13. marec 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Milijarde za zaposlovanje mladih

Španska vlada je napovedala urgentne ukrepe za pomoč mladim brezposelnim. Kot je pojasnil španski premier Mariano Rajoy, bodo za spodbujanje zaposlovanja mladih in odločanje mladih za samostojno poslovno pot namenili 3,5 milijarde evrov.

Potem ko je v Španiji leta 2008 prišlo do poka nepremičninskega balona, je stopnja brezposelnosti v državi do danes dosegla 26 odstotkov, med mladimi pod 25. letom pa je brezposelnost trenutno kar 55-odstotna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Evropska komisija je predlagala pravila za uporabo šest milijard evrov, ki bodo v evropskem proračunu za obdobje 2014-2020 na voljo za boj proti brezposelnosti mladih. Šest milijard evrov bo na voljo predvsem regijam, ki beležijo več kot 25-odstotno brezposelnost mladih, kar pomeni, da bo verjetno do njih upravičena tudi revnejša od obeh slovenskih regij, Vzhodna Slovenija.

Projekt Banke Slovenije, ZBS in GZS, katerim (prezadolženim) podjetjem bi bilo treba pomagati k novemu zagonu, dobiva končne obrise. Banka Slovenije je opravila pogovore s 30 podjetji in bankami upnicami, z izsledki in predlogi ukrepov pa bo v kratkem seznanila vlado. Na podlagi študije 257 podjetij so med drugim opravili 30 pogovorov. "Naredili smo zavezujoče dogovore z bankami, če so te pozitivno ocenile perspektivnost posameznega podjetja," je za Delo povedal namestnik guvernerja Banke Slovenije in vodja tega projekta v centralni banki Janez Fabijan.

Predlog novega zakona o lekarniški dejavnosti, ki je v javni obravnavi do 8. aprila, predstavlja pomemben korak v smeri sistemskega povečevanja skrbi za bolnika in varno ter racionalno uporabo kakovostnih zdravil, so prepričani na ljubljanski fakulteti za farmacijo.
V Lekarniški zbornici Slovenije pa so prepričani, da predlog novega zakona v ničemer ne omogoča boljše preskrbe prebivalstva z zdravili, niti ne izboljšuje položaja lekarniških farmacevtov v smislu zagotavljanja popolne strokovne neodvisnosti in tudi ne rešuje vprašanja financiranja lekarniške dejavnosti.

Na posvetu o noveli zakona o pacientovih pravicah, ki ga je pripravil državni svet, so razpravljavci podprli predlog, da bi se vsak prvi pregled bolnika opravil v 30 dneh od njegove uvrstitve na čakalni seznam. Kritični so bili do ureditve pravice do drugega mnenja, predlagali pa so tudi večje pristojnosti zastopnika pacientovih pravic.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
13.3.2013 Pravilnik o fizičnem varovanju jedrskih objektov, jedrskih in radioaktivnih snovi ter prevozov jedrskih snovi (RS 17-569/2013) Začne veljati
13.3.2013 Pravilnik o fizičnem varovanju jedrskih snovi, jedrskih objektov in sevalnih objektov (RS 31-1037/2005) Preneha veljati
13.3.2013 Pravilnik o pogojih za delavce, ki izvajajo fizično varovanje jedrskih snovi, jedrskih objektov ali sevalnih objektov, in o pogojih za delavce, ki imajo dostop do jedrskih snovi, ter o drugih pogojih, povezanih s fizičnim varovanjem (RS 36-1247/2005) Preneha veljati
13.3.2013 Zakon o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko (MPUEMS-A) (RS (mednarodne) 3-12/2013) Začne veljati
13.3.2013 Zakon o ratifikaciji Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško Republiko in Republiko Finsko (MPUEMS) (RS (mednarodne) 4-23/2012) Sprememba
13.3.2013 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BXKMPCZ) (RS (mednarodne) 3-14/2013) Začne veljati
13.3.2013 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o policijskem sodelovanju (BRSPS) (RS (mednarodne) 3-13/2013) Začne veljati
13.3.2013 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o krepitvi sodelovanja pri preprečevanju hudih kaznivih dejanj in v boju proti njim (BUSPHKD) (RS (mednarodne) 3-15/2013) Začne veljati
13.3.2013 Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prometu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Katar (BQAZP) (RS (mednarodne) 3-16/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 13.3.2013 - 13.3.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost     14 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO         2 novosti  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost     1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost     3 novosti  
5. JAVNE FINANCE   1 novost     4 novosti 2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti     8 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       2 novosti 17 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         4 novosti  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM           2 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI   2 novosti        
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Navodilo o izvajanju Sklepa o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok
Navodilo za spremembo tujega dovoljenja pilota ultralahke letalne naprave v nacionalno dovoljenje pilota ultralahke letalne naprave
Odločba o ugotovitvi, da člen 49.a Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ni v neskladju z Ustavo
Operativno-tehnična zahteva za opravljanje zračnega prevoza potnikov z jadralnimi letali
Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije
Pravilnik o vodnem katastru
Sklep o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok
Uredba o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leti 2013 in 2014
Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba I Ips 20437/2010-72 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - razlogi o odločilnih dejstvih - pravice obrambe - izvajanje dokazov - dokazni predlog - odloč...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1493/2011 - osebni podatki – obdelava osebnih podatkov – obdelava osebnih podatkov v zasebnem sektorju – objava osebnih podatkov v medijih – absolutna os...
sodba II U 213/2012 - dostop do informacij javnega značaja - izjeme od dostopa do informacij javnega značaja - poslovna skrivnost - razkritje revizijskega poročila
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba in sklep II Cp 775/2012 - posojilna pogodba – oderuške obresti – oderuška pogodba – neveljavna pogodba – nična pogodba – ničnost – delna ničnost – napake volje – grožnja
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo o izvrševanju Zakona o izvajanju temeljnih razvojnih programov Slovenske vojske v letih 2008 do 2015 v letu 2012, EPA 1042-VI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-F), prva obravnava, EPA 1047-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Koristne informacije
Nesmisel DDV in apatija
Pojasnila DURS Davek na dodano vrednost - brošura
Obravnava čebelarske dejavnosti