24. maj 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Slovenski turizem v zeleni shemi

Slovenski turizem večinoma ni več odvisen zgolj od sezon, smučarski centri postajajo gorska središča s celoletno ponudbo, tudi slovenska zdravilišča ne poznajo sezon.” O turizmu, ki mu je posvetila dobršen del kariere, smo se za današnji TFL Glasnik pogovarjali z Evo Štravs Podlogar, generalno direktorico direktorata za turizem in internacionalizacijo na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. O osnovnem sporočilu glede usmerjenosti slovenskega turizma pa je dejala: “To je smer razvoja, za katero smo se vsi partnerji slovenskega turizma odločili že leta 2012 in bo ključna tudi v novi turistični strategiji. To usmeritev je zelo dobro sprejelo tudi slovensko turistično gospodarstvo, ki jo udejanja v turistični ponudbi, ki je doživela že številna domača in tuja priznanja ter pozornost mednarodne javnosti."

Zakon o partnerski zvezi, ki je začel veljati z današnjim dnem, za istospolne pare uvaja enake pravne posledice, kot jih ima zakonska zveza. Hkrati ima tudi nesklenjena partnerska zveza kot dalj časa trajajoča življenjska skupnost v razmerju med partnerjema enake pravne posledice, kakor če bi sklenila partnersko zvezo. Vendar pa v nobenem primeru partnerja ne moreta skupaj posvojiti otroka in nista upravičena do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo. Zakon se bo začel uporabljati februarja prihodnje leto.

Zakon o varstvu pred diskriminacijo, ki je začel veljati danes, določa, da je zagovornik oziroma zagovornica načela enakosti samostojen organ. Doslej je namreč deloval v okviru ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Zagovornika bo imenoval državni zbor na predlog predsednika republike. Zakon usklajuje slovenski pravni red s pravnim redom EU. Slovenija je namreč pred dvema letoma zaradi neurejenosti tega področja dobila uradni opomin.

Sodni svet je včeraj v uradnem listu ponovil poziv k vložitvi kandidatur za mesto predsednika vrhovnega sodišča. Na prvi poziv, objavljen aprila, se namreč ni prijavil nihče. Zdajšnjemu predsedniku vrhovnega sodišča Branku Masleši se šestletni mandat izteče novembra, za nov mandat pa se ne bo potegoval.

Ustavno sodišče se ni odločilo za presojo ustavnosti člena zakona o odškodninah za izbrisane, ki govori o tem, da lahko odškodnina zaradi izbrisa v sodnem postopku znaša največ trikratnih odškodnine, ki bi jo izbrisani dobil v upravnem postopku. Ustavni sodniki so zahtevo za ustavno presojo zavrgli, ker so ocenili, da je vrhovno sodišče zahtevo vložilo, ne da bi prej ustavilo postopek odločanja v primeru revizije, ki jo je zahteval eden izmed izbrisanih.

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori projektu Uprava 2020. Predvidena vrednost projekta je 7,2 milijona evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 5,8 milijona evrov. Osnovni cilj projekta je izboljšanje zakonodajnega okolja in nadgradnja e-storitev ter bistveno znižanje obsega finančnih sredstev, ki jih država namenja za informatiko v državni upravi. V okviru projekta se med drugim zasleduje tudi cilj fleksibilnejše in bolj odzivne javne uprave.

Umar je objavil dokument o demografskih spremembah ter njihovih ekonomskih in socialnih posledicah. Te se kažejo na številnih področjih, v prihodnje pa se bodo najbolj odrazile na vzdržnosti sistemov socialne zaščite, trgu dela, potrebah po vseživljenjskem izobraževanju in prostorski politiki, so opozorili v uradu.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
24.5.2016 Odredba o pristojbini za uporabo objektov za varnost plovbe na pomorskih plovnih poteh, ki jo morajo plačati čolni in jahte (RS 98-4620/1999) Sprememba
24.5.2016 Pomorski zakonik (PZ) (RS 26-1582/2001) Sprememba
24.5.2016 Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv Maribor (RS 37-1600/2016) Začne veljati
24.5.2016 Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv Maribor (RS 67-3236/2003) Sprememba
24.5.2016 Uredba o informativnem seznamu naročnikov in obveznih informacijah v obvestilih za postopek naročila male vrednosti (RS 37-1597/2016) Začne veljati
24.5.2016 Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (RS 16-723/1998) Sprememba
24.5.2016 Uredba o seznamih naročnikov, področni zakonodaji skupnosti, seznamih gradenj in storitev, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (RS 18-835/2007) Se preneha uporabljati
24.5.2016 Uredba o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (RS 18-836/2007) Se preneha uporabljati
24.5.2016 Uredba o spremembi Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (RS 37-1599/2016) Začne veljati
24.5.2016 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) (RS 42-2006/2002) Se preneha uporabljati
24.5.2016 Zakon o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM) (RS 59-2837/2002) Sprememba
24.5.2016 Zakon o matičnem registru (ZMatR) (RS 37-1720/2003) Sprememba
24.5.2016 Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP) (RS 70-2509/1994) Sprememba
24.5.2016 Zakon o osebnem imenu (ZOI-1) (RS 20-746/2006) Sprememba
24.5.2016 Zakon o partnerski zvezi (ZPZ) (RS 33-1426/2016) Začne veljati
24.5.2016 Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (PZ-F) (RS 33-1428/2016) Začne veljati
24.5.2016 Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO) (RS 50-2295/2004) Preneha veljati
24.5.2016 Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD) (RS 33-1427/2016) Začne veljati
23.5.2016 Sklep o imenovanju ministra (RS 37-1596/2016) Začne veljati
23.5.2016 Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto (RS 37-1601/2016) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 24.5.2016 - 24.5.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 2 novosti       3 novosti 3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO     13 novosti     1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO     1 novost     1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     1 novost      
5. JAVNE FINANCE 1 novost       1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost     1 novost 2 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti     1 novost 4 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA     1 novost     1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI         2 novosti  
11. OBČINE 25 novosti