18. marec 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Sklepno dejanje prodaje NKBM

Sklad Apollo, ki skupaj z Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD) kupuje NKBM, je pridobil dovoljenje Evropske centralne banke za pridobitev kvalificiranega deleža v banki, so potrdili v Banki Slovenije. S tem se lahko odvije sklepno dejanje nakupa. Banka Slovenije je ob tem od Apolla zahtevala še razkritje poslovanja njegovega podjetja Biser Bidco in strateški načrt za NKBM. SDH je sicer pogodbo o prodaji NKBM z ameriškim investicijskim skladom Apollo in EBRD podpisal sredi lanskega leta. Vrednost posla je 250 milijonov evrov, Apollo bo lastnik 80-odstotnega deleža, EBRD pa 20-odstotnega deleža.

Arbitražno sodišče, ki naj bi določilo mejo med Slovenijo in Hrvaško, je včeraj pripravilo izredno ustno obravnavo, na kateri naj bi razčistili, ali se bo arbitražni postopek še nadaljeval ali ustavil, kot to po poletnih zapletih zahteva Hrvaška. A arbitri so včeraj poslušali le argumente Slovenije, Hrvaška pa je obravnavo bojkotirala. Poleg tega je hrvaška misija pri Združenih narodih na predstavništva članic ZN v New Yorku poslala pismo zunanjega ministrstva s hudimi obtožbami na račun Slovenije glede arbitražnega postopka. Slovenijo obtožuje, da je s svojimi dejanji povzročila nepopravljivo škodo, a Zagreb ostaja pripravljen rešiti problem dvostransko.

Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik je kritična do zadnje verzije novele zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki jo je dobila na vpogled pred nedavnim. Kot pravi v intervjuju za Mladino, jo moti predvsem možnost zbiranja podatkov o vseh, brez omejitev, in do tega, da novela policiji daje pravico do neselektivne rabe biometričnih podatkov. Kritična je predvsem do želje policije po samodejni prepoznavi in obdelavi registrskih tablic vseh vozil, ki se vozijo po slovenskih avtocestah. "Policija bi želela te podatke hraniti 30 dni in jih obdelovati," pravi. Ob tem dodaja, da utemeljitev, da bi policija to počela zato, ker je tak način dela cenejši ali udobnejši, ni sprejemljiva.

Na ministrstvu za zdravje so predstavili predlog novega zakona o lekarniški dejavnosti, ki v primerjavi z veljavnim iz leta 1992 prinaša več novosti. Med drugim predvideva uvedbo licenc, namensko porabo presežka izključno za izvajanje in razvoj lekarniške dejavnosti, pa tudi možnost podelitve koncesije za najmanj 15 in največ 30 let.

Komisija DZ za nadzor javnih financ se je seznanila s poslabšanjem proračunske ocene, s katerim je Bruselj pred kratkim presenetil Slovenijo. Finančni minister Dušan Mramor je slabšo oceno pripisal neustrezni metodologiji in zatrdil, da Slovenija zmanjšuje primanjkljaj v skladu z načrti. Opozicija je zahtevala ukrepe.

V organizaciji Mladinskega sveta Slovenije in ljubljanske fakultete za družbene vede je potekala mednarodna konferenca o priznavanju neformalnega izobraževanja v formalnem izobraževalnem sistemu. Slovenski strokovnjaki so opozorili na neenotnost zakonodaje in pomanjkanje informiranosti v zvezi s priznavanjem izobraževanja oz. praktičnega usposabljanja.

Nove in nove zakonske omejitve, denimo na področju prodaje tobačnih izdelkov in alkohola, vodi le v krepitev črnega trga in kriminalnih združb, so ugotavljali udeleženci okrogle mize v sklepnem delu letošnjih dni korporativne varnosti. Po njihovem je treba več narediti že pri sami vzgoji mladih in osveščenosti celotne družbe. Vsakokratno omejevanje dostopnosti, celo dodatno označevanje cigaretnih škatlic, po mnenju nekdanjega prvega moža Slovenske obveščevalno-varnostne agencije Iztoka Podbregarja pomeni pravi raj za tihotapce.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
19.3.2016 Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov (RS 18-597/2016) Začne veljati
19.3.2016 Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov (RS 6-205/2010) Se preneha uporabljati
19.3.2016 Sklep o izračunu kapitala in kapitalski ustreznosti pokojninskih družb (RS 18-609/2016) Začne veljati
19.3.2016 Sklep o minimalnem kapitalu pokojninske družbe (RS 18-605/2016) Začne veljati
19.3.2016 Sklep o podrobnejšem načinu izračuna kapitala in izpolnjevanju kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti zavarovalnic (RS 83-3742/2004) Se preneha uporabljati
19.3.2016 Sklep o podrobnejših pravilih glede skrbniških storitev za notranji sklad zavarovalnice (RS 18-612/2016) Začne veljati
19.3.2016 Sklep o podrobnejših pravilih in minimalnih standardih za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij (RS 3-220/2001) Se preneha uporabljati
19.3.2016 Sklep o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega kapitala zavarovalnic (RS 137-5889/2006) Se preneha uporabljati
19.3.2016 Sklep o poročilu pooblaščenega aktuarja pokojninske družbe (RS 18-606/2016) Začne veljati
19.3.2016 Sklep o premoženju kritnih skladov pokojninskih družb za dodatno invalidsko in dodatno družinsko pokojnino ter za izplačevanje pokojninskih rent in o poročanju o naložbah teh kritnih skladov ter naložbah pokojninskih družb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij (RS 18-608/2016) Začne veljati
19.3.2016 Sklep o uporabi modulov tržnega tveganja in tveganja neplačila nasprotne stranke (RS 18-610/2016) Začne veljati
19.3.2016 Sklep o zavarovalno-tehničnih rezervacijah pokojninske družbe (RS 18-607/2016) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 18.3.2016 - 18.3.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost 4 novosti      
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost     3 novosti  
5. JAVNE FINANCE   2 novosti        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   4 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost 1 novost 1 novost 2 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   2 novosti       1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI   3 novosti        
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
Pravilnik o razvojnih nalogah v visokem šolstvu
Sklep o razpisu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v letu 2016
Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija
Uredba o programu sistematičnega pregledovanja delovnega in bivalnega okolja ter ozaveščanja prebivalstva o pomenu ukrepov zmanjšanja navzočnosti naravnih virov sevanj
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča VSRS Sodba I Ips 21617/2011-182 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka – razlogi o odločilnih dejstvih – nedovoljen dokaz – obdolženec kot priča - pravice obrambe - izvedenst...
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba I U 1192/2012 - izvajanje prilagojenega programa za predšolske otroke - vpis v razvid izvajalcev javno uveljavljenih programov vzgoje in izobraževanja - socialnova...
UPRS sodba I U 1573/2014 - dostop do informacij javnega značaja – poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom osebe javnega prava - poslovna skrivnost
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za kmetijstvo, gozdrastvo in prehrano k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih - Dopolnjen predlog zakona (ZKZ-E), EPA 995-VII
Poročilo Odbora za zdravstvo k Predlogu resolucije o Nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025 "Skupaj za družbo zdravja" - Dopolnjen predlog akta (ReNPZV16–25), EPA 972-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Poslovodno računovodstvo Praktični napotki za upravljanje učinkovitosti poslovanja