14. januar 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Pot Britanije iz EU?

V času vse bolj naraščajočega evroskepzicizma na Otoku se britanski premier Cameron pripravlja, da bo še ta mesec, predvidoma 22. januarja, v govoru razkril načrte glede prihodnosti države v odnosu do unije. Vodja britanskih opozicijskih laburistov Ed Miliband je konservativnega premiera Davida Camerona danes posvaril, da so njegovi načrti v povezavi s prihodnjimi odnosi med Veliko Britanijo in EU "neverjetno nevarni". V pogovoru za medijsko hišo BCC ga je še obtožil, da državo "kot mesečnik vodi k izhodu iz EU".

Člani odbora DZ za kmetijstvo in okolje so pri drugi obravnavi dopolnili novelo zakona o zaščiti živali med drugim z amandmajem, ki prepoveduje uporabo prostoživečih živalskih vrst do nastopanja ali prikazovanja v cirkusih. Sprejeli so tudi amandma, ki prepoveduje rejo in lov živali zgolj zaradi pridobivanja kožuhov.

Od uvedbe davka na t.i. luksuzna motorna vozila sredi lanskega leta se je iz tega naslova v proračun steklo 1,2 milijona evrov. Davek se obračuna od avtomobilov in avtodomov s prostornino motorja nad 2500 kubičnimi centimetri, teh pa je med vsemi prvič registriranimi vozili nekaj manj kot desetina. Dodatni davek na t.i. imenovana luksuzna motorna vozila je vlada vgradila v lani spomladi sprejeti zakon za uravnoteženje javnih financ. Kot je tedaj napovedovala, se bo s tem v proračun steklo dodatnih sedem milijonov evrov. A kot kažejo podatki Davčne uprave RS (Durs), dejansko zbrani prihodki za temi napovedmi precej zaostajajo.

V torek se bo sestala Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, ki bo na nadaljevanju nujne seje obravnavala 17. redno letno poročilo Varuha človekovih pravic RS za leto 2011. Poročilo varuha so sicer člani komisije obravnavali na seji 26. oktobra lani, ko je bila obravnava točke zaradi obstrukcije koalicijskih poslanskih skupin prekinjena. Poslanci koalicije so namreč zahtevali, da zakonodajno-pravna služba in komisija za poslovnik pripravita pisno stališče o tem, ali se o istem predlogu priporočila lahko ponovno glasuje.

Odbor DZ za notranje zadeve se bo prav tako sestal v sredo, razpravljal pa bo o predlogu zakona o nalogah in pooblastilih policije ter o predlogu zakona o organiziranosti in delu v policiji. Prvi zakon med drugim ureja zagotavljanje varnosti in reda na športnih prireditvah, drugi pa med drugim nekoliko spreminja način imenovanja generalnega direktorja policije in status Nacionalnega preiskovalnega urada. Predlagana je tudi razširitev dnevnega reda s točko obravnave razdelitve sredstev, namenjenih sofinanciranju političnih strank iz proračuna za leto 2013. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
12.1.2013 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občin Domžale, Trzin, Mengeš, Radovljica, Tržič, Beltinci, Odranci, Turnišče, Vodice, Komenda, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Gornja Radgona, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur 3. ožje območje (RS 3-113/2013) Začne veljati
12.1.2013 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Rogatec (RS 3-114/2013) Začne veljati
12.1.2013 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sežana (RS 3-112/2013) Začne veljati
12.1.2013 Navodilo za obračun in nakazovanje dodatne koncesijske dajatve (RS 103-4443/2006) Preneha veljati
12.1.2013 Navodilo za obračun in nakazovanje koncesijske dajatve ter dodatne koncesijske dajatve (RS 3-66/2013) Začne veljati
12.1.2013 Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (RS 7-240/2010) Sprememba
12.1.2013 Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne evidence upravičencev do subvencionirane šolske prehrane (RS 49-2639/2010) Preneha veljati
12.1.2013 Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (RS 50-2694/2007) Sprememba
12.1.2013 Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (RS 3-107/2013) Začne veljati
12.1.2013 Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (RS 3-94/2008) Preneha veljati
12.1.2013 Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah (RS 3-60/2013) Začne veljati
12.1.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (RS 3-109/2013) Začne veljati
12.1.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (RS 3-110/2013) Začne veljati
12.1.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja (RS 3-62/2013) Začne veljati
12.1.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev in načinu njihovega zbiranja (RS 3-63/2013) Začne veljati
12.1.2013 Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (RS 3-64/2013) Začne veljati
12.1.2013 Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni (RS 103-4441/2006) Se preneha uporabljati
12.1.2013 Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (RS 106-4575/2005) Sprememba
12.1.2013 Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja (RS 8-216/2009) Sprememba
12.1.2013 Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev in načinu njihovega zbiranja (RS 8-215/2009) Sprememba
12.1.2013 Sklep o prenehanju javnega zavoda Center za obnovljive vire energije in varstvo okolja Pivka in začetku postopka likvidacije (RS 3-59/2013) Začne veljati
12.1.2013 Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center za obnovljive vire energije in varstvo okolja Pivka (RS 56-2346/2008) Preneha veljati
12.1.2013 Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre) (RS 43-2183/2010) Preneha veljati
12.1.2013 Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1) (RS 3-58/2013) Začne veljati
11.1.2013 Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi (RS 60-2770/1998) Sprememba
11.1.2013 Minimalna zajamčena donosnot na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec december 2012 (RS 3-65/2013) Začne veljati
11.1.2013 Odločba o imenovanju namestnika vodje Okrožnega državnega tožilstva v Slovenj Gradcu (RS 3-72/2013) Začne veljati
11.1.2013 Odločba o priznanju naravne mineralne vode Voda Vrnjci Classic (RS 3-68/2013) Začne veljati
11.1.2013 Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani in sklepa Okrožnega sodišča v Novi Gorici (RS 3-69/2013) Začne veljati
11.1.2013 Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova OIDFA kongres Slovenija 2016« (RS 3-67/2013) Začne veljati
11.1.2013 Razlaga Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, sprejete na 24. seji dne 11. 12. 2012 in 18. 12. 2012 (RS 3-73/2013) Začne veljati
11.1.2013 Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstveno mesto (RS 3-71/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 14.1.2013 - 14.1.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 6 novosti 1 novost 1 novost      
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost          
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 3 novosti          
5. JAVNE FINANCE 6 novosti 9 novosti     1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6 novosti 1 novost     1 novost 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti     1 novost 1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 5 novosti          
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 2 novosti          
10. MEDNARODNI ODNOSI   2 novosti     2 novosti  
11. OBČINE 34 novosti