19. marec 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Ustavno sodišče vrača pokojnine

Ustavno sodišče je odločilo, da se drugi, tretji in četrti odstavek 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) razveljavijo. Ti odstavki so po mnenju sodišča neskladni z ustavo v delih, ki so veljali do novele Zujfa in so se nanašali na upravičence do dela pokojnine, ki so vplačevali zavarovanje v drugih republikah nekdanje SFRJ.

Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu je ugodilo pritožbi Slovenije na sodbo v primeru varčevalcev nekdanje LB v primeru Ališić in drugi, poročata TV in Radio Slovenija, ki se sklicujeta na neuradne vire. Sodišče bo odločitev javno sporočilo danes. Sodišče je na prvi stopnji v sodbi 6. novembra lani državi naložilo, da mora sprejeti ukrepe za poplačilo deviznih vlog varčevalcem nekdanje Ljubljanske banke, Slovenija pa se je na razsodbo pritožila.

Generalni direktor direktorata za policijo in druge varnostne naloge na MNZ Miroslav Žaberl je predstavil novosti v policijski zakonodaji, ki prinašajo tudi spremembe v pritožbenih postopkih zoper policiste. Glavne spremembe so podaljšanje pritožbenega roka, večja vloga MNZ v postopku, negativna definicija pritožbe in obrnjeno dokazno breme.
Nova zakonodaja uvaja negativno definicijo pritožbe. S to naj bi preprečili pritožbe državljanov, ki so se na tak način želeli "izogniti plačilu globe ali morebitnemu kazenskemu postopku," še pojasnjuje Žaberl.

Vlada je zaradi različnih razlag določb glede pogojev za umeščanje nezahtevnih in enostavnih objektov v prostor pripravila predlog novele Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje. Vlada uredbo popravlja le nekaj tednov po njenem sprejetju ter po negativnih odzivih stroke in predstavnikov lokalnih skupnosti.

Britanske stranke so po večmesečnih pogajanjih dosegle dogovor o novem sistemu regulacije medijev, ki so bili zaradi številnih spornih praks v zadnjih letih tarča ostrih kritik. Britanski premier David Cameron je dejal, da bo nov sistem prinesel ostrejše sankcije za časnike v primeru slabih praks, vključno z globami do 1,2 milijona evrov. "Potrebujemo sistem strožje, neodvisne samoregulacije, ki bo v pomoč žrtvam," je pred poslanci poudaril premier.
Novi, neodvisni regulator medijev bo med drugim imel pristojnost preiskave pritožb in bo zagotavljal, da bodo opravičila dovolj očitna in hitra.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
19.3.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva (RS 23-850/2013) Začne veljati
19.3.2013 Pravilnik o spremembi Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (RS 23-851/2013) Začne veljati
19.3.2013 Pravilnik o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva (RS 101-4318/2008) Sprememba
19.3.2013 Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (RS 6-204/2010) Sprememba
19.3.2013 Ustanovitveni akt Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije (RS 55-2709/2009) Preneha veljati
19.3.2013 Ustanovitveni akt Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije (RS 23-859/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 19.3.2013 - 19.3.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 1 novost 3 novosti     9 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO         2 novosti  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO     1 novost   1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost          
5. JAVNE FINANCE   1 novost   1 novost 3 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti 5 novosti 1 novost   1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 2 novosti     6 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost   1 novost   5 novosti 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost 1 novost   4 novosti  
11. OBČINE 9 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju januar 2013–junij 2014 (DeUDIEU1314)
Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)
Pravilnik o pogojih za pridobitev potrdila o strokovni usposobljenosti za izdelovanje okoljskih poročil oziroma poročil o vplivih na okolje ter preizkusu strokovnega znanja
Uredba o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov
Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba I Ips 50014/2010-121 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka – pravice obrambe – izvajanje dokazov - kršitev kazenskega zakona – obstoj kaznivega dejanja - ...
Sodba G 34/2012 - nadzor Agencije za trg vrednostnih papirjev - odvisni borznoposredniški zastopnik – novi dokazni predlogi v postopku nadzora – ponovljeni postopek ...
Odločbe Višjih sodišč VSL sklep II Cp 1493/2012 - dedna izjava – izjava o odstopu dednega deleža – zmota – razveljavitev dedne izjave – navajanje novih dejstev in dokazov
VSL sodba II Cp 2298/2012 - vračilo posojila – potrdilo o vračilu posojila - oderuška pogodba – oderuške pogodbene obresti – ničnost – delna ničnost
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2A), skrajšani postopek, EPA 1067-VI
Poročilo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev - Dopolnjen predlog zakona (ZDKG-A), skrajšani postopek, EPA 992-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Slovenska ekonomska realnost