1. februar 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Mikrokrediti iz podjetniškega sklada

Slovenski podjetniški sklad je objavil prvi letošnji razpis za mikrokredite v skupni višini pet milijonov evrov. Posojila so namenjena mikro in malim podjetjem, ki bodo tako lahko na enostaven način prišla do zelo ugodnih finančnih sredstev za nemoteno poslovanje in krepitev podjetniške aktivnosti, so sporočili iz sklada. Sklad bo v naslednjih tednih objavil tudi vse ostale načrtovane razpise za mikro, mala in srednje velika podjetja – skupno skoraj 132 mio EUR ugodnih finančnih spodbud. Večina bo namenjenih garancijam za zavarovanje bančnih kreditov z znižanimi stroški (npr. obrestna mera), nekaj finančnih sredstev pa bo namenjenim posebnim ciljnim skupinam podjetij, predvsem v zgodnih fazah razvoja.

DZ bo jutri opravil še sklepno dejanje januarske seje - glasovanje o odmevnem predlogu zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti države. Za ta teden so za zdaj sklicali tudi 14 sej delovnih teles. Preiskovalna komisija za Teš 6 bo nadaljevala zaslišanje prič. Odbor za zdravstvo pa se bo seznanil z analizo zdravstvenega sistema.

Ministrstvo za finance je na svojih spletnih straneh objavilo predlog zakona o javnih financah in predlog zakona o računovodstvu. Z njima se bo nadomestilo istoimenska veljavna zakona, ki sta bila oba sprejeta že pred več kot 16 leti, v javni obravnavi pa bosta do 29. februarja.

Vlada je v petek na dopisni seji sprejela odlok o programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe v letu 2016. Prednostno bodo financirali ukrepe na območjih s prekomerno obremenitvijo zraka z delci PM10, za katere je vlada sprejela Odloke o načrtih za izboljšanje kakovosti zraka.

SDH je v imenu države, ki je od sanacijske injekcije jeseni 2013 edina lastnica NLB, 10. februarja sklical skupščino. Na njej bo imenoval nove nadzornike in s tem po vse glasnejših govoricah v javnosti v svetu razporedil moči, ta pa naj bi nato zamenjal (vsaj) predsednika uprave banke Janka Medjo.

V Sloveniji je vse več govora o zadružništvu in delavskih odkupih, a do njih pride le redko, med drugim zato, ker delavci nimajo ne finančne ne strokovne pomoči za njihovo izvedbo. Zato so v SD v koalicijsko usklajevanje poslali predlog zakona o delavskih odkupih, s katerim želijo zagotoviti pogoje za uspešno izvajanje delavskih odkupov.

Javna agencija Spirit Slovenija pripravlja brezplačne individualne pogovore s predstavniki slovenskih poslovnih klubov v tujini. Podjetja bodo lahko dobila nasvete o načinih vstopa, poslovanju, poslovnih priložnostih in ostale informacije, ki jih potrebujejo za uspešen preboj na določeni tuji trg, pravijo v agenciji.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
1.2.2016 Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti žičniških naprav za prevoz oseb za nameravano uporabo (RS 63-2562/2012) Sprememba
1.2.2016 Odredba o spremembah Odredbe o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti žičniških naprav za prevoz oseb za nameravano uporabo (RS 106-4330/2015) Se začne uporabljati
1.2.2016 Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnem gospodarskem zavodu Protokolarne storitve Republike Slovenije (RS 4-161/2016) Se začne uporabljati
1.2.2016 Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (RS 14-486/2009) Sprememba
1.2.2016 Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (RS 6-260/2016) Začne veljati
1.2.2016 Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP) (RS 23-1034/1999) Se preneha uporabljati
1.2.2016 Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) (RS 75-2925/2015) Sprememba
30.1.2016 Sklep o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije (RS 92-4912/2010) Sprememba
30.1.2016 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije (RS 6-262/2016) Začne veljati
30.1.2016 Sklep o ustanovitvi Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (RS 6-261/2016) Začne veljati
30.1.2016 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (RS 6-257/2016) Začne veljati
30.1.2016 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (RS 13-492/2015) Sprememba
29.1.2016 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2015 (RS 6-217/2016) Začne veljati
29.1.2016 Popravek Uradnega prečiščenega besedila Kazenskega zakonika (KZ-1-UPB2p) (RS 6-263/2016) Začne veljati
29.1.2016 Shema za določanje odškodnine za posamezne vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu (RS 6-216/2016) Začne veljati
29.1.2016 Sklep o imenovanju viceguvernerja, člana Sveta Banke Slovenije (RS 6-212/2016) Začne veljati
29.1.2016 Sklep o imenovanju viceguvernerja, člana Sveta Banke Slovenije (RS 6-213/2016) Začne veljati
29.1.2016 Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo (RS 6-211/2016) Začne veljati
29.1.2016 Sklep o razrešitvi namestnika varuhinje človekovih pravic (RS 6-210/2016) Začne veljati
29.1.2016 Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata članici Programskega sveta RTV Slovenija – imenovani na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (RS 6-214/2016) Začne veljati
29.1.2016 Znesek minimalne plače (RS 6-215/2016) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 1.2.2016 - 1.2.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 3 novosti 3 novosti 3 novosti     4 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost          
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4 novosti 3 novosti     1 novost 1 novost
5. JAVNE FINANCE   3 novosti       1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti 8 novosti 2 novosti     1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6 novosti 3 novosti   1 novost 1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 3 novosti 1 novost        
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost        
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost        
11. OBČINE 40 novosti