejema računa oz. 30 dni, če gre za javni organ,
 • 60 dni od dneva prejema blaga ali opravljene storitve, če račun ni prejet ali pa je dan prejema računa sporen oz. 30 dni, če gre za javni organ,
 • 60 dni od dneva pregleda blaga ali storitve, če je dogovorjen ali zakonsko predpisan pregled blaga ali storitve ter je dolžnik prejel račun pred dnevom pregleda oz. 30 dni, če gre za javni organ.

ZPreZP-1 umika prepoved plačilnih rokov daljših od 120 dni z določbo, da je dogovorjeni rok za plačilo izjemoma lahko daljši od 60 dni oz. 30 dni (javni organi), če je dolžina roka dogovorjena in ne pomeni očitno nepravičnega dogovora.

Primer obročnega odplačevanja je urejen v 4. členu ZPreZP-1, ki določa, da se določbe obravnavanega zakona uporabljajo za vsak obrok posebej. Takšna rešitev je povzeta po Direktivi 2011/7/EU.

Razmerja z mednarodnim elementom so urejena v 4. členu ZPreZP-1 kjer je določeno, da se določbe, ki se nanašajo na večstranski pobot v razmerjih z mednarodnim elementom ne uporabljajo, razen v primeru, ko sta upnik in dolžnik vpisana v Poslovni register Slovenije.

Skladno z ureditvijo v 30. členu ZPreZP-1 se solidarni dolžniki medsebojno dogovorijo, kdo bo prijavil solidarno obveznost v obvezni večstranski pobot. Če tega ne storijo, vsi kršijo zakon. Navedeno pa ne velja za tistega solidarnega dolžnika, ki še ni v zamudi s plačilom in solidarnega dolžnika, ki je solidarno odgovoren na podlagi zakona in ni stranka pravnega posla, iz katerega izvira njegov solidarni dolg in s tem poslom tudi ni seznanjen. Kadar dolžnik dolguje več upnikom, lahko prijavi svojo obveznost le nasproti enemu solidarnemu upniku, ki ga sam izbere.

Pristojnost Davčne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju DURS) je prav tako spremenjena. ZPreZP-1 ne dovoljuje več izvzetja obveznosti iz sistema večstranskega pobota pred izvedbo pobota. Upravljavcu obveznega pobota pa v 31. členu nalaga, da DURS pošlje podatke o obveznostih dolžnikov do posameznih upnikov, ki niso bile pobotane.

Po tretjem odstavku 39. člena ZDDV-1 davčni zavezanec lahko popravi (zmanjša) znesek obračunanega DDV, če na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o zaključenem stečajnem postopku ali uspešno zaključenem postopku prisilne poravnave ni bil poplačan oziroma ni bil poplačan v celoti. Na enak način lahko ravna tudi davčni zavezanec, ki pridobi pravnomočen sklep sodišča o ustavitvi izvršilnega postopka oziroma drugo listino, iz katere je razvidno, da v zaključenem izvršilnem postopku ni bil poplačan oziroma ni bil poplačan v celoti, ter davčni zavezanec, ki ni bil poplačan oziroma ni bil poplačan v celoti, ker je bil dolžnik izbrisan iz sodnega registra oziroma drugih ustreznih registrov ali predpisanih evidenc.

Davčna osnova pri dobavah blaga ali storitev v skladu s prvim odstavkom 36. člena ZDDV-1 vključuje vse, kar predstavlja plačilo (v denarju, v stvareh ali v pravicah), ki ga je prejel ali ga bo prejel dobavitelj ali izvajalec od kupca, naročnika ali tretje osebe za te dobave. Glede na navedeno določbo davčni zavezanec po zgoraj navedenih zaključenih postopkih ne prejme plačila za opravljeno dobavo blaga ali storitev, zato je trenutek spremembe davčne osnove vezan na trenutek zaključka navedenih postopkov, ko je znano, v kolikšnem delu bo davčni zavezanec poplačan.

Če pa davčni zavezanec naknadno prejme plačilo ali delno plačilo za opravljeno dobavo blaga oziroma storitev, v zvezi s katero je uveljavljal popravek davčne osnove (in tudi popravek obračunanega DDV), mora v skladu s tretjim odstavkom 39. člena ZDDV-1, od prejetega zneska obračunati DDV.

Na podlagi četrtega odstavka 39. člena ZDDV-1 lahko davčni zavezanec popravi (zmanjša) znesek obračunanega in neplačanega DDV od vseh priznanih terjatev, ki jih je prijavil v postopku prisilne poravnave oziroma stečajnem postopku. V teh primerih zakon dovoljuje, da se obračunani DDV za znesek priznanih terjatev zmanjša že ob začetku insolventnih postopkov v celoti, lahko pa davčni zavezanec popravek obračunanega DDV opravi v določenem odstotku od vseh priznanih terjatev. Davčna osnova se ob začetku postopkov zaradi insolventnosti ne spremeni, saj se v tem trenutku le fiktivno pripozna, da je obseg poplačila terjatev dvomljiv.

Peti odstavek 39. člena ZDDV-1 je potrebno tolmačiti z vidika namena zakonodajalca, da je poplačilo davčnega zavezanca znano ob zaključku insolventnih postopkov, zato se tudi davčna osnova zmanjša ob zaključku teh postopkov.

Pri sprejemu sprememb 39. člena ZDDV-1 z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 78/11) je ob obravnavi četrtega in petega odstavka 39. člena ZDDV-1 prišlo do sprejetja amandmaja k četrtemu odstavku 39. člena ZDDV-1, pomotoma pa ni bil ustrezno spremenjen peti odstavek navedenega člena.

Glede na navedeno je potrebno peti odstavek 39. člena ZDDV-1 tolmačiti na način, da ne gre za popravek davčne osnove, temveč za popravek obračunanega DDV.

Davčni zavezanec, ki kot najemojemalec v zvezi s sklenitvijo najemne pogodbe prejme znesek denarnih sredstev, kot stimulacijo, ker s svojo prisotnostjo v stavbi pritegne druge bodoče najemnike v isti stavbi, opravi storitev, ki je predmet obdavčitve z DDV in mora od opravljene storitve obračunati DDV. Pri opravljanju storitev dopustitve nekega dejanja nastane obveznost obračuna DDV ob dopustitvi tega dejanja in ne ob plačilu oziroma pobotu medsebojnih terjatev in obveznosti.

Na podlagi 3. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11) so predmet DDV dobave blaga in storitev, ki jih davčni zavezanec opravi v okviru opravljanja svoje ekonomske dejavnosti na ozemlju Slovenije za plačilo.

Pojem opravljanje storitev je opredeljen v 14. členu ZDDV-1. Ta določa, da opravljanje storitev pomeni vsako transakcijo, ki ni dobava blaga. Opravljanje storitev lahko med drugim vključuje naslednje transakcije:

 1. odstop premoženjskih pravic;
 2. obveznost opustitve dejanja ali dopustitve dejanja ali stanja;
 3. opravljanje storitev na podlagi zakona ali odločbe državnega organa.

Predmet obdavčitve so tudi zamenjave storitev. To izhaja tudi iz zakonske opredelitve davčne osnove, ki med drugim vključuje plačila v storitvah. V skladu s prvim odstavkom 36. člena ZDDV-1 pri dobavah blaga in storitev davčna osnova vključuje vse, kar predstavlja plačilo v denarju, stvareh in storitvah, ki ga je prejel ali ga bo prejel dobavitelj od kupca, naročnika ali tretje osebe za te dobave.

V danem primeru najemodajalec plača določen denarni znesek najemojemalcu, pri čemer najemna pogodba ne vsebuje določb čemu je ta znesek namenjen. Za presojo obdavčitve po določbah ZDDV-1 je bistveno, ali denarni znesek predstavlja plačilo za določeno dobavo blaga ali storitev.

Javna naročila so pogosto izvedena neprimerno (kriterij najnižje cene je za naročnika, najbolj preprosto merilo, saj potem ni potrebno zagovarjati in tehtati dodatnih pogojev, povezanih s kakovostjo izvedbe del). Razlog za to je morda neznanje javnih uslužbencev, ki jih pripravljajo, nevključevanje strokovnjakov v njihovo pripravo in prezapletena zakonodaja. Primeri propadlih gradbincev in njihovih neplačanih podizvajalcev gradbenih del lepo kažejo neučinkovitost pri nas. Država je menila, da bo dobila zgrajene objekte za izjemno nizko ceno, izkazalo pa se je, da so se nekatere naložbe zaradi sklepanja aneksov k pogodbam podražile, končane pa so bile prepozno. Spet druge so nasedle.

Namen javnega naročanja je v osnovi seveda vedno dober – torej, da bi z »ekonomijo obsega« dosegli boljše učinke, nižje cene, boljšo kakovost. V resnici pa praksa pokaže, da se zastavljene cilje doseže le pri tistih javnih naročilih, kjer naročnik jasno določi specifikacije in funkcionalnosti in poenoti strokovne kriterije posameznih. Zato bomo v nadaljevanju spregovorili o konkurenčnem dialogu.

To je posebne vrste postopek, katerega naročnik uporabi v primerih oddaje posebno zahtevnih javnih naročil. Namen je, da se dialog opravi s kandidati, cilj dialoga pa je oblikovati eno ali več variant rešitve naročnikovega problema. Na osnovi tako izvedenega dialoga s kandidati in ugotovitve, da ponujene rešitve ustrezajo naročnikovim zahtevam, naročnik izbrane kandidate povabi, da predložijo ponudbo. Šteje se, da je javno naročilo posebno zahtevno, če objektivno ni mogoče:

 • opredeliti tehničnih specifikacij, ki bi lahko zadovoljila naročnikove potrebe ali dosegla cilje,
 • določiti pravnih in/ali finančnih elementov projekta oziroma predmeta javnega naročila.

Konkurenčni dialog je v ZJN-2C opredeljen v 27. členu (ter v 86. in 87. členu). Primeren je le za tiste postopke, ko naročnik ne more natančno navesti vseh svojih zahtev, da bi lahko izvedel odprti postopek ali postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. Naročnik pozna cilje, ki jih pričakuje od izvedenega javnega naročila, nima pa dovolj znanja in izkušenj, da bi oblikoval razpisno dokumentacijo, zato si pri tem pomaga z znanjem in izkušnjami ponudnikov.

Preoblikovanje zavoda v podjetje je predvidel že več kot 20 let stari Zakon o zavodih (v nadaljevanju ZZ) iz leta 1991. Ta zakon, ki je še vedno v veljavi, v 51. členu dopušča, da lahko ustanovitelj zavoda odloči, da se zavod ali njegova organizacijska enota organizira kot podjetje. Vendar je ta norma sama po sebi neuporabna, brez uporabe specialnih pravil drugih zakonov, ki jih navajamo v tem prispevku. Ureditev preoblikovanja zavoda v podjetje pa je drugačna za zavode, ki niso javni, od pravil, ki podrobneje veljajo za javne zavode. Zavodi se lahko preoblikujejo v družbe na podlagi korporacijske zakonodaje že ves čas, javni zavodi pa šele v zadnjih letih.

Tako je na primer zakonodaja o javnih financah od konca devetdesetih preoblikovanje javnih zavodov formalno preprečevala. Preoblikovanje javnega zavoda je bilo mogoče samo pod pogojem, da je posebni zakon, ki je urejal izvajanje javne službe na določenem področju, to dovoljeval. Ker pa takšnih posebnih zakonov po letu 2002 ni bilo, so bili ti postopki zamrznjeni. S sprejemom 80.j člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) v letu 2002 je prišlo do zamrznitve možnosti preoblikovanj javnih zavodov v druge subjekte. Šele Zakon o javno zasebnem partnerstvu (v nadaljevanju ZJZP) je z začetkom veljave 7. marca 2007 preoblikovanja javnih zavodov spet sprostil. V prehodni določbi 154. člena je ZJZP derogiral 80.j člen ZJF. Z ureditvijo 141., 142., 143. člena prehodnih določb ZJZP in z odpravo 80.j člena ZJF je po ZJZP v skladu s 144. in 154. členom mogoče javni zavod preoblikovati v drugo obliko, kjer ni osebno odgovornih ustanoviteljev (glej tudi 106. člen ZJZP) ter tako doseči večjo učinkovitost in uspešnost izvajanja javne službe v dobro uporabnikom in v skladu z javnim interesom (Tičar, 2008).

Po pravilih korporacijske zakonodaje se javni zavod lahko preoblikuje v d.o.o. v skladu s pravili preoblikovanja d.d. v d.o.o. v 666. členu ZGD z naslovom Preoblikovanje zavodov v gospodarske družbe zakonodajalec zapiše, da se za preoblikovanje zavodov v gospodarske družbe smiselno uporabljajo določbe ZGD o preoblikovanju delniške družbe v druge družbe (Ivanjko, Kocbek, Prelič, 2009, 1035). Po določilih členov 648–651 ZGD se lahko v d.o.o. preoblikuje. d.d., ki ima manj kot 50 delničarjev/ustanoviteljev. Enako velja tudi za javni zavod, ki mora imeti manj kot 50 ustanoviteljev. Sklep o preoblikovanju d.o.o. v d.d. sprejema večina 9/10 kapitala. Znesek osnovnih vložkov je lahko v preoblikovani d.o.o. nižji od predpisanega. Preoblikovanje javnega zavoda v d.o.o. je treba prijaviti v ustrezni sodni register s seznamom družbenikov in njihovih vložkov ter pogodbo o preoblikovanju. Preoblikovani javni zavod pridobi pravni status d.o.o. z vpisom v sodni register (Juhart, 2007, 8).

Finančne posledice preoblikovanja zavoda v d.o.o. za ustanovitelje zavoda

V pasivi nove bilance stanja preoblikovanega zavoda, ki je postal d.o.o., bo pomembno predvsem, kako bodo razvrščene kapitalske kategorije. Kaj bodo ustanovitelji določili za osnovni vložek in kako bodo dosedanje pozitivne razlike med prihodki in odhodki zavoda (beri neizplačane dobičke zavoda), ki se preoblikuje, uvrstili v novo bilanco preoblikovanega subjekta (d.o.o.).

Vprašanje je, kako se bo preoblikoval ustanoviteljski delež v zavodu v ustanovitveni vložek in kasneje v poslovni delež d.o.o., katera postavka bo uvrščena v na primer preplačilo osnovnega kapitala (agio), kaj bo v prihodnje knjiženo kot rezerve in predvsem ali se bodo lahko neizplačani ''dobički'' zavoda v prihodnje po preoblikovanju v d.o.o. razdelili med družbenike.

Pri finančnem poslovanju zavoda vsega tega ni, saj je zavod po svojem statusu oblika, ki ni namenjena ustvarjanju dobička (1. člen ZZ). Če pa kljub temu lahko ustvarja pozitivno razliko med letnimi prihodki in odhodki (kar je ekonomsko gledano dobiček), pa ga mora vrniti nazaj v financiranje zavodske dejavnosti.

Zavod mora, če želi delovati in obstati na trgu, ne glede na svoj neprofitni značaj, enako kot vsi drugi poslovni subjekti na trgu ustvarjati ''dobiček''. Enako kot drugi subjekti tudi zavod mora poslovati pozitivno, ustvarjati ''dobiček'' in hkrati plačati davek na obdavčljivi dohodek pravnih oseb. Vendar ta ''dobiček'' po korporacijski naravni ne pripada ustanovitelju/ustanoviteljem. Ustanovitelji si ga ne smejo razdeliti/prilastiti. Zavod ga mora porabiti za lastno dejavnost.

Če pa je ta nerazdeljeni ''dobiček'' zavoda ostal v bilanci stanja, po preoblikovanju v d.o.o., lahko postane korporacijski dobiček (obdavčljivi dohodek, kot ga imenuje zakon ZDDPO), kar pomeni, da si ga lahko družbeniki razdelijo.

Na ta način lahko s preoblikovanjem zavoda v d.o.o. prejšnji ustanovitelji zavoda postanejo družbeniki d.o.o., z novimi korporacijskimi pravicami, kamor sodi tudi ena pomembnejših korporacijskih pravic (Kocbek, 1995), pravica do alikvotnega deleža ustvarjenega dobička. In to ne samo dobička, ustvarjenega po preoblikovanju ali v tekočem letu preoblikovanja, temveč po našem mnenju vsega bilančnega dobička v novi bilanci stanja d.o.o.

Določba zakona o pravdnem postopku, po kateri sodišče takoj zavrže tožbo, če odvetnik vlogi ne predloži pooblastila za zastopanje stranke, po mnenju ustavnega sodišča predstavlja prekomeren poseg v človekovo pravico tožečih strank. Sodišče je zato zakon v tem delu razveljavilo.

Postopek za oceno ustavnosti je sodišče začelo na zahtevo Okrajnega sodišča v Celju. Slednje je med drugim opozorilo, da lahko takojšnje zavrženje tožbe, vložene po odvetniku, ki ji ni predloženo pooblastilo za zastopanje stranke, v določenih primerih privede do tega, da stranka svoje pravice ne bo mogla nikoli več uveljaviti.

Ustavno sodišče je pritrdilo pobudniku. Ugotovilo je, da je poseg nesorazmeren in da zaradi petega odstavka 98. člena zakona o pravdnem postopku prihaja do zelo intenzivnih posegov v človekovo pravico do sodnega varstva, in to tudi tedaj, ko odvetnik tožbi ni priložil pooblastila denimo zaradi lapsusa ali višje sile.

Za oceno teže posega v strankino pravico do sodnega varstva je po navedbah ustavnega sodišča pomembno tudi, da se s takojšnjim zavrženjem tožbe pravzaprav kaznuje stranka za odvetnikovo napako.

Velika teža posledic izpodbijane določbe je tako očitno nesorazmerna z morebitnimi njenimi koristmi oz. pozitivnim vplivom na pospešitev postopka, ugotavlja ustavno sodišče. "Pri oceni obsega koristi - torej že navedenega preventivnega učinka na ravnanje odvetnikov, ki prihrani določeno število pozivov na predložitev pooblastila - je namreč treba upoštevati, da pozivanje na predložitev pooblastila praviloma povzroči le krajši zastoj v postopku," so v odločbi še zapisali na sodišču.

Vir: STA

Vlada je na seji sprejela predlog novel zakonov o davku od dohodkov pravnih oseb in o davčnem postopku. Novost je uvedba pavšalne obdavčitve za male podjetnike ter priprava podlage za objavo davčnih neplačnikov z imenom. Spremembe naj bi začele veljati v začetku prihodnjega leta.

Kot je na novinarski konferenci po seji vlade povedal finančni minister Janez Šušteršič, z novelo zakona o davčnem postopku pripravljajo pravne podlage za objavo davčnih dolžnikov, tudi z imenom. "Davčna uprava bi po tem sistemu lahko objavila davčne dolžnike, ki dolgujejo več kot 5000 evrov davka in kjer ta dolg obstaja vsaj tri mesece," je povzel.

Po njegovih besedah bi se ta novost uveljavila v začetku prihodnjega leta, prva objava davčnih dolžnikov pa bi bila tri mesece po uveljavitvi zakona. "Tako ima vsak ima čas, da preveri, ali je na seznamu ali ne. To je po vzoru drugih držav dobra vzpodbuda za poravnavo davčnih obveznosti," je nanizal minister.

Predlog novele zakona o dohodku pravnih oseb prinaša pavšalno obdavčitev za male podjetnike, s čimer se bodo po Šušteršičevih besedah postopki poenostavili, ugotavljanje njihove davčne obveznosti pa bo postalo bolj predvidljivo.

Podjetja, ki letno ustvarijo manj kot 50.000 evrov prihodkov, bodo imeli možnost, da vstopijo v ta sistem. To pomeni, da jim ne bo treba dokumentirati dejanskih stroškov, ampak se jim bo priznal normirani strošek v višini 70 odstotkov od prihodkov, razlika pa se bo obravnavala kot njihov prihodek in se bo nanj obračunal davek, ki letos znaša 18 odstotkov, v prihodnjih letih pa se bo postopoma zniževal, je spomnil.

Druge spremembe se nanašajo na zmanjševanje odstotka izgube, ki jo lahko podjetje uveljavlja, in sicer na 50 odstotkov osnove za davek od dohodka pravnih oseb. To bo učinkovalo šele pri obračunih v letu 2014, v državni proračun pa naj bi prineslo dodatnih 25 milijonov evrov. Poleg tega se v predlogu še širi namen izdatkov, ki se pri donacijah lahko uveljavljajo kot olajšavo. Te bodo usmerjene v dejavnost prostovoljcev.

Predlog novele o davčnem postopku prinaša tudi predlog, da se prepove uporaba računalniških programov v blagajnah, ki omogočajo brisanje podatkov. S tem želimo onemogočiti brisanje podatkov, s čimer se nekateri izogibajo davkom. Če pa kje ti programi ostanejo, morajo omogočati sledenje, kaj je bilo popravljeno, je sklenil Šušteršič.

Vir: STA

Novi predpisi:
Spremenjeni predpisi/novi čistopisi:
Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

mesecu OKTOBRU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije. V portal se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom registriranega uporabnika.

Nekaj dejstev o zakonu:

 • Od svojega nastanka do danes je zakon doživel 5 sprememb in dopolnitev oz. drugih vplivov:
 • Redne novele (spremembe in dopolnitve zakona) so tri: ZJN-2A, ZJN-2B in ZJN-2C
 • V Državni zbor je vložen predlog novele Zakona o javnem naročanju (ZJN-2D), ki uvaja minimalni prag zapadlih oz. neplačanih terjatev. S tem ukrepom bodo morali naročniki izločati tiste ponudnike, ki bodo na dan oddane ponudbe imeli 50 evrov ali več neporavnanih davkov oz. prispevkov. Predlog novele ureja tudi pridobitev soglasja za sklenitev aneksa, s katerim bi se povečal obseg predmeta ali vrednosti pogodbe. V skladu s spremembami bi moral naročnik od svojega nadzornega organa pridobiti soglasje takrat, ko znaša vrednost povečanja pogodbe vsaj 10.000 evrov in predstavlja najmanj pet odstotkov prvotnega naročila. Če naročnik nima svojega nadzornega organa, mora po noveli pridobiti soglasje vlade.
 • Zadnji vpliv na zakon je bila odločba ustavnega sodišča, s katero je bila razveljavljena druga alineja četrtega odstavka 42. člena Zakona. Razveljavitev določbe je začela veljati 9.6.2012.
 • Državni zbor uradnego prečiščenego besedilo zakona še ni pripravil.
 • Zakon je bil prvič objavljen v Uradni list RS 128-5409/2006, stran 14017. Veljati je začel 23.12.2006, uporabljati pa se je začel s 7.1.2007.

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 26.9.2012 - 2.10.2012 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 2 novosti 20 novosti 3 novosti 19 novosti 9 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost 6 novosti 3 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5 novosti 3 novosti 3 novosti 1 novost 3 novosti 9 novosti
5. JAVNE FINANCE 2 novosti 13 novosti 5 novosti 1 novost 20 novosti 19 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 10 novosti 26 novosti 1 novost 1 novost 17 novosti 7 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 12 novosti 3 novosti 2 novosti 11 novosti 4 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 2 novosti 1 novost 10 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 2 novosti 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI 7 novosti 2 novosti 1 novost 4 novosti
11. OBČINE 45 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .