18. julij 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Sodba o varčevalcih ne bo ogrozila finančne stabilnosti

Banka Slovenije opozarja, da je treba sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je v primeru varčevalcev LB v sredo razsodilo proti Sloveniji, spoštovati. Viceguvernerka Banke Slovenije Stanislava Zadravec Caprirolo je ocenila, da učinki sodbe ne morejo ogroziti finančne stabilnosti sistema kot celote, čeprav z vidika proračuna niso majhni in spomnila, da mora država v letu dni najti sistemsko rešitev za izplačilo vseh varčevalcev nekdanje Ljubljanske banke (LB).

Služba vlade za razvoj in kohezijsko politiko je v vlogi organa upravljanja potrdila projekt Program spodbujanja podjetnosti v vzgoji in izobraževanju z namenom razvoja podjetništva med mladimi. Glavni namen pilotnega projekta v vrednosti 600.000 evrov je spodbujanje samozaposlovanja mladih. Projekt, za katerega bo Evropski socialni sklad prispeval 85 odstotkov sredstev oz. 510.000 evrov, bo izvajal Center RS za poklicno izobraževanje, so sporočili s službe vlade za razvoj in kohezijsko politiko.

Na vrhovnem državnem tožilstvu pričakujejo, da bo obvezna hramba prometnih podatkov v kratkem znova zakonsko urejena. Ustavno sodišče je hrambo podatkov razveljavilo v začetku julija, saj je presodilo, da je šlo za nesorazmeren poseg v pravico do varstva osebnih podatkov. Med t. i. prometne podatke spadajo natančni podatki o klicih in lokacijah vseh mobilnih uporabnikov v Sloveniji.

Nataša Pirc Musar je včeraj predala posle novi informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik, ki je nastopila svoj petletni mandat. Pirc Musarjeva ji je zagotovila, da ji urad predaja v vrhunski kondiciji. Prelesnikova pa je med prednostnimi nalogami izpostavila odpravljanje zaostankov. Informacijski pooblaščenec ima od svojih začetkov pred več kot desetimi leti vse več dela. Na področju dostopa do informacij javnega značaja je bilo leta 2003 izdanih šest odločb, lani pa že 258.

Države članice so v minulem letu okrepile prizadevanja za uveljavljanje pravil, ki omogočajo lažje čezmejno življenje, delo in poslovanje v EU, v pregledu enotnega trga ugotavlja EU. Slovenija sicer zamuja pri prenosu 17 direktiv, kar predstavlja 1,4-odstoten primanjkljaj. Odstotek direktiv EU, ki jih države niso pravočasno prenesle v nacionalno zakonodajo, je v zadnjih šestih mesecih ostal nespremenjen pri 0,7 odstotka. Številka je boljša od cilja EU, ki znaša en odstotek, so pojasnili v Evropski komisiji.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
19.7.2014 Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hruševega ožiga (RS 50-2091/2014) Začne veljati
19.7.2014 Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hruševega ožiga (RS 19-701/2009) Preneha veljati
19.7.2014 Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, ki jo povzroča Plum pox virus (RS 50-2092/2014) Začne veljati
19.7.2014 Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, ki jo povzroča virus Plum pox virus (RS 18-723/2002) Preneha veljati
19.7.2014 Pravilnik o vsebini in načinu predložitve letnega poročila političnih strank (RS 50-2089/2014) Začne veljati
19.7.2014 Pravilnik o vsebini in obliki letnega poročila in skrajšanega letnega poročila političnih strank (RS 2-119/2001) Preneha veljati
19.7.2014 Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2014/2015 (RS 50-2167/2014) Začne veljati
19.7.2014 Statut Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (RS 52-2287/2014) Začne veljati
19.7.2014 Statut Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (RS 114-4838/2006) Preneha veljati
19.7.2014 Uredba o delovanju in financiranju varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano (RS 50-2164/2014) Začne veljati
19.7.2014 Zakon o dopolnitvi Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1A) (RS 50-2076/2014) Začne veljati
19.7.2014 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) (RS 24-900/2003) Sprememba
19.7.2014 Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1) (RS 87-3716/2011) Sprememba
19.7.2014 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-D) (RS 50-2077/2014) Začne veljati
19.7.2014 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI-A) (RS 50-2080/2014) Začne veljati
19.7.2014 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-B) (RS 50-2075/2014) Začne veljati
19.7.2014 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (RS 86-4654/2010) Sprememba

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 18.7.2014 - 18.7.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti   1 novost 6 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost     2 novosti  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost     7 novosti  
5. JAVNE FINANCE   1 novost   1 novost 2 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   34 novosti     11 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   5 novosti 1 novost 2 novosti 11 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA   1 novost 1 novost      
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   5 novosti        
10. MEDNARODNI ODNOSI       1 novost    
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odredba o številu mest državnih tožilcev
Pravilnik o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do pravic iz javnih sredstev
Pravilnik o podrobnejši opredelitvi podatkov o obdavčljivih dohodkih, ki niso oproščeni plačila dohodnine
Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 194/2013 - dohodnina – dohodnina od davka iz dejavnosti – odmera davka v posebnih primerih - ocena davčne osnove – DDV - osnova za obračun DDV
sodba I U 1637/2011 - denacionalizacija – odškodnina – višina odškodnine – bistvena kršitev pravil postopka
sodba I U 789/2011 - operater s pomembno tržno močjo – naložitev obveznosti operaterju s pomembno tržno močjo – nadzor nad izvajanjem obveznosti – obveznost dopustitve ...
sodba IV U 124/2012 - soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje - zavrnitev soglasja - končni odjemalec - sprememba soglasja - sprememba odjemne skupine odjemal...
Odločbe Višjih sodišč VSL sklep I Cp 296/2014 - psihiatrično zdravljenje v oddelku pod posebnim nadzorom - privolitev – nujni primer – ravnanja pridržane osebe
VSC sodba Cp 74/2014 - oporoka pred pričami - neveljavnost oporoke - nesposobnost biti priča - zunajzakonska skupnost
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Spremembe in dopolnitve Pravil fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, EPA 1790-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Splošno mnenje o uveljavljenih dejavnostih v okviru davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (RR)