27. december 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Več denarja za domače znanje

Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žiga Turk je vnovič poudaril, da je namen dodatnih 16 milijonov evrov za visoko šolstvo v letu 2013 in za znanost v letu 2014 zelo jasen: gre za sredstva, ki jih je DZ sprejel s primarnim namenom, da prepreči beg možganov. Ta sredstva bodo torej primarno namenjena mladim raziskovalcem in pomladitvi na univerzah. Šlo naj bi za približno 300 mladih, ki bi ostali brez perspektive doma, je zapisal Turk ter dodal, da pa bodo dodatna sredstva namenjena tudi internacionalizaciji in nacionalno pomembnim študijem ter preprečitvi uvedbe šolnin.

25. decembra je začel veljati zakon, ki uvaja obveznost plačevanja davka na finančne storitve. Banke in druge finančne ustanove bodo morale t.i. davek na položnice prvič obračunati za mesec april 2013. Po novem bodo tako obdavčene vse transakcije v zvezi z depoziti in tekočimi oz. transakcijskimi računi, plačili, nakazili, dolgovi, čeki in drugimi plačilnimi instrumenti. Davek bo treba plačati tudi na dajanje posojil, izdajanje jamstev, transakcije v zvezi z gotovino ter storitve zavarovalnih posrednikov in zastopnikov. Ne bo pa ta davek veljal za transakcije na borzi in upravljanje investicijskih skladov.

Napovedi mednarodnih in domačih institucij o gibanju bruto domačega proizvoda (BDP) so črnoglede. Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj napoveduje, da se bo slovensko gospodarstvo letos skrčilo za 2,4 odstotka, leta 2013 pa za 2,1 odstotka. Urad RS za makroekonomske analize in razvoj letos pričakuje dvoodstotno znižanje BDP, prihodnje leto pa naj bi se znižal še za 1,4 odstotka. Skromno rast naj bi beležili šele leta 2014.
Čeprav bi jim na pomoč lahko priskočila tudi država, npr. z odpravljanjem birokratskih ovir in reformo trga dela, se gospodarstveniki zavedajo, da je usoda v veliki meri v njihovih rokah. Pozivajo predvsem k trdemu delu ter vlaganjem v razvoj in inovacije.

Izdatki za elektronske komunikacije v gospodinjstvih v Sloveniji, pri čemer je izvzeta mobilna telefonija, se iz leta v leto povečujejo, kaže pred dnevi objavljeno poročilo Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS (Apek) o mesečnih izdatkih gospodinjstev za storitve elektronskih komunikacij. Povprečni znesek, ki ga je slovensko gospodinjstvo namenilo za elektronske komunikacije oktobra 2012, pri čemer je izvzeta mobilna telefonija, namreč znaša 46 evrov. V letu 2011 so uporabniki za elektronske komunikacije namenili povprečno 45 evrov, leto prej pa 42,5 evra.
Apek je pred dnevi objavila primerjalno analizo cen in rokov prenosa izvajalcev poštnih storitev na izbranih produktih v Sloveniji. Najugodnejša pri prenosu dokumentov je Pošta Slovenije, pri paketih pa se najugodnejši ponudniki razlikujejo glede na izbrano destinacijo.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
25.12.2012 Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2013 (RS 97-3714/2012) Sprememba
25.12.2012 Odredba o spremembi Odredbe o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2013 (RS 103-3966/2012) Začne veljati
25.12.2012 Uredba o določitvi zneska trošarine za energente (RS 26-1175/2010) Sprememba
25.12.2012 Uredba o ratifikaciji Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov in začasni uporabi tega sporazuma, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Guernseyjem (RS (mednarodne) 16-94/2012) Začne veljati
25.12.2012 Uredba o ratifikaciji Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov in začasni uporabi tega sporazuma, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Jerseyjem (RS (mednarodne) 16-95/2012) Začne veljati
25.12.2012 Uredba o ratifikaciji Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov in začasni uporabi tega sporazuma, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko glede Arube (RS (mednarodne) 16-97/2012) Začne veljati
25.12.2012 Uredba o ratifikaciji Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov in začasni uporabi tega sporazuma, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko glede Nizozemskih Antilov (RS (mednarodne) 16-96/2012) Začne veljati
25.12.2012 Uredba o ratifikaciji Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov in začasni uporabi tega sporazuma, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Otokom Man (RS (mednarodne) 16-93/2012) Začne veljati
25.12.2012 Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (RS 103-3987/2012) Začne veljati
25.12.2012 Zakon o davku na finančne storitve (ZDFS) (RS 94-3642/2012) Začne veljati
25.12.2012 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314) (RS 104-3990/2012) Začne veljati
24.12.2012 Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o izvajanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Rusko federacijo o ponovnem sprejemu z dne 25. maja 2006 (RS (mednarodne) 16-99/2012) Začne veljati
24.12.2012 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o medsebojnem varovanju tajnih podatkov (RS (mednarodne) 16-98/2012) Začne veljati
24.12.2012 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o varovanju tajnih podatkov in materiala na področju obrambnega sodelovanja med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Države Izrael (RS (mednarodne) 16-100/2012) Začne veljati
24.12.2012 Odredba o izdaji Prvega dopolnila k Tretji izdaji Slovenskega dodatka k Evropski farmakopeji – Formulariuma Slovenicuma 3.1 (RS 103-3965/2012) Začne veljati
24.12.2012 Sklep o imenovanju člana sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (RS 103-3960/2012) Začne veljati
24.12.2012 Sklep o imenovanju člana sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (RS 103-3959/2012) Začne veljati
24.12.2012 Sklep o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije (RS 103-3964/2012) Začne veljati
24.12.2012 Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo (RS 103-3961/2012) Začne veljati
24.12.2012 Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo (RS 103-3962/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 27.12.2012 - 27.12.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 7 novosti   1 novost     2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti         2 novosti
5. JAVNE FINANCE 4 novosti       1 novost 3 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti       1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI            
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost          
10. MEDNARODNI ODNOSI 8 novosti          
11. OBČINE 28 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza
Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture in športa
Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida
Sklep o določitvi višine vodnega povračila za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2013
Tarifa o taksah in nadomestilih
Uredba o koordinaciji služb na morju
Uredba o prostovoljnem služenju vojaškega roka
Uredba o varnosti igrač
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 983/2011 - DDV - odbitek vstopnega DDV - missing trader - neplačujoč gospodarski subjekt - davčna utaja - verodostojnost računa - dokazno breme
sodba I U 1525/2011 - davek od dobička pravnih oseb - davčno priznani odhodki - dobro ime - mednarodni računovodski standardi - mednarodni standardi računovodskega...
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Pdp 9/2012 - direktor – prenehanje funkcije - pogodbena kazen – nezakonito prenehanje delovnega razmerja – plačilo razlike v plači – prekluzija – dodatek za sta...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1H), prva obravnava, EPA 849-VI
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO-F), prva obravnava, EPA 855-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Borzni odsev gospodarskih gibanj