31. julij 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Zelena luč za drugi tir do Kopra

Vlada je na dopisni seji izdala dopolnitev uredbe o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge na odseku Divača-Koper. Uredba je podlaga za projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja. V spremembah in dopolnitvah načrta so namreč načrtovane rešitve, za katere je bilo v fazi podrobnejšega načrtovanja ugotovljeno, da jih ni mogoče izvesti na podlagi veljavne uredbe. Obenem vlada ne nasprotuje morebitni odobritvi posojila Evropske investicijske banke (EIB) Luki Koper v višini do 36 milijonov evrov za podaljšanje prvega pomola.

Evropska komisija je v okviru programa za vseevropsko prometno omrežje TEN-T odobrila finančno podporo v višini 33 milijonov evrov za pet prometnih infrastrukturnih projektov, ki bodo delno ali v celoti izvedeni v Sloveniji. Izbrani projekti se med drugim nanašajo na študije v zvezi z drugim tirom železnice Maribor-Šentilj, so sporočili iz Bruslja.

Evropska komisija je objavila pregled prenosa evropske uredbe o lesu, ki prepoveduje trgovanje z nezakonitim lesom na notranjem trgu EU, v nacionalne zakonodaje. Pregled kaže na zelo neenotno implementacijo po državah članicah. V Sloveniji sta bili dve glavni obveznosti v celoti izpolnjeni, ustrezen sistem preverjanja pa je še v pripravi.

Ministrstvo za izobraževanje, ki je imelo za inovativne sheme 2013 za doktorski študij na razpolago približno 4,6 milijona evrov, je po odločitvi univerz, da se ne potegujejo za ta sredstva, večino sredstev prerazporedilo na druge visokošolske instrumente. V pripravi je denimo širitev programa Po kreativni poti do praktičnega znanja. Omenjeni program, ki ga izvaja Javni sklad za razvoj kadrov RS, je ravno tako namenjen študentom oziroma neposrednemu sodelovanju dodiplomskih in podiplomskih študentov, visokošolskih zavodov in gospodarstva.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) bo upokojencem, katerih pokojnina ne presega 622 evrov, danes izplačal letni dodatek za letos skupaj z julijskimi pokojninami. Prejemnikov letnega dodatka bo predvidoma nekaj več kot 397.700. Letošnja novost, ki jo prinaša zakon o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015, je, da obračun letnega dodatka v primerih prejemanja osebne pokojnine in dela vdovske pokojnine oziroma prejemanja družinske pokojnine po prvem in po drugem roditelju upošteva seštevek obeh prejemkov posameznika. Tako nekaj manj kot 6300 prejemnikov osebne pokojnine in dela vdovske pokojnine ter 90 prejemnikov družinske pokojnine ne bo prejelo dodatka zaradi preseganja meje 622 evrov.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 31.7.2014 - 31.7.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   6 novosti   1 novost 5 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO   1 novost   1 novost    
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost     2 novosti  
5. JAVNE FINANCE   5 novosti     2 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti   1 novost 5 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         6 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         2 novosti  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         5 novosti  
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba o ugotovitvi, da je prvi odstavek v zvezi z drugim in tretjim odstavkom 11. člena Zakona o sodnih taksah v neskladju z Ustavo v delu, ki ne omogoča, da sodišče oprosti stranko plačila sodne takse v celoti, ko stranka ne prejema denarne socialne pomoči na podlagi odločbe pristojnega organa, čeprav bi bila do denarne socialne pomoči upravičena, če bi vlogo podala
Pravilnik o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo v humani medicini
Pravilnik o homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil ter njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot
Pravilnik o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki
Uredba o določitvi parametrov horizontalne sestavine in gravimetričnega dela vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema, imen teh sestavin in državne kartografske projekcije
Uredba o državnem prostorskem načrtu za RTP 110/20 kV Dobruška vas
Zakon o sodnih taksah (ZST-1)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sklep X Ips 273/2013 - davek na dodano vrednost - dovoljena revizija - vrednostni kriterij - odbitek vstopnega DDV - vedenje o davčni goljufiji - subjektivni element - gl...
Sodba II Ips 109/2012 - dovoljenost revizije – objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov – povezanost tožbenih zahtevkov – lastninjenje – družbena lastnina – pravica uporab...
Sodba I Ips 44974/2011-75 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - nedovoljen dokaz – pravica do zasebne lastnine - pravica družbenika do informiranja in vpogleda – raz...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 776/2013 - območje za pešce - omejitev prometa z motornimi vozili - dovolilnica za prevoze območja za pešce z motornim vozilom - uživanje lastnine - omejitev ...
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Odvetnik Bogato se poročite ali o zlorabi pravic