29. februar 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Spremembe insolvenčne zakonodaje

V državnem zboru je v obravnavi novela ZFPPIPP-G, po kateri bo postopek preventivnega prestrukturiranja dovoljen tudi za majhne družbe. V postopku redne prisilne poravnave nad majhno družbo se bodo uporabljala tudi posebna pravila, ki se sedaj uporabljajo samo za velike in srednje družbe, postopek poenostavljene prisilne poravnave pa bo omejen samo na mikro družbe. Nekatere spremembe so predlagane tudi za osebni stečaj. Vse te novosti bodo predstavljene in obravnavane v okviru 9. dnevov insolvenčnega prava 2016, ki bodo potekali 3. in 4. marca v Portorožu.

Ustavno sodišče je presodilo, da je člen zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti, ki določa, da se ta postopek lahko opravi izključno v uradnih prostorih upravne enote, v neskladju z ustavnim načelom enakosti. Raznospolni pari imajo namreč po zakonu o zakonski zvezi možnost, da zakonsko zvezo sklenejo tudi drugje. Ustavno sodišče je državnemu zboru za odpravo protiustavnosti določilo rok šestih mesecev. Hkrati je določilo, da do sprejetja ustrezne zakonske ureditve velja, da se postopek registracije istospolne skupnosti opravi v uradnih prostorih upravne enote, sme pa se opraviti tudi na drugem mestu, če to zahtevata bodoča partnerja in za to navedeta pomembne razloge.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v javno obravnavo posredovalo predlog novele zakona o visokem šolstvu, ki po besedah ministrice ureja stabilnost financiranja, dviga kakovost s prehodom na institucionalno akreditacijo in omogoča večjo mednarodno odprtost. Novela bo v javni obravnavi do 21. marca. Rektor ljubljanske univerze, visokošolski sindikat in krovna študentska organizacija novelo podpirajo, a hkrati opozarjajo na določene nejasnosti. Študenti so kritični do institucionalne akreditacije, v sindikatu pa skeptični do predvidenega obsega proračuna.

Potem ko se je s 1. januarjem začel uporabljati prenovljeni zakon o zavarovalništvu, se že obetajo nove spremembe. Tokrat bo morala Slovenija vanj zapisati rešitve iz evropske direktive o distribuciji zavarovalnih produktov, ki je bila uveljavljena v teh dneh. Tudi tokratni cilj sprememb je izboljšanje varstva potrošnikov.

Svobodni sindikati in sindikat delavcev trgovine pozivajo ustavno sodišče, da nemudoma odloči o njihovi zahtevi za ustavno presojo dela pokojninskega zakona. V skladu z njim se namreč prostovoljnih vključitev v obvezno pokojninsko zavarovanje ne upošteva več kot pokojninsko dobo brez dokupa.

Čeprav ne drži, da bi bila skupna davčna obremenitev v Sloveniji nad povprečjem EU, pa finančni minister Dušan Mramor priznava, da smo z nekaterimi davki vendarle nekonkurenčni. Zato bo finančno ministrstvo do poletja pripravilo predlog davčnih sprememb, a šele po široki razpravi z gospodarstvom in sindikati.

Kibernetske grožnje so po mnenju vodstvenih delavcev najhitreje rastoča tveganja, ki so jim podjetja vedno bolj izpostavljena. Trije od petih anketirancev globalne raziskave o forenzični analizi podatkov za leto 2016, ki jo izvaja svetovalna družba Ernst & Young, tako nameravajo v naslednjih dveh letih povečati naložbe v forenzične analize.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
27.2.2016 Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola (RS 15-552/2016) Začne veljati
27.2.2016 Odredba o vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola (RS 16-869/1999) Sprememba
27.2.2016 Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (RS 32-1368/2015) Sprememba
27.2.2016 Pravilnik o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali (RS 87-3506/2014) Sprememba
27.2.2016 Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Leskova dolina (2014–2023) (RS 15-513/2016) Začne veljati
27.2.2016 Pravilnik o identifikaciji in registraciji drobnice (RS 75-4069/2010) Sprememba
27.2.2016 Pravilnik o identifikaciji in registraciji prašičev (RS 112-4288/2013) Sprememba
27.2.2016 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali (RS 15-516/2016) Začne veljati
27.2.2016 Pravilnik o spremembi Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (RS 15-514/2016) Začne veljati
27.2.2016 Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti (RS 15-551/2016) Začne veljati
27.2.2016 Sklep o uporabi Smernic o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU (RS 16-554/2016) Začne veljati
27.2.2016 Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti (RS 20-781/2013) Sprememba
27.2.2016 Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2016 (RS 15-548/2016) Začne veljati
27.2.2016 Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (RS 73-3249/2005) Sprememba
27.2.2016 Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije, Ministrstvom za obrambo Republike Hrvaške, Zveznim ministrstvom za obrambo Zvezne republike Nemčije in Ministrstvom za obrambo Italijanske republike o ustanovitvi, upravljanju in delovanju Natovega centra odličnosti za gorsko bojevanje (RS (mednarodne) 3-10/2016) Začne veljati
27.2.2016 Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije, Ministrstvom za obrambo Republike Hrvaške, Zveznim ministrstvom za obrambo Zvezne republike Nemčije in Ministrstvom za obrambo Italijanske republike ter Poveljstvom vrhovnega poveljnika za preoblikovanje o funkcionalnih razmerjih Natovega centra odličnosti za gorsko bojevanje (RS (mednarodne) 3-11/2016) Začne veljati
27.2.2016 Uredba o spremembah Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (RS 15-550/2016) Začne veljati
27.2.2016 Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (RS 57-2396/2015) Sprememba
27.2.2016 Uredba o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (RS 16-553/2016) Začne veljati
27.2.2016 Uredba o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (RS 13-492/2015) Preneha veljati
27.2.2016 Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2016 (RS 15-549/2016) Začne veljati
27.2.2016 Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2016 (RS 97-3807/2015) Preneha veljati
26.2.2016 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (RS (mednarodne) 3-12/2016) Začne veljati
26.2.2016 Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto (RS 15-517/2016) Začne veljati
26.2.2016 Sklep o razrešitvi in imenovanju v 10. okrajni volilni komisiji VI. volilne enote (RS 15-518/2016) Začne veljati
26.2.2016 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 15-512/2016) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 29.2.2016 - 29.2.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 6 novosti 3 novosti 4 novosti 3 novosti 2 novosti 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO   10 novosti       3 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO     1 novost     3 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost 3 novosti 1 novost     1 novost
5. JAVNE FINANCE   2 novosti 1 novost      
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6 novosti 7 novosti 1 novost 1 novost 2 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti 1 novost 4 novosti 3 novosti 2 novosti 4 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost   1 novost     4 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost 1 novost        
10. MEDNARODNI ODNOSI 3 novosti          
11. OBČINE 29 novosti