31. januar 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Zlato fiskalno pravilo

Voditelji članic EU so sinoči v Bruslju dosegli dogovor o medvladni pogodbi o fiskalnem paktu za krepitev proračunske discipline, ki jo bo podpisalo 25 članic unije - vse razen Velike Britanije in Češke. "25 članic bo podpisalo fiskalno pogodbo," je po twitterju sporočil predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy. Temelj pogodbe je zlato ali fiskalno pravilo, ki določa, da morajo biti proračuni pogodbenic "uravnoteženi ali v presežku". To pomeni, da strukturni primanjkljaj na letni ravni ne sme preseči 0,5 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP).

Slovenija je Evropsko komisijo in Hrvaško uradno obvestila, da je slovenski arbiter na arbitražnem sodišču, ki bo določilo mejo med Slovenijo in Hrvaško, Jernej Sekolec. Sekolec je podpredsednik londonskega sodišča za mednarodno arbitražo in član stalnega arbitražnega sodišča v Haagu. Kot so za STA še povedali na zunanjem ministrstvu, obvestila Hrvaške o njihovem arbitru še niso prejeli. Rok za uradni predlog predstavnika držav za člana arbitražnega sodišča se bo iztekel ta teden, saj sta se državi o imenovanju omenjenih članov arbitražnega sodišča s seznama Evropske komisije dogovorili 17. januarja.

Revija Manager je letošnje priznanje managerski izziv za drzen poslovni načrt podelila Iztoku Španu, ki zadnjih deset let vodi podjetje Tajfun. Podjetje Tajfun iz Planine pri Sevnici, ki se ukvarja z izdelavo gozdarskih strojev, so izbrali zaradi usmerjenosti v razvoj, inovativnosti in cilja postati vodilni svetovni proizvajalec v svoji niši. Družinsko podjetje Tajfun, ki ga zadnjih deset let vodi Iztok Špan, je leta 1967 ustanovil njegov oče Jože Špan, najprej kot obrtno delavnico, ki je kasneje prerasla v proizvodnjo kmetijskih strojev. Zdaj obvladujejo približno 30 odstotkov evropskega trga gozdarskih vitlov in rezalno-cepilnih strojev. Izvozijo več kot 90 odstotkov strojev, ki jih prodajajo v 40 držav.

Ivan Simič je v petek nepreklicno odstopil z mesta člana nadzornega sveta NKBM, ker je ugotovil, da ni interesa, da se razčistijo nepravilnosti iz preteklosti. Kot je včeraj pojasnil za STA, so nekateri nadzorniki želeli preteklim napakam priti do dna, vendar pri ostalih ni bilo podobne želje. Simič ob tem tudi meni, da bi predsednik nadzornega sveta Dušan Jovanovič, ki kljub vsem očitkom še naprej ostaja na čelu nadzornikov, moral odstopiti sam, in sicer iz moralnih razlogov, če ne drugega. "Žal, v Sloveniji nemoralno vedno bolj postaja moralno in moralno vedno bolj nemoralno. Moralni kriteriji so popolnoma porušeni," je dejal Simič.

Erasmus, najuspešnejši program izmenjave študentov na svetu, letos praznuje 25. obletnico. Od uvedbe programa leta 1987 je skoraj tri milijone študentov izkoristilo možnost študija ali delovne prakse v tujini. Slovenija v programu sodeluje od leta 1999, doslej pa je prek njega odšlo v tujino več kot 9200 slovenskih študentov. Po podatkih nacionalne agencije za programe vseživljenjskega učenja CMEPIUS v povprečju mladi iz Slovenije z namenom študija v tujini preživijo šest mesecev, z namenom prakse pa tri. Najpogosteje se slovenski študentje odločajo za Španijo, Nemčijo in Portugalsko.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 31.1.2012 - 31.1.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti     1 novost 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   2 novosti        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost     1 novost  
5. JAVNE FINANCE   3 novosti 1 novost      
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   6 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost        
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM     1 novost      
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)
Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov
Odlok o preoblikovanju Vodnogospodarskega inštituta, družbe za gospodarjenje z vodami, d.o.o., v javni zavod “Inštitut za vode Republike Slovenije“
Pravilnik o izvrševanju varnostnih ukrepov obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti in obveznega zdravljenja alkoholikov in narkomanov
Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva
Pravilnik o posebnih pogojih za dajanje biocidnih proizvodov v promet in merilih za določitev biocidnih proizvodov, ki se prodajajo le na določenih mestih prodaje
Sklep o določitvi protokolarnih pravil
Uredba o koncesiji za opravljanje javne službe svetovanja potrošnikom
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba I Ips 10339/2009-82 - bistvene kršitve določb kazenskega postopka – nedovoljen dokaz – privilegirana priča – izvajanje dokazov v korist obdo...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1346/2010 - davek od dobička pravnih oseb - davčno priznani odhodki - stroški storitev - verodostojna knjigovodska listina
sodba II U 171/2010 - rejništvo - prenehanje rejništva – spremenjene okoliščine – prenehanje razlogov za oddajo otroka v rejništvo
sodba I U 357/2011 - dohodnina – dobiček iz kapitala - odškodnina za vlaganja v družbo - drugi dohodki - poslovni delež
Odločbe Evropskega sodišča Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 17. novembra 2011. Oliver Jestel proti Hauptzollamt Aachen.Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Bundesfinanzhof - Nemčija.Carinski zakonik Skupnosti - Člen 202(3), druga alinea - Nastanek carinskega dolga pri nezakonitem vnosu blaga - Pojem ,dolžnik‘ - Sodelovanje pri nezakonitem vnosu - Oseba, ki je posredovala pri sklepanju prodajnih pogodb za nezakonito vneseno blago. Zadeva C-454/10.
Odločbe Višjih sodišč VSM sklep in sodba I Cp 664/2011 - kreditna pogodba - zastavna pravica - razpolagalna sposobnost - neobstoječ pravni posel - neveljaven pravni pose...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Odlok o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-3), EPA 99-VI
Poročilo Skupnega odbora k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona, EPA 57-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR DDV, dolgovan na podlagi računa
Ekonomska kriza in zlato