7. december 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Sprejet proračun za dve leti

DZ je sprejel državni proračun za leti 2013 in 2014, ki ga je vlada pripravila s ciljem, da bi do konca leta 2015 uravnotežili javne finance. Opozicija mu je očitala, da je zlagan in ne podpira gospodarstva, dosegla pa je nekatere prerazporeditve v korist visokega šolstva in šolske prehrane. Leta 2013 se bo proračunski primanjkljaj znižal na 2,8 odstotka BDP in v letu pozneje na 2,5 odstotka. Da bi to dosegli, je predvideno varčevanje na praktično vseh področjih.

Predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša je prepričan, da mora glede kritik ljudstva na slabo delovanju pravne države vsaka od vej oblasti prevzeti svoj del odgovornosti. Kot je poudaril ob robu Konference dobrih praks v sodstvu, ki je potekala na Brdu pri Kranju, sodstvo sprejema kritiko. Vendar pa ga pri delovanju omejuje tudi zakonodajni okvir.

Morje je veliko toplotno telo, a energijsko neizkoriščeno. Njegove vrednosti so se zavedli na fakulteti za pomorstvo in promet, kjer so pred skoraj desetletjem postavili prvo toplotno črpalko z rabo toplotne energije morja na obali. Z njo privarčujejo 60 do 70 odstotkov električne energije, zamisel pa bi bila uporabna tudi za gospodinjstva. Dosedanje izkušnje z delovanjem črpalke so pozitivne, tako zaradi velikega energetskega prihranka kot zaradi relativno nizkih vzdrževalnih stroškov, je ob predstavitvi toplotne črpalke, s katero ogrevajo prostore fakultete, pojasnil predstojnik katedre za ladijsko strojništvo Peter Vidmar.

Notranji ministri EU so včeraj s kvalificirano večino dosegli politični dogovor o nadgraditvi dublinske uredbe, ki določa postopke za obravnavo prošenj za azil. Slovenija mu nasprotuje, ker meni, da nova pravila prinašajo podvajanje in podaljševanje postopkov ter administrativna in finančna bremena. Svoje zadržke je pojasnila tudi v posebni izjavi.

Vlada se je seznanila z odstopom v.d. direktorja AUKN Janeza Benčine in DZ predlagala, da za novega v.d. direktorja imenuje Iga Grudna. Če ga bo DZ potrdil, bo Gruden AUKN vodil do imenovanja novega direktorja, a največ šest mesecev. Vlada se je seznanila tudi z odstopom članov sveta AUKN in predlagala nove člane. Po odstopu dosedanjih članov sveta Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS (AUKN) - Alje Markovič Čas, Otmarja Zorna, Mojce Majič, Tomaža Keresteša in Mitje Močivnika - vlada državnemu zboru za predsednika sveta predlaga Sama Iršiča, za člane pa Boštjana Kolariča, Jožeta Korbarja, Roka Prešerna in Jana Koblerja.

Evropska komisija je razgrnila načrt kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov za zajezitev davčnih utaj in izogibanja davkom, ki naj bi članicam EU pomagali zaščititi davčne prihodke in izterjati več milijard evrov, ki jim zakonito pripadajo. "Ne gre le za škandalozno izgubo prepotrebnih prihodkov, pač pa je ogroženo tudi pošteno obdavčevanje. Države članice morajo uvesti strožje nacionalne ukrepe proti davčnim utajam, vendar so samo enostranske rešitve premalo," je ob predstavitvi načrta opozoril komisar za obdavčenje Algirdas Šemeta.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
8.12.2012 Notarska tarifa (RS 94-3968/2008) Sprememba
8.12.2012 Spremembe in dopolnitve Notarske tarife (RS 88-3463/2012) Začne veljati
8.12.2012 Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (RS 88-3499/2012) Začne veljati
7.12.2012 Pravilnik o delih, ki jih delavci na obrambnem področju ne smejo opravljati (RS 92-3591/2012) Začne veljati
7.12.2012 Pravilnik o delih, ki jih delavci na obrambnem področju ne smejo opravljati (RS 60-2993/2003) Preneha veljati
7.12.2012 Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor (RS 92-3598/2012) Začne veljati
7.12.2012 Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote in hladu iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Ljubljana (RS 47-1985/2012) Sprememba
7.12.2012 Sprememba Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote in hladu iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Ljubljana (RS 92-3597/2012) Začne veljati
6.12.2012 Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec november 2012 (RS 92-3595/2012) Začne veljati
6.12.2012 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Kabinetom ministrov Ukrajine o sodelovanju v boju proti kriminalu (RS (mednarodne) 14-90/2012) Začne veljati
6.12.2012 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenje in Vlado Republike Hrvaške o urejanju vojnih grobišč (RS (mednarodne) 14-91/2012) Začne veljati
6.12.2012 Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstvena mesta (RS 92-3596/2012) Začne veljati
6.12.2012 Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Švedski (RS 92-3590/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 7.12.2012 - 7.12.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 3 novosti 1 novost     5 novosti 4 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost     3 novosti 2 novosti
5. JAVNE FINANCE   2 novosti 2 novosti 1 novost 3 novosti 4 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti 1 novost 1 novost 2 novosti 3 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti   1 novost   4 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 2 novosti         1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI 10 novosti 2 novosti     9 novosti  
11. OBČINE 13 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Akt o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina za leto 2013
Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec november 2012
Odločba o razveljavitvi sodb Višjega delovnega in socialnega sodišča
Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni
Pravilnik o normativih za financiranje višjih strokovnih šol
Sklep o zadržanju izvrševanja 16., 17., 19., 26. in 27. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V1 Vrhnika – Center
Sklep o zavrženju pobude
Zakon o kmetijstvu (ZKme-1)
Zakon o ratifikaciji konvencije o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba II Ips 345/2008 - lastninjenje – družbena lastnina – pravica uporabe - kmetijska zemljišča - pridobitev lastninske pravice na podlagi zakona - priposestvovanje - pri...
Odločbe Upravnega sodišča sodba III U 517/2010 - celovita presoja vplivov na okolje – planski akt občine - – izgradnja igrišča za golf – omilitveni ukrepi – nadomestna kmetijska zemljišč...
Odločbe Višjih sodišč VDSS sklep Pdp 270/2012 - terjatev iz delovnega razmerja - plača - dodatek k plači - delovni čas - povračilo stroškov v zvezi z delom - voznik - ničnost - minimum pravic
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo k Predlogu Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za druge državne organe za leto 2014 - Dopolnjen predlog akta, EPA 691-VI
Poročilo Odbora za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo k Predlogu Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za druge državne organe za leto 2013 - Dopolnjen predlog akta, EPA 690-VI
Dodatno poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (DP2013), EPA 692-VI
Dodatno poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2014(DP2014), EPA 693-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Transferne cene z vidika davčne oblasti in zavezancev
Revija Odvetnik Jesenska izobraževanja
Kardinal Rode in svoboda tiska – drugič
Nujen sestanek s pravosodnim ministrom
Revija Poslovodno računovodstvo Ocenjevanje vrednosti podjetij za namen računovodskega poročanja