4. marec 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Minister Mramor v soglasju s podjetniki

Minister za finance Dušan Mramor se včeraj v okviru zbiranja predlogov glede davčnih sprememb ni sestal le z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, temveč tudi s Klubom slovenskih podjetnikov. S predsednikom kluba Marjanom Batageljem sta se strinjala, da so na srečanju dosegli določeno soglasje glede tega, v katero smer naj gredo davčne spremembe. Obrtniki pa so izpostavili predvsem izziv zmanjševanja administrativnih ovir in poenostavitev postopkov. Želijo tudi znižanje prispevkov in davkov, saj da bo tako gospodarstvo lažje zaposlovalo.

Sindikalne centrale in Združenje svetov delavcev soglasno podpirajo predlog sprememb zakonodaje o sodelovanju delavcev pri upravljanju, ki ga je pripravila ZL. Kot so poudarili, gredo spremembe v pravo smer, saj po trenutno veljavnem zakonu iz leta 1993 ekonomska demokracija stagnira ali celo nazaduje.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije predlaga spremembo zakona o davčnem potrjevanju računov, tako da bi iz obveznosti uporabe davčnih blagajn izvzeli vse dejavnosti, ki se opravljajo v manjšem obsegu. Prav tako naj ne bi bilo treba uporabljati davčnih blagajn za prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov lastne pridelave na tržnicah.

Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič je na transportno-logistični konferenci v Bruslju predstavil načrte na področju posodobitve infrastrukture v Sloveniji in izpostavil mednarodni pomen Luke Koper za širšo regijo. Pri tem je zaledne države pozval k sodelovanju, zlasti pri izgradnji drugega tira Koper-Divača.

Vlada je na včerajšnji seji za zastopanje Slovenije v arbitražnem postopku med Slovenijo in Hrvaško glede določitve meje med državama kot drugo predstavnico Slovenije poleg agentke Mirjam Škrk pooblastila še Natašo Šebenik.

Vlada je na seji tudi potrdila izhodišča za pogajanja z javnim sektorjem, ki po besedah ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja sledijo lanskemu dogovoru. Izhodišča predvidevajo postopno sproščanje varčevalnih ukrepov, tako da bi se do leta 2019 odpravili vsi še veljavni varčevalni ukrepi, je minister povedal po seji.

Vlada je določila besedilo predloga novele zakona o Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu RS in ga pošilja v DZ po skrajšanem postopku. Z njim želi omenjenemu skladu pripojiti Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije in s tem privarčevati. Od pripojitve si v letošnjem letu obeta prihranek v višini 100.000 evrov, v letu 2017 pa prihranek v višini dodatnih 100.000 evrov.

Med drugim se je vlada seznanila tudi s poročilom o izvedbi strateških usmeritev in prioritet inšpektoratov v lanskem letu ter z njihovimi usmeritvami in prioritetami za letos. Spremenjeni zakon o inšpekcijskem nadzoru je namreč določil obveznost ministra, pristojnega za upravo, da do 1. marca tekočega leta seznani vlado s strateškimi usmeritvami in prioritetami. Tako denimo inšpektorat za delo letos načrtuje 16.000 pregledov.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 4.3.2016 - 4.3.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost     8 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO         5 novosti  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti 1 novost   3 novosti  
5. JAVNE FINANCE   1 novost   1 novost 2 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost   1 novost 7 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost 8 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         2 novosti 2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM       1 novost    
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali
Pravilnik o identifikaciji in registraciji prašičev
Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije, Ministrstvom za obrambo Republike Hrvaške, Zveznim ministrstvom za obrambo Zvezne republike Nemčije in Ministrstvom za obrambo Italijanske republike o ustanovitvi, upravljanju in delovanju Natovega centra odličnosti za gorsko bojevanje
Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije, Ministrstvom za obrambo Republike Hrvaške, Zveznim ministrstvom za obrambo Zvezne republike Nemčije in Ministrstvom za obrambo Italijanske republike ter Poveljstvom vrhovnega poveljnika za preoblikovanje o funkcionalnih razmerjih Natovega centra odličnosti za gorsko bojevanje
Uredba o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča VSRS Sodba X Ips 183/2015 - dovoljena revizija - znamka - relativni razlog za zavrnitev registracije znamke - absolutni razlog za zavrnitev registracije znamke - podobnost zna...
VSRS sodba in sklep II Ips 151/2014 - etažna lastnina - ustanovitev etažne lastnine - dejanska etažna lastnina - solastnina - navidezna solastnina - idealni deleži - pravno varstvo - ug...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2015 (41. člen), EPA 1081-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju