27. marec 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Podjetniki spet lahko plačujejo z gotovino

Minister za finance Janez Šušteršič se je odločil za odpravo omejitve za gotovinsko plačevanje med poslovnimi subjekti pri 50 evrih ter njen dvig na 420 evrov, so sporočili s finančnega ministrstva. Omejitvi 50 evrov so najbolj nasprotovali na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Zaradi varčevalnih ukrepov se je po poročanju POP TV včeraj popoldne sestala koalicija in se dogovorila, da predloga varčevalnega paketa zaradi strankarske in volilne matematike ne bo trgala in tako predlog za zdaj ostaja. Če bi rebalans proračuna padel pa ni izključena huda politična kriza, pravijo v koaliciji. DeSUS skrbijo varčevalni ukrepi glede upokojencev, tudi odprava dodatka za rekreacijo za upokojence, ki prejemajo pokojnino, višjo od 622 evrov. Prvak stranke DeSUS Karl Erjavec sicer izjav ni dajal.

Skupina operaterjev je sporočila, da predlagana novela zakona o avtorski in sorodnih pravicah premalo upošteva nove oblike in nove načine ustvarjanja in uporabe avtorskih del v okolju digitalnih tehnologij in globalnih komunikacijskih omrežij, ampak želi predvsem odpraviti napake kolektivnega upravljanja, ki so se dogajale v preteklosti. "Spremembe zakona so zelo potrebne, vendar bi bilo potrebno uzakoniti premišljene zakonodajne rešitve, da bi lahko učinkovito delovale tudi v praksi," pravi trojica operaterjev, ki ima v Sloveniji skupaj skoraj 70-odstotni tržni delež fiksnih širokopasovnih priključkov in ki z IP-televizijo oskrbuje več kot 350.000 slovenskih domov.

Po padcu družinskega zakonika na referendumu je Lista Virant vnovič izpostavila pobudo za spremembe referendumske zakonodaje. To je tudi ena od pobud za ustavne spremembe, o kateri utegnejo stranke v tem mandatu doseči soglasje in dvotretjinsko večino v DZ, čeprav imajo zaenkrat o zaostritvi referendumske zakonodaje različna stališča. Stranke predlagajo predvsem zaostrovanje pogojev za razpis ter za veljavnost rezultata referenduma.

Vlada in ministrstvo za gospodarstvo pri prodaji 55,35-odstotnega državnega deleža v Sij - Slovenski industriji jekla po mnenju računskega sodišča nista ravnala učinkovito. Računsko sodišče v revizijskem poročilu med drugim ugotavlja, da postopek ni zagotavljal najvišje možne prodajne cene. Ugotavlja tudi, da takratna vlada pod vodstvom Janeza Janše ni pravočasno seznanila DZ s predmetom in metodami prodaje in je sprejela program prodaje, v katerem ni bil predviden enak lastniški delež države za prodajo kot v takrat veljavnem odloku DZ o prodaji državnega premoženja.

V novi finančni perspektivi 2014 - 2020 bo za okoljski program Life namenjenih 3,6 milijarde evrov, kar je skoraj milijardo evrov več kot v zadnjem finančnem obdobju za program Life+. Evropska poslanka Romana Jordan (EPP/SDS) je ob tem poudarila, da so to pomembna sredstva tudi za Slovenijo, saj Natura 2000 pokriva velik del naše države. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
27.3.2012 Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o vsebini in načinu poročanja statističnih podatkov za Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov (POSL-P/ČL) (RS 23-915/2012) Začne veljati
27.3.2012 Navodilo o vsebini in načinu poročanja statističnih podatkov za Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov (POSL-P/ČL) (RS 20-830/2011) Sprememba
27.3.2012 Pravilnik o pogojih za uvrščanje na sezname aktivnih preizkušenih imetnikov strokovnega naziva iz člena 9/II-7. ZRev-2 (RS 21-819/2012) Začne veljati
27.3.2012 Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti (RS 110-4994/2009) Sprememba
27.3.2012 Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike (RS 4-143/2010) Sprememba
27.3.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti (RS 21-821/2012) Začne veljati
27.3.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike (RS 21-820/2012) Začne veljati
27.3.2012 Pravilnik o spremembi Pravilnika o nostrifikaciji v tujini opravljenega izobraževanja za pridobitev naziva preizkušeni notranji revizor (RS 21-822/2012) Začne veljati
27.3.2012 Sklep o določitvi protokolarnih pravil (RS 23-912/2012) Začne veljati
27.3.2012 Sklep o določitvi protokolarnih pravil (RS 85-3795/2009) Preneha veljati
27.3.2012 Sklep o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (RS 23-903/2012) Začne veljati
27.3.2012 Uredba o izvajanju Odločbe Komisije (ES) o prepovedi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo biocid dimetil fumarat, ali njihove dostopnosti na trgu (RS 35-1693/2009) Sprememba
27.3.2012 Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (RS 58-2931/2003) Sprememba
27.3.2012 Uredba o organih v sestavi ministrstev (RS 58-2930/2003) Sprememba
27.3.2012 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (RS 23-909/2012) Začne veljati
27.3.2012 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev (RS 23-908/2012) Začne veljati
27.3.2012 Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe Komisije (ES) o prepovedi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo biocid dimetil fumarat, ali njihove dostopnosti na trgu (RS 23-910/2012) Začne veljati
27.3.2012 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (RS 126-6413/2007) Sprememba
27.3.2012 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-A) (RS 40-1917/2009) Sprememba
26.3.2012 Odločba o razveljavitvi 34. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kolikor se nanaša na predpis iz 2. točke prvega odstavka 114. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju in na opravila upravitelja v stečajnem postopku, na katera ta zakon veže pravico do nagrade upravitelju, opravljena pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Kopru in sklepa Okrožnega sodišča v Novi Gorici ter sklepa Okrožnega sodišča v Novi Gorici (RS 23-913/2012) Začne veljati
26.3.2012 Sklep k imenovanju predstavnika v Statistični svet Republike Slovenije (RS 23-906/2012) Začne veljati
26.3.2012 Sklep o imenovanju člana Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (RS 23-905/2012) Začne veljati
26.3.2012 Sklep o imenovanju člana Statističnega sveta Republike Slovenije (RS 23-904/2012) Začne veljati
26.3.2012 Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo (RS 23-899/2012) Začne veljati
26.3.2012 Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo (RS 23-900/2012) Začne veljati
26.3.2012 Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo (RS 23-901/2012) Začne veljati
26.3.2012 Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo (RS 23-902/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 27.3.2012 - 27.3.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 8 novosti 2 novosti 1 novost   1 novost  
2. UPRAVNO PRAVO   1 novost        
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO       1 novost   1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti       2 novosti  
5. JAVNE FINANCE   1 novost 1 novost   2 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti 4 novosti     2 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti   1 novost   2 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 2 novosti          
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI         3 novosti  
11. OBČINE 2 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex