1. julij 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Pitna voda v ustavo?

Pravica do pitne vode je vitalna, a na žalost tudi vedno bolj strateška dobrina, ki jo je treba zaščititi, so se vrstila opozorila na javni predstavitvi mnenj ustavne komisije državnega zbora o predlogu ustavnih sprememb, s katerimi bi pravico do pitne vode določili kot ustavno pravico. Strinjali so se tudi, da je ustava na tem področju ranljiva. Predlog za spremembo 70. člena ustave je vložila skupina poslancev nekdanje vladne koalicije. S predlogom želijo preprečiti, da bi se vodni viri privatizirali.

Za 88 poslanskih mest v novem sklicu državnega zbora se pred parlamentarnimi volitvami poteguje 1132 kandidatov, med njimi je 43 odstotkov žensk. Za nov mandat kandidira 69 sedanjih poslancev. Poslanca narodnih manjšin protikandidatov nimata in bosta v dveh posebnih volilnih enotah zagotovo izvoljena. Najmlajši kandidat šteje 18 let, najstarejša pa 78 let. Pred tokratnimi parlamentarnimi volitvami se za vstop v parlament poteguje 17 kandidatnih list, od tega 15 v vseh volilnih enotah, ena v treh, ena pa v eni volilni enoti. Na vseh listah je 1132 kandidatk in kandidatov, kar je nekoliko manj kot na volitvah leta 2011, na katerih je na 20 listah nastopalo 1300 kandidatov.

Ministrstvo za notranje zadeve je včeraj obvestilo vse občine v Republiki Sloveniji, da je predsednik državnega zbora razpisal redne splošne lokalne volitve 2014 za nedeljo, 5. oktobra 2014. Na tej podlagi bodo župani občin, v katerih imajo organizirane ožje dele občin (krajevne, vaške ali četrtne skupnosti), razpisali volitve za člane svetov ožjih delov. Redne volitve v svete ožjih delov se opravijo istočasno kot volitve v občinski svet in volitve županov. Medtem ko volitve v svete krajevnih in vaških skupnosti potekajo po večinskem volilnem sistemu, se volitve v četrtnih skupnostih izvedejo po proporcionalnem volilnem sistemu.

Javnofinančni primanjkljaj je bil v prvem četrtletju letos ocenjen na 465 milijonov evrov ali 5,5 odstotka BDP, medtem ko je bil v enakem obdobju lani ob izdatkih za dokapitalizacijo NLB pri 856 milijonov ali 10,5 odstotka BDP. Izdatki za obresti so se v prvem četrtletju letos rekordno povečali na 279 milijonov EUR, kar je nominalno za 35 % več kot v enakem obdobju leto prej (207 milijonov EUR). Javni dolg je konec četrtletja dosegel 78,7 odstotka BDP, je včeraj objavil državni statistični urad.

Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec je skupaj s partnerji predstavil ključne dosežke projekta javnega posvetovanja o prihodnosti EU "Več Evrope - več Slovenije". Cilj projekta je bil spodbuditi razpravo o prihodnosti EU in k temu pritegniti čim širšo javnost, da bi se na ta način čim bolje pripravili na poglobljeno vseevropsko razpravo o prihodnosti Unije. Partnerji pri projektu so izrazili zadovoljstvo s potekom projekta in ugotovitvami, nastala je spletna skupnost razpravljavcev, ki jo velja ohraniti, zato je treba razmisliti o tem, kako takšno sodelovanje nadaljevati, vključevanje javnosti v odločanje o zadevah EU pa bi veljalo tudi ustrezno formalizirati.

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
1.7.2014 Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine (RS 81-3196/2012) Sprememba
1.7.2014 Pravilnik o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili Banke Slovenije (RS 41-1634/2014) Začne veljati
1.7.2014 Pravilnik o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili Banke Slovenije (RS 66-2863/2006) Preneha veljati
1.7.2014 Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (RS 72-3096/2006) Sprememba
1.7.2014 Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (RS 14-487/2009) Sprememba
1.7.2014 Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (RS 55-2064/2013) Sprememba
1.7.2014 Uredba o karti regionalne pomoči za obdobje 2014–2020 (RS 103-3733/2013) Začne veljati
1.7.2014 Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (RS 1-22/2014) Preneha veljati
1.7.2014 Zakon o pravdnem postopku (ZPP) (RS 26-1210/1999) Sprememba
1.7.2014 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA (BUSSDP) (RS (mednarodne) 8-36/2014) Začne veljati
1.7.2014 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-C) (RS 52-2778/2007) Sprememba
1.7.2014 Zakon o trošarinah (ZTro) (RS 84-4323/1998) Sprememba
1.7.2014 Zakon o voznikih (ZVoz) (RS 109-5734/2010) Sprememba
30.6.2014 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Islamsko republiko Iran o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (RS (mednarodne) 8-38/2014) Začne veljati
30.6.2014 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o vojnih grobiščih (RS (mednarodne) 8-39/2014) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 1.7.2014 - 1.7.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 2 novosti       1 novost  
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost          
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost 1 novost     1 novost  
5. JAVNE FINANCE 3 novosti          
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 1 novost     2 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti          
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI 5 novosti          
11. OBČINE 45 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odredba o določitvi datuma, od katerega je v postopkih izvršbe in zavarovanja mogoče vročanje po elektronski poti
Pravilnik o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev
Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba IV Ips 101/2008 - kršitev materialnih določb zakona - obstoj prekrška - pooblastila inšpektorja - pridobitev osebnih podatkov od pravne ali fizične osebe, zoper kate...
Sodba VIII Ips 209/2013 - odškodninska odgovornost delodajalca - nesreča pri delu - prometna nesreča - objektivna odgovornost – ravnanje oškodovanca – oprostitev odgovornost...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 291/2013 - dohodnina - dobiček iz kapitala - odsvojitev nepremičnine - vrednost nepremičnine ob odsvojitvi - primerljiva tržna cena ob odsvojitvi
sodba I U 1985/2012 - dohodnina – odmera davka v posebnih primerih - ocena davčne osnove – prijava premoženja - nepojasnjena prirast premoženja – načelo materialne resnice
sodba I U 1366/2013 - dohodnina – odmera dohodnine - vzdrževani družinski član – olajšava za vzdrževanega družinskega člana
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba II Cp 2816/2013 - skupno premoženje - delitev skupnega premoženja – delitev v pravdnem postopku – načelo realne subrogacije – protipravnost – izgubljeni dobiček – sp...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2012–2016 (ReNPPZK12-16) za leto 2013, EPA 2078-VI
Poročilo o delu policije za 2013, EPA 2082-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Širitev poslovanja na nove trge