Številka 18, letnik VI
29. maj 2012

Facebook Twitter
TFL Glasnik

»Slovensko gledališče je dokazljivo na zelo visoki ravni. In to kar nasplošno. Mislim, da imamo nekaj čudovitih režiserjev. Dalje imamo celo plejado fantastičnih igralcev. Tako veliko število kvalitetnih umetnikov je za tako majhen narod redkost. Želim si, da prihajajoči ukrepi, redukcije, reforme, ne bi bistveno poškodovali ali celo uničili tistega, kar je dobro«, meni naša današnja gostja rubrike Pogovor, Barbara Hieng Samobor, direktorica in umetniški vodja Mestnega gledališča ljubljanskega. Vabljeni k branju!

Slovenski računovodski standardi do zadnjih sprememb in dopolnitev konec leta 2011 niso namenjali veliko pozornosti biološkim sredstvom. Za pravilno računovodenje je bilo potrebno upoštevati določila mednarodnih računovodskih standardov. Zadnja sprememba Slovenskih računovodskih standardov (SRS), ki se je začela uporabljati s 1.1.2012, je na področje računovodenja bioloških sredstev prinesla kar nekaj sprememb. Današnjo številko TFL Glasnika smo namenili tej temi.

Barbara Hieng Samobor: Hipnoza bi razkrila, da je moje srce na odru

Slika

TFL Glasnik:
Celotno kariero ste zvesti delovanju v kulturi – od režiserke do programske direktorice, najprej Lutkovnega in od leta 2007 Mestnega gledališča ljubljanskega. Na kaj ste v svoji karieri najbolj ponosni?

Barbara Hieng Samobor:
Tam kjer sem, postavim šotor svojega entuziazma in delam. Časi v Lutkovnem gledališču so bili silno lepi in nekatere predstave zelo dobre, uspešnice takorekoč. Trenutno pa sem seveda najbolj ponosna na vzdušje in ustvarjalno energijo v Mestnem gledališču. Na odkrito in prijateljsko vzdušje. Na nekaj najboljših predstav. Pa na kondicijo in konstitucijo igralskega ansambla. Ponosna sem tudi na velikansko število gledalcev.


TFL Glasnik:
Kje je vaše srce? Prehodili ste pot od režiserke do programske direktorice, kjer ste se dnevno ukvarjali z vsebino – kulturo in gledališčem na eni strani – do sedaj direktorice Mestnega gledališča, kjer vendarle lahko posegate tudi v organizacijsko - upravljalsko sfero gledališča.

Barbara Hieng Samobor:
Če bi me kdo hipnotiziral, bi najbrž prišlo na dan, da je moje srce vendarle na odru. Torej pri delu z igralci. A življenje se je tako zasukalo, da sem zdaj že dolga leta programski vodja ali celo direktorica. Pridobivam prakso, a hkrati z njo na srečo tudi elan, navdih. Nekaj morate vedeti: edini pogoj za gledališki dogodek so igralci. Vsi ostali, vključno z direkcijo, tvorimo 'suport'. Center mojega poslovnega zanimanja so po čisto naravni logiki torej predvsem igralci, režiserji in njih izdelki.

 

TFL Glasnik:
Pa razumete ta suport, to funkcijo kot, če lahko tako rečem, napredovanje v vaši karieri?

Barbara Hieng Samobor:
Da, seveda. Tudi s formalnega stališča je to napredovanje, biti direktorica tako velikega, drugega največjega slovenskega gledališča, z zavidljivo velikim številom gledalcev in predstav. Intimno pa sem najbolj srečna, kadar imam občutek, da sem kot producentka sodelovala pri nastanku in rojevanju dobre predstave. Kar vključuje izbor teksta, izbor režiserja, soustvarjanje zasedbe, pripombe med vajami, ustvarjanje vzdušja in pogojev, pod katerimi te predstave nastajajo. V seštevku je to ustvarjalno delo, ki ponuja satisfakcijo. Če bi ne bilo tako, če bi bilo delo omejeno na golo upravljalsko funkcijo, ne bi mogla biti uspešna.

 

TFL Glasnik:
Kaj menite, da je v slovenskem gledališču dobro in kaj bi bilo potrebno spremeniti?

Barbara Hieng Samobor:
Slovensko gledališče je dokazljivo na zelo visoki ravni. In to kar nasplošno. Mislim, da imamo nekaj čudovitih režiserjev. Dalje imamo celo plejado fantastičnih igralcev. Tako veliko število kvalitetnih umetnikov je za tako majhen narod redkost. Želim si, da prihajajoči ukrepi, redukcije, reforme ... ne bi bistveno poškodovali ali celo uničili tistega, kar je dobro. Dobri so namreč mnogi do sedaj doseženi standardi. Tako v institucionalni kot v neinstitucionalni kulturi. Če se vsemu temu nenadoma poreže bistvo, torej korenine, drevo zlepa ne bo več pognalo. Zdravljenje pa bo drago in dolgotrajno.

 

TFL Glasnik:
Kaj pa vaš pogled na kulturo sicer v Sloveniji – menite, da jo je dovolj? Kakšna je njena kvaliteta?

Barbara Hieng Samobor:
Kulture je ogromno, veliko je visoko kakovostne, precej pa je take, ki bi jo lahko označili kot šund. To dvoje živi drugo ob drugem. Gorje, ča bi prevladala ta druga, pogrošna plat. Vendar je ponudba kvalitetne kulture vsaj v večjih mestih tako razkošna, da se lahko primerja z mnogo večjimi in gmotno bolj podprtimi mesti, kot je, recimo, Dunaj. Gre za neko posebno razkošje, zlasti, ko so prireditve polne, je lep občutek. To je sicer fraza, če rečem, da je kultura nekaj, kar bistveno konstituira narod. A sem vseeno izrekla. Ker je res in še enkrat res. Če bomo to zmanjševali, če bomo rezali pri tej unikatnosti, ne bo dobro. Vem, iz mojih ust zveni kot tista: vsak berač svojo malho hvali, vendar to pošteno in zares mislim tudi kot državljanka.

 

TFL Glasnik:
Temu je namenjeno tudi moje naslednje vprašanje o financiranju kulture in njene organiziranosti. Sta primerni, se je kaj spremenilo z izgubo ministrstva? Kaj bi vi spremenili?

Barbara Hieng Samobor:
Zaenkrat delujemo po ustaljenih modelih, s tem, da so se sredstva dovolj uravnano vsem naenkrat nekoliko zmanjšala, v smislu štednje. Kar v organizacijskem smislu ne pomeni še nobenih bistvenih sprememb. Trenutno na tem združenem ministrstvu ustanavljajo komisije, ki bodo nadaljevale procese, ki so se začeli že v času ministrice Širce, procesi z naslovi kot so, recimo, modernizacija in reforma javnega sektorja in vseh organizacij tudi v kulturi. Te spremembe bodo v veliki meri odvisne od dela teh komisij, torej je to dokaj usodno delo in upam, da se člani teh komisij tega zavedajo. Če bodo spremembe velike, bo prišlo do velikih rošad in tudi do popolnoma drugačnih načinov dela, združevanja in financiranja. Če pa bodo stvari korekturne, najbrž ne bodo veliko spremenile. Na vsak način je bila praksa v zadnjih petih ali desetih letih, da je nevladna kultura kot nekakšen pandan institucionalni kulturi, dosegla neke modele sodelovanja, oziroma sozvočja. Da so inštitucije s svojimi 'privilegiji' ponudile organizirano pomoč nevladnemu snovanju, da je zaradi nekih nujnosti prišlo do modelov sodelovanja, ki so se mi zdeli dobri in bi jih veljalo nadaljevati. Bomo videli, če bodo uradne iztočnice za nadaljevanje takih reči. Gladina denarja pa je nekaj, o čemer pa danes ne bi govorila.

 

TFL Glasnik:
Komisije, ki so ustanovljene na ministrstvu bi naj skrbele za modernizacijo in reformo tudi v kulturi. Občutek imam, da vas tu določene stvari skrbijo. Nam lahko pojasnite kaj več?

Barbara Hieng Samobor:
Skrbi me, da bodo komisije sestavljene tako, da v njih ne bo članov, ki bi zastopali posamezno stroko, resor. V tem primeru bo sklepom in ukrepom botrovala le neka splošna usmeritev k racionalizaciji, reorganizaciji. Splošna rešitev pa je v praksi uporabna le tedaj, kadar upošteva posameznosti.

 

TFL Glasnik:
Za konec bi prepustila vam prostor za komentar ali mnenje glede na to, da celo kariero delate v kulturi in glede na vaš širok pogled na kulturo.

Barbara Hieng Samobor:
Ne verjamem, da bom znala odgovoriti neprizadeto, torej objektivno. Ker je vprašanje široko zastavljeno, bom v istem duhu poskusila tudi sama. In sicer z željo: želim si, da kriza ne bi dokončno sprla ljudi med seboj. Želim si, da politika ne bi soustvarjala klime medsebojnih nestrpnosti. Te dni vpisujemo abonma za naslednjo sezono in k sreči opažamo, da nas imajo ljudje radi (trkam na les, ha). To je pomembno. To je bistveno.

 

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar

Spremembe Slovenskih računovodskih standardov, ki se nanašajo na biološka sredstva

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je 28. Oktobra 2011 sprejel Spremembe in dopolnitve SRS 2006, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 2/2012. Spremembe SRS se v veliki meri nanašajo na računovodenje bioloških sredstev. Spremenjeni so bili sledeči standardi:

 • SRS 1 – Opredmetena osnovna sredstva
 • SRS 4 – Zaloge
 • SRS 10 – Rezervacije in pasivne časovne razmejitve
 • SRS 18 – Prihodki in
 • SRS 39 – Računovodske rešitve pri malih samostojnih podjetnikih

V SRS 1 so na novo opredeljeni osnovni pojmi, povezani z biološkimi sredstvi, in sicer:

 1. Biološko sredstvo je živa žival ali rastlina.
 2. Kmetijski pridelek je pospravljen proizvod biološkega sredstva podjetja.
 3. Pospravitev pridelka je ločitev pridelka od biološkega sredstva ali preneganje življenja biološkega sredstva.
 4. Kmetijska dejavnost je uravnavanje biološkega preobražanja živih živali ali rastlin (bioloških sredstev) v podjetju v sredstva za prodajo, v kmetijske pridelke ali v dodatna biološka sredstva.

Biološko sredstvo je lahko pripoznano kot opredmeteno osnovno sredstvo, ki ga obravnava SRS 1 ali pa zaloga, ki jo obravnava SRS 4.

Biološko sredstvo se pripozna kot opredmeteno osnovno sredstvo, če izpolnjuje pogoje iz SRS 1.1., ki določa, da je opredmeteno osnovno sredstvo sredstvo, ki ga ima podjetje v lasti ali finančnem najemu ali ga na drug način obvladuje ter ga uporablja pri:

 • ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev,
 • dajanju v najem ali
 • za pisarniške namene

in ga bo po pričakovanjih uporabljalo v te namene v več kot enem obračunskem obdobju. Biološka sredstva, ki se pripoznajo kot osnovno sredstvo so predvsem večletni nasadi, živali, ki so namenjene za delo, živali za priplod ali za pleme ter živali, ki so namenjene za pridobivanje kmetijskih pridelkov.

Biološko sredstvo se pripozna kot zaloga, če so namenjena prodaji, dokler niso prodane. Biološka sredstva so lahko dokončani proizvodi, trgovsko blago ter količine na poti do kupca, dokler niso prevzete s strani kupca. Takšna biološka sredstva so na primer pitana živina za zakol, zaloge žita in drugo.

Biološka sredstva se praviloma vrednotijo po pošteni vrednosti. To velja tako za opredmetena osnovna sredstva, kot tudi za zaloge. Le v izjemnih primerih, ko poštene cene ni mogoče zanesljivo izmeriti, se lahko vrednotijo po nabavni vrednosti, oziroma skladno s SRS 4.13.

SRS 1.56 kot primerno ceno za določitev poštene vrednosti določa ceno, ki jo v njegovi sedanji namestitvi in stanju določa delujoči trg. Borzna cena je torej ustrezna podlaga za določitev poštene vrednosti biološkega sredstva. Če ima podjetje dostop do različnih trgov, se uporabi cena na trgu, ki jo bo po pričakovanju uporabljalo.

Če delujoči trg ne obstaja, se poštena vrednost določi:

 • v višini zadnje obstoječe cene posla na trgu, če se med datumom obravnavanega posla in koncem poročevalskega obdobja gospodarske okoliščine niso bistveno spremenile in/ali
 • tržne cene podobnih sredstev s prilagoditvami, ki odsevajo razlike.

Popravki SRS 10, SRS 18 in SRS 39 se nanašajo na računovodsko obravnavo prejetih brezpogojnih in pogojnih državnih podpor, povezanih z biološkimi sredstvi. Brezpogojne državne podpore so podpore, ki se nanašajo na biološko sredstvo in so dane brez kakršnih koli zahtev. Pogojne državne podpore pa so podpore, ki se nanašajo na biološko sredstvo in postanejo nevračljive, ko so izpolnjeni določeni pogoji.

Brezpogojne državne podpore, ki se nanašajo na biološka sredstva niso predmet računovodenja rezervacij in dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev. Med poslovnimi prihodki se pripoznajo takoj, ko so izterljive.

Pogojne državne podpore, ki se nanašajo na biološko sredstvo, ovrednoteno po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, se, odvisno od vrste pogojev pod katerimi so dane, prenašajo med poslovne prihodke:

 • po poslovnih letih, v katerih so izpolnjeni obravnavani pogoji ali
 • po preteku celotnega obdobja, za katero so bile prejete, če so izpolnjeni obravnavani pogoji.

Kot smo zapisali že v uvodu, so se spremembe in dopolnitve Slovenskih računovodskih standardov 2006 začele uporabljati s 1.1.2012.

Uporaba vozila v privatne namene, ki jo delodajalec zagotovi delojemalcu, tudi zaradi namena reklamiranja družbe se davčno obravnava kot boniteta. Če se uporaba vozila zagotovi tretjim osebam, pa se ugodnost davčno obravnava kot drug dohodek.
Po veljavnem Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB7 s spremembami) so obdavčeni vsi dohodki, razen tistih, ki so v zakonu izrecno navedeni kot neobdavčeni oziroma oproščeni plačila dohodnine.

Za dohodek po ZDoh-2 se šteje vsako izplačilo oziroma prejem dohodka ne glede na obliko, v kateri je izplačan oziroma prejet. Za dohodek obdavčen z dohodnino velja tudi boniteta, ki je po ZDoh-2 določena kot vsaka ugodnost v obliki proizvoda, storitve ali druge ugodnosti v naravi, ki jo delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu zagotovi delodajalec ali druga oseba v zvezi z zaposlitvijo. Med bonitete je uvrščena tudi uporaba osebnega motornega vozila v privatne namene. Za ugotavljanje bonitete za uporabo osebnega vozila za privatne namene je pomembna predvsem zagotovitev (dodelitev) pravice do te uporabe, pri čemer se kot uporaba v privatne namene obravnava uporaba, ki ni službena pot.


Uporaba osebnega vozila v privatne namene se davčno obravnava kot ugodnost prejeta v naravi. Obdavčitev uporabe osebnih vozil in stroškov, povezanih z njihovo uporabo, se po sedaj veljavnem ZDoh-2 razlikuje glede na to:

1. ali je navedena ugodnost zavezancu zagotovljena v zvezi z zaposlitvijo in se obdavči kot:

 • dohodek iz delovnega razmerja, ali
 • dohodek iz drugega pogodbenega razmerja,

2. ali je navedena ugodnost zagotovljena tretji osebi in se obdavči kot:

 • drug dohodek.

Vrednotenje bonitet po ZDoh-2 v splošnem sledi primerljivi tržni ceni, ki vključuje tudi davke, za nekatere vrste bonitet pa se z zakonom posebej določi davčna osnova, tako kot je to določeno za uporabo osebnega vozila v privatne namene. Vrednost bonitete se zmanjša za plačila, ki jih delojemalec plača delodajalcu v zvezi z zagotavljanjem te bonitete.

Obveznost za obračun in plačilo obresti od (avansnih) predplačil za blago in storitve je določena z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot). Po ugotovitvah Tržnega inšpektorata Republike Slovenije večina podjetij tega ne izvaja, zato se je začel izvajati poostren nadzor, katerega namen je, da se prepreči brezplačno potrošniško kreditiranje podjetij.

V 41. členu ZVPot je določeno, da mora podjetje, če molče ali izrecno pogojuje nakup blaga ali opravljanje storitev z delnim ali celotnim predplačilom in dobavi blago ali opravi storitev po prejemu predplačila, potrošniku ob dobavi blaga ali izvedbi storitve obračunati in plačati obresti po obrestni meri, po kakršni se obrestujejo hranilne vloge, vezane nad tri mesece.

Ta določba se ne uporablja, če je predplačilo plačano v roku manj kot 3 delovne dni pred dnem, ko se opravi dobava ali začne z opravljanjem storitev. Za primer kršitve navedenih obveznosti je predvidena globa od 3.000,00 do 40.000,00 evrov.

Iz navedenega izhaja, da je podjetje dolžno predplačilo obrestovati, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

 • kupec blaga ali storitev je potrošnik (fizična oseba,
 • podjetje pogojuje nakup blaga ali storitev z delnim ali celotnim predplačilom,
 • podjetje opravi dobavo blaga ali storitev po izvedenem predplačilu in
 • dobava ni opravljena v roku 3 dni od predplačila.

Pri tem velja opozoriti, da je podjetje kot plačnik davka dolžno ob izplačilu obresti obračunati in plačati tudi dohodnino.

Takšne obresti se namreč štejejo za obdavčljiv dohodek (81. člen ZDoh-2), od katerega se obračuna dohodnina po stopnji 20 odstotkov (132. člen ZDoh-2). Ker dohodek izplača podjetje, ki se šteje za plačnika davka, je dohodnino dolžno plačati podjetje, in sicer v trenutku, ko obračuna obresti (325. člen ZDavP-2).


Davčno osnovo predstavljajo obračunane obresti, kar pomeni, da bo podjetje od obračunanih obresti odtegnilo 20 odstotkov davka, nato pa potrošniku nakazalo neto znesek (80 odstotkov izračunanega zneska obresti).

Javno naročanje opredeljujemo kot skupek dejanj, ki jih naročniki (tako kot je zakon »poimenoval« osebe javnega prava, ki so zavezane voditi postopke javnega naročanja) izvajajo, da nabavijo blago, oddajo storitev ali gradijo v skladu s temi predpisi. To torej pomeni, da je javno naročanje poseben postopek sklepanja pogodb za dobavo blaga oziroma izvedbo storitev ali gradenj, ki so jih zavezani izvajati predvsem posredni in neposredni uporabniki državnega in lokalnih proračunov (kot na primer organi Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti, javni skladi, javne agencije, javni zavodi, javni gospodarski zavodi in druge osebe javnega prava), in sicer s ciljem kar najgospodarnejše zadovoljitve svojih potreb po teh dobrinah.

Pri tem gre vsekakor poudariti, da je svobodno določanje cen ena temeljnih značilnosti konkurence na prostem trgu, kjer praviloma velja, da lahko ponudnik ponudi poljubno visoko ceno, če jo trg sprejme, lahko pa tudi poljubno nizko ceno, če mu takšna cena zagotavlja obstoj na trgu (prinaša dobiček ali pa vsaj zmanjšuje grozečo izgubo). Načelo obligacijskega prava o enakovrednosti dajatev je zato potrebno razumeti v tržnem pomenu: ceno določajo tržne razmere. Načelo o svobodnem oblikovanju cene velja tudi za zniževanje cen, saj je lahko različno močno. Cena je lahko znižana pod tisto, ki jo ponujajo ostali ponudniki. Pravni predpisi tudi načeloma ne prepovedujejo, da bi bila prodajna cena nižja kot lastna proizvajalna ali nabavna cena (zaradi načela o svobodnem določanju cen literatura in sodna praksa znižanje cen na splošno ne štejeta za nelojalno konkurenco oziroma ga kot tako štejeta le v izjemnih okoliščinah). Pričakovano je v sedanjem obdobju svetovne gospodarske krize v praksi veliko okoliščin, zaradi katerih je podjetje prisiljeno prodajati blago pod lastno proizvajalno ali nabavno ceno (zaradi konca sezone ali sploh zmanjšanja povpraševanja grozi izguba, podjetje želi osvojiti nov trg ali pa se želi kot novo podjetje uveljaviti na obstoječem trgu, želi uvesti nov izdelek ali storitev ali pa uporablja skupni/mešani/izračun cene z notranjim subvencioniranjem). Načelo svobodnega oblikovanja cene vključuje tudi možnost njihovega razlikovanja (isti izdelek ali storitev lahko ponudnik ponudi po različnih cenah glede na vrsto kupcev, čas prodaje, območje, količino in druge tržno pomembne okoliščine). To torej pomeni, da je pri vprašanjih oblikovanja ponudbene cene potrebno izhajati iz stališča, da gre za eno od poslovnih odločitev na podjetniški ravni, v katero praviloma ni mogoče posegati oziroma je to mogoče le toliko, kolikor to izrecno dopuščajo zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi.


Pri analiziranju prejetih ponudb v postopkih javnega naročanja neki določeni kriterij za opredelitev neobičajno nizke ponudbe, ki bi veljal za vse postopke javnega naročanja in katerega izpolnitev sama po sebi bi utemeljevala izločitev ponudb, ne obstaja. Še več – vsaj glede ponudbene cene gre kot nesporno ugotoviti, da pravzaprav nobena ponudbena cena ne more biti tako nizka, da bi že sama po sebi narekovala izločitev ponudbe, v kateri je vsebovana.

Dolgoročno financiranje pomeni pridobitev dolgoročnih virov financiranja za zagotavljanje plačilne sposobnosti podjetja. Dolgoročni viri financiranja so:

 • lastni dolgoročni vir financiranja – kapital ali
 • tuji dolgoročni viri financiranja (komercialni krediti, dolgoročna posojila, dolgoročni dolžniški vrednostni papirji in drugo).

O dolgoročnem fiananciranju govorimo, kadar je ročnost posameznega vira financiranja daljša od enega leta.

Skladno s Slovenskimi poslovno finančnimi načeli (v nadaljevanju načeli) dolgoročno financiranje zajema odločitve o financiranju podjetja s kapitalom. Odločanje o financiranju načela delijo na:

 • odločanje o obsegu dolgoročnega financiranja in
 • odločanje o strukturi dolgoročnega financiranja.

Odločanje o obsegu dolgoročnega financiranja podjetja je povezano z odločanjem o ustreznem obratnem kapitalu (dolgoročni viri za financiranje kratkoročnih sredstev družbe) in posledično z zagotavljanjem plačilne sposobnosti podjetja.

Načela kot temeljno strukturo kapitala navajajo delitev na:

 • lastniški kapital in
 • dolžniški kapital.

Lastniški kapital je obveznost do lastnikov podjetja, ki zapade v plačilo, če podjetje preneha delovati.

Dolgovani kapital pa so dolgoročni dolgovi in druge dolgoročne obveznosti.

Odločanje o strukturi kapitala torej pomeni odločanje o tem, koliko bo podjetje imelo lastniškega in koliko dolžniškega kapitala.

Začel se je uporabljati zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, ki ga je DZ sprejel oktobra lani, v veljavo pa je stopil konec novembra. Zakon med drugim uvaja t. i. finančno preiskavo, omogoča pa tudi začasen in trajen odvzem nezakonito pridobljenega premoženja.

Zakon organom pregona ob sumu nezakonito pridobljenega premoženja omogoča finančno preiskavo za pet let nazaj. Predvideva tudi kazenski postopek, morebitno začasno zaplembo premoženja ter njegovo zamrznitev in odvzem. Finančna preiskava, ki jo odredi tožilec, se lahko po zakonu začne pri sumu nezakonite pridobitve premoženja, ki presega 50.000 evrov.

Postopek finančne preiskave vodi državno tožilstvo, o odvzemu premoženja nezakonitega izvora pa odloča Okrožno sodišče v Ljubljani. Zakon tudi določa, da se premoženje, odvzeto s pravnomočno sodbo sodišča, proda, razen če vlada odloči drugače.

Predlog zakona je v DZ vložilo 38 poslancev s prvopodpisanim Francom Jurijem (Zares). Konec oktobra lani je državni svet na zakon izglasoval veto, a ga je DZ potem, ko ga je predsednik republike že razpustil, znova potrdil. Zaradi slednjega je državni svet za ta in še štiri druge zakone vložil zahtevo za oceno ustavnosti, a je ustavno sodišče aprila letos odločilo, da so zakoni v skladu z ustavo.

Vir: STA

Začeli sta veljati noveli zakonov o prevzemih in o davku na dodano vrednost (DDV). Novela zakona o prevzemih zvišuje prevzemni prag z dosedanjih 25 odstotkov na tretjino deleža glasovalnih pravic v ciljni družbi, z novelo zakona o DDV pa se ponovno omogoča vračilo DDV tudi za neplačane račune.

Novela zakona o prevzemih cilja na oživitev kapitalskega trga v Sloveniji, hkrati pa se prevzemni prag s tem približuje pragovom v drugih državah članicah EU.

Novela z namenom zagotovitve enake obravnave vseh, ki so oproščeni dati prevzemno ponudbo, obveznost poročanja Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) širi tudi na osebe, ki so kot upniki zaradi finančnega prestrukturiranja dosegle prevzemni prag ali dodatni prevzemni prag.

Ponovno uvaja tudi pravno podlago, na podlagi katere lahko ATVP za prekrške kaznuje tudi posameznike. Predlog bo s tem po oceni vlade omogočil večji nadzor ATVP.

Z novelo zakona o DDV pa je ponovno omogočen odbitek davka tudi v primeru, da račun še ni plačan. Spremembe zakona je zahtevala Evropska komisija.

Da odbitka DDV ne smejo uveljaviti, če računa še niso plačali, je zavezancem za DDV naložila novela zakona, ki jo je DZ sprejel lani spomladi v zakonodajnem paketu, s katerim se je vlada postavila po robu problemu plačilne nediscipline v gospodarstvu.

Zavezancem, ki računa niso plačali in tudi ne prijavili v sistem obveznega pobota, se pravica do odbitka DDV od tedaj priznava naknadno, in sicer po plačilu računa dobaviteljem. S tem naj bi spodbudili pravočasno plačevanje računov, je rešitev izpred dobrega leta dni pojasnil državni sekretar na finančnem ministrstvu Aleš Živkovič, a dodal, da je to v nasprotju z evropsko direktivo.

Slovenija je namreč v začetku tega leta prejela uradni opomin Evropske komisije o kršitvi določb evropske direktive, ki posebnih rešitev za primer kršenja plačilnih rokov ne predvideva. Zato so bile pripravljene ustrezne spremembe zakona.

Vir: STA

Novi predpisi:
Spremenjeni predpisi/novi čistopisi:
Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

V mesecu MAJU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije. V portal se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom registriranega uporabnika.

Nekaj dejstev o zakonu:

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 23.5.2012 - 29.5.2012 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 3 novosti 2 novosti 1 novost 31 novosti

V tem obdobju posebej izpostavljamo:

V Uradnem listu št. 38 z dne 25.5.2012 so bili objavljeni:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 23.5.2012 - 29.5.2012 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 12 novosti 7 novosti 5 novosti 2 novosti 14 novosti 29 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost 1 novost 2 novosti 2 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 4 novosti 1 novost 4 novosti 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti 6 novosti 2 novosti 1 novost 13 novosti 6 novosti
5. JAVNE FINANCE 3 novosti 11 novosti 1 novost 10 novosti 18 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8 novosti 18 novosti 1 novost 31 novosti 3 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 12 novosti 2 novosti 1 novost 1 novost 38 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 3 novosti 2 novosti 24 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 2 novosti 4 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI 4 novosti 4 novosti 12 novosti
11. OBČINE 43 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .