3. december 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Pahor četrti predsednik Slovenije

Volivke in volivci so za četrtega predsednika države izvolili nekdanjega premiera in predsednika SD Boruta Pahorja.
Pahor, za katerega je glasovalo 67 odstotkov volivcev, bo na čelu države za naslednjih pet let zamenjal svojega protikandidata Danila Türka, ki ga je podprlo 33 odstotkov volivcev.

Odbor DZ za finance je obravnaval proračunske dokumente za prihodnji dve leti, ki jih bo DZ potrjeval na izredni seji ta teden. Vlada želi proračunski primanjkljaj znižati pod tri odstotke BDP, kar je po besedah finančnega ministra Janeza Šušteršiča nujno, s tem pa se ne strinja opozicija, ki svari pred pretiranim varčevanjem.

V soboto je začela veljati novela zakona o zavarovalništvu, s katero se bo slovenska zakonodaja prilagodila sodbi sodišča EU, da morajo zavarovalnice pri sklepanju zavarovanj moške in ženske obravnavati enako. Da spol ne sme vplivati na višino premij in zavarovalnin, zahteva sodišče EU.

Leta 2010 je bilo v Sloveniji v dejavnosti ravnanje z odpadki zaposlenih okoli 4600 oseb. Istega leta so slovenska podjetja v ravnanje z odpadki investirala dobrih 171 milijonov evrov, in za ravnanje z odpadki porabila za 272 milijonov evrov tekočih izdatkov. Investicije v ravnanje z odpadki so se v letu 2010 glede na leto 2009 povečale za trikrat, medtem ko so tekoči izdatki ostali približno enaki, so sporočili iz državnega statističnega urada.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je v uradnem listu objavilo javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za energetsko sanacijo stavb javnih zavodov na področju visokega šolstva in znanosti, katerih ustanovitelj je država in so v pristojnosti ministrstva. Na voljo je sedem milijonov evrov sredstev.

Odbor monterjev hladilnih naprav pri sekciji instalaterjev-energetikov pri OZS je ministrstvu za okolje poslal predloge k spremembi uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida. Po mnenju sekcije serviserji plačujejo nerealno visoke okoljske takse za uporabo hladiv, česar sosednje države sploh ne poznajo.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
1.12.2012 Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni (RS 90-3532/2012) Začne veljati
1.12.2012 Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni (RS 38-1632/2012) Preneha veljati
1.12.2012 Pravilnik o načinu izdaje, vsebini in obliki dovoljenj za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane (RS 99-4217/2011) Sprememba
1.12.2012 Pravilnik o normativih za financiranje višjih strokovnih šol (RS 95-4031/2008) Sprememba
1.12.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za financiranje višjih strokovnih šol (RS 90-3533/2012) Začne veljati
1.12.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnih komisijah (RS 90-3534/2012) Začne veljati
1.12.2012 Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu izdaje, vsebini in obliki dovoljenj za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane (RS 90-3535/2012) Začne veljati
1.12.2012 Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini, obliki, načinu izdaje ter prenehanja potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za državljane držav članic Evropske unije in njihove družinske člane ter družinske člane slovenskih državljanov (RS 90-3536/2012) Začne veljati
1.12.2012 Pravilnik o strokovnih komisijah (RS 38-1631/2012) Sprememba
1.12.2012 Pravilnik o vsebini, obliki, načinu izdaje ter prenehanja potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za državljane držav članic Evropske unije in njihove družinske člane ter družinske člane slovenskih državljanov (RS 99-4216/2011) Sprememba
1.12.2012 Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (RS 73-3249/2005) Sprememba
1.12.2012 Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (RS 37-1780/2009) Sprememba
1.12.2012 Uredba o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki (RS 124-5713/2008) Sprememba
1.12.2012 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (RS 90-3573/2012) Začne veljati
1.12.2012 Uredba o spremembah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (RS 90-3574/2012) Začne veljati
1.12.2012 Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki (RS 90-3575/2012) Začne veljati
1.12.2012 Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju varne hrane, veterinarstva in varstva rastlin (ZdZPVHVVR) (RS 90-3528/2012) Začne veljati
1.12.2012 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-I) (RS 90-3530/2012) Začne veljati
1.12.2012 Zakon o spremembi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1A) (RS 90-3531/2012) Začne veljati
1.12.2012 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) (RS 58-2714/2011) Sprememba
1.12.2012 Zakon o zavarovalništvu (ZZavar) (RS 13-595/2000) Sprememba
30.11.2012 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2012 (RS 90-3546/2012) Začne veljati
30.11.2012 Kolektivna pogodba gostinstva in turizma Slovenije (RS 109-4948/2011) Sprememba
30.11.2012 Odločba o razveljavitvi sodb Višjega delovnega in socialnega sodišča (RS 90-3541/2012) Začne veljati
30.11.2012 Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom “HUMANITARNA USTANOVA WAPENDWA WANGU, FUNDACIJA ZA POMOČ SIROTAM V TANZANIJI” (RS 90-3537/2012) Začne veljati
30.11.2012 Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe (RS 90-3540/2012) Začne veljati
30.11.2012 Poročilo o izidu volitev članov državnega sveta (RS 90-3544/2012) Začne veljati
30.11.2012 Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v oktobru 2012 (RS 90-3539/2012) Začne veljati
30.11.2012 Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti Kolektivne pogodbe gostinstva in turizma Slovenije (RS 90-3538/2012) Začne veljati
30.11.2012 Sklep o zadržanju izvrševanja 16., 17., 19., 26. in 27. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V1 Vrhnika – Center (RS 90-3542/2012) Začne veljati
30.11.2012 Sklep o zavrženju pobude (RS 90-3543/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 3.12.2012 - 3.12.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 3 novosti 1 novost 1 novost 1 novost   5 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 3 novosti   1 novost      
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO     2 novosti      
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti 1 novost       2 novosti
5. JAVNE FINANCE 4 novosti 10 novosti   1 novost   3 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 10 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9 novosti   1 novost      
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 4 novosti         5 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost          
10. MEDNARODNI ODNOSI   2 novosti        
11. OBČINE 27 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex