12. december 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Katerega odvetnika izbrati?

Odvetniška zbornica Slovenije za objavo na svojem portalu pripravlja seznam izrečenih disciplinskih ukrepov, je napovedal predsednik zbornice Roman Završek. Zdi se jim primerno in transparentno, da ljudje pri izbiranju odvetnika vedo, ali je bil ta kdaj odgovoren za kakšne kršitve, je dejal. Završek ob tem sicer opozarja, da je treba pred objavo počakati na pravnomočnost takih odločitev, saj se je zgodilo, da je bila prvostopenjska disciplinska odločitev spremenjena.

Vlada je na včerajšnji dopisni seji in pred objavo rezultatov obremenitvenih testov in pregleda bank sprejela uredbo o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank. Z njo odpravlja omejitev, da se poroštvo države za izdane vrednostne papirje DUTB lahko podeli le v višini premoženja, ki se prenese na DUTB. Vlada je v uredbi dodala novo poglavje, ki določa pravila za zadolževanje, upravljanje dolga, uporabo prostih denarnih sredstev in izplačilo dividend.

Državni svet je včeraj na seji, ki je potekala v dvorcu Bukovje pri Dravogradu, podprl pobudo za ustavno presojo novele zakona o bančništvu. Pobudo je podal svetnik Jože Slivšek, ki je predlagal tudi začasno zadrževanje izvrševanja dela zakona in prednostno obravnavo pobude na ustavnem sodišču. Navzoči državni svetniki so predlog soglasno podprli.

Tudi Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD), ki je 4. decembra prek Odvetniške pisarne Kunič v imenu 250 malih imetnikov podrejenih obveznic 26. izdaje obveznic NLB vložilo pobudo za oceno ustavnosti novele zakona o bančništvu in podalo predlog za zadržanje izvajanja, je v torek na ustavno sodišče vložilo še eno tovrstno pobudo.

Vrsta uglednih pravnikov iz Slovenije in sosednje Hrvaške je včeraj v Ljubljani na okrogli mizi soočila svoje poglede na volilne sisteme, njihove prednosti in slabosti. Glede na znova aktualne pogovore o spremembi slovenskega volilnega sistema, so se mnogi osredotočili na vprašanje, katere spremembe bi bile najprimernejše. Tudi v stroki so pogledi različni.

Evropska komisija je včeraj pozvala k prijavi projektov za sredstva iz programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020. Za leti 2014 in 2015 je razpisanih 15 milijard evrov, za prvo leto 7,8 milijarde evrov, pri čemer je poudarek na zagotavljanju odličnosti v znanosti in industriji ter učinkovitem soočanju z družbenimi izzivi.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
12.12.2013 Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni (RS 103-3745/2013) Začne veljati
12.12.2013 Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni (RS 90-3532/2012) Preneha veljati
12.12.2013 Sklep o določitvi višine vodnega povračila za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2014 (RS 103-3738/2013) Začne veljati
12.12.2013 Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center (RS 103-3737/2013) Začne veljati
12.12.2013 Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center (RS 87-3892/2004) Preneha veljati
12.12.2013 Uredba o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank (RS 103-3770/2013) Začne veljati
12.12.2013 Uredba o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank (RS 22-795/2013) Preneha veljati
12.12.2013 Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o pripravi državnega prostorskega načrta za izgradnjo RTP 110/20 kV Dobruška vas (RS 103-3735/2013) Začne veljati
11.12.2013 Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Cardiffu, v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske (RS 103-3742/2013) Začne veljati
11.12.2013 Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Melbournu, v Avstraliji (RS 103-3744/2013) Začne veljati
11.12.2013 Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Montevideu, v Vzhodni republiki Urugvaj (RS 103-3740/2013) Začne veljati
11.12.2013 Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Cardiffu, v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske (RS 103-3741/2013) Začne veljati
11.12.2013 Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Melbournu, v Avstraliji (RS 103-3743/2013) Začne veljati
11.12.2013 Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Montevideu, v Vzhodni republiki Urugvaj (RS 103-3739/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 12.12.2013 - 12.12.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 7 novosti 1 novost 1 novost   4 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO           1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost     1 novost 6 novosti  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost 1 novost 2 novosti   6 novosti  
5. JAVNE FINANCE   6 novosti 2 novosti   2 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   6 novosti 1 novost   12 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti   1 novost 1 novost 4 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost 3 novosti 1 novost   1 novost 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost     2 novosti  
11. OBČINE 23 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Akt o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja
Navodila družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za november 2013
Proračun Republike Slovenije za leto 2015 (DP2015)
Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (RZ2012)
Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)
Zakon o davku na nepremičnine (ZDavNepr)
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)
Zakon o gozdovih (ZG)
Zakon o graditvi objektov (ZGO-1)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba I Ips 27611/2011-62 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka – dokazni postopek - – obrazložitev - zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja
Sodba VIII Ips 102/2013 - poslovodna oseba - prejemki članov uprave - znižanje plače – stečajni postopek - prijava terjatve v stečajnem postopku – ugotovitev obstoja t...
Sodba IV Ips 117/2013 - zastaranje pregona – procesna predpostavka za začetek postopka – enako varstvo pravic - kršitelj – postopek pred prekrškovnim organom – red...
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba X Pdp 930/2013 - kolektivni delovni spor – kolektivna pogodba - kršitev kolektivne pogodbe – izvajanje kolektivne pogodbe – odprava nesorazmerja v plačah – sklepanj...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog Zakona o javnosti premoženja funkcionarjev (ZJPF), redni postopek, EPA 1639-VI
Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o graditvi objektov z dopolnjenim predlogom zakona (ZGO-1E), nujni postopek, EPA 1600-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz drugega pravnega razmerja po 18. členu ZPIZ-2