2. september 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Po zdravje v tujino

Bolniki bodo z uveljavitvijo evropske direktive o čezmejnem zdravstvu konec oktobra upravičeni do zdravljenja v državah EU, če bodo v Sloveniji predolgo čakali. Storitve v tujini bodo sicer morali sami kriti, nato jim bo zdravstvena blagajna povrnila v višini, kolikor bi stale v Sloveniji. V določenih primerih bodo potrebovali predhodno odobritev.

Sicer osnutek novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki prenaša direktivo v slovenski pravni sistem, določa, da bodo bolniki upravičeni do povračila celotnih stroškov pregledov, posegov ali zdravljenja v tujini, če so v Sloveniji izčrpane možnosti in je v tujini "utemeljeno pričakovati ozdravitev ali izboljšanje ali preprečitev nadaljnjega slabšanja zdravstvenega stanja".

Za zagotovitev sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov ministrstvo uvaja prevoznico, ki mora spremljati vsak prevoz gozdnih lesnih proizvodov. Zavod za gozdove Slovenije jih je že začel izdajati, lastniki gozdov jih že lahko prevzamejo na območnih enotah zavoda, od danes pa tudi na krajevnih enotah zavoda za gozdove. Prevoznica ni potrebna, če se prevažajo veje in vrhači, ki so ostanki sečnje, ter vsi gozdno lesni sortimenti pod premerom 10 centimetrov.

Prvi delovni teden po poldrugi mesec dolgih parlamentarnih počitnicah prinaša seje petih delovnih teles, ki bodo pomenile uvod v zahtevno politično jesen. Med glavnimi izzivi bo zagotovo rebalans proračuna za prihodnje leto, jesen pa naj bi prinesla tudi začetek prenosa slabih terjatev na slabo banko in privatizacijo nekaterih državnih podjetij.

Davčna uprava RS (Durs) s septembrom opušča predčasne pobote dolgov s presežki davka na dodano vrednost (DDV). Pomen predčasnih vračil namreč ni več tako velik, kot je veliko tveganje, da se ne izvede celovit nadzor nad pravilnostjo obračuna ali da se neenakopravno obravnava davčne zavezance z zahtevkom za vračilo DDV.

Predsednik Avstrije Heinz Fischer se je včeraj prvi dan uradnega obiska v Sloveniji v spremstvu predsednika republike Boruta Pahorja v Kočevju srečal s pripadniki nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji. Na skupnem sestanku so njeni predstavniki večinoma zahtevali, da jih priznajo kot avtohtono etnično manjšino. Na rob željam po priznanju takega statusa je predsednik Pahor poudaril, da ni zagovornik njihovih pričakovanj. Svetoval pa je, naj se tako kot drugi potrudijo za svobodno izražanje svoje identitete, kar bo po njegovem podprla tudi država.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
1.9.2013 Akt o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (RS 71-2721/2013) Se začne uporabljati
31.8.2013 Akt o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (RS 71-2721/2013) Začne veljati
31.8.2013 Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi (RS 71-2710/2013) Začne veljati
31.8.2013 Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (RS 102-5231/2010) Sprememba
31.8.2013 Pravilnik o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa (RS 72-3151/2011) Sprememba
31.8.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (RS 71-2706/2013) Začne veljati
31.8.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa (RS 71-2705/2013) Začne veljati
31.8.2013 Splošni akt o kakovosti univerzalne storitve (RS 71-2711/2013) Začne veljati
31.8.2013 Splošni akt o kakovosti univerzalne storitve (RS 79-4107/2007) Sprememba
31.8.2013 Uredba o določitvi kalkulacij za ugotavljanje katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj (RS 71-2715/2013) Začne veljati
31.8.2013 Uredba o določitvi lestvic katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj za leto 2014 (RS 71-2714/2013) Začne veljati
31.8.2013 Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob levem bregu Dravinje v občini Slovenske Konjice (RS 71-2718/2013) Začne veljati
31.8.2013 Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob Pesnici v občini Kungota (RS 71-2719/2013) Začne veljati
31.8.2013 Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob potoku v mestni občini Celje (RS 71-2717/2013) Začne veljati
31.8.2013 Uredba o spremembah Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami (RS 71-2720/2013) Začne veljati
31.8.2013 Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami (RS 75-4124/2010) Sprememba
30.8.2013 Obvestilo o prenehanju veljavnosti Protokola o načinu delovanja na meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško za sprostitev prometa in izboljšanje sodelovanja v boju proti carinskim goljufijam (RS (mednarodne) 13-62/2013) Začne veljati
30.8.2013 Obvestilo o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o sodelovanju na področju veterinarske medicine (RS (mednarodne) 13-61/2013) Začne veljati
30.8.2013 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o zračnem prometu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Katar (RS (mednarodne) 13-63/2013) Začne veljati
30.8.2013 Poročilo o gibanju plač za junij 2013 (RS 71-2712/2013) Začne veljati
30.8.2013 Pravilnik o vsebini in obliki javnih in drugih listin o zaključenem izobraževanju na Visoki šoli za storitve v Ljubljani (RS 71-2713/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 2.9.2013 - 2.9.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost     1 novost 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO           1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         5 novosti 2 novosti
5. JAVNE FINANCE 4 novosti 3 novosti 1 novost   1 novost 3 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 18 novosti   1 novost 4 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6 novosti       1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost          
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 4 novosti         1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI 6 novosti          
11. OBČINE