8. april 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

“Mister Musculo” na dnevnem redu

Poslanke in poslanci se bodo ta teden sešli na izredni seji, na kateri se bodo opredeljevali do vnosa fiskalnega pravila v ustavo. Zasedalo bo tudi več delovnih teles. Odbor za notranje zadeve bo tako obravnaval tako imenovano zakonodajo "Mister Musculo". Na dnevnem redu odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je tako v torek sveženj zakonov o zaostrovanju pogojev za funkcionarje, v poslanskem žargonu tako imenovana zakonodaja "Mister Musculo".

V DL so sprva predlagali sedem novel zakonov. V torek jih bo matični odbor obravnaval pet, in sicer novele Zakona o volitvah v DZ, Zakona o volitvah predsednika republike, Zakona o lokalnih volitvah, Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o vladi.

Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja se bodo danes sešli na pogajanjih. Odprta vprašanja ostajajo nespremenjena, sindikatom nasproti pa bo prvič sedla nova vladna pogajalska ekipa, ki jo vodi minister Gregor Virant. Ta pravi, da je optimist, a sindikati za zdaj pri ključnem vprašanju, znižanju plačne mase, ne popuščajo.

Gospodarstvo evrskega območja je v prvem četrtletju stagniralo, v naslednjih dveh trimesečjih pa bo beležilo minimalno rast, v skupni napovedi ocenjujejo trije vodilni evropski ekonomski inštituti. Izstop iz recesije bo tako zelo postopen, spodbujala pa ga bo predvsem rast izvoza, ki naj bi v naslednjem koraku oživila tudi investicije.

Bonitetna agencija Fitch je petim slovenskih bankam znižala oceno, dvema pa jo je potrdila. Znižanje je doletelo Novo Ljubljansko banko (NLB), Novo Kreditno banko Maribor (NKBM), Banko Celje, Gorenjsko banko in Probanko, medtem ko je oceno ohranila za Abanko Vipa in Banko Koper.

Ljubljana je najbolj ugodno mesto za življenje v regiji, je pa tudi najdražje, kaže raziskava spletne strani Numbeo.com, ki zbira podatke o življenju prebivalcev v več kot 3.200 mestih v svetu. Ljubljančani za mesečne stroške porabijo petino prihodkov, medtem ko Zagrebčani porabijo več kot četrtino svojih prihodkov.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
6.4.2013 Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja za uporabo službenega psa (RS 29-1086/2013) Začne veljati
6.4.2013 Pravilnik o načinu dostopa prosilcev za mednarodno zaščito do svetovalcev za begunce ter nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce (RS 3-78/2012) Sprememba
6.4.2013 Pravilnik o postopku s tujcem, ki izrazi namen podati prošnjo za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji ter postopku sprejema prošnje za mednarodno zaščito (RS 64-2972/2011) Sprememba
6.4.2013 Pravilnik o rokih in načinu izmenjave podatkov, ki so potrebni za pripravo seznamov pravnih oseb – neplačnikov (RS 29-1084/2013) Začne veljati
6.4.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku s tujcem, ki izrazi namen podati prošnjo za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji ter postopku sprejema prošnje za mednarodno zaščito (RS 29-1123/2013) Začne veljati
6.4.2013 Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu dostopa prosilcev za mednarodno zaščito do svetovalcev za begunce ter nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce (RS 29-1085/2013) Začne veljati
5.4.2013 Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji (RS 29-1087/2013) Začne veljati
5.4.2013 Sklep o imenovanju guvernerja Banke Slovenija (RS 29-1077/2013) Začne veljati
5.4.2013 Sklep o imenovanju ministra (RS 29-1081/2013) Začne veljati
5.4.2013 Sklep o izvolitvi podpredsednice Državnega zbora (RS 29-1083/2013) Začne veljati
5.4.2013 Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo (RS 29-1076/2013) Začne veljati
5.4.2013 Sklep o mirovanju funkcije poslanca (RS 29-1078/2013) Začne veljati
5.4.2013 Sklep o mirovanju funkcije poslanke (RS 29-1079/2013) Začne veljati
5.4.2013 Sklep o pravici nadomeščanja poslanke oziroma poslanca Državnega zbora Republike Slovenije (RS 29-1090/2013) Začne veljati
5.4.2013 Sklep o prenehanju funkcije podpredsednika Državnega zbora (RS 29-1082/2013) Začne veljati
5.4.2013 Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra (RS 29-1080/2013) Začne veljati
5.4.2013 Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja prvega odstavka 13. člena Zakona o sodnih taksah v delu, v katerem se nanaša na oprostitev, odlog ali obročno plačilo takse za pritožbe, za katere se uporabljata Zakon o pravdnem postopku ali Zakon o izvršbi in zavarovanju (RS 29-1088/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 8.4.2013 - 8.4.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 11 novosti       1 novost 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 2 novosti         1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost          
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti       1 novost  
5. JAVNE FINANCE 1 novost 2 novosti       1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 3 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost    
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost         1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 34 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
Pravilnik o načinu dostopa prosilcev za mednarodno zaščito do svetovalcev za begunce ter nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce
Pravilnik o rokih in načinu izmenjave podatkov, ki so potrebni za pripravo seznamov pravnih oseb – neplačnikov
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba II Ips 66/2009 - načelo svobodnega urejanja obligacijskih razmerij – prodaja nepremičnine – stavbno zemljišče - predkupna pravica najemnika – neveljavnost pogodbe –...
Odločbe Upravnega sodišča sodba II U 228/2011 - državna pomoč - nepovratna sredstva - proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije - finančna pomoč za podporo proizvodnji e...
sodba I U 1722/2011 - dostop do informacij javnega značaja – zavezanec za posredovanje informacij – pravna oseba zasebnega prava v večinski lasti osebe javnega prava
sodba I U 986/2012 - prispevki za socialno varnost - odpis davčnega dolga – zastaranje - zastaranje pravice do izterjave davčnih obveznosti - vrstni red plačil davka
Odločbe Višjih sodišč VSK sodba Cp 381/2012 - vezanost pravdnega sodišča na kazensko obsodilno sodbo – sklep v kazenskem postopku zoper mladoletnika – protipravnost dejanja – vzročna zveza
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Pojasnila o uporabi davčnih zakonov
Pojasnila DURS Nastanek obveznosti obračuna DDV od pridobitev blaga znotraj Unije in odbitek tega DDV
Pavšalni prispevki zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic
Revija Odvetnik Pomožni insolvenčni postopek v primeru finančne reorganizaciji dolžnika