25. april 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Nacionalni reformni program na straneh DZ

Na straneh DZ je bila objavljena vsebina osnutka nacionalnega reformnega programa, o katerem želi vlada pred sprejetjem pridobiti še mnenje parlamentarnih strank in socialnih partnerjev. Dokument bo vlada skupaj s programom stabilnosti v začetku maja poslala v Bruselj. V ospredju so ukrepi za zagon gospodarstva in konsolidacijo javnih financ.

Vlada v osnutku nacionalnega reformnega programa (NRP) navaja, da potekajo pripravljalni postopki za prenos slabih terjatev na t.i. slabo banko. Natančnega roka vlada še ne more podati, a izvedba naj bi bila mogoča v nekaj mesecih. Po trenutnih vladnih ocenah naj bi banke ob tem do konca julija potrebovale 900 milijonov evrov dodatnega kapitala.
Slovenija bo sodeč po osnutku nacionalnega reformnega programa (NRP) zavezo o vključitvi fiskalnega pravila v pravni red izpolnila do konca maja. Do takrat bodo pripravljeni tudi izračuni glede njegove izvedbe, tako da bo "učinkovito delovalo tudi v praksi". Vlada ob tem napoveduje pripravo izvedbenega zakona o fiskalnem pravilu in spremembe zakona o javnih financah.

DZ je z 62 glasovi za in petimi glasovi proti imenoval Tomaža Vesela za predsednika računskega sodišča. Vesel bo svoj devetletni mandat začel z junijem, ko bo na čelu vrhovnega revizijskega organa v državi zamenjal Igorja Šoltesa.

Poslanke in poslanci so s 75 glasovi podpore soglasno sprejeli novelo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2A). Novela uvaja postopni dvig mesečnega prispevka za obvezno pokojninsko zavarovanje za tiste zavarovance, ki zavarovanje vplačujejo prostovoljno. Po starem zakonu so omenjeni zavarovanci vplačevali 58 evrov, po pokojninski reformi pa 186 evrov mesečno. Zaradi tega je do 1. marca iz sistema izstopilo 7.170 ljudi.

DZ je z 58 glasovi za in nobenim proti sprejel novelo zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-D). Novela k možnim pomočem dodaja kapitalsko naložbo, omogoča pomoč tudi podjetjem, kjer ima država več kot četrtinski delež, in ukinja zgornji znesek višine državne pomoči.

Švicarska vlada je danes za leto dni podaljšala omejitve za delovno silo iz držav EU. Ukrep, ki bo stopil v veljavo maja, zadeva državljane vseh 27 držav članic povezave.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 25.4.2013 - 25.4.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost 2 novosti   2 novosti 10 novosti
2. UPRAVNO PRAVO           2 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti 2 novosti     7 novosti
5. JAVNE FINANCE   4 novosti 1 novost     6 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   7 novosti       2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti   1 novost   2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           5 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   2 novosti        
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Kolektivna pogodba za dejavnost elektroindustrije Slovenije
Pravilnik o diplomatskem in višjem diplomatskem izpitu
Pravilnik o višini stroškov za izdelavo predhodnega mnenja o ustreznosti elaborata, ki določa naziv PTP, za spremljanje dozorevanja grozdja, za mnenje o ustreznosti količine in kakovosti grozdja za pridelavo vrhunskega vina ZGP, za izdelavo izotopskih analiz in za dodatno izobraževanje pokuševalcev
Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska (državami članicami Evropske unije) ter Republiko Hrvaško o pristopu Republike Hrvaške k Evropski uniji s Sklepno listino (MPEUHR)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba VIII Ips 98/2012 - prenehanje delovnega razmerja - odjava iz zavarovanja – obstoj delovnega razmerja – direktor – sodna razveza pogodbe o zaposlitvi – določitev d...
Sodba G 35/2012 - prevzemi - usklajeno delovanje – neizpodbojna zakonska domneva o usklajenem delovanju – dokazovanje - zavrnitev dokaznega predloga
Odločbe Evropskega sodišča Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 14. marca 2013. Jutta Leth proti Republik Österreich in Land Niederösterreich. Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Oberster Gerichtshof - Avstrija. Okolje - Direktiva 85/337/EGS - Presoja vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje - Soglasje za izvedbo takega projekta brez ustrezne presoje - Cilji te presoje - Pogoji, od katerih je odvisna pravica do odškodnine - Vključitev ali nevključitev zaščite posameznikov pred premoženjsko škodo. Zadeva C-420/11.
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba II Cp 961/2012 - stroški upravljanja in obratovanja – pogodba o opravljanju upravniških storitev – etažni lastniki – vpis v zemljiško knjigo – stanovanje kot skupno...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za gospodarstvo k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah z dopolnjenim predlogom zakona (ZPRPGDT-D), nujni postopek, EPA 1132-VI
Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o slovenskem državnem holdingu - Dopolnjen predlog zakona (ZSDH-A), nujni postopek, EPA 1113-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Izdani informativni izračuni dohodnine
Varstvo osebnih podatkov