2. november 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Vse se vrti okrog referenduma

Predsednik republike Danilo Türk je predlagal, naj vlada zakona o državnem holdingu in slabi banki umakne ali odloži njuno uveljavitev, predlagatelji razpisa zakonodajnega referenduma pa naj umaknejo ali odložijo svojo zahtevo za referendum. Obenem predsednik republike poziva vlado, naj z opozicijo oblikuje strokovno delovno skupino, ki bo pripravila predloge sprememb obeh zakonov.

Vendar vlada nima na voljo pravnih sredstev, s katerimi bi lahko zadržala objavo ali izvajanje zakona, je za STA pojasnil pravnik Rajko Pirnat. S pravnikom Lojzetom Udetom se strinjata, da lahko vlada morebiten zakon o razveljavitvi zakona predlaga šele, ko je ta že uveljavljen.

30 poslancev je v torek ponoči tik pred iztekom roka vložilo zahtevo za razpis zakonodajnih referendumov o zakonih o ukrepih za krepitev stabilnosti bank ter Slovenskem državnem holdingu. Finančni minister Janez Šušteršič se boji, da bo morala Slovenija zaprositi za pomoč, predsednik DZ Gregor Virant pa dvomi o verodostojnosti podpisov. Zahtevo je podpisalo 27 poslancev PS, poleg njih pa še nekdanji poslanec PS Borut Ambrožič, poslanec SD Srečko Meh in nepovezani poslanec Ivan Vogrin.
Predsednik državnega sveta Blaž Kavčič je v komentarju na zahtevo za razpis referenduma spomnil, da je državni svet sicer na oba zakona izglasoval veto, a je večina svetnikov reševanje tega vprašanja s pomočjo referenduma ocenila za neustrezno. Državni svet je namreč najprej izglasoval veto na zakona, vendar ne tudi zahteve za referendum.

Zakon za uravnoteženje javnih financ občin, ki bi ga ministrstvo za pravosodje in javno upravo po sklepu vlade moralo pripraviti do začetka novembra, še ni nared. Kot so za STA pojasnili na ministrstvu, namreč vsebino predloga, ki naj bi med drugim predvideval znižanje obveznosti občin za desetino, s predstavniki občin še usklajujejo.

Slovenija je v luči objave kompromisnega predloga ciprskega predsedstva glede večletnega proračuna EU za obdobje med 2014 in 2020 zaskrbljena nad predlaganim močnim znižanjem obsega proračuna povezave, poudarjajo na ministrstvu za zunanje zadeve. Slovenija je nezadovoljna s predlaganim znižanjem sredstev za kohezijsko politiko.

Evropsko sodišče za človekove pravice bo 6. novembra objavilo razsodbo v tožbi treh državljanov BiH proti BiH, Hrvaški, Srbiji, Sloveniji in Makedoniji zaradi deviznih vlog v nekdanji Ljubljanski banki Sarajevo in podružnici Investbanke v Tuzli, so sporočili s sodišča v Strasbourgu. Kot so še sporočili iz Strasbourga, je na sodišču vloženih še več kot 1650 podobnih tožb, ki zadevajo več kot 8000 tožnikov.
To bo prva razsodba sodišča v tožbi proti Sloveniji zaradi nekdanje podružnice LB v BiH in druga sploh glede vprašanja starih deviznih vlog nekdanje skupne države. Sodišče je v prvi razsodbi glede LB, ki je zadevalo nekdanjo podružnico LB v Zagrebu, novembra 2006 zavrglo tožbo treh hrvaških varčevalcev.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 2.11.2012 - 2.11.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   6 novosti     1 novost 9 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   7 novosti        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti     1 novost 8 novosti
5. JAVNE FINANCE   4 novosti       10 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   7 novosti     5 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost   1 novost 1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost     2 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Aneks št. 1 k Sporazumu med Policijskim sindikatom Slovenije, Sindikatom policistov Slovenije in Vlado Republike Slovenije
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe
Sklep o določitvi kandidatke, ki v skladu s 14. členom Zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanke namesto poslanca, ki opravlja funkcijo državnega sekretarja
Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma
Uredba o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu
Uredba o neposrednih plačilih v kmetijstvu
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
Uredba o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba X Ips 425/2010 - dovoljena revizija – vrednostni kriterij - dohodnina – poslovodja – dvojna obdavčitev - korporacijsko razmerje – zavrni...
Sodba II Ips 64/2008 - prodajna pogodba – prodaja nepremičnine – oblika pogodbe – pisna oblika – ničnost
Sodba G 33/2011 - revidiranje - kršitev pravil revidiranja – postopek sodnega varstva
Sodba II Ips 385/2008 - izvršba na nepremičnine – tožba za ugotovitev nedopustnosti izvršbe – obstoj veljavnega razpolagalnega pravnega posla pred pridobitvijo hipoteke v ...
Sodba II Ips 770/2008 - dokazovanje – trditveno in dokazno breme – dokazni predlog za vpogled v spis Državnega tožilstva – razpravno načelo – informativni dokaz
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1875/2011 - inšpekcijski postopek – ukrep gradbenega inšpektorja – sklep o dovolitvi izvršbe – inšpekcijski zavezanec – prenos lastninske pravice – izčrpan...
sodba I U 172/2012 - ukrep gradbenega inšpektorja – nelegalna gradnja – pred veljavnostjo ZGO-1 zgrajen objekt – lokacijska informacija
sodba I U 207/2012 - zagotavljanje delavcev drugemu delodajalcu – vpis v register oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja delavcev drugemu delodajalcu – pogoji...
sodba I U 311/2012 - inšpekcijski postopek – ukrep gradbenega inšpektorja – nelegalna gradnja - pastirski stan – ustavitev gradnje – inšpekcijski zavezanec
sodba I U 45/2012 - gradbeno dovoljenje – pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja – legalizacija objekta – skladnost dejansko zgrajenega objekta s prostorskim aktom
sodba II U 262/2012 - brezplačna pravna pomoč - navajanje neresničnih podatkov - zamolčanje podatkov o premoženjskem stanju družinskega člana
sodba I U 34/2012 - institucionalno varstvo – zavezanec za plačilo stroškov – pogodba o preužitku – oprostitev plačila
sodba II U 139/2012 - brezplačna pravna pomoč – odmera stroškov in nagrade odvetniku - prevzemnik odvetniške pisarne - upravičenost za vložitev zahtevka za plačilo s...
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba I Cp 3539/2011 - odškodnina za nepremoženjsko škodo – strah – telesne bolečine in nevšečnosti med zdravljenjem
VSL sodba I Cpg 1443/2011 - ničnost sklepov skupščine - izpodbojnost sklepov skupščine – sklic skupščine – glasovalne pravice – vpliv kršitve na veljavnost sklepa - obvestilo ...
VSL sodba II Cp 10/2012 - stvarna legitimacija – procesna legitimacija – odtujitev stvari med pravdo – odstop terjatve med pravdo - prilagoditev tožbenega zahtevka – (i)rele...
VSL sodba I Cpg 1166/2011 - tek zastaralnega roka – pretrganje zastaranja – ravnanje dolžnika – pripoznava dolga – sukcesivno nastajajoča škoda
VSL sodba I Cp 1802/2012 - tuja stvar - uporaba tuje stvari v svojo korist - uporabnina
VSL sodba I Cp 3849/2011 - odločanje o izvedbi predlaganih dokazov – obrazložitev odločitev o izvedbi dokazov
Odločitve Ustavnega sodišča U-I-89/12, Up-414/12 - Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 2. odst. 373. čl., ...
U-I-105/11, Up-588/11 - Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 1894/2010 z dne 1. 3. 2011 v zvezi s sodbo Okrajnega sodiš...
Up-851/11, U-I-154/11 - Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 130/2009 z dne 23. 5. 2011 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za zdravstvo k Predlogu za sprejem avtentične razlage prvega odstavka v povezavi z drugim odstavkom 41.b člena Zakona o zdravniški službi (ORZZdrS41), EPA 1284-V
Predlog zakona o spremembi zakona o volitvah v Državni zbor (ZVDZ-C), prva obravnava, EPA 735-VI
Poročilo Odbora za notranje zadeve k Poročilu o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za leto 2010, EPA 225-VI
Poročilo Odbora za notranje zadeve k Poročilu o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za leto 2011, EPA 451-VI
Odločitve sprejete na 7. seji Državnega zbora 22. 10. 2012 do 25. 10. 2012
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Borzni odsev gospodarskih gibanj
Koristne informacije