27. maj 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Jeseni razprava o proračunu

Vlada se je seznanila s potekom priprave sprememb proračuna za leto 2017 in predloga proračuna za leto 2018. Zgornja meja skupnih izdatkov je že določena, razrez po posameznih proračunskih uporabnikih bo pripravljen do konca junija, v DZ pa namerava oba dokumenta v skladu s poslovnikom poslati do 1. oktobra. Z lansko uveljavitvijo zakona o fiskalnem pravilu se je postopek priprave državnega proračuna spremenil. Najvišji obseg izdatkov proračuna se tako po novem določa z odlokom, ki ga sprejme DZ.

Novela zakona o visokem šolstvu, ki financiranje visokošolske dejavnosti ureja na novo, je po mnenju ministrice za izobraževanje, znanost in šport Maje Makovec Brenčič pomemben korak v razvojno prihodnost visokošolskih institucij. Dotika se namreč ključnih elementov visokošolskega sistema, katerih spremembe bodo po mnenju ministrice pozitivno vplivale na odpravo strukturnih neskladij, ki imajo dolgoročne posledice na zagotavljanje finančne vzdržnosti in učinkovitosti ter kakovosti in odprtosti sistema. Vlada novelo pošilja državnemu zboru v obravnavo po rednem postopku.

Vlada je na seji sprejela tudi dopolnila, ki jih bo vložila k noveli zakona o odvetništvu. Z njimi bi določila, da višino vpisnine v odvetniški imenik določi statut Odvetniške zbornice Slovenije. Novelo je v DZ vložila NSi, z njo pa predlaga, da se vpisnina v odvetniški imenik z zakonom omeji na višino povprečne bruto plače. Skupščina odvetniške zbornice je namreč aprila izglasovala bistveno povišanje vpisnine v odvetniški imenik, kar je pogoj za opravljanje tega poklica, in sicer z 2500 na 9000 evrov.

Vlada ustavnemu sodišču predlaga, naj zavrne pobudo Sindikata delavcev migrantov Slovenije za začasno zadržanje sedmih zakonov. Po mnenju vlade namreč sindikat ni zadostno izkazal težko popravljivih posledic, ki da naj bi nastale z izvajanjem zakonov. Ustavno pritožbo ter zahtevo za oceno ustavnosti s predlogom za začasno zadržanje so v sindikatu vložili v začetku meseca, po odločitvi predsednika DZ Milana Brgleza, da ne določi roka za zbiranje podpisov za razpis referendumov.

Vlada je sprejela predlog novele zakona o državni upravi, ki predvideva med drugim tudi prenos direktorata za informacijsko družbo z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na ministrstvo za javno upravo (MJU). To naj bi prispevalo k še bolj učinkovitemu in usklajenemu izvajanju nalog na tem področju. Direktorat za informacijsko družbo bo na MJU ostal samostojna enota. Ministrstvo bo ob tem ohranilo svoj obstoječi direktorat za informatiko, ministrstvo za izobraževanje pa bo v svoji pristojnosti ohranilo javni zavod Arnes.

Predlogu novele zakona o vinu, ki ga je vložila poslanska skupina SDS, nasprotuje tako ministrstvo kot vinogradniki. Slednji se bojijo, da bi se s ponovnim dovoljenjem točenja neustekleničenega vina v gostinskih lokalih in z znižanjem kazni za prekrške znova povečala nelojalna konkurenca med vinarji, kar je bil temeljni vzrok za spremembo zakona.

Slovenija je iz Bruslja dobila opozorilo, ker v nacionalno zakonodajo še ni v celoti prenesla evropskih pravil o javnem naročanju in koncesijah v skladu z direktivami, ki urejajo to področje. Evropska komisija je ob Sloveniji uradni opomin poslala še 20 državam. Te bi morale komisijo o prenosu zadevnih direktiv obvestiti do 18. aprila.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 27.5.2016 - 27.5.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost 2 novosti   14 novosti 3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO         4 novosti  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         3 novosti  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti 2 novosti   7 novosti  
5. JAVNE FINANCE   3 novosti 1 novost   4 novosti 2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   6 novosti 1 novost   11 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti 1 novost 2 novosti 21 novosti 3 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA   2 novosti     5 novosti 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         4 novosti 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI     3 novosti   5 novosti  
11. OBČINE