Dnevne zakonodajne novosti / 1. februar 2019
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 9 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 107/2022 z dne 9.8.2022
TEMA DNEVA
Potrjen zakon o koncesijah
Tema dneva

DZ je z 49 glasovi za in 35 proti sprejel zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah. Ta v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo, kar bi Slovenija že morala storiti. Zaradi nepravočasne implementacije direktive, ki velja že od leta 2014, državi za vsak dan neprenosa grozi 8992 evrov kazni. Predlog zakona za koncesije, ki se bodo podeljevale skladno s tem zakonom, določa predvsem, kako se te podeljujejo, ne določa pa, na katerih področjih se koncesije podeljujejo in ne zavezuje koncedentov, da morajo koncesije podeliti.

Spremenjen zakon o zavarovalništvu
DZ je s 43 glasovi za in 11 proti podprl tudi novelo zakona o zavarovalništvu, katere cilj je zagotavljanje varstva zavarovalcev in potrošnikov, ne glede na distribucijske kanale. Novela v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo o distribuciji zavarovalnih produktov, ki se je v EU začela uporabljati oktobra. Novela zakona natančno določa standarde, ki jih morajo distributerji upoštevati pri svojem delovanju s ciljem, da delujejo v skladu z najboljšimi interesi zavarovancev. Novela tako prinaša višjo raven zaščite imetnikov zavarovalnih polic, še kakovostnejše informacije za stranke in boljša pravila poslovanja.

Novela zakona o reševanju bank
Z 51 glasovi za in le enim proti je DZ podprl novelo zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank, s katero se v slovenski pravni red prenaša spremembe evropske direktive o razvrstitvi nezavarovanih dolžniških instrumentov v primeru insolventnosti. S poenotenjem pravil bo v vseh evropskih državah zagotovljena enaka presoja položaja upnikov banke. Slednje je pomembno, ker se sredstva upnikov po novih pravilih za reševanje bank lahko uporabijo za kritje izgub banke, vendar le v takšnem obsegu, da bo pri tem upoštevano načelo, da noben upnik zaradi tega ne sme biti na slabšem, kot bi bil v primeru, če bi šla banka v stečaj.

Pogoji za vstop tujih raziskovalcev in študentov
Poslanci so soglasno s 74 glasovi potrdili še novelo zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja in študija. Novela določa načela in cilje ter ureja način izvajanja politike raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki se financira iz državnega proračuna in drugih virov ter je usmerjena k doseganju ciljev družbenega in gospodarskega razvoja Slovenije. Opredelitev raziskovalca iz tretje države sicer vsebuje tudi veljavni zakon o tujcih, ki ga bo prav tako potrebno uskladiti z evropsko direktivo.

Novela ZKP prihaja v državni zbor
Vlada je medtem sprejela besedilo predloga novele ZKP in ga poslala v sprejem DZ. Novela celovito ureja položaj žrtev kaznivih dejanj, s poudarkom na njihovi dobrobiti in procesnih pravicah, pri čemer predvsem povzema evropsko direktivo. Predlog ureja tudi hrambo gradiv iz prikritih preiskovalnih ukrepov, da ne bi prihajajo do prehitrega uničenja. Sistematično ureja zaseg predmetov, spisov in elektronskih naprav odvetnikov in drugih oseb, če gre za privilegirano komunikacijo, določa tudi varovanje novinarjevega vira. Vlada je z novelo posegla tudi v zlorabe opravičil za udeležbo na sodiščih. V predlogu pa je ostala sporna določba o možnosti uporabe t. i. IMSI lovilcev.

Zavrnitev referenduma o migracijah
S 25 glasovi za in 54 glasovi proti pa je DZ zavrnil predlog za razpis posvetovalnega referenduma o migracijah, ki sta ga v DZ vložili SDS in SNS. Gre za referendum o globalnem dogovoru ZN o migracijah, ki ga tako ne bo. DZ je prav tako zavrnil predlog priporočila, s katerim bi DZ vladi predlagal, naj se aktivno sooči z domačimi in globalnimi trendi, ki predstavljajo varnostno tveganje za državo. Med slednjimi priporočilo navaja povečanje nezakonitih migracij, terorizem in kibernetske napade. Vlada je priporočilu nasprotovala, ker po besedah notranjega ministra Boštjana Poklukarja meni, da komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb ni pristojna za tovrstna priporočila.

Vlada o gospodarskih temah
Vlada je na seji med drugim sprejela uredbo o merilih za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi ter ustanovila delovno skupino, ki bo pripravila ukrepe za boj proti prekarnosti. Imenovala je tudi tri nove nadzornike Kapitalske družbe. Podprla je predloga evropskih direktiv glede zahtev za ponudnike plačilnih storitev in v zvezi s prodajo blaga na daljavo in nekaterimi domačimi dobavami blaga ter predlog uredbe za krepitev upravnega sodelovanja za boj proti goljufijam na področju DDV. Ustanovila je tudi delovno skupino, ki bo pripravila predloge sprememb zakonodaje, s katerimi bi se zmanjšali stroški občin.(TFL)