7. november 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Milijardne kazni bankam

Evropska unija bo zaradi manipulacij z medbančnima obrestnima merama euribor in libor vpletenim bankam naložila za več milijard evrov kazni, na svoji spletni strani poroča Financial Times (FT). Bruselj je tako že sklenil dogovor z bankami Societe Generale, Deutche Bank in Royal Bank of Scotland (RBS), da bodo kazni zaradi sodelovanja v kartelu poravnale prihodnji mesec.

Zakon o pravdnem postopku je po soglasni presoji ustavnega sodišča v neskladju s 23. členom ustave, ki zagotavlja pravico do sodnega varstva. Ugotovljeno protiustavno pravno praznino mora državni zbor odpraviti v roku enega leta po objavi odločbe. Ustavno sodišče je ZPP presojalo na podlagi petih zahtev za oceno ustavnosti zakona o tajnih podatkih v zvezi z zakonom o pravdnem postopku, ki jih je vložilo Delovno in socialno sodišče v Ljubljani.

Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je predlog novele zakona o urejanju trga dela, ki zaostruje pogoje ustanavljanja in delovanja agencij za posredovanje dela, na plenarno sejo DZ poslal brez glasu proti. Poslanci so sicer sprejeli dopolnilo, ki spreminja finančne pogoje za kapitalske družbe, ki želijo opravljati to dejavnost.

Člani odbora DZ za kmetijstvo in okolje so na seji zavrnili novelo zakona o KGZS, ki ga je predlagala SLS, in se širše posvetili noveli zakona o vodah. Ta predvideva tudi plačilo nadomestila za čas, ko so podjetja rabila vodo, niso pa zanjo plačevala vodne pravice. Računsko sodišče in KPK sta opozorila, da utegne vračilo povzročati številne spore.

Predsednik republike Borut Pahor je ob izteku mandata predsedniku ustavnega sodišča Ernestu Petriču na kosilu gostil ustavne sodnice in sodnike. Petričevo vodenje sodišča je ocenil kot imenitno in v izjavi za medije povedal, da je avtoriteta ustavnega sodišča ob izteku Petričevega mandata višja, kot je bila takrat, ko je prevzel vodenje sodišča. Da bi tako vestno, predano, pogumno in neodvisno vodil ustavno sodišče, je Pahor zaželel tudi novemu predsedniku ustavnega sodišča Miroslavu Mozetiču.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
7.11.2013 Zakon o finančnih zavarovanjih (ZFZ) (RS 47-2235/2004) Sprememba
7.11.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih zavarovanjih (ZFZ-C) (RS 82-3037/2013) Se začne uporabljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 7.11.2013 - 7.11.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   3 novosti   1 novost   6 novosti
2. UPRAVNO PRAVO           3 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO           1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   6 novosti 1 novost 1 novost   2 novosti
5. JAVNE FINANCE   3 novosti 1 novost     4 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   8 novosti   6 novosti    
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti   3 novosti 1 novost 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           3 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM           1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (ReNPIO13–20)
Stvarnopravni zakonik (SPZ)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sklep I Up 292/2013 - začasna odredba – odstranitev tujca iz države - pritožba - enako varstvo pravic - razdružitev družine - težko popravljiva škoda - nujen postopek
Sodba II Ips 11/2011 - povrnitev škode - objektivna odgovornost – odgovornost za škodo od nevarne stvari - preboj električne energije - daljnovod - prispevek oškodovanca ...
Sodba II Ips 144/2011 - menica - aval – višina terjatve – ugovor iz temeljnega razmerja – menično pooblastilo
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 862/2012 - odpis davčnega dolga - obročno plačilo davčnega dolga - odlog plačila davčnega dolga - vloga stranke - sprememba zahtevka - pritožbena no...
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba I Cp 363/2013 - objektivna odgovornost – nevarna dejavnost – poškodba na delujočem stroju - neupoštevanje varnostnih predpisov – krivdna odgovornost
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Ministrstva za finance, Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna, o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju od januarja do junija 2013, EPA 1566-VI
Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema - Dopolnjen predlog zakona (ZMbNFS), EPA 1445-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Za skrite obresti višji davek
Revija Poslovodno računovodstvo Finančni in nefinančni vidiki prevar