25. marec 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Kaznovanje javnih uslužbencev zaradi nedela

V Združenju stečajnih upnikov so pripravili osnutek zakona, ki bi uvedel kaznovanje javnih uslužbencev zaradi nedela. Predlog so poslali pravosodnemu ministrstvu in zdaj nestrpno čakajo zavrnilni odgovor. Sprašujejo se s čim ga bodo tokrat argumentirali in poskusili ohranjati obstoječi sistem nazadovanja in vsesplošnega razsula v Sloveniji.

Zakon bi omogočal kaznovanje funkcionarjev, javnih uslužbencev, oseb s posebnimi pooblastili in drugih državnih organov, ki bi opustili dolžno ravnanje, opravili delo nevestno, malomarno ali nestrokovno oz. če bi ravnali v nasprotju s predpisi. Nedelo bi ugotavljala posebna komisija, izrečena kazen pa bi se lahko gibala od izreka opomina, do omejitve pooblastil in premestitve na drugo delovno mesto pa vse do prepovedi opravljanja dela za čas od 6 mesecev do 10 let.

Davčna uprava RS sporoča novost, da od 22. 3. 2013 dalje spletna storitev eDavki omogoča zakonitemu zastopniku, da svojo pravico za notranje pooblaščanje z obrazcem EDP-PI - Vloga za notranje pooblaščanje podeli/prenese svojemu zaposlenemu, ki ima digitalno potrdilo (izdano na firmo). Na ta način lahko zaposleni sam naprej dodeli in odvzame notranja pooblastila oziroma spremeni obseg pooblastil. Omenjena novost bo zavezancem bistveno poenostavila in skrajšala postopek notranjega pooblaščanja.
Zakoniti zastopnik, ki ima digitalno potrdilo, na običajen način prek sistema eDavki notranje pooblasti svojega zaposlenega za vložitev obrazca EDP-PI.

DURS je neplačnike davkov pozvala, da najpozneje do danes poravnajo svoje davčne obveznosti. V skladu z Zakonom o davčnem postopku bo namreč 15. aprila prvič javno objavila seznam zavezancev, ki zamujajo s predložitvijo obračunov davčnega odtegljaja za izplačilo januarske plače, ter davčnih dolžnikov z več kot 5000 evri dolga, starejšega od 90 dni. Seznam bo vseboval ime, sedež in poslovni naslov podjetja, davčno številko zavezanca ter osebno ime in datum rojstva lastnika pravne osebe. Pri fizičnih osebah pa bodo javno objavljeni osebno ime oziroma podjetje in datum rojstva.

Zveza potrošnikov Slovenije(ZPS) podpira sprejem Zakona o davku na sladkor in sladila v brezalkoholnih pijačah, saj številne raziskave, ki potekajo v državah, ki tovrstne obdavčitve že imajo, kažejo, da sistem deluje in ljudje kupujejo manj takih izdelkov.
Na ZPS še predlagajo, da se polovico sredstev, zbranih iz predlagane višje obdavčitve nameni za akcije osveščanja, spodbujanja in subvencioniranja zdravega načina življenja (politike javnega zdravja).(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
23.3.2013 Odredba o spremembi in dopolnitvi izobraževalnega programa Umetniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre (glasbena smer: modul A – glasbeni stavek, modul B – petje-instrument- likovna smer) (RS 25-890/2013) Začne veljati
23.3.2013 Odredba o spremembi izobraževalnega programa umetniška gimnazija (RS 25-889/2013) Začne veljati
23.3.2013 Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) (RS 40-1700/2012) Sprememba
22.3.2013 Odločba o razveljavitvi drugega, tretjega in četrtega odstavka 143. člena Zakona za uravnoteženje financ in o ugotovitvi, da so bili drugi, tretji in četrti odstavek 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ v delih, ki so se nanašali na upravičence do dela pokojnine za upoštevanje obdobij pokojninske dobe do 31. 3. 1992 pri nosilcih zavarovanja v drugih republikah nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije, v neskladju z Ustavo (RS 25-892/2013) Začne veljati
22.3.2013 Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v februarju 2013 (RS 25-891/2013) Začne veljati
22.3.2013 Sklep o imenovanju ministrov (RS 25-883/2013) Začne veljati
22.3.2013 Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanke ali poslanca (RS 25-884/2013) Začne veljati
22.3.2013 Sklep o prenehanju mandata poslanca Državnega zbora (RS 25-885/2013) Začne veljati
22.3.2013 Sklep o prenehanju mandata poslanca Državnega zbora (RS 25-886/2013) Začne veljati
22.3.2013 Sklep o prenehanju opravljanja funkcije na podlagi 14. člena Zakona o poslancih (RS 25-887/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 25.3.2013 - 25.3.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 5 novosti 2 novosti 1 novost     2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO           1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti        
5. JAVNE FINANCE 1 novost 9 novosti        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti 3 novosti   1 novost    
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti          
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 3 novosti         2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 54 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v februarju 2013
Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba I Ips 46289/2010-62 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - protispisnost – razlogi o odločilnih dejstvih - pravice obrambe – zavrnitev dokaznega predlog...
Sodba I Ips 4574/2012-26 - obtožni predlog – sestavine – opis dejanja v obtožnem predlogu - kršitev kazenskega zakona – goljufija – zakonski znaki kaznivega dejanja
Odločbe Upravnega sodišča sodba IV U 54/2011 - ukrep tržnega inšpektorja – ukrep kontrole cen – prevzem azbestnocementnih gradbenih odpadkov – cena za prevzem odpadkov
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba II Kp 53934/2010 - kaznivo dejanje povzročitve smrti iz malomarnosti – vzročna zveza – dolžnostno ravnanje zdravnika – dobra klinična praksa – načela porodniške strok...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o ratifikaciji Manilskih sprememb, 2010, priloge k Mednarodni konvenciji o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov (STCW), 1978 (MKSULSP10) (MKSULSP10), ratifikacija, EPA 1011-VI
Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o posojilu Helenski republiki (ZPHelR-B), EPA 933-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Nagradno varčevanje v bankah
Pojasnila DURS Organizacija nagradne igre