23. maj 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Slovenski sodniki vse starejši

Zaradi sicer potrebnega zniževanja števila sodnikov Vrhovno sodišče opozarja na strateško kritičen problem upočasnjenega vstopa novih mladih sodnikov v sodni sistem. V slovenskem sodstvu je več sodnikov, ki so stari med 60 in 70 let, kot njihovih kolegov v starosti od 30 do 39 let, kaže letno poročilo sodstva za 2015. To poglabljanje generacijske vrzeli je treba ustaviti z zagotavljanjem dotoka novih sodnikov, so prepričani na vrhovnem sodišču. Poleg tega predlagajo razmislek o postopnem zniževanju starostne meje za prenehanje sodniške službe oziroma vzpostavitvi mehanizmov koordinacije glede upokojevanja sodnikov, kar bi omogočalo optimalno razporejanje sodnikov.

Neustavnost obdavčitve nepremičnin po zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin je po dveh letih odnesla še odmero davka na promet z nepremičninami ter na dediščine in darila po tej ureditvi. Davek na promet z nepremičninami se znova odmerja na podlagi ocen tržne vrednosti, enako je pričakovati pri dedovanju.

Državni zbor je v petek z 51 glasovi za in štirimi glasovi proti sprejel novelo zakona o socialnem varstvu. Ta odpravlja obvezno pripravništvo v socialnem varstvu, zagotavlja pravno podlago za črpanje evropskih sredstev za pilotni projekt socialne aktivacije in ureja status posameznim vrstam socialnovarstvenih programov. Po novem bodo posamezniki lahko pristopili k strokovnemu izpitu, ko imajo šest oziroma devet mesecev delovnih izkušenj s področja socialnega varstva.

V okviru dogodka Stvarnopravni dnevi (1. in 2. junij) bo drugi dan organizirana okrogla miza, na kateri bodo udeleženci obravnavali dve temi. Predmet prve teme so problemi pri vpisih v zemljiško knjigo v zvezi s prenosom terjatve, zavarovane s hipoteko ali maksimalno hipoteko. Predmet druge teme je, ali je pogodba o prodaji zemljiških parcel, ki imajo (bi lahko imele) značilnost splošnega skupnega dela, nična, ker je predmet nedovoljen. Okroglo mizo bo vodila dr. Nina Plavšak, na njej pa bodo sodelovali tudi Jana Petrič, Metoda Orehar Ivanc, dr. Miha Juhart, dr. Renato Vrenčur, Maja Zorman – Krč in Miha Verčko.

Svoje poglede na čezatlantski sporazum TTIP bodo zainteresirani lahko ta teden predstavili na javni predstavitvi mnenj v DZ. Ustavna komisija bo nadaljevala razpravo o zapisu pravice do pitne vode v ustavo, pred poslanci pa bo tudi predlog za razrešitev predsednika Komisije za preprečevanje korupcije Borisa Štefaneca.

Združenja in zbornice upraviteljev v insolvenčnih postopkih nekaterih držav EU, med njimi Slovenije, ustanavljajo združenje na ravni držav EU. Postati želijo sogovornik pri oblikovanju zakonodaje in opredeliti standarde poklica, ki je v Sloveniji še vedno "popoldanska obrt", pravi predsednik Zbornice upraviteljev Slovenije Marko Zaman. Evropsko združenje bo imelo sedež in pisarno v Bruslju, predvidoma bo zaživelo septembra.

Danes se izteka rok za posredovanje predlogov možnih kandidatov za dva ustavna sodnika. Predsednik republike Borut Pahor je poziv za posredovanje predlogov v uradnem listu objavil 22. aprila, potem ko ga je predsednik ustavnega sodišča Miroslav Mozetič obvestil, da se dvema ustavnima sodnikoma jeseni izteka mandat. Zakon o ustavnem sodišču določa, da je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvoljen slovenski državljan, ki je pravni strokovnjak in je star najmanj 40 let.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
21.5.2016 Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (RS 27-1151/2015) Sprememba
21.5.2016 Akt o spremembah Akta o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (RS 36-1552/2016) Začne veljati
21.5.2016 Navodila družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov (RS 11-281/2013) Preneha veljati
21.5.2016 Navodilo družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov (RS 36-1548/2016) Začne veljati
21.5.2016 Odločba o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja paradižnikovega molja Tuta absoluta Povolny (RS 54-2955/2010) Preneha veljati
21.5.2016 Odločba o prenehanju veljavnosti Odločbe o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja paradižnikovega molja Tuta absoluta Povolny (RS 36-1553/2016) Začne veljati
21.5.2016 Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (RS 36-1590/2016) Začne veljati
21.5.2016 Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico (RS 53-2038/2013) Preneha veljati
21.5.2016 Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Pokolpje (RS 26-1245/2011) Preneha veljati
21.5.2016 Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje (RS 63-2571/2013) Preneha veljati
21.5.2016 Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (RS 29-1251/2015) Sprememba
21.5.2016 Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Svetom ministrov Republike Albanije, Svetom ministrov Bosne in Hercegovine, Vlado Republike Makedonije, Vlado Črne gore, Vlado Republike Srbije in Vlado Republike Slovenije o ustanovitvi Balkanskih zdravstvenih namenskih sil (RS (mednarodne) 6-19/2016) Začne veljati
21.5.2016 Uredba o shemah neposrednih plačil (RS 2-50/2015) Sprememba
21.5.2016 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (RS 36-1589/2016) Začne veljati
21.5.2016 Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o shemah neposrednih plačil (RS 36-1588/2016) Začne veljati
21.5.2016 Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD) (RS 117-5017/2006) Sprememba
20.5.2016 Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (RS 17-557/2016) Sprememba
20.5.2016 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Mednarodno organizacijo za migracije in Memoranduma med Vlado Republike Slovenije in Mednarodno organizacijo za migracije (MOM) o sodelovanju pri programu prostovoljnega vračanja migrantov (RS (mednarodne) 6-20/2016) Začne veljati
20.5.2016 Odločba o delni razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Mariboru in sodbe Okrožnega sodišča v Mariboru (RS 36-1547/2016) Začne veljati
20.5.2016 Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 5. člena Zakona o davku na dediščine in darila (RS 36-1546/2016) Začne veljati
20.5.2016 Odločba o ugotovitvi, da 4. točka tretjega odstavka 132. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ni v neskladju z Ustavo (RS 36-1545/2016) Začne veljati
20.5.2016 Poročilo o izidu glasovanja in izidu volitev članov personalnih svetov sodišč, ki so bile 10. maja 2016 (RS 36-1550/2016) Začne veljati
20.5.2016 Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Vilni, v Republiki Litvi (RS 36-1592/2016) Začne veljati
20.5.2016 Sklep o izvolitvi podpredsednika Državnega zbora (RS 36-1532/2016) Začne veljati
20.5.2016 Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto predsednika Okrajnega sodišča v Novi Gorici (RS 36-1549/2016) Začne veljati
20.5.2016 Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Vilni, v Republiki Litvi (RS 36-1591/2016) Začne veljati
20.5.2016 Sklep o odstopu s funkcije podpredsednice Državnega zbora (RS 36-1531/2016) Začne veljati
20.5.2016 Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (RS 36-1544/2016) Začne veljati
20.5.2016 Ukaz o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Islamski republiki Iran (RS 36-1533/2016) Začne veljati
20.5.2016 Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije (RS 36-1534/2016) Začne veljati
20.5.2016 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 36-1535/2016) Začne veljati
20.5.2016 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 36-1536/2016) Začne veljati
20.5.2016 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 36-1537/2016) Začne veljati
20.5.2016 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 36-1538/2016) Začne veljati
20.5.2016 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 36-1539/2016) Začne veljati
20.5.2016 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 36-1540/2016) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 23.5.2016 - 23.5.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 17 novosti 3 novosti 1 novost      
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost       1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 3 novosti 4 novosti   1 novost   2 novosti
5. JAVNE FINANCE 2 novosti 4 novosti 3 novosti      
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7 novosti 9 novosti 1 novost 1 novost 1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 1 novost   1 novost 1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 2 novosti 2 novosti       2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   3 novosti       1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI 2 novosti 3 novosti        
11. OBČINE 36 novosti