14. januar 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Spodbujanje socialnega podjetništva

Vlada je z včerajšnjim posvetom v Ljubljani začela realizacijo prvega od 10 zastavljenih strateških projektov - projekt spodbujanja razvoja socialnega podjetništva, zadružništva, kreativnih industrij in ekonomske demokracije. Za ta projekt je predvidenih 11,5 milijona evrov javnih sredstev, država pa predvsem računa na evropski denar.

Udeleženci včerajšnje javne predstavitve mnenj o morebitni spremembi volilnega sistema v Sloveniji so se brez izjeme zavzeli za spremembo ali vsaj izboljšavo sistema. Pri tem pa so postregli z različnimi pogledi na vprašanje, katera rešitev bi bila najprimernejša. V razpravi v DZ je bilo slišati opozorilo, da imamo v Sloveniji še vedno volilni sistem, ki smo ga leta 1992 sprejeli v naglici s pojasnilom, da gre za začasni sistem in ga bomo kasneje spremenili.

Predlog novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi zakon usklajuje z novo ustavno ureditvijo zakonodajnega referenduma, po kateri referendum denimo ni več dopusten za nekatere posebej določene zakone. Predlog novele je ministrstvo za javno upravo v medresorsko usklajevanje in enomesečno javno razpravo posredovalo 9. januarja.

Združenje mestnih občin Slovenije ne pristaja na zniževanje povprečnine, razen v primeru ukrepov, ki bodo znatno znižali stroške delovanja občin, so sklenili na seji skupščine združenja. Kot nedopustno so označili ravnanje ministrstva za finance, ki je za januar in februar določilo nižje akontacije občinam. Od ministrstva pričakujejo dosledno spoštovanje predpisov in naj občinam zagotovi manjkajoča sredstva. V nasprotnem primeru bodo primorani zagotoviti vzpostavitev zakonitega stanja po sodni poti.

Socialni partnerji so včeraj na pogajanjih o socialnem sporazumu 2015-2016 v prisotnosti pristojnih ministrov obravnavali poglavji pravne države in zdravstva. Rešili so vsa pomembnejša vprašanja. Pogajanja želijo skleniti v petek, ko jih poleg nekaterih lažjih nalog čakata še najtežja izziva: uskladitev poglavij o financah in plačah.

Evropska komisija je objavila smernice za prožnejšo uporabo evropskih proračunskih pravil, opredeljenih v paktu o stabilnosti in rasti, ki naj bi spodbudile strukturne reforme in naložbe ter zagotovile do rasti prijaznejši fiskalni pristop območja evra. Ker komisija ne predlaga sprememb obstoječih pravil, ni potrebna nova zakonodaja in nove smernice začnejo veljati takoj, pojasnjujejo v Bruslju.

Evropski parlament je potrdil nova pravila za gensko spremenjene organizme (GSO), ki članicam EU omogočajo omejitev ali prepoved pridelave gensko obdelanih poljščin na svojem ozemlju, tudi če je ta dovoljena na evropski ravni. Prepoved je mogoča ne le iz zdravstvenih in okoljskih, temveč tudi iz socioekonomskih razlogov. Nova zakonodaja, ki jo je Evropska komisija predlagala leta 2010, bo po štirih letih težavnih pogajanj začela veljati spomladi letos.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
14.1.2015 Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta distribucijskega operaterja električne energije (RS 97-4085/2014) Začne veljati
14.1.2015 Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta sistemskega operaterja prenosa električne energije (RS 97-4084/2014) Začne veljati
14.1.2015 Pravilnik o določitvi cen orožnih listin (RS 2-18/2015) Začne veljati
14.1.2015 Pravilnik o določitvi cen orožnih listin (RS 65-2588/2013) Preneha veljati
14.1.2015 Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne sisteme za stisnjena plinasta goriva za vozila (RS 97-4074/2014) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 14.1.2015 - 14.1.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU           5 novosti
2. UPRAVNO PRAVO           1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO           1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV            
5. JAVNE FINANCE   1 novost        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost   1 novost 1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI            
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv v Novi Gorici
Sklep o določitvi članarine OOZ Ljubljana Vič za leto 2015
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Brkini I (2014–2023)
Odločba o ugotovitvi, da je prvi stavek drugega odstavka 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, v delu, ki se nanaša na javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja, v neskladju z Ustavo
Akt o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča VSRS sodba II Ips 75/2012 - dopuščena revizija - stvarna služnost - priposestvovanje stvarne služnosti - dobra vera - rok za priposestvovanje - vpis v zemljiško knjigo - izven...
VSRS sklep II Ips 213/2013 - dopuščena revizija - neupravičena pridobitev - pravila vračanja - uporaba tuje stvari v svojo korist - kategorizacija nepremičnine za javno dobro -...
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba I U 1080/2013 - DDV – odmera DDV – pravica do odbitka DDV – objektivne okoliščine – subjektivni element – obrazložitev subjektivnega elementa
UPRS sodba I U 1267/2013 - DDV – odmera DDV – pravica do odbitka DDV – objektivne okoliščine – subjektivni element – obrazložitev subjektivnega elementa
UPRS sodba I U 1291/2013 - okoljska dajatev – vračilo okoljske dajatve – onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Poslovodno računovodstvo Proces notranjega poročanja v zavarovalnici