26. april 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Odgovor sindikatom danes do 12. ure

Pogajalski strani sta nadaljevanje pogajanj o znižanju plač javnih uslužbencev včeraj prekinili z dogovorom, da se bo vlada na današnji seji opredelila do novega približevalnega predloga sindikatov. Vodja koordinacije stavkovnih odborov Branimir Štrukelj o predlogu zaenkrat ni želel govoriti, dejal je le, da je sindikalna stran nekoliko popustila. Vlada naj bi se do novega sindikalnega predloga opredelila danes do 12. ure, je dejal Štrukelj in pojasnil, da bo vsebina predloga do takrat ostala med obema pogajalskima skupinama.

Pet sindikalnih voditeljev je bilo včeraj pozno popoldne povabljenih na sestanek s premierom Janezom Janšo, je STA izvedela iz zanesljivih virov. Pobuda za sestanek je prišla s strani predsednika vlade, na pogovoru pa naj bi poskušali zbližati stališča o varčevalnih ukrepih. Na sestanek, ki naj bi bil neformalne narave, so vabljeni vodja koordinacije stavkovnih odborov Branimir Štrukelj, vodja pogajalske skupine dela sindikatov javnega sektorja Drago Ščernjavič, predsednik sindikata Fides Konrad Kuštrin, predsednik Pergama Janez Posedi ter sekretar Sindikata carinikov Slovenije in nekdanji vodja ene izmed pogajalskih skupin javnega sektorja Dušan Miščevič.

Vlada je pet ukrepov za prihodkovno stran proračuna vključila že v Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), dodatne ukrepe, predvsem dodatne višje davke, pa bo začela sprejemati po sprejemu rebalansa proračuna, je pojasnil poslanec SDS Andrej Šircelj. Spremembe teh davkov bodo začele veljati s 1. januarjem 2013. V Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) je vlada že vključila obdavčitev izjemnih dobičkov zaradi spremembe namembnosti zemljišč, posebni krizni davek na nepremičnine, dvig stopnje davka od dohodkov iz kapitala, davek na vodna plovila in višjo obdavčitev dražjih motornih vozil. Poleg omenjenih ukrepov pa se obetajo tudi druge višje obdavčitve.

Delničarji Unicredit banke Slovenija so na skupščini soglašali s predlogom uprave, da se bilančni dobiček poslovnega leta 2011 v višini 7,4 milijona evrov ne razdeli delničarjem in se v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička. Unicredit banka Slovenija je lani ustvarila 18 milijonov dobička pred obdavčitvijo, kar je 13,8 odstotka več kot predlani. Na to so vplivali višji prihodki, sliko pa so slabšale dodatne oslabitve kreditov. Te so se namreč povečale za 16,2 odstotka na 23,9 milijona evrov.

Evropska komisija je v Bruslju predstavila predlog proračuna EU za prihodnje leto, ki je zadnji letni proračun v finančnem okviru 2007-2013. Predlaga, naj odobrena plačila znašajo 137,9 milijarde evrov, kar je devet milijard ali 6,8 odstotka več kot letos, odobrene obveznosti pa 150,9 milijarde evrov, kar je dva odstotka več kot letos. V Bruslju zatrjujejo, da je to predlog proračuna za spodbujanje rasti in zaposlovanja, kar Evropa, ki jo pestita recesija in rekordna brezposelnost, najbolj potrebuje. Levji delež proračuna - 62,5 milijarde evrov - je tako namenjen za spodbujanje rasti in zaposlovanja.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 26.4.2012 - 26.4.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   8 novosti 1 novost   2 novosti 6 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost     1 novost  
5. JAVNE FINANCE   7 novosti   1 novost 6 novosti 6 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   4 novosti   1 novost 9 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI     1 novost 1 novost 1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           4 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI         3 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Državnotožilski red
Sklep o dopolnitvi Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sklep II DoR 283/2011 - dopuščena revizija – povrnitev škode - odgovornost pošte - opravljanje poštnih storitev – izročitev pošiljke tretji osebi - ...
Sodba II Ips 29/2012 - povrnitev nepremoženjske škode - kršitev pravice do zdravega življenjskega okolja – imisije - hrup – višina odškodnine – do...
Sodba II Ips 1159/2008 - obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti - AO plus zavarovanje – splošni zavarovalni pogoji - prometna nesreča – upo...
Odločbe Upravnega sodišča sodba U 1051/2001 - začasna odredba - vrednotenje podjetja
sodba IV U 56/2011 - gradbeno dovoljenje - pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja - gospodarsko-stanovanjski objekt - minimalna komunalna oskrba
sodba IV U 205/2010 - javni razpis - dodelitev neprofitnega stanovanja v najem - dopolnitev vloge - predložitev listin - kršitev pravil postopka
sodba IV U 224/2010 - obnova postopka - predlog za obnovo postopka - nova dejstva in dokazi - rok za vložitev predloga za obnovo - subjektivni ro...
Odločbe Evropskega sodišča SODBA SODIŠČA (tretji senat) z dne 19. aprila 2012(*). Pro-Braine ASBL in drugi proti Commune de Braine-le-Château, ob udeležbi: Veolia es treatment SA.Predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU. „Direktiva 1999/31/ES – Odlaganje odpadkov na odlagališčih –Direktiva 85/337/EGS – Presoja vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje – Odločba o nadaljevanju obratovanja odlagališča z dovoljenjem sprejeta brez presoje vplivov na okolje – Pojem ,soglasje za izvedbo‘." Zadeva C-121/11.
Odločbe Višjih sodišč VSL sklep II Cp 3184/2011 - plačilo takse – obročno plačilo – odlog plačila sodne takse – oprostitev plačila sodne takse – dopustnost pritožbe zoper s...
VSL sodba in sklep I Cp 1306/2011 - ničnost – zastaranje - odškodninski zahtevki – kondikcijski zahtevki – začetek teka zastaralnega roka – skrbnost r...
VSL sodba II Cp 2545/2011 - nadomestilo za uporabo avtorskega dela – male avtorske pravice – uporaba tarife – pogodba – neupravičena obogatitev - zast...
VSM sodba I Cp 1357/2011 - upravljanje večstanovanjske stavbe - etažni lastniki – plačilo prispevka v rezervni sklad – oblikovanje tožbenega zahtev...
Odločitve Ustavnega sodišča U-I-189/10 - Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/10) (ZŠolPre), 6. odst. 4. čl.
U-I-147/10, Up-795/10 - Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08 in 87/11) (SZ), 2. odst. 25. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega...
U-I-48/12, U-I-51/12 - Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS, št. 110/11) (ZDIU), 1. odst. 7. čl.
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predloga Odloka o letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za leto 2012 (OdRSPD12), EPA 253-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Druga liga za Slovenijo
Hrvaška davčna reforma