10. julij 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Zakonodajni Supervizor: Mesečni pregled za junij 2014

Na portalu Tax-Fin-Lex vsakodnevno spremljamo in obdelujemo vso zakonodajo republike Slovenije, ki je uporabnikom na voljo na portalu v polnih besedilih in čistopisih vseh zakonov in podzakonskih predpisov, povezana tudi z vrsto drugih vsebin. Dolgoletne izkušnje so nas pripeljale do ustvarjanja Zakonodajnega Supervizorja – dnevno osveženih podatkov o veljavni zakonodaji. Število obiskov naše novosti v prvem mesecu delovanja nas je prepričalo, da smo pripravili mesečni pregled novosti, kjer so zbrani podatki o spremembah zakonodaje v preteklem mesecu in primerjava s preteklimi obdobji.

Evropska komisija je v Bruslju sprejela pozitivno odločitev o državnih ukrepih v podporo slovenskemu letalskemu prevozniku Adrii Airways. Presodila je, da štiri dokapitalizacije med letoma 2007 in 2011 bodisi ne predstavljajo državnih pomoči bodisi gre za dovoljeno državno pomoč. Evropska komisija je preiskavo začela novembra 2012 zaradi dvomov o skladnosti državnih ukrepov, vključno s štirimi dokapitalizacijami v letih 2007, 2009, 2010 in 2011, z evropskimi pravili. Zdaj je presodila v korist slovenskega prevoznika, saj je ugotovila, da bo načrt prestrukturiranja Adrii Airways omogočil dolgoročno rentabilnost, pri tem pa ne bo neupravičenega izkrivljanja konkurence na enotnem trgu EU.

Evropska komisija je včeraj naložila globe v skupni višini 427,7 milijona evrov francoski farmacevtski družbi Servier in še petim proizvajalcem generičnih zdravil, med katerimi je tudi slovenska Krka. Kazen je družbe doletela zaradi kršenja protimonopolne zakonodaje. Krka bo morala plačati 10 milijonov evrov. Podjetja so kazni doletele zaradi sklepanja številnih poslov za zaščito najbolje prodajanega zdravila podjetja Servier za nižanje krvnega tlaka perindopril pred drugimi konkurenčnimi generičnimi zdravili v EU. Zoper odločbo komisije bodo v Krki vložili pritožbo, ne glede na to pa bodo v roku plačali izrečeno kazen.

Evropska komisija je v tako imenovanem postopku potrditve obračunov zahtevala, da države članice vrnejo 57 milijonov evrov neupravičeno porabljenih sredstev EU za kmetijsko politiko. Slovenija mora komisiji vrniti 350.000 evrov, porabljenih na področju pomoči. Sklep sicer zadeva 15 držav članic: Belgijo, Češko, Dansko, Nemčijo, Španijo, Francijo, Italijo, Latvijo, Madžarsko, Poljsko, Portugalsko, Finsko, Švedsko, Veliko Britanijo ter Slovenijo. Komisija za Slovenijo predlaga popravek zaradi pomanjkljivosti pri izmeri površine kmetijskih parcel. Največ denarja pa mora vrniti Francija, in sicer 20,04 milijona evrov, so sporočili iz Bruslja.

Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu bo prihodnjo sredo, 16. julija, objavilo sodbo v zadevi Ališić in drugi, ki so tožili pet držav naslednic nekdanje Jugoslavije zaradi starih deviznih vlog. Odločitev velikega sodnega senata bo dokončna, Slovenija pa glede na predložene dokaze pričakuje ugodno rešitev. Sodišče v Strasbourgu je v tožbi Emine Ališić, Aziza Sadžaka in Sakiba Šahdanovića, dveh varčevalcev BiH iz LB Sarajevo in enega iz srbske podružnice Investbanke v Tuzli, 6. novembra 2012 razsodilo, da sta Slovenija in Srbija tožnikom kršili pravico do varstva premoženja in pravico do učinkovitega pravnega sredstva.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 10.7.2014 - 10.7.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   3 novosti   1 novost 2 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         7 novosti  
5. JAVNE FINANCE   1 novost        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   5 novosti     7 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2014
Odredba o določitvi seznama tehničnih specifikacij za dvo- in trikolesna motorna vozila
Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 6. 2014
Pravilnik o določitvi akustičnega in vizualnega opozorila ter vizualnega simbola za programske vsebine, ki niso primerne za otroke in mladoletnike
Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti
Sklep o stroških strokovnega izpita
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba in sklep II Ips 50/2011 - povrnitev premoženjske škode – škoda vlagatelja sredstev v hranilno kreditno službo - nadzor in ukrepanje Banke Slovenije – nadzor na poslovanjem h...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1590/2011 - denacionalizacija – vrnitev nepremičnine v naravi – ovire za vračilo v naravi – nova stvar – povrnitev vlaganj
sodba I U 1123/2011 - ureditev meje - evidentiranje urejene meje - mejna obravnava – – spor o poteku meje – sprožitev sodnega postopka o poteku meje – izrek odločbe
sodba I U 340/2011 - denacionalizacija – obnova denacionalizacijskega postopka – rok za vložitev predloga za obnovo
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba in sklep I Cpg 1519/2012 - neveljavnost sklepa nadzornega sveta – odpravnina – prenehanje mandata člana uprave – stvarna pristojnost – pogodba o zaposlitvi - hujša kršitev ob...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Letno poročilo Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije za leto 2013, EPA 2079-VI
Poročilo Preiskovalne komisije za ugotovitev in oceno delovanja ekstremističnih skupin o poteku in o razlogih, zaradi katerih komisija preiskave ni mogla končati, EPA 2124-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Stalna poslovna enota in obveznost davčnega odtegljaja