22. oktober 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Danes pride opozorilo iz Bruslja

Evropska komisija bo danes opozorila pet članic evrskega območja, med njimi tudi Slovenijo, da bi bili njihovi načrtovani proračuni lahko v nasprotju s pravili Evropske unije, napoveduje Financial Times na svojih spletnih straneh. V ospredju sta sicer predvsem Francija in Italija, opozorilo pa naj bi šlo še Avstriji in Malti. To naj bi bil prvi odziv Bruslja na proračunske načrte za prihodnje leto, ki so jih članice evrskega območja prejšnji teden poslale v pregled v Bruselj. Dokončno oceno naj bi Evropska komisija pripravila do konca meseca.

Slovenija je lani med vsemi državami EU zabeležila najvišji javnofinančni primanjkljaj. Ta je znašal 14,6 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), kažejo najnovejši podatki evropskega statističnega urada Eurostat. Sicer so države z evrom lani v povprečju beležile primanjkljaj v višini 2,9 odstotka, države EU pa v višini 3,2 odstotka BDP.

Ustavno sodišče je ugotovilo, da je 29. člen novele zakona o prostorskem načrtovanju, ki omogoča širitev območij stavbnih zemljišč do 5000 kvadratnih metrov zgolj s sklepom občinskega sveta, neustaven. Sodišče je presodilo, da sta z omenjenim členom kršeni Aarhuška konvencija in ustava, saj ne vključuje javnosti. Izvajanje člena je prepovedalo. Ker je v prosti presoji zakonodajalca, ali bo uredil v pravnem redu poseben postopek za pripravo in sprejetje aktov o manjših širitvah območij stavbnih zemljišč, ustavno sodišče ni določilo roka za odpravo ugotovljene protiustavnosti. Če pa se bo zakonodajalec odločil urediti tak postopek, mora pri tem upoštevati razloge iz odločbe glede sodelovanja javnosti.

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve je vzpostavila register zavezancev za informacije javnega značaja, ki je javnosti v celoti in brezplačno dostopen od prejšnjega petka. Gre za register, ki zagotavlja pregled nad vsemi poslovnimi subjekti, ki so porabniki javnih sredstev oziroma poslujejo s sredstvi v lasti države in občin. Na ministrstvu za javno upravo so zapisali, da bodo v registru med drugim obdelovali podatke o zavezancih za informacije javnega značaja, kot so matična in davčna številka, naziv ali firma, sedež, pravnoorganizacijska oblika, datum vpisa v register in izbrisa iz registra in pravna podlaga za vpis.

Odpiranje podatkov lahko ključno pripomore k rasti konkurenčnosti podjetij, je na včerajšnjem seminarju o odpiranju podatkov javnega sektorja poudaril minister za javno upravo Boris Koprivnikar. Ekonomska korist ponovne uporabe informacij je na ravni EU ocenjena na okoli 40 milijard evrov letno, celoten učinek odprtih podatkov pa na več kot 100 milijard evrov.

Združenje svetov delavcev Slovenije, Združenje za lastništvo zaposlenih Slovenije DEZAP in Slovenski forum socialnega podjetništva so v ponedeljek na Bledu podpisali Kodeks sodelovanja zaposlenih pri upravljanju družb. Njegov namen je nadgradnja veljavnih kodeksov upravljanja javnih delniških družb in upravljanja z državnimi kapitalskimi naložbami.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
22.10.2014 Pravilnik o sporočanju podatkov o plačilih, opravljenih v breme in dobro računov, ter o stanju sredstev na računih diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije (RS 75-3122/2014) Začne veljati
22.10.2014 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (RS 75-3123/2014) Začne veljati
22.10.2014 Pravilnik o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (RS 9-334/2011) Sprememba

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 22.10.2014 - 22.10.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 1 novost 9 novosti   1 novost 1 novost 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO     1 novost   1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti          
5. JAVNE FINANCE 2 novosti 2 novosti     1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   7 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         2 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA       1 novost 1 novost  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 55 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o sporočanju podatkov o plačilih, opravljenih v breme in dobro računov, ter o stanju sredstev na računih diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije
Pravilnik o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata poslanca
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča VSRS sodba II Ips 204/2012 - povrnitev škode - odškodninska odgovornost - imisije - prekomerne imisije - pravica do zdravega življenjskega okolja - gradbena dela - gradnja stan...
VSRS sodba II Ips 7/2014 - promet s kmetijskimi zemljišči - prodajna pogodba - odobritev pravnega posla - pojem kmetijskega zemljišča - formalni pogoji za pridobitev statusa ...
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba I U 1958/2013 - izvrševanje kazenskih sankcij - nadzorovani obiski za stekleno pregrado - varnost pri obiskih - skrajšani postopek
UPRS sodba I U 1581/2013 - razpis za dodelitev oziroma zamenjavo službenega stanovanja – pogoji za zamenjavo službenega stanovanja - poravnane obveznosti – neplačevanje stroš...
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba in sklep I Cpg 1451/2013 - pogodba o poslovnem sodelovanju – mandatna pogodba – odpoved pogodbe – neupravičena obogatitev – pravica zahtevati vračilo plačanega zneska
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Odvetnik Odprava ovir za nemoten potek sodnih postopkov