23. maj 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Fiskalno pravilo do 2015 v ustavo?

Predsedniki in vodje poslanskih skupin parlamentarnih strank se bodo danes popoldne spet skušali dogovoriti o vnosu fiskalnega pravila v ustavo. Izredna seja DZ na to temo se bo nato nadaljevala v petek. Parlamentarni vrh se bo verjetno skušal dogovoriti tudi o ustavnih spremembah referendumske ureditve. Premierka Alenka Bratušek je včeraj v Bruslju povedala, da bo poslance pozvala, naj podprejo obstoječi predlog o vpisu fiskalnega pravila v ustavo - torej zapis tega pravila v ustavo z uveljavitvijo leta 2015.

Minister za pravosodje Senko Pličanič bo na seji vlade predstavil ukrepe, ki jih pripravljajo na ministrstvu s ciljem, da se primer Hilde Tovšak ne bi več ponovil. Sicer pa Pličanič pozdravlja tudi četrtkovo srečanje vrha pravosodja pri premierki Alenki Bratušek. Premierka Alenka Bratušek želi na sestanku s policijo, tožilstvom, sodstvom in pristojnimi ministrstvi ugotoviti, kaj se je zgodilo in kako naprej.
Kot navajajo na ministrstvu, pripravljajo ukrepe, ki bi jih lahko združili v tri vsebinske sklope: z zakonskimi spremembami do učinkovitejšega pravosodja, večja osebna odgovornost v pravosodju in imenovanje skupine ekspertov.

Poslanci so včeraj na plenarni seji obravnavali tudi novelo zakona o varnosti v železniškem prometu, ki v slovenski pravni red prenaša določbe evropske direktive o interoperabilnosti železniškega sistema. Na seji pa so tudi končali zakonodajni postopek novele zakona o cestah, saj novela ni šla skozi sito matičnega odbora.

Noveli zakona o državni upravi, s katero se v skladu z marčevsko spremembo zakona o vladi spreminjajo pristojnosti ministrskih resorjev, se v DZ obeta podpora. Novela spreminja tudi elektronsko poslovanje uprave in nalaga obveznost posredovanja podatkov o povračilih in drugih prejemkih iz delovnega razmerja javnih uslužbencev in funkcionarjev.

Evropsko sodišče za človekove pravice Sloveniji ni podaljšalo roka za pripravo odškodninske sheme za izbrisane. Notranji minister Gregor Virant zato napoveduje maksimalno hitro sprejemanje potrebnega zakona, a priznava, da roka najverjetneje ne bomo ujeli. Za zamudo krivi prejšnjo vlado in svari pred novimi tožbami izbrisanih.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 23.5.2013 - 23.5.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU         6 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         2 novosti  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti       1 novost
5. JAVNE FINANCE   4 novosti 1 novost      
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   4 novosti     1 novost 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         5 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA     1 novost   2 novosti  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov in namestnikov Nadzornega odbora za Operativni program za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba III Ips 5/2011 - neupravičena pridobitev – odpadla pravna podlaga – davčni dolg – protiustavnost ZDavP – odločba Ustavnega sodišča - pošteni pridobitelj – zamudne o...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1442/2011 - javni uslužbenec – višji kriminalistični inšpektor - preiskovalec – zasedba prostega uradniškega delovnega mesta – javni natečaj – izbirn...
sodba I U 1443/2011 - dohodnina – akontacija dohodnine – prispevki za socialno varnost – davek na določene prejemke – merjenje kvalitete storitev – delo skriv...
sodba I U 470/2012 - življenjsko zavarovanje – plačilo zavarovalne premije za življenjsko zavarovanje – davek od dobička pravnih oseb - davčna osnova – prihodki ...
Odločbe Evropskega sodišča Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 8. maja 2013. Petroma Transports SA in drugi proti Belgijski državi. Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Cour d'appel de Mons - Belgija. Obdavčenje - Davek na dodano vrednost - Šesta direktiva 77/388/EGS - Pravica do odbitka vstopnega davka - Obveznosti davčnega zavezanca - Imetništvo nepravilnih ali nenatančnih računov - Izpustitev obveznih podatkov - Nepriznanje pravice do odbitka - Naknadni dokazi o dejanskem obstoju zaračunanih transakcij - Popravljanje računov - Pravica do vračila DDV - Načelo nevtralnosti. Zadeva C-271/12.
Odločbe Višjih sodišč VSL vmesna sodba in sklep I Cp 2049/2012 - zavarovalnina – poškodba komolca – stopnja omejenosti gibanja – pravni standard – izvedenec medicinske stroke – odstotek invalidnosti – sprememba b...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti k Posebnemu poročilu Varuha človekovih pravic Zagovornik - glas otroka, EPA 997-VI
Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 - Dopolnjen predlog zakona (ZIPRS1314-A), nujni postopek, EPA 1188-VI
Poročilo Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju- Dopolnjen predlog zakona (ZSPJS-R), nujni postopek, EPA 1185-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Borzni odsev gospodarskih gibanj
Pojasnila DURS Pojasnilo glede obdavčitve obresti od denarnih depozitov, doseženih pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, po Zakonu o dohodnini
Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva, ki jih podjetnik ne izkazuje v poslovnih knjigah