1. avgust 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

V veljavi zakon o državnem poroštvu za TEŠ6

V Uradnem listu št. 58/2012 je objavljen zakon o državnem poroštvu za Teš 6, ki je začel veljati danes. Še pred podpisom poroštvene pogodbe morata Teš in država skleniti pogodbo, v kateri bodo zapisani vsi pogoji v zameno za poroštvo.

Kot piše v zakonu, morajo Teš ter v imenu države ministrstva, pristojna za finance in za energetiko, skleniti pogodbo o ureditvi razmerij, v kateri se določijo okviri izvedbe projekta - glede investicijske cene projekta, sklenitvijo pogodbe s Premogovnikom Velenje za lignit po najvišji ceni, rokom dokončanja projekta, donosnosti projekta in omejitvijo izpustov CO2. Najpomembnejši sta ceni projekta in lignita; investicijska cena projekta se ne sme povišati s sedanjih 1,3 milijarde evrov, cena lignita pa ne sme preseči cene 2,25 evra na gigajoul.

Gradbeni sektor ustvarja skoraj 10 odstotkov bruto domačega proizvoda EU in zaposluje 20 milijonov ljudi, zato je Evropska komisija predlagala strategijo za spodbujanje gradbenega sektorja. Med glavnimi elementi omenjene strategije je krepitev ugodnih naložbenih pogojev, zlasti pri obnovi in vzdrževanju stavb. Tak primer je tudi spodbujanje izkoriščanja svežnja posojil v višini 120 milijard evrov, ki ga je v okviru pakta za rast in zaposlovanje junija pripravila Evropska investicijska banka.

Evropska komisija je predlagala nov instrument za odzivanje na goljufije v zvezi z davkom na dodano vrednost (DDV), t.i. mehanizem za hitro ukrepanje. Ta bi državam, ki se soočajo z nenadnimi in množičnimi hujšimi goljufijami na področju DDV, omogočil sprejem izrednih ukrepov, ki jih trenutna evropska zakonodaja o DDV ne dovoljuje. Kot so pojasnili v Bruslju, predlog med drugim predvideva, da lahko članice EU v času enega meseca uporabijo t.i. "mehanizem obrnjene davčne obveznosti", ki nalaga obvezno plačilo DDV prejemniku, ne pa dobavitelju blaga ali storitve.

Upokojenci so prejeli julijske pokojnine, tisti s pokojnino do 622 evrov pa so prejeli tudi letni dodatek v skladu z varčevalnim zakonom. Prejemnikov dodatka je skupno približno 395.000, tistih, ki do njega niso upravičeni, pa je približno 200.000. Upokojenci, katerih pokojnine ne presegajo 414 evrov, so dobili dodatek v znesku 368 evrov. Tisti s pokojnino od 414,01 do 518 evrov so dobili izplačan dodatek v višini dobrih 223 evrov, tisti s pokojnino od 518,01 do 622 evrov pa v znesku 166 evrov. Tisti, ki prejemajo več kot 622 evrov pokojnine, pa do letnega dodatka niso upravičeni.

Univerzitetni klinični center Ljubljana oktobra organizira mednarodno konferenco o uveljavitvi nove evropske direktive o prostem pretoku bolnikov. Evropska direktiva o prostem pretoku bolnikov, ki se bo začela uporabljati z letom 2014, "za posamezne zdravstvene izvajalce, za Slovenijo in za EU prinaša pomembne spremembe, te pa želimo kot največji zdravstveni izvajalec osvetliti iz več zornih kotov," so zapisali v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
1.8.2012 Odredba o Seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov z zahtevami Pravilnika o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi (RS 1-25/2011) Preneha veljati
1.8.2012 Pravilnik o določitvi provenienčnih območij (RS 72-3513/2003) Sprememba
1.8.2012 Pravilnik o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi (RS 17-648/2009) Sprememba
1.8.2012 Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (RS 89-3822/2008) Sprememba
1.8.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi provenienčnih območij (RS 58-2471/2012) Začne veljati
1.8.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (RS 58-2470/2012) Začne veljati
1.8.2012 Pravilnik o spremembah Pravilnika o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi (RS 54-2297/2012) Začne veljati
1.8.2012 Sklep o centralnem in napajalnem skladu (RS 54-2300/2012) Začne veljati
1.8.2012 Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila družbe za upravljanje (RS 54-2301/2012) Začne veljati
1.8.2012 Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila investicijskega sklada (RS 54-2302/2012) Začne veljati
1.8.2012 Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila investicijskega sklada (RS 55-2722/2009) Sprememba
1.8.2012 Uredba o izvajanju uredbe (EU) o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav (RS 54-2322/2012) Začne veljati
1.8.2012 Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (RS 103-4515/2011) Sprememba
1.8.2012 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (RS 56-2392/2012) Sprememba
1.8.2012 Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-2) (RS 77-3272/2011) Sprememba
1.8.2012 Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz dolgoročnega posojila v višini 440 milijonov eurov, ki ga najame Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. pri Evropski investicijski banki, za financiranje projekta postavitve nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v Termoelektrarni Šoštanj (ZPODPTEŠ) (RS 58-2467/2012) Začne veljati
1.8.2012 Zakon o poslancih (ZPos) (RS 48-2228/1992) Sprememba
1.8.2012 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih (ZPos-E) (RS 48-2015/2012) Se začne uporabljati
31.7.2012 Poročilo o gibanju plač za maj 2012 (RS 58-2473/2012) Začne veljati
31.7.2012 Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juniju 2012 (RS 58-2472/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 1.8.2012 - 1.8.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost        
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost          
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV           2 novosti
5. JAVNE FINANCE 2 novosti 2 novosti       3 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 3 novosti     1 novost 3 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 2 novosti        
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost          
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 14 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1)
Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz dolgoročnega posojila v višini 440 milijonov eurov, ki ga najame Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. pri Evropski investicijski banki, za financiranje projekta postavitve nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v Termoelektrarni Šoštanj (ZPODPTEŠ)
Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1)
Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD)
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sklep I Up 97/2011 - ocena sodniške službe – predmet upravnega spora – sodno varstvo - upravno pravno razmerje – sodniško napredovanje – Personalni...
Sodba in sklep VIII Ips 46/2011 - začasne zadržanosti od dela – nadomestilo plače – poklicna bolezen – zaposlitev pri tujem delodajalcu
Sklep I Up 701/2011 - avtorsko pravo – nadzor nad zakonitostjo delovanja kolektivne organizacije – poziv o odpravi kršitev ali izjavi o dejstvih - ...
Odločbe Evropskega sodišča Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 19. julija 2012. X proti Staatssecretaris van Financiën. Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Hoge Raad der Nederlanden - Nizozemska. Šesta direktiva o DDV - Členi 6(2), prvi pododstavek, (a) in (b), 11(A)(1)(c) in 17(2) - Del investicijskega blaga, ki je del poslovnih sredstev podjetja - Začasna uporaba v zasebne namene - Trajna adaptacija navedenega blaga - Plačilo DDV za trajno adaptacijo - Pravica do odbitka. Zadeva C-334/10.
Odločbe Višjih sodišč VSK sodba in sklep Cp 721/2011 - skupno premoženje zakoncev – posebno premoženje – nova stvar
VSK sodba Cp 628/2011 - pridobitev stvarnopravnega deleža zaradi vlaganj – dogovor med zakoncema – obličnost – povračilo denarne vrednosti prispevka k...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo k Poročilu o delu Državnega pravobranilstva Republike Slovenije za leto 2011, EPA 409-VI
Poročilo Odbora za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo k Letnemu poročilu Informacijskega pooblaščenca za leto 2011, EPA 354-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Enotna obdavčitev v EU
Pojasnila DURS Jubilejna nagrada po 177. členu ZUJF
Obvestilo tujim podjetjem in podjetnikom ob vpisu v davčni register na podlagi obrazcev DR-03 in DR-04