1. julij 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Mežnarjeva in Šorli kandidata za ustavna sodnika

Predsednik republike Borut Pahor je predsedniku državnega zbora Milanu Brglezu posredoval predlog za imenovanje Špelce Mežnar in Marka Šorlija za ustavna sodnika. Pahor iz pogovorov z vodji poslanskih skupin ocenjuje, da kandidata uživata široko podporo poslancev. Javna predstavitev kandidatov bo predvidoma prihodnjo sredo, 6. julija. Parlamentarna mandatno-volilna komisija naj bi kandidata obravnavala na seji prihodnji četrtek, poslanci bi tako o njunem imenovanju odločali že na julijski redni seji, ki se začne 11. julija.

Ministrstvo za pravosodje je v okviru paketa za letos napovedanih zakonskih sprememb za krepitev odgovornosti in učinkovitosti pravosodja pripravilo pet zakonskih predlogov - zakon o Sodnem svetu, zakon o kolektivnih tožbah, zakon o državnem odvetništvu ter spremembe sodnega reda in zakona o pravdnem postopku. Predstaviti jih namerava na novinarski konferenci prihodnji teden.

Ustavno sodišče je odločilo, da je bil prvi odstavek 16.b člena leta 2007 sprejetega zakona o mednarodni zaščiti v neskladju z ustavo. Zakon namreč med osebami, ki jih je mogoče šteti kot družinske člane prosilca za mednarodno zaščito, ni navajal istospolnih partnerjev. Omenjeni odstavek sicer ne velja več, saj so ga že ustrezno spremenili decembra 2013, marca letos pa je DZ sprejel tudi nov zakon, ki to problematiko prav tako ureja tako, kot je zdaj kot ustrezno navedlo ustavno sodišče.

Odbor za pravosodje je podprl predlog sprememb zakona o dedovanju, ki tako z dopolnili odhaja v obravnavo na plenarno zasedanje. Novela v slovenski pravni red uvaja evropsko potrdilo o dedovanju. Vendar se je razprava vrtela predvsem okrog omejitve dedovanja premoženja po upravičencu do socialnovarstvenih prejemkov. Te določbe se zdaj prenaša v sfero socialne politike, hkrati pa se uvaja možnost, da bi se občina ali država lahko sami odločali, ali bosta zahtevali povračilo prispevkov.

Odbor za gospodarstvo je na maratonski nočni nujni seji podprl predlog zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic. Gospodarsko ministrstvo je pripravilo predlog zakona, ki bo ločeno uredil kolektivno upravljanje od drugih vsebin avtorskega prava. Oboje zdaj ureja zakon o avtorski in sorodnih pravicah iz leta 1995. Predlog zakona so na odboru dopolnili s številnimi amandmaji.

Vlada je določila besedilo predloga zakona o potrošniških kreditih, ki med drugim prinaša nove zahteve glede informiranja potrošnikov, uvaja pa tudi minimalne zahteve poklicne usposobljenosti tistih, ki odobravajo hipotekarne kredite. Sprejela je tudi predlog novega zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Med novostmi sta uvedba registra dejanskih lastnikov podjetij in podelitev inšpekcijskih pooblastil uradu za preprečevanje denarja.

Arbitražno sodišče za določitev meje med Slovenijo in Hrvaško je sporočilo, da bo nadaljevalo z delom. Sklenilo je, da je Slovenija kršila arbitražni sporazum, vendar pa te kršitve niso tako hude, da bi Hrvaška lahko izstopila iz sporazuma in da sodišče ne bi moglo neodvisno in nepristransko sprejeti končne razsodbe. Hrvaška vztraja pri izstopu iz postopka.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
2.7.2016 Pravilnik o minimalnih pogojih za zaščito posameznih nelovnih površin pred škodo od divjadi (RS 42-1846/2016) Začne veljati
2.7.2016 Pravilnik o minimalnih pogojih za zaščito posameznih nelovnih površin pred škodo od divjadi (RS 3-108/2013) Preneha veljati
2.7.2016 Pravilnik o nalogah transplantacijskih koordinatorjev (RS 42-1845/2016) Začne veljati
2.7.2016 Pravilnik o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo (RS 116-5808/2007) Sprememba
2.7.2016 Pravilnik o registraciji vojaških zrakoplovov (RS 51-3061/1996) Preneha veljati
2.7.2016 Pravilnik o registraciji, označevanju, plovnosti ter listinah in knjigah vojaških zrakoplovov (RS 42-1844/2016) Začne veljati
2.7.2016 Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej (RS 42-1884/2016) Začne veljati
2.7.2016 Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej (RS 110-4839/2003) Sprememba
1.7.2016 Akt o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja (RS 10-353/2015) Se preneha uporabljati
1.7.2016 Kolektivna pogodba dejavnosti bančništva Slovenije (RS 5-153/2011) Sprememba
1.7.2016 Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi (RS 46-2001/2016) Začne veljati
1.7.2016 Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (RS 141-6170/2006) Sprememba
1.7.2016 Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati fizična oseba za uveljavljanje prednostne pravice pri podelitvi koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (RS 2-87/2010) Preneha veljati
1.7.2016 Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o trženju semena žit (RS 43-1885/2016) Začne veljati
1.7.2016 Pravilnik o spremembi Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov (RS 18-598/2016) Začne veljati
1.7.2016 Pravilnik o trženju semena žit (RS 8-210/2005) Sprememba
1.7.2016 Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov (RS 35-1312/2013) Sprememba
1.7.2016 Sklep o določitvi višine stroška dnevne oskrbe za prosilca za mednarodno zaščito (RS 46-2000/2016) Začne veljati
1.7.2016 Sklep o določitvi višine stroška dnevne oskrbe za prosilca za mednarodno zaščito (RS 22-894/2015) Preneha veljati
1.7.2016 Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe dejavnosti bančništva Slovenije (RS 95-3966/2014) Sprememba
1.7.2016 Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi dejavnosti bančništva Slovenije za obdobje od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2017 (RS 46-2004/2016) Začne veljati
1.7.2016 Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (RS 46-2031/2016) Začne veljati
1.7.2016 Uredba o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (RS 98-5089/2010) Preneha veljati
1.7.2016 Uredba o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe obratovanja javnega letališča Portorož (RS 28-1370/2011) Preneha veljati
1.7.2016 Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (RS 47-1853/2013) Se preneha uporabljati
1.7.2016 Uredba o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo (RS 46-2030/2016) Začne veljati
1.7.2016 Uredba o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo (RS 62-2617/2015) Preneha veljati
1.7.2016 Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (RS 1-7/2016) Preneha veljati
1.7.2016 Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS) (RS 9-340/2016) Sprememba
1.7.2016 Zakon o gozdovih (ZG) (RS 30-1299/1993) Sprememba
1.7.2016 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) (RS 96-3772/2015) Sprememba
1.7.2016 Zakon o letalstvu (ZLet) (RS 18-1062/2001) Sprememba
1.7.2016 Zakon o odvetništvu (ZOdv) (RS 18-817/1993) Sprememba
1.7.2016 Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (ZSKZ) (RS 10-432/1993) Sprememba
1.7.2016 Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu (ZSOS) (RS 7-294/1993) Sprememba
1.7.2016 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (RS 20-820/2011) Sprememba
1.7.2016 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617-A) (RS 46-1995/2016) Začne veljati
1.7.2016 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (ZOdv-E) (RS 46-1997/2016) Začne veljati
1.7.2016 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2A) (RS 57-2406/2012) Sprememba
1.7.2016 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2B) (RS 46-1996/2016) Začne veljati
1.7.2016 Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o letalstvu (ZLet-D) (RS 46-1998/2016) Začne veljati
30.6.2016 Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (RS 46-1766/2013) Sprememba
30.6.2016 Poročilo o gibanju plač za april 2016 (RS 46-2003/2016) Začne veljati
30.6.2016 Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 6. 2016 (RS 46-2002/2016) Začne veljati
30.6.2016 Pravilnik o prijavi overiteljev in vodenju registra overiteljev v Republiki Sloveniji (RS 99-4859/2001) Preneha veljati
30.6.2016 Pristop k Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, kot kolektivni pogodbi z razširjeno veljavnostjo (RS 46-2005/2016) Začne veljati
30.6.2016 Sklep o soglasju za odprtje Generalnega konzulata Madžarske v Republiki Sloveniji s sedežem v Lendavi (RS 46-2032/2016) Začne veljati
30.6.2016 Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje (RS 77-3563/2000) Preneha veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 1.7.2016 - 1.7.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 6 novosti   1 novost   12 novosti 5 novosti
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         3 novosti 2 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4 novosti 11 novosti 2 novosti   6 novosti 2 novosti
5. JAVNE FINANCE 2 novosti 6 novosti 2 novosti   8 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 9 novosti 1 novost 3 novosti 11 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 1 novost 1 novost 5 novosti 14 novosti 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 3 novosti       4 novosti 3 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM       1 novost 1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI         2 novosti 1 novost
11. OBČINE 24 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex