30. april 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Kdo bo plačal duhovnika v bolnišnici?

Na ministrstvu za kulturo so pripravili osnutek predloga novele zakona o verski svobodi, s katero urejajo določbe zakona, ki jih je ustavno sodišče razveljavilo. Za registracijo verske skupnosti bi bilo tako namesto 100 potrebno 20 članov skupnosti, namesto zaposlovanja duhovnikov v bolnišnicah pa je predvideno plačilo po pogodbi civilnega prava.

Ustavno sodišče je na podlagi zahteve vrhovnega sodišča ugotovilo, da je določilo novele zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, ki določa podlago za preiskavo poslovnih prostorov in pregled poslovne dokumentacije, v neskladju z ustavo. Državni zbor mora protiustavnost odpraviti v roku enega leta. Ustavni sodniki si pri odločitvi glede omenjenega določila sicer niso bili povsem enotni. Eden od ustavnih sodnikov je k odločitvi podal delno odklonilno ločeno mnenje, drugi pa pritrdilno ločeno mnenje.

Uredba o dopolnitvi uredbe o območjih Nature 2000 se v delu, ki določa obveznost presoje sprejemljivosti posegov v naravo na območjih, ki po mnenju Evropske komisije izpolnjujejo pogoje za posebna območja varstva, pa niso bila določena kot območja Natura 2000, razveljavi, je odločilo ustavno sodišče in tako pritrdilo občinama Sežana in Divača. Razveljavitev začne učinkovati v enem letu po objavi odločbe ustavnega sodišča v uradnem listu.

Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo in ljubljanska fakulteta za upravo sta se s projektom Upravna svetovalnica uvrstila med šest finalistov za nagrado inovativnost v javnem sektorju, ki jo podeljuje Evropska komisija, so sporočili iz notranjega ministrstva. Vrednost nagrade je 100.000 evrov.

EU bo omejila uporabo treh pesticidov, ki škodijo čebelam. Članice unije sicer danes niti v drugem poskusu niso uspele doseči potrebne večine za ali proti prepovedi, zato se je zadeva vrnila v roke Evropske komisije. Ta je napovedala dveletno omejeno prepoved uporabe treh pesticidov, ki bo začela veljati decembra. Predlog Evropske komisije predvideva dveletno prepoved uporabe treh pesticidov iz skupine neonikotinoidov - klotianidina, imidakloprida in tiametoksamana - na žitih, ki privabijo čebele, in prepoved prodaje semen, obdelanih s temi kemikalijami. Prepoved velja za štiri vrste žit - koruzo, oljno repico, sončnice in bombaž.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
2.5.2013 Sklep o podrobnejši vsebini in načinu vodenja evidence imetnikov investicijskih kuponov (RS 42-1815/2008) Se preneha uporabljati
2.5.2013 Sklep o podrobnejših pravilih za izračun kapitalske ustreznosti družbe za upravljanje, rokih, načinu in podrobnejši vsebini poročanja družbe za upravljanje Agenciji za trg vrednostnih papirjev o kapitalski ustreznosti ter podrobnejših pravilih o obvladovanju tveganj družbe za upravljanje (RS 126-5299/2004) Se preneha uporabljati
2.5.2013 Sklep o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu (RS 101-4282/2008) Se preneha uporabljati
2.5.2013 Sklep o poročanju o obvladovanju tveganj v zvezi z naložbami investicijskega sklada (RS 133-5728/2003) Se preneha uporabljati
2.5.2013 Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila investicijskega sklada (RS 55-2722/2009) Se preneha uporabljati
2.5.2013 Tarifa o taksah in nadomestilih (RS 54-2278/2008) Sprememba
2.5.2013 Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1) (RS 110-5395/2002) Sprememba
1.5.2013 Uredba o oblikovanju cen učbenikov (RS 30-1342/2012) Preneha veljati
1.5.2013 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) (RS 106-4965/1999) Sprememba
1.5.2013 Zakon o zaščiti živali (ZZZiv) (RS 98-4617/1999) Sprememba
30.4.2013 Pravilnik o načinih usmrtitve poskusnih živali (RS 140-6112/2006) Preneha veljati
30.4.2013 Pravilnik o pogojih za izvajanje poskusov na živalih (RS 37-1429/2013) Začne veljati
30.4.2013 Pravilnik o pogojih za izvajanje poskusov na živalih (RS 88-3848/2006) Preneha veljati
30.4.2013 Sklep o potrditvi Kulturnega, znanstvenega in študijskega programa izmenjave med Vlado Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran v letih 2011–2014 (1390–1393 A.H.) (RS (mednarodne) 8-38/2013) Začne veljati
30.4.2013 Sklep o potrditvi Programa sodelovanja v kulturi, umetnosti, izobraževanju, znanosti, športu in medijih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije za obdobje 2010–2014 (RS (mednarodne) 8-39/2013) Začne veljati
30.4.2013 Splošni akt o načinu izračuna višine plačil za uporabo elementov oštevilčenja (RS 31-1222/2013) Začne veljati
30.4.2013 Uredba o državnem prostorskem načrtu za vodnogospodarsko ureditev Dravinje od Stogovcev do Koritnega (RS 31-1219/2013) Začne veljati
29.4.2013 Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe (RS 37-1430/2013) Začne veljati
29.4.2013 Poročilo o gibanju plač za februar 2013 (RS 37-1431/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 30.4.2013 - 30.4.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   4 novosti     1 novost 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO       1 novost   1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost       1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   3 novosti       2 novosti
5. JAVNE FINANCE   1 novost        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti 9 novosti     2 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti       2 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost 1 novost 1 novost     1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   2 novosti        
10. MEDNARODNI ODNOSI 4 novosti 2 novosti       1 novost
11. OBČINE 25 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Obrtni zakon (ObrZ)
Poročilo o gibanju plač za februar 2013
Pravilnik o delovanju oseb, ki opravljajo vročanje v kazenskem in pravdnem postopku
Pravilnik o spremljanju poslovanja socialnih podjetij
Pravilnik o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom
Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov
Uredba o organih v sestavi ministrstev
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba III Ips 82/2010 - vrnitev embalaže - sprememba sodbe sodišča prve stopnje - ugotovitev nezatrjevanih dejstev pred sodiščem druge stopnje – spremenjena dokazna ocena ...
Sodba G 37/2012 - Agencija za trg vrednostnih papirjev - pravica do pridobivanja informacij in pregledov dokumentov – varovanje zaupnih informacij – upravičenci – po...
Odločbe Evropskega sodišča Sodba Sodišča (peti senat) z dne 21. marca 2013. Salzburger Flughafen GmbH proti Umweltsenat. Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Verwaltungsgerichtshof - Avstrija. Presoja vplivov nekaterih projektov na okolje - Direktiva 85/337/EGS - Člena 2(1) in 4(2) - Projekti iz Priloge II - Dela razširitve infrastrukture letališča - Preizkus na podlagi pragov ali meril - Člen 4(3) - Izbirna merila - Priloga III, točka 2(g) - Gosto naseljena območja. Zadeva C-244/12.
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-J), skrajšani postopek, EPA 1151-VI
Predlog zakona o odpravi posledic razveljavitve drugega, tretjega in četrtega odstavka 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZOPRZUJF), nujni postopek, EPA 1154-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Ali se pavšalna obdavčitev izplača?