15. november 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Gospodarstveniki pozivajo vlado k ukrepanju

Slovenski gospodarstveniki so na vrhu gospodarstva na Brdu pri Kranju predstavili konkretne kratkoročne ukrepe za izhod iz krize, ki jih je za vrnitev na pot uspešnega razvoja treba uresničiti takoj. Z njimi bodo nadgradili poziv za uspešno Slovenijo, ki ga bodo predložili politiki. Gospodarstveniki so konkretne ukrepe za izhod iz krize pripravili za štiri področja, nanašajo pa se na nujnost uveljavljanja načel pravne države, boljšega poslovnega okolja in novega razvojnega zagona ter odločni podpori izvozu.

Predsednik ustavnega sodišča Ernest Petrič je bil v Haagu izvoljen v devetčlanski posvetovalni odbor za nominacije sodnikov Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), so sporočili z zunanjega ministrstva.
Naloga posvetovalnega odbora je podati strokovno mnenje o kvalifikacijah posameznih nominiranih kandidatov za sodnike (ICC). Cilj je zagotoviti najboljše sodnike za sodišče, pristojno za obravnavo najtežjih hudodelstev, pojasnjujejo na MZZ.

DZ se je seznanil s predlogom novega davka, s katerim se bodo obdavčile finančne storitve. Opozicija novemu davku, od katerega si vlada obeta dodatnih 35 milijonov evrov proračunskih prihodkov, nasprotuje. V koaliciji bodo predlog podprli, pa čeprav s cmokom v grlu, kot je bilo slišati v razpravi.

Raziskava Gospodarsko okolje v RS kot dejavnik vzdrževanja sistemske korupcije kaže na močno povezavo med bančniki in politiko, pri čemer državna podjetja hromijo zasebni sektor. Zaradi tega Slovenija nima potenciala za rast po koncu krize, opozarja zunanji sodelavec Komisije za preprečevanje korupcije Urban Vehovar in poziva k odprodaji bank. Izsledke raziskave, ki je bila med 600 slovenskimi menedžerji izvedena aprila letos, je Vehovar predstavil na delavnici Prepoznajte korupcijska tveganja, ki je potekala na IEDC - Poslovni šoli Bled.

Evropska komisija po torkovem propadu pogajanj med Evropskim parlamentom in članicami EU o proračunu za leto 2013 že pripravlja nov predlog, ki naj bi bil nared v desetih dneh, a nikakor ne pred torkom, je nakazal tiskovni predstavnik komisarja za proračun Janusza Lewandowskega, Patrizio Fiorilli.

Predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy je v najnovejšem predlogu za večletni proračun EU za obdobje 2014-2020 predvidel še ostrejše reze kot ciprsko predsedstvo. Krovne številke v njegovem predlogu ni, a po navedbah več virov želi predlog Evropske komisije oklestiti za 75 milijard evrov.(TFL).

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 15.11.2012 - 15.11.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost     1 novost 8 novosti
2. UPRAVNO PRAVO           2 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   2 novosti        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti   1 novost   2 novosti
5. JAVNE FINANCE   2 novosti       7 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   4 novosti       1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       3 novosti   5 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA       5 novosti   9 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost        
10. MEDNARODNI ODNOSI           1 novost
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi »Fundacije Sonja, ustanova za dobrodelnost in razvoj socialnega podjetništva«
Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe«
Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »USTANOVA ŽUPANOV DOBRODELNI SKLAD«
Pravilnik o aktivnih snoveh, uvrščenih na Seznam, in preveritvi registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki takšne aktivne snovi vsebujejo
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sklep I Ips 42975/2011-13 - zahteva za varstvo zakonitosti - upravičenec za vložitev - oškodovanec kot tožilec – pooblaščenec oškodovanca kot tožilca
Sodba I Up 114/2002 - odškodnina za razlaščeno zemljišče - nadomestno zemljišče - presoja ustreznosti nadomestnega zemljišča
Sklep IV Ips 57/2012 - zahteva za varstvo zakonitosti - dovoljenost – pravnomočnost - formalna pravnomočnost – odprava odločbe o prekršku – pristojnost in poobla...
Sodba VIII Ips 277/2011 - sprememba delodajalca – izbira zaposlitve - izbira zaposlitve pri prejšnjem delodajalcu
Sodba VIII Ips 215/2011 - plačilo nadomestila plače – odsotnost z dela zaradi bolezni – nelikvidnost delodajalca
Sodba VIII Ips 199/2011 - invalidnost - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - izločitev izvedenca - prekluzija
Sodba I Ips 39302/2010-48 - stroški kazenskega postopka - stroški zagovornika pri ustavitvi postopka – zagovornik po pooblastilu – pravica zahtevati povrnitev stroškov...
Sodba in sklep VIII Ips 153/2012 - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – rok za odpoved - zagovor
Sodba VIII Ips 37/2012 - odpoved pogodbe o zaposlitvi – krivdni razlog – pisno opozorilo – neizdaja računa stranki – zagovor
Sodba VIII Ips 287/2011 - odpoved pogodbe o zaposlitvi - poslovni razlog - invalid - mnenje komisije - rok za odpoved - delo v času odpovednega roka
Sodba VIII Ips 6/2012 - odpoved pogodbe o zaposlitvi – poslovni razlog – ukinitev delovnega mesta – zakonska zveza
Odločbe Upravnega sodišča sodba II U 408/2011 - neposredna plačila v kmetijstvu - obtežba z živino na kmetijskem gospodarstvu - vloga za dodelitev sredstev - napaka pri izpolnitvi obrazca vloge
sodba I U 1731/2011 - komunalni prispevek – odmera komunalnega prispevka – stavbno zemljišče – določitev gradbene parcele
sodba in sklep I U 1917/2011 - institucionalno varstvo – plačilo storitev – oprostitev plačila – višja oprostitev – preživninska obveznost do drugih - povečani življenjski...
sodba I U 1413/2011 - kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic – izdaja dovoljenja za kolektivno upravljanje – odprava in razveljavitev odločbe po nadz...
sodba II U 112/2012 - brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - zagovornik v kazenskem postopku - interes pravičnosti in morale
sodba IV U 35/2011 - dohodnina - odmera dohodnine - odškodnina - izvensodna poravnava - povprečenje
sodba IV U 29/2011 - inšpekcijski postopek - ukrep gradbenega inšpektorja - skrajšani postopek - načelo zaslišanja stranke - neskladna gradnja
sodba IV U 89/2011 - upravni postopek - pritožba - odločanje organa druge stopnje o pritožbi - stroški postopka
sodba IV U 21/2011 - ukrep tržnega inšpektorja – pogoji za izdajo inšpekcijske odločbe – stvarna napaka – obstoj stvarne napake – letnica izdelave avtomobila
sodba IV U 22/2012 - brezplačna pravna pomoč – razrešitev odvetnika – postavitev novega odvetnika
sodba II U 455/2010 - javni uslužbenec - strokovni delavec na področju socialnega varstva - napredovanje javnega uslužbenca v višji naziv - pogoji na napredovanje - ...
sodba IV U 61/2012 - brezplačna pravna pomoč – pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči – objektivni pogoj – verjetni izgled za uspeh – predpostavke odškodn...
sodba II U 173/2012 - brezplačna pravna pomoč - dopolnitev prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči - poziv k dopolnitvi vloge – zavrženje vloge
sodba I U 1119/2011 - obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje – pokojninski načrt – odobritev sprememb pokojninskega načrta – višina prispevkov – obnova postopka ...
Odločbe Evropskega sodišča SODBA SODIŠČA (prvi senat) z dne 8. novembra 2012(*). Finanzamt Hildesheim proti BLC Baumarkt GmbH & Co. KG. „Šesta direktiva o DDV – Člen 17(5), tretji pododstavek – Pravica do odbitka vstopnega davka – Blago in storitve, ki se uporabijo tako za obdavčene transakcije kot za oproščene transakcije – Dajanje nepremičnine v najem za poslovne namene in prebivanje – Merilo za izračun odbitnega deleža DDV“. Predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU. Zadeva C-511/10.
SODBA SODIŠČA (prvi senat) z dne 8. novembra 2012(*). Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky proti Profitube spol. s r.o.. „Šesta direktiva o DDV – Uporabnost – Carinski zakonik Skupnosti – Blago iz tretje države, za katero je začet postopek carinskega skladiščenja na ozemlju države članice – Predelava blaga v postopku aktivnega oplemenitenja v obliki sistema odloga plačila – Prodaja blaga in ponovni začetek postopka carinskega skladiščenja – Skladiščenje v istem carinskem skladišču med vsemi transakcijami – Dobava blaga na ozemlje države za plačilo – Obdavčljivi dogodek pri DDV“. Predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU. Zadeva C-165/11.
SODBA SODIŠČA (prvi senat) z dne 8. novembra 2012(*). Staatssecretaris van Financiën proti Gemeente Vlaardingen. „Obdavčenje – DDV – Obdavčljive transakcije – Uporaba blaga, pridobljenega ‚v okviru dejavnosti‘, za dejavnost – obravnava kot pri dobavi, opravljeni za plačilo – Igrišča, ki so v lasti davčnega zavezanca in jih je preuredila tretja oseba“. Predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU. Zadeva C-299/11.
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba I Cp 195/2012 - direktne imisije – pravni naslov – pravica do odvodnjavanja – meteorne vode – negatorna imisijska tožba – oblikovanje tožbenega zahtevka – zamudna ...
VSL sodba II Cp 220/2012 - odškodninska odgovornost – kršitev mandatnega razmerja – škodno ravnanje odvetnika – nevložitev tožbe – zastaranje – poslovna odškodninska terjatev...
VSL sodba I Cp 591/2012 - najemna pogodba – odpoved iz krivdnih razlogov – opomin – seznanitev z opominom – zavrnilna zamudna sodba – domneva o resničnosti v tožbi zatrjevan...
VSL sodba II Cp 815/2012 - zamudna sodba – izpolnitev obveznosti – uveljavljenje izpolnitve obveznosti – nedovoljen pritožbeni razlog – zmotna in nepopolna ugotovitev dejansk...
VSL sodba II Cp 1770/2012 - sprememba tožbe – privilegirana sprememba tožbe – relativna bistvena kršitev določb postopka – prenehanje najemne pogodbe – rok za izselitev – pari...
VSL sodba I Cp 414/2012 - dedna pravica – zunajzakonska skupnost – dalj časa trajajoča življenjska skupnost – pravni standard – dokazna ocena
VSL sodba I Cp 4167/2011 - izvedba dokazov – trditveno in dokazno breme – dokazni predlog – odgovornost sodedičev za zapustnikove dolgove
VSL sodba IV Cp 2044/2012 - družinski spor – preživnina za zakonca – preživninski spor med zakoncema
VSL sodba IV Cp 1729/2012 - dolžnost preživljanja – možnosti staršev in otrok – otroški dodatek
VSL sodba I Cp 457/2012 - izvedensko mnenje, pridobljeno pred pravdo – dokazna vrednost – odmera invalidnosti – nezgodno zavarovanje – ocena skupne invalidnosti
VSL sodba IV Cp 1573/2012 - razmerje med starši in otroki – dolžnost preživljanja – otrokovo lastno delo – pridobljeni dohodki
VSL sodba II Cp 263/2012 - prenehanje pogodbe zaradi neizpolnitve – pogodba o naročilu avtorskega dela – podjemna pogodba – izpolnitev pogodbe – obveznost plačila – napaka
VSL sodba II Cp 1921/2012 - razveljavitev prodajne pogodbe – rok za vložitev izpodbojne tožbe – predkupni upravičenec – sklepčnost tožbenega zahtevka
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o ratifikaciji Drugega dodatnega protokola k Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah (MDPEKMPP), EPA 151-IV
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Predvidene spremembe ZDDV-1