19. januar 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Marko Voljč bi še drugič poskusil

Predsednik republike Danilo Türk je predstavnikom parlamentarnih strank včeraj predstavil možnost, da bi za mandatarskega kandidata imenoval finančnika Marka Voljča. Kot je Türk povedal na novinarski konferenci, je Voljč že izrazil pripravljenost za kandidaturo, če se bo med strankami izoblikoval konsenz.

Dvainšestdesetletni bankir Marko Voljč je magister ekonomije. Poklicno pot je začel v 70. letih prejšnjega stoletja. Februarja 1992 je kandidiral za mandatarja, a ni bi izvoljen. Kljub neuspehu na političnem parketu je Voljč ostal v Sloveniji in jeseni 1992 postal prvi mož NLB. Največjo slovensko banko je zapustil januarja 2004 in prevzel mesto generalnega direktorja za Srednjo Evropo v belgijski finančni skupini KBC.

Med pravniki se porajajo dvomi glede dogovora političnega vrha o podpori začetku postopka za spremembo ustave, s katero bi vanjo zapisali zlato pravilo omejitve zadolževanja. Nekdanji ustavni sodnik Ciril Ribičič meni, da je poteza nedomišljena, nekdanji ustavni sodnik Janez Čebulj pa vidi še precej ovir na poti h končnemu dogovoru. Ribičič namreč opozarja, da sama omejitev zadolževanja še ne izključuje možnosti referendumov o zakonih, katerih zavrnitev bi lahko pripeljala do njene kršitve.
Po njegovem mnenju bi bilo potrebno tudi izrecno določilo, da so referendumi v takih primerih prepovedani, ali pa tudi v splošnem ustavno omejiti pravico do referenduma, saj drugače ustavno sodišče referendumskega odločanja ne bi onemogočalo.

V preteklih dveh letih, odkar je bilo v lekarnah ponovno organizirano zbiranje odpadnih zdravil, so po državi zbrali okoli 71 ton odpadnih zdravil, je na novinarski konferenci lekarniške zbornice povedal vršilec dolžnosti predsednika zbornice Aleš Mlinarič. Stroški uničevanja zdravil znašajo okoli šest milijonov evrov, stroški hospitalizacije uporabnikov zaradi nepravilne uporabe okoli 28 milijonov evrov. Kot je povedal Mlinarič, so v začetku letu 2010 v lekarnah namestili zabojnike za zbiranje odpadnih zdravil. Kot so popoldne naknadno sporočili iz Lekarniške zbornice Slovenije, tako zdravila niso bila zbrana le v lekarnah, ampak tudi na vseh drugih zbirnih mestih, kjer skladno z Uredbo o ravnanju z odpadnimi zdravili zbirajo odpadna zdravila.

Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije (Japti) je zaradi neupoštevanja pogodbenih obveznosti ter nepravilnega upravljanja projekta in izvajanja investicije odstopila od pogodbe s podjetjem Carbon, ki je za investicije prejelo 1,09 milijona evrov spodbud. Japti od Carbona sedaj zahteva povrnitev dodeljenih sredstev skupaj z obrestmi. Skupna vrednost obeh projektov je znašala 9,7 milijona evrov, predvidenih je bilo 77 novih delovnih mest, skupna vrednost dodeljenih spodbud za oba projekta pa je znašala 11,2 odstoka investicije, to je 1,09 milijona evrov.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 19.1.2012 - 19.1.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost 1 novost   3 novosti 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         3 novosti 2 novosti
5. JAVNE FINANCE   6 novosti     1 novost 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   5 novosti   1 novost 11 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         4 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         3 novosti  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Jesenice
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sevnica
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za nepremične rezervoarje
Pravilnik o načinu dostopa prosilcev za mednarodno zaščito do svetovalcev za begunce ter nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce
Seznam homeopatskih zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je bilo od 1. januarja 2011 do 31. avgusta 2011 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet
Študentska ustava (ŠU-1)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba I Ips 297/2010 - bistvene kršitve določb kazenskega postopka – razlogi o odločilnih dejstvih - kazniva dejanja zoper čast in dobro ime - ...
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba II Cp 986/2011 - objektivna odgovornost delodajalca – krivdna odgovornost delodajalca – nevarna dejavnost – delo na višini – delo na naslons...
VSL sodba in sklep I Cp 961/2011 - depozit v podružnicah Ljubljanske banke v republikah nekdanje Jugoslavije – status filiale Zagreb – odgovornost osn...
VSL sodba I Cp 4298/2010 - male avtorske pravice – nadomestilo za uporabo malih avtorskih pravic - tarifa – uporaba pravilnika
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o razvojnem načrtovanju (ZRazNačrt), nujni postopek, EPA 52-VI
Predlog zakona o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-1), nujni postopek, EPA 54-VI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-G),nujni postopek, EPA 56-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Izvajanje 59. člena Zakona o davčnem postopku – obveznost plačnika davka
Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva, ki jih podjetnik ne izkazuje v poslovnih knjigah