6. december 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

O proračunu danes

DZ je včeraj ves dan obravnaval predlog državnega proračuna za prihodnji dve leti, o katerem je finančni minister Janez Šušteršič dopoldne povedal, da zagotavlja gospodarske spodbude, hkrati pa išče prihranke na praktično vseh področjih. V opoziciji se bojijo, da nas bo pahnil v recesijo. O proračunskih dokumentih bo DZ glasoval danes.

Na Vrhovnem sodišču RS predlogov, ki jih je v torek oblikoval izvršilni odbor SDS in jih ponudil v razpravo javnosti, ne želijo podrobneje komentirati, saj, kot navajajo, predlogi niso pospremljeni z utemeljitvijo ter načinom izvedbe. Ob tem opozarjajo, da je sodstvo dolgoročno naravnan sistem, v katerega kaže posegati skrajno previdno.

Župani se načeloma strinjajo s predlogom, da se uvede možnost odpoklica župana, vendar pa večinoma nasprotujejo predlogu o omejitvi na dva zaporedna mandata in predlogu o posrednih volitvah. Nekateri župani v takšnih predlogih vidijo poskus preusmeritve pozornosti, opozarjajo tudi, da je župana možno odpoklicati že po veljavni zakonodaji. SDS namreč med spremembami političnega sistema predlaga, da bi se uvedla možnost odpoklica župana ter omejitev na dva zaporedna mandata ali posredne volitve, pri čemer bi župane izvolil (in razrešil) občinski svet.

Univerza v Ljubljani je v sklopu Tedna univerze študentom za izjemne dosežke pri raziskovalnem ali umetniškem delu podelila študentske Prešernove nagrade. Univerzitetna priznanja je prejelo 13 študentov, sedmim študentom pa so podelili še listine za izjemen študijski uspeh.

Minister za pravosodje in javno upravo Senko Pličanič je na okrogli mizi Razumen in razumljen javni sektor - kaj lahko storimo za to? poudaril, da bi bili predpisi v primeru, če bi uradniki pri njihovi pripravi bolj prisluhnili ljudem, boljši. "Veliko napako delajo, ko menijo, da sami delajo najbolje," je prepričan.

Evropska komisija je sedmim proizvajalcem televizorjev naložila denarno kazen v višini 1,47 milijarde evrov. Kaznovala jih je zaradi njihovega kartelnega dogovarjanja na področju katodnih cevi, ki se uporabljajo v klasičnih monitorjih in televizorjih s katodno cevjo (CRT), so sporočili iz Bruslja.

Danes se bo letošnji šesti Festival računalništva in sodobnih komunikacij (Frisk) v Murski Soboti. Na njem globalne trende in ideje predstavljajo s primeri iz prakse, tokrat pa bodo udeleženci lahko sodelovali tudi na okrogli mizi o družbenih omrežjih kot orodju za politični aktivizem. Največji nekomercialni informacijsko-komunikacijski dogodek v Sloveniji, ki se ga udeležuje okoli 2000 obiskovalcev, bo potekal v soboškem gradu, tudi tokrat pa je združil strokovnjake, perspektivne kadre, tehnološke navdušence in poslovno javnost.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 6.12.2012 - 6.12.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost     1 novost 4 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti 1 novost   2 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE   2 novosti 1 novost 1 novost 2 novosti 4 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   5 novosti     6 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         3 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA     1 novost     3 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI   3 novosti     6 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)
Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS)
Zakon o krmi (ZKrmi-1)
Zakon o mineralnih gnojilih (ZMinG-1)
Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (ZRGSO)
Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR)
Zakon o varstvu novih sort rastlin (ZVNSR)
Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS)
Zakon o veterinarstvu (ZVet-1)
Zakon o vinu (ZVin)
Zakon o živinoreji (ZŽiv)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba in sklep III Ips 101/2009 - zakupna pogodba – najemna pogodba – lastninska pravica zakupodajalca – lastninska pravica najemodajalca – povrnitev premoženjske škode - odškodnina...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1228/2011 - mediji - strokovni nadzor nad izvajanjem programskih zadev - vizualno opozorilo programske vsebine - strokovno mnenje
sodba I U 1488/2011 - dostop do informacij javnega značaja – izjeme od dostopa do informacij javnega značaja – poslovna skrivnost – pojem poraba in razpolaganje z ...
Odločbe Evropskega sodišča SODBA SODIŠČA (drugi senat) z dne 15. novembra 2012(*). Finanzamt Steglitz proti Ines Zimmermann.Predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU. „Šesta direktiva – Oprostitve – Člen 13(A)(1)(g) in (2) – Storitve, ki so tesno povezane s socialnim skrbstvom in socialnovarstvenim delom ter ki jih opravljajo osebe javnega prava ali druge organizacije, ki so priznane kot dobrodelne – Priznanje – Pogoji, ki se ne uporabljajo za organizacije, ki niso osebe javnega prava – Diskrecijska pravica držav članic – Omejitve – Načelo davčne nevtralnosti“. Zadeva C-174/11.
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1J), nujni postopek, EPA 815-VI
Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C),EPA 734-VI
Predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), tretja obravnava, EPA 730-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Borzni odsev gospodarskih gibanj
Vzorčni sporazumi mednarodne dvojne obdavčitve
Revija Odvetnik Brezplačna pravna pomoč v Uniji (Direktiva Sveta 2003/8/ES)