10. maj 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Študijski prostor se je globaliziral

Prof. dr. Vesna Rijavec je dekanja Pravne fakultete Univerze v Mariboru, ki slovi po uvajanju novosti predvsem v mednarodnem smislu. V pogovoru za današnji TFL Glasnik, ki ga bomo objavili popoldne, je dejala: "Maribor je pač na severni meji in smo zelo veliko naredili pri povezovanju z avstrijskimi pravnimi fakultetami. Zlasti je pomembno naše tradicionalno sodelovanje z Gradcem, tam sem mnoga leta delovala kot gostujoča predavateljica na seminarjih. Uspešno sodelujemo tudi z mnogimi drugimi institucijami v regiji, v EU in zunaj nje. Odprtost pomaga, da se preverimo in v naše delo uvajamo izkušnje in koristne zglede iz tujine."

Zakon o partnerski zvezi in zakon o varstvu pred diskriminacijo ter novela pomorskega zakonika so po tistem, ko se predsednik DZ Milan Brglez ni odločil za določitev roka za zbiranje podpisov volivcev v podporo zahtevam za razpis referendumov o njih, bili včeraj objavljeni v uradnem listu. Za referendume so se zavzemali v sindikatu delavcev migrantov.

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) nasprotuje predlagani reformi direktive o napotitvi delavcev, s katero želi Evropska komisija zagotoviti poštene plačne in konkurenčne pogoje med podjetji, ki delavce napotijo na začasno delo v drugo članico, in lokalnimi podjetji v gostiteljici. Reforma bi po mnenju GZS ovirala nemoteno delovanje enotnega trga.

Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je na včerajšnji seji sprejel sklep, s katerim predlaga skupščini ZZZS, da imenuje Sama Fakina za vršilca dolžnosti generalnega direktorja ZZZS, so sporočili iz zavoda. Fakin naj bi bil za v. d. ponovno imenovan od 16. maja do nastopa funkcije generalnega direktorja ZZZS, imenovanega na podlagi ponovljenega razpisa, vendar najdlje eno leto.

Evropski poslanci bodo na majskem plenarnem zasedanju govorili o novi azilni politiki EU in glasovali o pooblastilih Europola v boju proti terorizmu. Tema zasedanja je tudi zaščita evropske industrije pred dumpinškim uvozom iz Kitajske. Parlamentarci bodo odločali tudi o širitvi označevanja izvora živil na mleko.

Pogajanja med vlado in sindikati javnega sektorja so obtičala na mrtvi točki. Kdaj se bodo pogajalci znova sestali, včeraj niso določili. Kot so pojasnili na sindikalni strani, si je vlada vzela čas za premislek. Če približevalnega predloga ne bo podala, pa bo to v prihodnjih mesecih verjetno vodilo v konflikt, so dejali v sindikatih.

Programski svet RTVS je na včerajšnji seji imenoval Marka Fillija za vršilca dolžnosti generalnega direktorja zavoda, in sicer do imenovanja generalnega direktorja, a največ za obdobje enega leta. Obenem so določili skupino, ki bo po odločitvi višjega sodišča o razveljavitvi Fillijevega imenovanja vzpostavila stik z Natašo Pirc Musar.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
10.5.2016 Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju Visoke šole za gradbeno inženirstvo Kranj (skrajšano VŠGI Kranj) (RS 33-1430/2016) Začne veljati
10.5.2016 Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja centralne klirinškodepotne družbe (RS 106-5253/2007) Preneha veljati
10.5.2016 Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev centralne klirinškodepotne družbe (RS 74-3263/2009) Preneha veljati
10.5.2016 Sklep o informacijah o pomembnih deležih (RS 106-5282/2007) Preneha veljati
10.5.2016 Sklep o izračunu kapitala borznoposredniških družb (RS 80-3387/2011) Preneha veljati
10.5.2016 Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov za borznoposredniške družbe (RS 106-5273/2007) Preneha veljati
10.5.2016 Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za borznoposredniške družbe (RS 106-5269/2007) Preneha veljati
10.5.2016 Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje pri listinjenju in pravilih glede izpostavljenosti borznoposredniških družb prenesenemu kreditnemu tveganju (RS 80-3389/2011) Preneha veljati
10.5.2016 Sklep o izračunu kapitalske zahteve za operativno tveganje za borznoposredniške družbe (RS 106-5270/2007) Preneha veljati
10.5.2016 Sklep o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za borznoposredniške družbe (RS 106-5271/2007) Preneha veljati
10.5.2016 Sklep o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (RS 106-5286/2007) Preneha veljati
10.5.2016 Sklep o kreditnih zavarovanjih za borznoposredniške družbe (RS 106-5276/2007) Preneha veljati
10.5.2016 Sklep o načinu izračuna količnikov likvidnosti sredstev in najmanjšem obsegu likvidnosti, ki ga mora zagotavljati borznoposredniška družba (RS 106-5265/2007) Preneha veljati
10.5.2016 Sklep o nadzoru borznoposredniških družb na konsolidirani podlagi (RS 106-5264/2007) Preneha veljati
10.5.2016 Sklep o naložbah borznoposredniških družb v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja (RS 106-5263/2007) Preneha veljati
10.5.2016 Sklep o obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v borznoposredniških družbah (RS 74-3266/2009) Preneha veljati
10.5.2016 Sklep o organizacijskih zahtevah za vodenje centralnega registra in upravljanje poravnalnega sistema (RS 106-5287/2007) Preneha veljati
10.5.2016 Sklep o podrobnejših pravilih za poravnavo borznih poslov in pogojih za prevzemanje položaja centralne nasprotne stranke in opravljanje drugih poslov, pri katerih prevzema kreditno tveganje nasprotne stranke (RS 106-5288/2007) Preneha veljati
10.5.2016 Sklep o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah borznoposredniških družb (RS 74-3270/2009) Preneha veljati
10.5.2016 Sklep o poročanju o posameznih dejstvih in okoliščinah borznoposredniških družb (RS 74-3268/2009) Preneha veljati
10.5.2016 Sklep o priznavanju zunanjih bonitetnih institucij za borznoposredniške družbe (RS 106-5274/2007) Sprememba
10.5.2016 Sklep o razkritjih s strani borznoposredniških družb (RS 106-5291/2007) Preneha veljati
10.5.2016 Sklep o skrbnosti članov uprave in nadzornega sveta borznoposredniških družb (RS 33-1462/2012) Preneha veljati
10.5.2016 Sklep o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe (RS 106-5266/2007) Preneha veljati
10.5.2016 Sklep o veliki izpostavljenosti borznoposredniških družb (RS 80-3388/2011) Preneha veljati
10.5.2016 Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (RS 22-887/2016) Sprememba
10.5.2016 Zakon o bančništvu (ZBan-2) (RS 25-1065/2015) Sprememba
10.5.2016 Zakon o družbi Slovenske železnice (ZDSŽ) (RS 106-5476/2010) Sprememba
10.5.2016 Zakon o sodnih taksah (ZST-1) (RS 37-1524/2008) Sprememba
10.5.2016 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-F) (RS 30-1265/2016) Začne veljati
10.5.2016 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1I) (RS 30-1264/2016) Začne veljati
10.5.2016 Zakon o spremembi Zakona o družbi Slovenske železnice (ZDSŽ-B) (RS 30-1266/2016) Začne veljati
10.5.2016 Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) (RS 67-3699/2007) Sprememba
10.5.2016 Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (RS 41-1694/2004) Sprememba
9.5.2016 Kolektivna pogodba za dejavnost zasebnega varovanja (RS 5-205/2016) Sprememba
9.5.2016 Pristop h Kolektivni pogodbi za dejavnost zasebnega varovanja (RS 33-1431/2016) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 10.5.2016 - 10.5.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 1 novost   1 novost   5 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost         1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     1 novost   1 novost  
5. JAVNE FINANCE     2 novosti 1 novost 1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti       3 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost   1 novost   2 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost          
9. ZDRAVSTVENI SISTEM     1 novost      
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 30 novosti