3. marec 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Preprostejša javna naročila

Odbor državnega zbora za finance in monetarno politiko je za sprejem na redni seji DZ, ki se začne danes, pripravil predlog novele zakona o javnem naročanju in predlog novele zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev s katerima se bodo postopki oddaje javnih naročil poenostavili in poenotili. Cilj je tudi omogočiti hitro izvedbo in oddajo javnih naročil po zadnji ujmi.

Na seji državnega zbora tako opozicija kot koalicija pričakujeta premierkina pojasnila glede nepremičninskega davka. Obeta se sprejetje novele zakona o dostopu do informacij javnega značaja, poslansko podporo pa naj bi dobili tudi noveli, ki sodita v paket interventnih ukrepov po ujmi. Časovnica seje največ časa, skoraj šest ur, namenja tretji obravnavi vladne novele zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki je predvidena za torek. Obveznost posredovanja informacij javnega značaja novela širi z organov javnega sektorja tudi na podjetja v večinski lasti države ali občin.

Danes se izteče enomesečna javna razprava o predlogu zakona o občasnem in začasnem delu dijakov in študentov, ki bo celovito urejal problematiko študentskega dela na enem mestu. Predlog zakona še ni usklajen z vsemi socialnimi partnerji, glavne pripombe pa se nanašajo na omejitve dela pri delodajalcih in uvedbo centralne evidence.

Na ministrstvu za kulturo so že začeli s pripravo novega zakona o medijih. Zakon je treba po navedbah ministrstva narediti preglednejši, določnejši in jasnejši, odpraviti je treba nekatere administrativne ovire oz. poenostaviti posamezne upravne postopke. Osnutek zakona, ki velja za "mini medijsko ustavo", bo predvidoma pripravljen konec marca. Zakon o medijih pripravljajo vzporedno z novim zakonom o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), je za STA povedala generalna direktorica direktorata za medije Ženja Leiler.

Urad RS za intelektualno lastnino (UIL) je v nadzoru nad zakonitostjo delovanja kolektivnih organizacij ugotovil, da Sazas poleg kolektivnega upravljanja avtorskih pravic na področju glasbe brez dovoljenja upravlja tudi pravice avtorjev avdiovizualnih (AV) del. Zato mora razdreti ali spremeniti sporazume s tujimi kolektivnimi organizacijami. Glede dovoljenja za upravljanje pravic na področju AV del pa na UIL odgovarjajo, da ga bodo izdali tisti pravni osebi, ki bo izpolnjevala vse pogoje iz zakona o avtorski in sorodnih pravicah.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
1.3.2014 Odlok o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (RS 15-505/2014) Začne veljati
1.3.2014 Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah (RS 49-2283/2004) Sprememba
1.3.2014 Pravilnik o plačilu trošarine za energente, ki so jim dodana biogoriva (RS 15-449/2014) Začne veljati
1.3.2014 Pravilnik o plačilu trošarine za energente, ki so jim dodana biogoriva (RS 9-395/2007) Preneha veljati
1.3.2014 Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah (RS 15-450/2014) Začne veljati
1.3.2014 Pravilnik za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku (RS 15-507/2014) Začne veljati
1.3.2014 Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut (RS 15-506/2014) Začne veljati
1.3.2014 Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski gledališki muzej (8-377/2004) Preneha veljati
1.3.2014 Uredba o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice (RS 15-498/2014) Začne veljati
1.3.2014 Uredba o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (RS 15-500/2014) Začne veljati
1.3.2014 Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (RS 103-4515/2011) Sprememba
1.3.2014 Uredba o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 267/2012 (RS 51-2123/2012) Sprememba
1.3.2014 Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju ( RS 73-3249/2005) Sprememba
1.3.2014 Uredba o podpori za spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev kmetijskih proizvodov (RS 93-3638/2012) Sprememba
1.3.2014 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (RS 15-501/2014) Začne veljati
1.3.2014 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 267/2012 (RS 15-448/2014) Začne veljati
1.3.2014 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podpori za spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev kmetijskih proizvodov (RS 15-504/2014) Začne veljati
1.3.2014 Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (RS 15-503/2014) Začne veljati
1.3.2014 Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (RS 15-502/2014) Začne veljati
1.3.2014 Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2014 (RS 15-499/2014) Začne veljati
1.3.2014 Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (RS 46-2215/2004) Sprememba
1.3.2014 Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (RS 46-2216/2004) Sprememba
1.3.2014 Zakon o brezplačni pravni pomoči (ZBPP) (RS 48-2642/2001) Sprememba
1.3.2014 Zakon o policiji (ZPol) (RS 49-2140/1998) Sprememba
28.2.2014 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2014 (RS 15-460/2014) Začne veljati
28.2.2014 Odločba o delni razveljavitvi 1. točke prvega odstavka 10. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči (RS 15-454/2014) Začne veljati
28.2.2014 Odločba o ugotovitvi, da sta bili prva alineja prvega odstavka 63. člena in 64. člen Zakona o policiji v izpodbijanem delu v neskladju z Ustavo (RS 15-453/2014) Začne veljati
28.2.2014 Poročilo o gibanju plač za december 2013 (RS 15-459/2014) Začne veljati
28.2.2014 Preklic Začasne tarife v primeru kabelske retransmisije avtorskih del s področja glasbe (RS 15-508/2014) Začne veljati
28.2.2014 Sklep o imenovanju ministrov (RS 15-443/2014) Začne veljati
28.2.2014 Sklep o javni veljavnosti programa zasebnega vrtca (RS 15-456/2014) Začne veljati
28.2.2014 Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstveno mesto predsednika Okrajnega sodišča v Ljutomeru (RS 15-455/2014) Začne veljati
28.2.2014 Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanke (RS 15-445/2014) Začne veljati
28.2.2014 Sklep o posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (RS 15-457/2014) Začne veljati
28.2.2014 Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanke na podlagi 14. člena Zakona o poslancih (RS 15-444/2014) Začne veljati
28.2.2014 Sklep o vzgojnem programu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (RS 15-458/2014) Začne veljati
28.2.2014 Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Tadžikistan (RS 15-446/2014) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 3.3.2014 - 3.3.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 11 novosti 1 novost 1 novost     3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO           1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO           1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti          
5. JAVNE FINANCE 2 novosti 2 novosti       4 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6 novosti 2 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 11 novosti       2 novosti 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 3 novosti         4 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 37 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Uredba o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba in sklep VIII Ips 182/2013 - odškodninska odgovornost delodajalca - nesreča pri delu - premoženjska škoda - izgubljeni zaslužek - denarna renta - zmanjšanje zmožnosti za zasluž...
Sodba VIII Ips 141/2013 - odpoved pogodbe o zaposlitvi - poslovni razlog - reorganizacija – ukinitev delovnega mesta - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - prekluzij...
Sodba II Ips 193/2010 - neupravičena pridobitev - kdaj je mogoče prejeto obdržati - obseg vrnitve - vrnitev prejete odškodnine za nepremoženjsko škodo - vrnitev odškodnine...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1595/2012 - odsvojitev nepremičnine – dobiček iz kapitala - dohodnina od dobička iz kapitala – davčna osnova - vrednost kapitala ob odsvojitvi – tržna vrednost...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za infrastrukturo in prostor k Poročilu o izvajanju Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji za leto 2012, 2011 in 2010, EPA 1658-VI, 1668-VI, 1536-VI
Poročilo Odbora za zunanjo politiko k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Islamsko republiko Iran o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (BIRIDO), ratifikacija, EPA 1786-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Stopnja DDV za vrečke za kri