22. november 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Podjetja ne bodo financirala strank

Državni zbor je s 50 glasovi za in 21 proti sprejel vladno novelo zakona o političnih strankah. Že v torek so poslanci sprejeli tudi z njo povezano novelo zakona o volilni in referendumski kampanji. Ključna novost, ki ju prinašata noveli, je popolna prepoved donacij od pravnih oseb.

Državni zbor je po pričakovanju sprejel tudi vladne spremembe socialne reforme, ki jih prinašata noveli zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in zakona o socialno varstvenih prejemkih. Finančne posledice sprememb so ocenjene na deset milijonov evrov.

S 46 glasovi za in z 29 glasovi proti so poslanci sprejeli še zakon o odškodninski shemi za izbrisane. Z njim se bo posameznemu upravičencu za vsak mesec izbrisa izplačala odškodnina v višini 50 evrov, odškodnina po sodni poti pa bo lahko znašala največ trikratni znesek odškodnine iz upravnega postopka. Predstavniki izbrisanih že napovedujejo ustavno presojo. Na Evropskem sodišču za človekove pravice čaka 1000 tožb in sledile bodo še nove, napovedujejo.

Vlada v državni zbor pošilja novelo zakona za odvzem nezakonito pridobljenega premoženja, je po današnji seji vlade sporočil minister za pravosodje Senko Pličanič. Po njegovih pojasnilih se je v praksi ugotovilo, da ima sedanji zakon kar nekaj pomanjkljivosti. Novela med drugim predvideva obvezno oblikovanje finančne preiskovalne skupine.

Možnost enoletnega moratorija na inšpekcije izvršbe za rušenje nedovoljenih objektov, ki ga predvideva včeraj na vladi potrjen predlog novele zakona o graditvi objektov, je namenjena preprečitvi morebitnih krivic, ki bi lahko nastale do prenove sistemske ureditve področja, pravi resorni minister Samo Omrzel. Možnost moratorija ne pomeni, da se gre v legalizacijo, ampak da imajo vsi možnost pritožbe, na osnovi katere se bo objekt ponovno obravnavalo.

Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide v nadaljevanju nujne seje o posledicah zakona o davku na nepremičnine ni sprejel predlaganih sklepov, in sicer da naj se pripravi analiza učinkov zakona na socialni položaj državljanov in na proračune občin ter naj se prouči vrednotenje nepremičnin.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
23.11.2013 Pravilnik o merilih za preverjanje poročila o emisijah toplogrednih plinov in pogojih, ki jih mora izpolnjevati preveritelj (RS 79-4272/2010) Preneha veljati
23.11.2013 Pravilnik o pogojih za pridobitev potrdila o strokovni usposobljenosti za izdelovanje okoljskih poročil oziroma poročil o vplivih na okolje ter preizkusu strokovnega znanja (RS 22-804/2013) Preneha veljati
23.11.2013 Pravilnik o pogojih za vpis v evidenco izdelovalcev okoljskih poročil in poročil o vplivih na okolje ter delovanju strokovne komisije (RS 70-3074/2011) Preneha veljati
23.11.2013 Uredba o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin (RS 43-1891/2008) Sprememba
23.11.2013 Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (RS 78-3406/2006) Sprememba
23.11.2013 Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (RS 97-4267/2004) Sprememba
23.11.2013 Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o izročitvi (BRSI) (RS (mednarodne) 15-71/2013) Začne veljati
23.11.2013 Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb v kazenskih zadevah (BRSMISKZ) (RS (mednarodne) 15-72/2013) Začne veljati
23.11.2013 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o vojnih grobiščih (BRUVG) (RS (mednarodne) 15-70/2013) Začne veljati
23.11.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1F) (RS 92-3337/2013) Začne veljati
23.11.2013 Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (RS 41-1694/2004) Sprememba

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 22.11.2013 - 22.11.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost   1 novost 7 novosti 5 novosti
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         3 novosti 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         4 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE   2 novosti 4 novosti 1 novost 2 novosti 3 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   12 novosti   1 novost 5 novosti 2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       2 novosti 10 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA       1 novost   7 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   4 novosti   1 novost 1 novost 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI   2 novosti     7 novosti  
11. OBČINE