1. marec 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Posojilo za TEŠ verjetno bo

Evropska investicijska banka bo odločitev o izplačilu 440 milijonov evrov posojila za Teš sprejela zelo kmalu in verjetno bo ta pozitivna, a v banki očitno niso zadovoljni z razvojem dogodkov v Sloveniji, je mogoče razbrati iz izjav njenega predsednika Wernerja Hoyerja. "Nihče ne želi pustiti ruševin za seboj," je sicer poudaril Hoyer. Nad projektom šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6) visijo tri vprašanja - glede kakovosti projekta, zanesljivosti državnih poroštev in korupcijskih očitkov, ki jih želi banka razčistiti, je pojasnil predsednik.

Zagrebško sodišče je za nedoločen čas preložilo obravnavo v enem od primerov tožb Zagrebške banke proti Ljubljanski banki in Novi Ljubljanski banki, ki je bila napovedana za ponedeljek, 4. marca, so za STA potrdili na zagrebškem občinskem sodišču. Kot so dodali, je preložitev obravnave zahtevala Zagrebška banka. Neuradno naj bi akterji spora čakali na morebiten dogovor Hrvaške in Slovenije glede spora o LB.

Vlada, ki opravlja tekoče posle, je sprejela uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje. Uredba določa širši nabor enostavnih objektov, za katere ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, in nabor nezahtevnih objektov, za katere investitor pridobi gradbeno dovoljenje po enostavnejšem postopku.

Med drugim je vlada potrdila več predlogov novel v okviru prometne zakonodaje in jih poslala v obravnavo DZ. Spremembe med drugim ukinjajo Javno agencijo RS za varnost prometa in njene naloge prenašajo na Direkcijo RS za ceste. Nekatere pa v slovenski pravni red prenašajo določbe direktiv EU v povezavi s cestnim oziroma železniškim prometom.

Vlada je na včerajšnji seji sprejela tudi sklep, da državnotožilskemu svetu podaljša rok za podajo mnenja o izvedbi neposrednega pravosodnega nadzora nad opravljanjem zadev državnotožilske uprave na vrhovnem državnem tožilstvu. Gre za nadzor zaradi imenovanja Boštjana Škrleca za generalnega direktorja vrhovnega državnega tožilstva. Rok za podajo mnenja je sedaj podaljšan do najkasneje 6. marca saj bo državnotožilski svet mnenje v zvezi z izvedbo nadzora sprejel na redni seji 5. marca, saj zaradi odsotnosti članov sveta seje ni mogoče izvesti prej.

Članice EU so stopile korak naprej pri vzpostavljanju shem jamstev za mlade v boju proti brezposelnosti. Sprejele so namreč politično zavezo, da bodo mlajšim od 25 let v štirih mesecih po tem, ko postanejo brezposelni ali končajo formalno izobraževanje, zagotovile kakovostno zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo. Približno 5,5 milijona ali več kot eden od petih mladih ne more najti delovnega mesta, celo 7,5 milijona mladih, starih od 15 do 24 let, pa niti ne dela niti se ne izobražuje ali usposablja.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
2.3.2013 Pravilnik o ocenjevanju in o postopkih nadzora skladnosti z načeli dobre laboratorijske prakse (RS 38-1858/2000) Sprememba
2.3.2013 Pravilnik o posebnih pogojih za dajanje biocidnih proizvodov v promet in merilih za določitev biocidnih proizvodov, ki se prodajajo le na določenih mestih prodaje (RS 70-3842/2007) Sprememba
2.3.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ocenjevanju in o postopkih nadzora skladnosti z načeli dobre laboratorijske prakse (RS 14-379/2013) Začne veljati
2.3.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o posebnih pogojih za dajanje biocidnih proizvodov v promet in merilih za določitev biocidnih proizvodov, ki se prodajajo le na določenih mestih prodaje (RS 14-380/2013) Začne veljati
2.3.2013 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Moravče (RS 14-383/2013) Začne veljati
2.3.2013 Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) (RS 61-3350/2010) Sprememba
2.3.2013 Zakon o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-B) (RS 14-371/2013) Začne veljati
2.3.2013 Zakon o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-B) (RS 14-370/2013) Začne veljati
2.3.2013 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) (RS 62-3387/2010) Sprememba
1.3.2013 Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (RS 109-5737/2010) Sprememba
1.3.2013 Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (RS 10-252/2013) Začne veljati
1.3.2013 Pravilnik o vsebini in obliki diplome Visoke šole za zdravstvo Novo mesto (RS 14-385/2013) Začne veljati
1.3.2013 Pravilnik o vsebini in obliki diplome Visoke šole za zdravstvo Novo mesto (RS 97-4281/2009) Preneha veljati
1.3.2013 Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2013 (RS 12-362/2013) Začne veljati
1.3.2013 Sklep o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev (RS 12-361/2013) Začne veljati
1.3.2013 Sklep o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev (RS 10-411/2012) Preneha veljati
1.3.2013 Sklep o spremembi in dopolnitvah Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (RS 3-70/2013) Se začne uporabljati
1.3.2013 Sklep o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije (RS 17-609/2013) Začne veljati
1.3.2013 Sklep o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije (RS 12-459/2012) Sprememba
1.3.2013 Sklep o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (RS 135-5664/2006) Sprememba
1.3.2013 Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej športa (RS 36-1694/2000) Se preneha uporabljati
1.3.2013 Uredba o določitvi zneska trošarine za drobno rezani tobak in preostali tobak za kajenje (RS 7-223/2013) Začne veljati
1.3.2013 Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu (RS 15-437/2013) Začne veljati
1.3.2013 Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (RS 58-2931/2003) Sprememba
1.3.2013 Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (RS 16-557/2013) Se začne uporabljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 1.3.2013 - 1.3.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost     12 novosti 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     2 novosti   5 novosti 2 novosti
5. JAVNE FINANCE   3 novosti     7 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   4 novosti   2 novosti 10 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI     1 novost 1 novost 3 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI   2 novosti 2 novosti   1 novost  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba o razveljavitvi 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju, kolikor določa, da v ustreznem delu veljajo določbe 45., 46. in 138. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju tudi za primer menice, ki jo je menični zavezanec, zoper katerega je vložen predlog za izvršbo, podpisal pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju in o razveljavitvi 11. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju, kolikor določa, da velja 67. člen Zakona o izvršbi in zavarovanju tudi za primer menice, ki jo je menični zavezanec, zoper katerega je vložen predlog za izvršbo, podpisal pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju
Odločba, da 34. in 37. člen Zakona o državni upravi nista v neskladju z Ustavo
Pravilnik o fizičnem varovanju jedrskih objektov, jedrskih in radioaktivnih snovi ter prevozov jedrskih snovi
Sklep o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije
Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob levem bregu Kokre v občini Preddvor
Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-H)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-I)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba VIII Ips 118/2012 - podjemna pogodba – nogometni klub - pogodba o igranju nogometa – izpolnitev obveznosti
Sodba III Ips 57/2010 - delniška družba (d. d.) - izpodbijanje sklepa skupščine d. d. - prednostne delnice – prednostne pravice imetnikov prednostnih delnic – prednostna d...
Sklep II Ips 125/2012 - izvršilni postopek – seznam dolžnikovega premoženja - odredba za predložitev seznama premoženja dolžnika - predlog upnika za izdajo odredbe – pojem...
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba II Cp 907/2012 - poroštvo – prenehanje poroštvene obveznosti – izbris glavnega dolžnika iz sodnega registra po uradni dolžnosti – zastaranje poroštvene obveznosti –...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti k Drugemu poročilu o položaju romske skupnosti v Sloveniji, EPA 787-VI
Novo besedilo Klasifikacije naložb Slovenskega državnega holdinga, EPA 991-VI
Predlog Smernic upravljanja naložb, EPA 1023-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Koristne informacije
Pojasnila DURS Davčna obravnava dohodka, doseženega z oddajanjem kamp prikolice
Obveznost plačevanja akontacije dohodnine od dohodkov, prejetih iz tujine, kadar je delo opravljeno v Republiki Sloveniji
Subvencije in odbitek DDV