28. oktober 2011
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Modra karta za visoko izobražene tujce

Uporabljati se je začel Zakon o tujcih (ZTuj-2), ki za državljane tretjih držav med drugim ureja izdajo dovoljenja za začasno prebivanje v Sloveniji zaradi visoko kvalificirane zaposlitve. Gre za modro karto EU, ki jo bo mogoče pridobiti pri upravni enoti, pristojni za izdajo ali podaljšanje veljavnosti karte, so sporočili z zavoda za zaposlovanje. Visoko kvalificirana zaposlitev predpostavlja zaposlitev tujca, ki ima zahtevana ustrezna in posebna znanja, potrjena z dokazilom o visokošolski izobrazbi.

Notranji ministri EU so na zasedanju v Luxembourgu razpravljali o problematiki nezakonitega priseljevanja in povečevanja števila prošenj za azil v državah članicah Evropske unije. Posebno pozornost so namenili predlogom Evropske komisije glede upravljanja evropskih zunanjih meja.
Ministri so se zavzeli predvsem za okrepitev zagotavljanja boljšega nadzora na grško-turški meji, preko katere v EU vstopa vse več nezakonitih priseljencev. Glede možnih konkretnih ukrepov na zunanjih mejah bi pomembnejšo vlogo morali igrati predvsem evropska agencija za nadzor zunanjih meja Frontex in Europol.

Izpostavljenost slovenskega bančnega sistema do grškega državnega dolga je po podatkih Banke Slovenije konec septembra znašala 11,2 milijona evrov. Kakšni bodo učinki delnega odpisa dolgov Grčiji, o katerem so se dogovorili na vrhu EU v Bruslju, še ni mogoče povsem točno oceniti, pravijo v centralni banki.
Evropski voditelji so včeraj proti jutru v Bruslju dosegli dogovor o celoviti rešitvi krize v območju evra, ki med drugim vključuje dogovor z bankami za znaten odpis grškega dolga. Kot so po dolgotrajnih pogajanjih soglašale banke upnice Grčije, bodo skozi zamenjavo obstoječih obveznic z novimi z daljšo ročnostjo in nižjo zahtevano donosnostjo odpisale 50 odstotkov nominalne vrednosti grških državnih obveznic.

Nova Ljubljanska banka (NLB) je v prvih devetih mesecih ustvarila izgubo v višini 113,9 milijona evrov, njena celotna skupina pa 96,3 milijona evrov. S poslovnimi rezultati se je po skupščini NLB seznanil nadzorni svet banke, ki med vzroki za takšen rezultat izpostavlja oblikovanje oslabitev za kreditna tveganja.

Državni zbor bo na izredni seji, ki bo v sredo, 2. novembra, ponovno odločal o petih zakonih, na katere je DS sprejel veto. Za predloga, da bi na izredni seji obravnavali tudi poročilo komisije, ki preiskuje gradbene posle v Ljubljani, ter novelo Zakona o varstvu potrošnikov, pa na seji kolegija predsednika DZ ni bilo zadostne podpore. Zaradi veta DS bo DZ na izredni seji ponovno glasoval o petih zakonskih besedilih: noveli Kazenskega zakonika (KZ-1B), noveli Zakona o kazenskem postopku (ZKP-K), Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI), noveli Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS-D)ter noveli Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1F).

Kolegij je odločil, da bo še ena izredna seja DZ 17. novembra. Na njej bo DZ obravnaval kandidatno listo predsednika republike za člane državnotožilskega sveta. Volitve članov namreč potekajo v rokih, na podlagi Zakona o državnem tožilstvu (ZTD-1), ki je začel veljati 6. avgusta. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
1.11.2011 Akt o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja (RS 121-5547/2005) Se preneha uporabljati
1.11.2011 Uredba o izvajanju javnih naročil Agencije za javno naročanje (RS 3-90/2011) Sprememba
1.11.2011 Uredba o organizaciji in delovanju upravnih zvez (RS 21-818/2003) Preneha veljati
1.11.2011 Uredba o upravnih zvezah (RS 82-3491/2011) Začne veljati
29.10.2011 Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov (RS 81-3453/2011) Začne veljati
29.10.2011 Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti dvigal z zahtevami Pravilnika o varnosti dvigal (RS 29-1269/2010) Preneha veljati
29.10.2011 Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (RS 14-570/2004) Sprememba
29.10.2011 Pravilnik o določitvi tarife za izvajanje programov strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja (RS 110-4739/2008) Sprememba
29.10.2011 Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda (RS 10-312/2009) Sprememba
29.10.2011 Pravilnik o nalaganju denarnih sredstev izven sistema enotnega zakladniškega računa države (RS 81-3447/2011) Začne veljati
29.10.2011 Pravilnik o nalaganju prostih denarnih sredstev izven sistema enotnega zakladniškega računa države (RS 38-1871/2009) Preneha veljati
29.10.2011 Pravilnik o programih in načinu izvajanja strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja (RS 110-4740/2008) Sprememba
29.10.2011 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (RS 81-3449/2011) Začne veljati
29.10.2011 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o monitoringu stanja površinskih voda (RS 81-3448/2011) Začne veljati
29.10.2011 Pravilnik o spremembi Pravilnika o varnosti dvigal (RS 81-3450/2011) Začne veljati
29.10.2011 Pravilnik o varnosti dvigal (RS 83-4212/2007) Sprememba

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 28.10.2011 - 28.10.2011 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti 2 novosti   17 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO           1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO     1 novost   2 novosti  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost     3 novosti  
5. JAVNE FINANCE   3 novosti     12 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI     1 novost   7 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         2 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         2 novosti 2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         2 novosti 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE