18. julij 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Jutri sedem odgovorov iz EU

Veliki senat Sodišča EU bo jutri izdal sodbo, s katero bo pojasnil pravo EU oz. odgovoril na sedem vprašanj, ki mu jih je pred odločanjem o ustavnosti razlastitve imetnikov podrejenih obveznosti v leta 2013 podržavljenih bankah zastavilo slovensko ustavno sodišče. Generalni pravobranilec sodišča EU Nils Wahl je sredi februarja podal nezavezujoče sklepne predloge, ki pa lahko nakažejo smer odgovorov. V njih je Wahl ocenil, da bruseljske smernice o državni pomoči bankam iz leta 2013 za države članice EU niso bile zavezujoče, je pa jasno, da ima komisija pri presoji o združljivosti ukrepov državne pomoči z notranjim trgom široko pooblastilo za odločanje po prostem preudarku.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na zahtevo varuha človekovih pravic, odločilo, da zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev glede ugotavljanja dohodka za samostojne podjetnike ni skladen z ustavo. DZ mora ugotovljeno neskladje odpraviti v enem letu. Tudi tistemu, ki opravlja dejavnost, mora biti omogočeno dokazati, da v določenem trenutku ne dosega dohodka iz izpodbijanega prvega odstavka 14. člena in da zaradi svojega materialnega stanja potrebuje pomoč, meni ustavno sodišče.

Državni zbor je opravil drugo obravnavo predloga zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic. Z dopolnili koalicijskih SMC in DeSUS je spremenil člen, ki govori o skladih, s katerimi bodo kolektivne organizacije spodbujale ustvarjalnost. Vanje bodo lahko namenile največ deset odstotkov zbranih avtorskih honorarjev, če se bo s tem strinjalo najmanj tri četrtine članov. Dopolnila opozicijske SDS so poslanci zavrnili. Dokončno se bo DZ o predlogu izrekel na naslednji seji.

DZ je predlog novele zakona o visokem šolstvu po splošni razpravi ocenil kot primernega za nadaljnjo obravnavo. Za takšen sklep je glasovalo 46 poslancev, proti jih je bilo 15. S predlagano novelo naj bi storili prvi korak k uresničevanju zavez iz resolucije o nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020. Poleg vzpostavitve predvidljivega in stabilnega sistema financiranja visokega šolstva prinaša odprtost sistema v mednarodno okolje, povečuje fleksibilnost študijskih programov in zagotavlja večjo avtonomijo visokošolskih zavodov.

V Sloveniji imamo 58 upravnih enot. Večje spremembe upravne organizacije za zdaj niso predvidene, je pa načrtovana racionalizacija finančnega področja upravnih enot. Predvideno je namreč, da dela finančno-računovodskih nalog ne bi več opravljali na vseh upravnih enotah, ampak bi oblikovali skupne finančne službe na 12 lokacijah. Načrte je ministrstvo za javno upravo pojasnilo v dopisu Mestni občini Slovenj Gradec, s katere so na podlagi poročanja enega od medijev spraševali o nameravani uvedbi 12 sedežnih upravnih enot.

Na zaključni konferenci triletnega projekta Measure what matters pod okriljem organizacije valižanskega princa Charlesa so v Londonu Slovenijo razglasili za eno vodilnih držav pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja. Kot so sporočili iz SMC, so vladno strategijo izpostavili kot primer dobre prakse pri odgovornem načrtovanju prihodnosti.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
16.7.2016 Sklep o uporabi Smernic o minimalnih merilih, ki jih mora izpolnjevati načrt za reorganizacijo poslovanja (RS 50-2190/2016) Začne veljati
16.7.2016 Kolektivna pogodba dejavnosti Cestnega gospodarstva (KPD-CG) (RS 135-5763/2004) Sprememba
16.7.2016 Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Rinka (RS 50-2181/2016) Začne veljati
16.7.2016 Odlok o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Rinka (RS 96-4049/2014) Sprememba
16.7.2016 Pravilnik o identifikaciji in registraciji goved (RS 16-647/2003) Preneha veljati
16.7.2016 Pravilnik o identifikaciji in registraciji goveda (RS 50-2187/2016) Začne veljati
16.7.2016 Pravilnik o usposabljanju s področja carinske zakonodaje (RS 50-2184/2016) Začne veljati
16.7.2016 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej za arhitekturo in oblikovanje (RS 50-2182/2016) Začne veljati
16.7.2016 Sklep o uporabi Smernic o dogovorih o sodelovanju med sistemi jamstva za vloge v skladu z Direktivo 2014/49/EU (RS 50-2191/2016) Začne veljati
16.7.2016 Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej za arhitekturo in oblikovanje (RS 39-1984/2010) Sprememba
16.7.2016 Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Huber, d. o. o., iz vrtine NIKO-1/08 (RS 50-2177/2016) Začne veljati
16.7.2016 Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (RS 50-2179/2016) Začne veljati
16.7.2016 Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (RS 88-4749/2010) Preneha veljati
15.7.2016 Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov (RS 50-2188/2016) Začne veljati
15.7.2016 Odpoved Kolektivne pogodbe dejavnosti Cestnega gospodarstva (KPD-CG) (RS 50-2192/2016) Začne veljati
15.7.2016 Razpored dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2016 do 20. 12. 2016 (RS 50-2189/2016) Začne veljati
15.7.2016 Sklep o imenovanju članov upravnega odbora Prešernovega sklada (RS 50-2175/2016) Začne veljati
15.7.2016 Sklep o izvolitvi sodnice Ustavnega sodišča Republike Slovenije (RS 50-2172/2016) Začne veljati
15.7.2016 Sklep o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije (RS 50-2173/2016) Začne veljati
15.7.2016 Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo (RS 50-2174/2016) Začne veljati
15.7.2016 Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra (RS 50-2171/2016) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 18.7.2016 - 18.7.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 5 novosti 2 novosti 1 novost   3 novosti 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost 1 novost 1 novost     1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4 novosti 6 novosti     1 novost 2 novosti
5. JAVNE FINANCE 2 novosti 3 novosti   1 novost    
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 9 novosti   2 novosti 3 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7 novosti       3 novosti 3 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 2 novosti         1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM           1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 53 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o uveljavitvi novih mejnih listin za mejne sektorje XVI do XXI na skupni državni meji
Zakon o ratifikaciji Atenske konvencije o prevozu potnikov in njihove prtljage po morju, 1974, in Protokola 2002 k Atenski konvenciji o prevozu potnikov in njihove prtljage po morju, 1974 (MAKPPM)
Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kazahstan o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (BKZIDO)
Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Madžarsko o prilagoditvi črte državne meje zaradi vodnogospodarske ureditve potoka Ledava (BHUDMUP)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BHUIMVTP)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča VSRS Sodba I Ips 5961/2013-1144 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - priznanje krivde - sporazum o priznanju krivde - predobravnavni narok - nepristranskost - smiselna up...
VSRS sodba VIII Ips 67/2016 - zdravljenje v tujini - povrnitev stroškov zdravljenja v tujini - nujna medicinska pomoč - povrnitev stroškov nujnega prevoza iz tujine
VSRS sodba in sklep VIII Ips 224/2015 - pravnomočnost odločb delodajalca o razvrstitvi v plačni razred - poseg v pravnomočno odločbo - načelo zakonitosti - začetek veljavnosti zakona - za...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o obrambi (ZObr-F), redni postopek, EPA 1400-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Odvetnik Hinko Jenull: Tiste, ki verjamejo v teorijo zarot, noben argument ne more prepričati