14. april 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

IMF zadovoljen s Slovenijo

Slovenija lahko letošnje spomladansko zasedanje IMF in Svetovne banke zapusti zadovoljna - IMF je zanjo izboljšal gospodarsko napoved, a ostajajo opozorila, da delo še ni končano. S tem se je ob koncu zasedanja strinjal tudi državni sekretar na finančnem ministrstvu Mitja Mavko. "Definitivno je veliko dela še pred nami," je dejal za STA. Srečanja v okviru spomladanskega zasedanja Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in Svetovne banke v Washingtonu so po Mavkovih besedah potrdila, da se na globalni ravni stvari premikajo na bolje in da se tveganja za poslabšanje razmer počasi razgrajujejo, kar je deloma vplivalo na Slovenijo, in sicer z vidika zunanjega okolja.

Ta teden se najbolj burna razprava obeta na torkovi izredni seji DZ, ki jo je zaradi zaposlitve nekdanjega člana senata KPK Praprotnika v NLB zahtevala SDS. Pred preiskovalno komisijo o bankah bosta v sredo stopila minister Židan in župan Janković. Ustanavljanje družbe Slovenski gozdovi pa bo tema sredine nujne seje odbora za kmetijstvo.

Ustavno sodišče je zavrglo dve zahtevi sindikatov za oceno ustavnosti zakona za uravnoteženje javnih financ, ki se nanašata na izplačilo regresa in prenehanje pogodb o zaposlitvi javnim uslužbencem, ki izpolnijo pogoje za upokojitev (U-I-154/12U-I-120/12). Zahtevi sindikatov je sodišče zavrglo, ker je presodilo, da niso izkazali ogroženosti pravic delavcev.

GZS Zbornica osrednjeslovenske regije Ljubljana v sodelovanju s projektno skupino mladih kreativcev Inatri vabi k prijavi na razpis za inovativne ideje pri reševanju problemov v trenutni gospodarski situaciji. Prijave zbirajo do 3. maja, ideje pa bodo predstavili na dogodku Izzivi gospodarskega razvoja, ki bo konec maja v Ljubljani. Razpis letos pripravljajo tretjič, podelili pa bodo po dve nagradi za prvo, drugo in tretje mesto ter 10 priznanj, in sicer v starostnih kategorijah med 15. in 29. letom, med 30. in 40. letom ter nad 41. letom.

Evropska komisija je minuli teden sprejela sporazum, ki bo članicam EU omogočil možnost sodelovanja pri skupnih javnih naročilih za zdravstvene protiukrepe, na primer zdravila, cepiva in podobno. Na ministrstvu za zdravje ocenjujejo, da bi bil pristop k sporazumu koristen tudi za Slovenijo. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
12.4.2014 Odlok o razglasitvi Cerkljanske laufarije za živo mojstrovino državnega pomena (RS 25-975/2014) Začne veljati
12.4.2014 Odlok o razglasitvi Drežniškega in Ravenskega pusta za živo mojstrovino državnega pomena (RS 25-974/2014) Začne veljati
12.4.2014 Odredba o določitvi organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, prek katerih se lahko uvaža in izvaža določeno blago (RS 17-562/2008) Preneha veljati
12.4.2014 Odredba o uporabi znaka davčne službe na službenih avtomobilih (RS 98-4289/2009) Preneha veljati
12.4.2014 Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (RS 30-1237/2003) Sprememba
12.4.2014 Pravilnik o določitvi dejavnosti uslužbencev davčne uprave, ki so nezdružljive z nalogami davčne službe (RS 73-3260/2005) Preneha veljati
12.4.2014 Pravilnik o evidenci o kršitvah davčnih in drugih predpisov, za izvajanje katerih je pristojna davčna služba, in o ravnanju s podatki, ki so izločeni iz evidence (RS 62-2960/2009) Preneha veljati
12.4.2014 Pravilnik o evidenci o vodenju postopkov davčnega nadzora (RS 10-352/2006) Preneha veljati
12.4.2014 Pravilnik o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju pooblaščenih uradnih oseb v Davčni upravi Republike Slovenije (RS 34-1407/2006) Preneha veljati
12.4.2014 Pravilnik o načinu izvajanja pooblastil pooblaščenih uradnih oseb carinske službe (RS 109-5736/2010) Preneha veljati
12.4.2014 Pravilnik o načinu poveritve opravljanja nalog davčne izvršbe zunanjim izvajalcem (RS 119-6000/2007) Preneha veljati
12.4.2014 Pravilnik o nošenju in uporabi orožja v carinski službi (RS 111-4613/2000) Preneha veljati
12.4.2014 Pravilnik o obliki in načinu vodenja knjigovodskih evidenc v Davčni upravi Republike Slovenije (RS 66-2897/2005) Preneha veljati
12.4.2014 Pravilnik o pogojih za opravljanje del zunaj Carinske uprave Republike Slovenije (RS 10-455/2007) Preneha veljati
12.4.2014 Pravilnik o postopku, po katerem pooblaščene uradne osebe carinske službe ustavljajo prevozna sredstva v cestnem in vodnem prometu (RS 76-3986/2001) Preneha veljati
12.4.2014 Pravilnik o priznanjih in nagradah v carinski službi (RS 72-3882/2001) Preneha veljati
12.4.2014 Pravilnik o reševanju pritožb v carinski službi (RS 40-1436/2005) Preneha veljati
12.4.2014 Pravilnik o službeni izkaznici in znački davčnega inšpektorja in davčnega izterjevalca (RS 140-6082/2004) Preneha veljati
12.4.2014 Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščenih uradnih oseb carinske službe (RS 81-3748/2000) Preneha veljati
12.4.2014 Pravilnik o službeni obleki delavcev carinske službe (RS 62-3392/2010) Preneha veljati
12.4.2014 Pravilnik o strokovnem izpitu in izobraževanju delavcev carinske službe (RS 97-4083/2000) Preneha veljati
12.4.2014 Pravilnik o uporabi prisilnih sredstev v carinski službi (RS 98-4192/2006) Preneha veljati
12.4.2014 Pravilnik o varstvu pri delu v Carinski upravi Republike Slovenije (RS 67-3189/2000) Preneha veljati
12.4.2014 Pravilnik o vodenju evidence o davčnih preiskavah (RS 84-3677/2005) Preneha veljati
12.4.2014 Pravilnik o vodenju evidence o davkih (RS 109-4649/2006) Preneha veljati
12.4.2014 Pravilnik o vodenju in vzdrževanju davčnega registra (RS 31-1032/2005) Preneha veljati
12.4.2014 Pravilnik o vpogledu v davčne evidence (RS 84-3676/2005) Preneha veljati
12.4.2014 Pravilnik o vsebini in načinu opravljanja posebnega strokovnega izpita za davčnega inšpektorja in davčnega izterjevalca v Davčni upravi Republike Slovenije (RS 142-6213/2004) Preneha veljati
12.4.2014 Pravilnik o vsebini in načinu opravljanja strokovnega izpita (RS 119-6001/2007) Preneha veljati
12.4.2014 Pravilnik o vsebini in obliki diplom o zaključenem izobraževanju na Visoki šoli za proizvodno inženirstvo (RS 25-992/2014) Začne veljati
12.4.2014 Sklep o razveljavitvi Sklepa o soglasju za odprtje Generalnega Konzulata Republike Madžarske v Republiki Sloveniji s sedežem v Lendavi (RS 25-976/2014) Začne veljati
12.4.2014 Sklep o soglasju za odprtje Generalnega konzulata Republike Madžarske v Republiki Sloveniji s sedežem v Lendavi (RS 13-540/2002) Preneha veljati
12.4.2014 Sklep o spremembah Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (RS 25-983/2014) Začne veljati
12.4.2014 Sklep o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (RS 135-5664/2006) Sprememba
12.4.2014 Sklep o uskladitvi vrednosti točke turistične takse (RS 25-1066/2014) Začne veljati
12.4.2014 Splošni pogoji uporabe elektronskih naprav DARS d.d. za cestninjenje (RS 25-984/2014) Začne veljati
12.4.2014 Splošni pogoji uporabe elektronskih naprav DARS d.d. za cestninjenje (RS 113-5200/2009) Preneha veljati
12.4.2014 Spremembe in dopolnitve Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (RS 25-990/2014) Začne veljati
12.4.2014 Statut Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (RS 117-5093/2008) Sprememba
12.4.2014 Uredba o barvi in oznakah službene obleke v carinski službi (RS 31-1403/2010) Preneha veljati
12.4.2014 Uredba o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti (RS 45-2143/2004) Preneha veljati
12.4.2014 Uredba o določitvi davčnih uradov Davčne uprave Republike Slovenije (RS 142-6208/2004) Preneha veljati
12.4.2014 Uredba o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju (RS 44-2422/2007) Preneha veljati
12.4.2014 Uredba o določitvi višine deleža, ki pripada državnemu proračunu za pokrivanje stroškov Davčne uprave Republike Slovenije v letu 2005 iz naslova pobiranja davkov in drugih obveznih dajatev (RS 103-4478/2005) Preneha veljati
12.4.2014 Uredba o določitvi zneska trošarine za alkohol in alkoholne pijače (RS 24-998/2012) Sprememba
12.4.2014 Uredba o koncesiji za graditev žičnic med Bohinjsko Bistrico, Ravnami in Sedlom pod Malim Vrhom ter Slatnikom v Bohinjski Bistrici (RS 30-1341/2012) Sprememba
12.4.2014 Uredba o obliki in barvi zastave in znaka carinske službe ter njuni uporabi (RS 64-2737/2006) Preneha veljati
12.4.2014 Uredba o obliki in barvi zastave in znaka davčne službe ter njuni uporabi (RS 71-3882/2007) Preneha veljati
12.4.2014 Uredba o primerih in pogojih, v katerih pooblaščene uradne osebe carinske službe opravljajo naloge službe v civilni obleki (RS 89-4752/2010) Preneha veljati
12.4.2014 Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za alkohol in alkoholne pijače (RS 25-1065/2014) Začne veljati
12.4.2014 Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za graditev žičnic med Bohinjsko Bistrico, Ravnami in Sedlom pod Malim Vrhom ter Slatnikom v Bohinjski Bistrici (RS 25-972/2014) Začne veljati
12.4.2014 Zakon o carinski službi (ZCS-1) (RS 56-2648/1999) Preneha veljati
12.4.2014 Zakon o davčni službi (ZDS-1) (RS 57-2668/2004) Preneha veljati
12.4.2014 Zakon o finančni upravi (ZFU) (RS 25-961/2014) Začne veljati
12.4.2014 Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH) (RS 61-2749/2000) Sprememba
12.4.2014 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-D) (RS 25-967/2014) Začne veljati
11.4.2014 Aneks k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo (RS 30-1137/2013) Preneha veljati
11.4.2014 Aneks št. 6 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo (RS 25-993/2014) Začne veljati
11.4.2014 Javni poziv za zbiranje kandidatur oziroma predlogov možnih kandidatov za informacijskega pooblaščenca (RS 25-970/2014) Začne veljati
11.4.2014 Kolektivna pogodba za gozdarstvo Slovenije (RS 16-457/2005) Sprememba
11.4.2014 Kolektivna pogodba za lesarstvo (RS 132-5571/2006) Sprememba
11.4.2014 Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije (KPtoupd) (RS 18-600/2014) Sprememba
11.4.2014 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Indije o rednem zračnem prometu in Protokola o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Indije o rednem zračnem prometu (RS (mednarodne) 4-21/2014) Začne veljati
11.4.2014 Odločba o ugotovitvi, da je bil prvi odstavek 135. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja v neskladju z Ustavo ter o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča in sodbe Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani (RS 25-982/2014) Začne veljati
11.4.2014 Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2014 (RS 25-989/2014) Začne veljati
11.4.2014 Resolucija o Nacionalnem programu na področju prepovedanih drog 2014–2020 (ReNPPD14–20) (RS 25-968/2014) Začne veljati
11.4.2014 Sklep o razširjeni veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti Slovenije na vse delodajalce, ki opravljajo eno izmed dejavnosti, za katere je bila sklenjena kolektivna pogodba, kot glavno dejavnost (RS 25-981/2014) Začne veljati
11.4.2014 Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministrice (RS 25-969/2014) Začne veljati
11.4.2014 Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za gozdarstvo Slovenije (RS 25-980/2014) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 14.4.2014 - 14.4.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 6 novosti 5 novosti 1 novost   1 novost  
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost   1 novost      
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 6 novosti 2 novosti 1 novost   2 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE 3 novosti 4 novosti     1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 10 novosti 6 novosti 1 novost 1 novost    
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 12 novosti   3 novosti 1 novost 3 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 3 novosti   3 novosti     1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 7 novosti          
10. MEDNARODNI ODNOSI 5 novosti 4 novosti 1 novost   1 novost  
11. OBČINE 71 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex