12. oktober 2011
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Slovenija in ZDA proti terorizmu

Najnovejši Uradni list RS med drugim prinaša Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in ZDA o izmenjavi podatkov o spremljanju terorizma (BUSIPS). Namen tega sporazuma je izmenjavati podatke o spremljanju terorizma za pravočasno identifikacijo oseb, ki so znani ali osumljeni teroristi, da se zagotovi zaščita prebivalstva in pomembne infrastrukture obeh pogodbenic.

V sporazumu je zapisano, da podatki, ki se pošiljajo, vsebujejo vsaj osebno ime osebe in datum oz. datume rojstva. Pošljejo se tudi podatki o številki/številkah potnega lista ali drugega identifikacijskega dokumenta ter o sedanjem in prejšnjem državljanstvu, če so znani. Dodatni podatki lahko vsebujejo določene biometrične podatke, če je država, ki podatke pošilja, presodila, da je taka izmenjava pravno dopustna.

Člani odbora za notranjo politiko so včeraj večinsko zavrnili Predlog dopolnitev zakona o prekrških (ZP-1H), ki so predvidevale skrajšanje roka za izdajo plačilnih nalogov in skrajšanje zastaralnih rokov. Predlagatelji dopolnitev iz vrst SDS so na seji vztrajali, da bi te preprečile zlorabe, koalicija pa je opozarjala, da so določbe predloga diskriminatorne. Predlagane dopolnitve bi spremenile ureditev na področju vročanja plačilnih nalogov, ki kršiteljem prometnih predpisov niso bili izročeni na kraju prekrška. Prekrškovni organ bi moral po predlogu plačilni nalog izdati in izročiti v osmih oz. izjemoma v 30 dneh po ugotovitvi prekrška, zastaralni rok bi bil tri mesece.

Komisija za preprečevanje korupcije in Državna revizijska komisija sta se včeraj srečali s tujimi veleposlaniki in ostalimi člani diplomatskega zbora v Sloveniji. Spregovorili so o tem, kako poglobiti skupno sodelovanje pri odpravljanju korupcije. Med drugim na področju javnih naročil, kjer pogosto sodelujejo tudi podjetja iz tujine.
Veleposlanike in člane diplomatskega zbora so zanimali praktični vidiki, kako svetovati predstavnikom tujih podjetij, ki šele vstopajo ali pa na slovenskem trgu že poslujejo, predvsem ko (če) se znajdejo v okoliščinah, kjer je možno zaznati morebitne elemente koruptivnosti. Korak v tej smeri je po navedbah protikorupcijske komisije vzpostavitev dodatnega komunikacijskega kanala (poseben elektronski naslov), ki omogoča neposredno komunikacijo tujih veleposlaništev s komisijo.

STA povzema oceno, da je slovenski parlament z vidika zastopanosti žensk tako neprerezentativen, da ne moremo več govoriti o kakovostni predstavniški demokraciji, ugotavljajo v Društvu Ženski lobi Slovenije. Opozarjajo, da se v vseh 20 letih delež izvoljenih žensk ni dvignil na več kot 14 odstotkov, pomemben razlog za to pa je tudi v samem volilnem sistemu. To je pokazala analiza, ki jo je Ženski lobi Slovenije predstavil na posvetu z naslovom Kako zagotoviti sorazmerno zastopanost moških in žensk v državnem  zboru.

Svet Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je na včerajšnji seji obravnaval predvsem vidik realizacije programov UKC za prvo polletje in prvih osem mesecev. Po ugotovitvah sveta je UKC sicer ponovno zdravil pomembno več bolnikov in realiziral večino programov, vendar pa je v prvem polletju posloval s približno 5,6 milijona evrov izgube.
Generalni direktor UKC Simon Vrhunec ocenjuje, da situacija kljub vsemu ni tako kritična, kot se jo v javnosti skuša generalno prikazati. Ob tem Vrhunec meni, da ni najbolj odgovorno strašiti "javnost in bolnike, da storitve ne bodo opravljene in da zaposleni ne bodo dobili plač".(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
12.10.2011 Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za varnostnega tehnika (RS 80-3384/2011) Začne veljati
12.10.2011 Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2011 (RS 80-3383/2011) Začne veljati
12.10.2011 Pravilnik o določitvi tarife za izvajanje programov strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja (RS 110-4739/2008) Sprememba
12.10.2011 Pravilnik o programih in načinu izvajanja strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja (RS 110-4740/2008) Sprememba
12.10.2011 Sklep o potrditvi Memoranduma o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije v letu 2011 (RS (mednarodne) 12-79/2011) Začne veljati
12.10.2011 Sklep o potrditvi Programa mednarodnega razvojnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro za leti 2011 in 2012 (RS (mednarodne) 12-80/2011) Začne veljati
11.10.2011 Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in prenehanju veljavnosti Pogodbe med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Ciper o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja (RS (mednarodne) 12-81/2011) Začne veljati
11.10.2011 Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 151 o varstvu pravice do organiziranja in postopkih za določitev pogojev zaposlitve v javnem sektorju (RS (mednarodne) 12-82/2011) Začne veljati
11.10.2011 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o ustanovitvi in delovanju znanstveno-kulturnih centrov (RS (mednarodne) 12-83/2011) Začne veljati
11.10.2011 Odločba o razveljavitvi 8. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Celje, kolikor kategorizira javno pot “Lopata - Ostrožno”, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 518/1 in 518/3, obe k. o. Medlog (RS 80-3386/2011) Začne veljati
11.10.2011 Odločba o razveljavitvi druge, štirinajste in petnajste alineje razdelka “Novogradnje” 13. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško (RS 80-3385/2011) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 12.10.2011 - 12.10.2011 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 4 novosti 4 novosti   1 novost 2 novosti 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO       1 novost 1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost 1 novost     3 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         2 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE     1 novost 1 novost 2 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 2 novosti 2 novosti   10 novosti 2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti       7 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost       1 novost 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI 7 novosti 1 novost 3 novosti   6 novosti  
11. OBČINE 41 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah EU v obdobju julij 2011–december 2012 (DeUDIEU1112)
Odločba o odpravi 2. člena Odloka o določitvi in spremembi imen in potekov cest in ulic na območju Mestne občine Ljubljana
Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2011
Uredba o načinu mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba VIII Ips 345/2009 - odškodninska odgovornost delodajalca - nepremoženjska škoda – žalitev časti in dobrega imena – prodaja delnic
Odločbe Upravnega sodišča sodba III U 479/2010 - odvzem mladoletnega otroka – namestitev v varno okolje - korist otroka
Odločbe Evropskega sodišča SODBA SODIŠČA (peti senat) z dne 6. oktobra 2011(*). Finanzamt Deggendorf proti Markusu Stoppelkampu kot upravitelju premoženja Haralda Raaba. Predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU."DDV – Šesta direktiva – Člen 21(1)(b) – Določanje kraja, ki je davčno upoštevna navezna okoliščina – Storitve, ki jih opravi izvajalec, ki prebiva v isti državi kot naročnik, vendar ima sedež gospodarske dejavnosti v drugi državi – Pojem ‚davčni zavezanec, ki ima sedež v tujini". Zadeva C-421/10.
Odločbe Višjih sodišč VSC sodba Cp 1043/2010 - pogodba o dosmrtnem preživljanju – sprememba naturalne obveznosti v denarno obveznost – obogatitev – načelo vestnosti i...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1H), nujni postopek, EPA 2179-V
Predlog zakona o interventnih ukrepih za leto 2012 (ZIU12), nujni postopek, EPA 2180-V
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (EZ-E), nujni postopek, EPA 2185-V
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Odpravnina ob prenehanju delovnega razmerja zaradi nesposobnosti - plačilo prispevkov za socialno varnost